معرفی گروه برنامه ­ریزی و ارزیابی پژوهشی

معرفی گروه برنامه‌ریزی و ارزیابی پژوهشی
گروه برنامه ریزی و ارزیابی پژوهشی به منظور اثربخشی و کارآمدی پژوهش‌های پژوهشگاه در جهت پاسخ به مسائل و نیازهای جامعه، امور مربوط به برنامه‌ریزی و ارزیابی فعالیت‌های پژوهشی را به عنوان ابزاری مهم مد نظر قرار می‌دهد. از این‌روی شناسایی آیین‌نامه‌های پژوهشی مورد نیاز و آسیب‌شناسی آیین‌نامه‌های موجود؛ بررسی و ارزیابی فعالیت‌ها و فرآورده‌های پژوهشی و نظارت بر روند تولید آنها؛ بررسی و ارزیابی وضعیت کمی و کیفی فعالیت‌های اعضای هیأت علمی و محققان رسمی؛ بررسی و کنترل فعالیت‌های پژوهشی از حین انعقاد قرارداد تا زمان انتشارآثار؛ بررسی و نظارت برفعالیت‌های اعضای هیات علمی در ابعاد پژوهشی؛ تهیه و تنظیم گزارش های دوره ای از عملکرد پژوهشکده‌ها، مراکز و شعب دفتر و تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری و ارائه پیشنهادهای اصلاحی براساس نتایج ارزیابی‌های به عمل آمده به مقام مافوق؛ مطالعه، بررسی و پیشنهاد نظام ارزیابی پژوهشی پژوهشگاه و نظارت بر اجرای یکسان شاخص‌های ارزیابی در بخش‌های مختلف پژوهشی از اهم فعالیت های این گروه می‌باشد.
ساختار سازمانی و اهم وظایف پست‌های گروه برنامه‌ریزی و ارزیابی پژوهشی
این گروه در حال حاضر متشکل از مدیر، متصدی امور دفتری و چهار کارشناس با شرح وظایف ذیل می‌باشد.
1. مدیر گروه
2. متصدی امور دفتری
3. کارشناس ارزیابی آثار پژوهشی(کارشناس ارزیابی 1)
4. کارشناس ترفیع پایه، ارتقای رتبه، جذب و احتساب سنوات(کارشناس ارزیابی 2)
5. کارشناس کنترل قراردادها، دستور پرداخت‌ها و طرح‌های پژوهشی(کارشناس برنامه‌ریزی 1)
6. کارشناس کنترل عملکرد پژوهشی اعضای هیات علمی و محققان رسمی(کارشناس برنامه‌ریزی 2)

ردیف نام سمت تحصیلات پست الکترونیک داخلی
1 سیدمهدی صالحی‌امیری رئیس گروه فوق لیسانس Mahdisalehi56@gmail.com 1132
2 غلامرضا کهساری متصدی امور دفتری دیپلم ـــ 1333
3 صادق آزرم کارشناس ارزیابی فوق لیسانس Msazarm22@gmail.com 1354
4 یاسر جهانی‌پور کارشناس ارزیابی فوق لیسانس Feragh2@yahoo.com 1357
5 جواد آهنگر کارشناس برنامه‌ریزی فوق لیسانس M.hoseen@yahoo.com 1356
6 سیدحسین میرخلیلی کارشناس برنامه‌ریزی فوق لیسانس Mirkhalili80@gmail.com 1146


1. مدیر گروه

 
آگاهی از اهداف، خط‌مشی‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های پژوهشی دفتر و اتخاذ سیاست‌های اجرایی هماهنگ با آن؛
اطلاع از قوانین و مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های پژوهشی؛
نظارت و ارزیابی مستمر فعالیت‌های پژوهشی، شناسایی مسائل و مشکلات موجود و ارائه پیشنهادات اصلاحی؛
بررسی و ارزیابی وضعیت کمی و کیفی فعالیت‌های اعضای هیأت‌علمی و محققین رسمی جهت تهیه و تنظیم گزارش‌های دوره‌ای از عملکرد آن‌ها؛
دریافت خط‌مشی‌های پژوهشی و اتخاذ تدابیر علمی لازم به منظور اجرای کارا و اثربخش فعالیت‌ها؛
هدایت و جهت‌دهی گروه‌های پژوهشی در جهت شناسایی، طبقه‌بندی، اولویت‌بندی مسائل و موضوعات تحقیقاتی؛
بررسی فرآورده‌های پژوهشی و نظارت بر روند تولید آن‌ها به منظور شناخت نقاط قوت و انحرافات براساس استانداردها و ضوابط پژوهشی؛
مطالعه، بررسی و پیشنهاد نظام ارزیابی پژوهشی پژوهشگاه و نظارت بر اجرای یکسان شاخص‌های ارزیابی در بخش‌های مختلف پژوهشی؛
تهیه و تنظیم گزارش‌های دوره‌ای از عملکرد پژوهشکده‌ها، مراکز و شعب دفتر و ارائه پیشنهادات اصلاحی بر اساس نتایج ارزیابی‌های به عمل آمده به مقام مافوق؛
تعیین و تعریف معیارها و استانداردهای کمی و کیفی ارزیابی برنامه‌های پژوهشی و اصلاح و بهبود دوره‌ای آن‌ها؛
تنظیم و تدوین مشخصات برنامه‌های پژوهشی سالانه با همکاری مراکز و گروه‌های پژوهشی؛
تعیین نیازها و اولویت‌های آموزشی محققان و کارشناسان پژوهشگاه برنامه‌ریزی جهت تأمین آن‌ها؛
پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های پژوهشی؛
نظارت بر انعقاد قراردادها و دستور پرداخت‌ها و همچنین فرم‌های شناسه موظفی اعضای هیأت علمی و محققان رسمی؛
تهیه و تنظیم و گزارش‌های عملکردی از پیشرفت امور و برنامه‌های معاونت پژوهشی و پژوهشگاه؛
انجام سایر امور محوله مرتبط با پست سازمانی؛
نظارت بر حسن اجرای قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های پژوهشی.

2. متصدی امور دفتری

آگاهی از اهداف، خط‌مشی‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های اداری و مالی دفتر؛
اطلاع از قوانین و مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اداری؛
انجام امور مربوط به جلسات و یادداشت خلاصه مذاکرات و تنظیم صورت‌جلسه؛
دعوت از مسئولین و مقامات ذی‌ربط جهت شرکت در جلسات برابر دستورات مافوق؛
ارجاع نتایج صورت‌جلسه به مبادی ذی‌ربط؛
پی‌گیری اجرای تصمیمات جلسات و اقدامات محول‌شده به سایر واحدها؛
انجام پی‌گیری‌های لازم در مورد اقدامات اداری تا حصول نتیجه؛
بررسی و تنظیم آمار و اطلاعات جمع‌آوری‌شده و تهیه گزارشات لازم در مورد آن‌ها؛
تهیه نمودارها و جداول مورد نیاز؛
تهیه پیش‌نویس‌های لازم و حک و اصلاح آن‌ها؛
تهیه گزارش‌های لازم طبق ارجاع مقامات مافوق؛
انجام سایر امور محوله مرتبط با پست سازمانی.
 
3. کارشناسان ارزیابی (دو کارشناس گروه)
 
آگاهی از اهداف، خط‌مشی‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های پژوهشی دفتر؛
اطلاع از قوانین و مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های پژوهشی؛
ارزیابی مستمر برنامه‌های پژوهشی و اتخاذ تدابیر مناسب جهت حسن جریان امور؛
تلاش در جهت ارتقای سطح کمی و کیفی فعالیت‌ها و برنامه‌های پژوهشی و پیشنهاد راهکارهای مناسب؛
تهیه و تنظیم گزارش‌های مورد نیاز از پیشرفت فعالیت‌ها و برنامه‌های پژوهشی؛
نظارت بر زمانبندی برنامه‌ها و فعالیت‌های پژوهشی؛
ارزیابی مستمر عملکرد پژوهشی اعضای هیأت علمی و محققان رسمی؛
پی‌گیری و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، رویه‌ها و مصوبات پژوهشی؛
انجام بازدید‌های دوره‌ای و متناوب و تجزیه و تحلیل عملکرد واحدهای مختلف پژوهشی و ارائه راهکارهای لازم؛
همکاری در تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه سالانه پژوهشی؛
انجام سایر امور محوله مرتبط با پست سازمانی.
 
4. کارشناسان برنامه‌ریزی (دو کارشناس گروه)
 
آگاهی از اهداف، خط‌مشی‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های دفتر؛
اطلاع از قوانین و مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های پژوهشی؛
پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های پژوهشی؛
مطالعه و بررسی فرآیند‌های مختلف پژوهشی و شناسایی نقاط قوت و ضعف آن‌ها و پیشنهاد اقدامات اصلاحی؛
تحلیل و آسیب‌شناسی وضعیت پژوهشی دفتر و اعمال اصلاحات لازم؛
پشتیبانی محتوایی بانک‌های اطلاعاتی پژوهشی؛
همکاری با معاونت فرهنگی تبلیغی در شناسایی نیازهای پژوهشی پژوهشگران و محققان و ارائه برنامه‌های مناسب در جهت پاسخگویی به نیازها؛
شناسایی و تبیین نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیدهای فراروی معاونت پژوهشی و پیشنهاد راهکارهای مناسب؛
مطالعه تطبیقی نظامهای پژوهشی (اعم از حوزوی و غیر حوزوی) داخل و خارج کشور و بهره‌گیری از نتایج آن در نظام پژوهشی دفتر؛
بررسی انطباقی برنامه‌های پژوهشی با اهداف، مأموریت‌ها و چشم‌انداز دفتر؛
تهیه و تنظیم بودجه سالانه معاونت پژوهشی با همکاری واحدها و گروه‌های پژوهشی؛
تهیه و تنظیم پرسشنامه‌های مختلف جهت ارزشیابی فعالیت‌ها، برنامه‌ها و همایش‌های پژوهشی و عملکرد محققین و مدیران؛
انجام سایر امور محوله مرتبط با پست سازمانی.
 
کلمات کليدي
معرفی
 
امتیاز دهی
 
 

[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 5866
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما