معرفی گروه برنامه ­ریزی، نظارت و ارزیابی پژوهشی

معرفی گروه برنامه‌ریزی، نظارت و ارزیابی پژوهشی
گروه برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی پژوهشی به منظور اثربخشی و کارآمدی پژوهش‌های پژوهشگاه در جهت پاسخ به مسائل و نیازهای جامعه، امور مربوط به برنامه‌ریزی و ارزیابی فعالیت‌های پژوهشی را به عنوان ابزاری مهم مد نظر قرار می‌دهد. از این‌روی شناسایی آیین‌نامه‌های پژوهشی مورد نیاز و آسیب‌شناسی آیین‌نامه‌های موجود؛ بررسی و ارزیابی فعالیت‌ها و فرآورده‌های پژوهشی و نظارت بر روند تولید آنها؛ بررسی و ارزیابی وضعیت کمی و کیفی فعالیت‌های اعضای هیأت علمی و محققان رسمی؛ بررسی و کنترل فعالیت‌های پژوهشی از حین انعقاد قرارداد تا زمان انتشارآثار؛ بررسی و نظارت برفعالیت‌های اعضای هیات علمی در ابعاد پژوهشی؛ تهیه و تنظیم گزارش های دوره ای از عملکرد پژوهشکده‌ها، مراکز و شعب دفتر و تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری و ارائه پیشنهادهای اصلاحی براساس نتایج ارزیابی‌های به عمل آمده به مقام مافوق؛ مطالعه، بررسی و پیشنهاد نظام ارزیابی پژوهشی پژوهشگاه و نظارت بر اجرای یکسان شاخص‌های ارزیابی در بخش‌های مختلف پژوهشی از اهم فعالیت های این گروه می‌باشد.

این گروه در حال حاضر متشکل از رئیس، متصدی امور پژوهشی و شش کارشناس با شرح وظایف ذیل می‌باشد.
1. رئیس گروه؛
2. متصدی امور پژوهشی؛
3. کارشناس ترفیع و ارتقاء؛
4. کارشناس ارزیابی آثار و طرح های پژوهشی؛
5. کارشناس امور پژوهشی؛
6. کارشناس برنامه ریزی، نظارت وارزیابی؛
7. کارشناس امور پژوهشی؛
8. کارشناس امور قطبهای فکری و فرهنگی.

ردیف نام سمت تحصیلات پست الکترونیک داخلی
1 سیدمهدی صالحی‌امیری رئیس گروه فوق لیسانس Mahdisalehi56@gmail.com 1132
2 غلامرضا کهساری متصدی امور پژوهشی دیپلم ـــ 1333
3 صادق آزرم کارشناس ترفیع و ارتقاء فوق لیسانس Msazarm22@gmail.com 1354
4 یاسر جهانی‌پور کارشناس ارزیابی آثار و طرح های پژوهشی فوق لیسانس Feragh2@yahoo.com 1357
5 جواد آهنگر کارشناس امور پژوهشی فوق لیسانس M.hoseen@yahoo.com 1356
6 سیدحسین میرخلیلی کارشناس برنامه‌ریزی، نظارت و ارزیابی فوق لیسانس Mirkhalili80@gmail.com 1146


1. رئیس گروه (سیدمهدی صالحی‌امیری)
 
1.1.    آگاهی از اهداف، خط‌مشی‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های دفتر و پژوهشگاه؛
1.2.    اطلاع و اجرای قوانین و مقررات، آیین‏نامه‏ها‏، دستورالعمل‏ ها و فرایندهای مربوط؛
1.3.    نظارت و ارزیابی فعالیت‏ های پژوهشی، شناسایی مسائل و مشکلات موجود و ارایه پیشنهادات اصلاحی؛
1.4.    تأکید بر جهت‏ گیری گروه‏هاي پژوهشی در جهت شناسایی، طبقه‎بندي، اولویت‏ بندي مسائل و موضوعات تحقیقاتی؛
1.5.    بررسی آثار پژوهشی و نظارت بر روند تولید آن‏ها به منظور شناخت نقاط قوت و انحرافات براساس استانداردها و ضوابط پژوهشی؛
1.6.    شناسایی، برقراري و حفظ ارتباط مستمر و پویا با مراکز و شخصیت‏هاي علمی و فرهنگی معاصر در چارچوب خط مشی‏ ها و ضوابط تعیین شده؛
1.7.    نظارت و ارزیابی وضعیت کمی و کیفی فعالیت‏ های اعضاي هیأت علمی و محققان جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف آن‏ها؛
1.8.    مطالعه، بررسی و پیشنهاد نظام ارزیابی پژوهشی و نظارت بر اجراي یکسان شاخص‏ هاي ارزیابی در بخش‏هاي مختلف پژوهشی؛
1.9.    تعیین و تعریف معیارها و استانداردهاي کمی و کیفی ارزیابی برنامه‏ هاي پژوهشی و اصلاح و بهبود دوره‏اي آن‎ها؛
1.10.    نظارت بر تدوین برنامه‏ هاي پژوهشی سالانه پژوهشکده‏ ها، مراکز و گروه‏هاي پژوهشی؛
1.11.    ارزیابی کمی و کیفی برنامه ‏ها و فعالیت‏ هاي پژوهشی و تهیه و تنظیم گزارش‏هاي توصیفی و تحلیلی مرتبط و ارایه پیشنهادهای اصلاحی به مقام مافوق؛
1.12.    تهیه و تنظیم گزارش هاي عملکردي از پیشرفت امور و برنامه ‏هاي معاونت پژوهشی و پژوهشگاه؛
1.13.    پاسخ به پرسش‏ها و راهنمایی پژوهشکده‏ ها، مراکز، گروه‏های علمی و اعضای هیأت علمی در حیطه وظایف سازمانی؛
1.14.    انجام امور مربوط به دبیرخانه کمیته منتخب و شورای پژوهشی پژوهشگاه؛
1.15.    تدوین برنامه سالانه برابر شرح وظایف، سیاست‏ ها و اولویت‏ های پژوهشگاه؛
1.16.     تهیه پیش نویس‏ های لازم جهت پاسخ نامه‎ها؛
1.17.     تهیه گزارش‎های آماری-تحلیلی در امور مربوط و ارایه به مقام مافوق؛
1.18.     حفظ محرمانه ‏بودن داده‏ ها و تهیه پشتیبان از اطلاعات مربوط به صورت مستمر و ذخیره‏ سازی در محل مناسب با نظر مقام مافوق؛
1.19.    نظارت بر حسن اجراي قوانین و مقررات، آئین نامه ‏ها، دستورالعمل‏ ها و فرایندهای مربوط؛
1.20.    انجام سایر امور محوله مرتبط با پست سازمانی.


2. کارشناس ترفیع و ارتقاء ( حجت الاسلام و المسلمین صادق آزرم)

2.1.    آگاهی از اهداف، خط‌مشی‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های دفتر و پژوهشگاه؛
2.2.    اطلاع و اجرای قوانین و مقررات، آیین‏ نامه ‏ها‏، دستورالعمل ‏ها و فرایندهای مربوط؛
2.3.    بررسی و محاسبه امتیازات مربوط به پرونده‌های ترفیع سالانه، احتساب سنوات و ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی؛
2.4.    محاسبه موظفی سالانه پژوهشی اعضای هیأت علمی و محققان رسمی و تطبیق آن با میزان مقرر در دستورالعمل مربوط؛
2.5.    پیگیري اجراي قوانین و مقررات، آئین نامه ‏ها، دستورالعمل‏ ها و فرایندهای مربوط به اعضای هیأت علمی و به ‏روزرسانی آن‏ها؛
2.6.    پاسخ به پرسش‏ها و راهنمایی اعضای هیأت علمی برابر مقررات و وظایف مربوط؛
2.7.    بررسی درخواست‌ها و موضوعات مطرح‌شده و ارایه نظر کارشناسی به مقام مافوق؛
2.8.    پیگیری امور مربوط به دبیرخانه کمیته منتخب پژوهشگاه، اعم از تهیه دستور و تشکیل جلسه، تنظیم صورت‌جلسات و اجرای مصوبات مربوط؛
2.9.    جمع‌آوری و ورود اطلاعات در بانک جامع اطلاعات اعضای هیأت علمی پژوهشگاه؛
2.10.    بررسی و گزارش رکود علمی اعضای هیأت علمی به مقام مافوق؛
2.11.    تهیه، تدوین و بررسی مقررات، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و فرایندهای مربوط به اعضای هیأت علمی و ارایه پیشنهادهای اصلاحی و تکمیلی؛
2.12.    تهیه آمارهای مختلف در خصوص اعضای هیأت علمی و به‌روزرسانی آن‌ها و ارسال به مقام مافوق؛
2.13.    تدوین برنامه سالانه برابر شرح وظایف، سیاست‏ها و اولویت‏ های پژوهشگاه؛
2.14.     تهیه پیش نویس‏ های لازم جهت پاسخ نامه‎ها؛
2.15.    تهیه گزارش‎های آماری-تحلیلی در امور مربوط و ارایه به مقام مافوق؛
2.16.    حفظ محرمانه‏ بودن داده ‏ها و تهیه پشتیبان از اطلاعات مربوط به صورت مستمر و ذخیره‏ سازی در محل مناسب با نظر مقام مافوق؛
2.17.    انجام سایر امور محوله مرتبط با پست سازمانی.
 

3. کارشناس ارزیابی آثار و طرح های پژوهشی (آقای یاسر جهانی پور)
 
3.1.    آگاهی از اهداف، خط‌مشی‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های دفتر و پژوهشگاه؛
3.2.    اطلاع و اجرای قوانین و مقررات، آیین‏ نامه‏ ها‏، دستورالعمل‏ ها و فرایندهای مربوط؛
3.3.    ارزیابی مستمر برنامه‏ هاي پژوهشی و ارایه پیشنهادهای لازم به مقام مافوق؛
3.4.    تلاش در جهت ارتقاي سطح کمی و کیفی فعالیت‏ها و برنامه ‏هاي پژوهشی و پیشنهاد راهکارهاي مناسب؛
3.5.    تهیه و تنظیم گزارش‏هاي مورد نیاز از پیشرفت فعالیت‏ ها و برنامه‎هاي پژوهشی؛
3.6.    نظارت بر زمان‏بندي برنامه ‏ها و فعالیت‏هاي پژوهشی؛
3.7.    ارزشیابی فعالیتها و برنامه‏ هاي پژوهشی سالیانه پژوهشکده ‏ها، مراکز و گروه‏های علمی ؛
3.8.    ایجاد و به‏ روزرسانی بانک‏هاي اطلاعاتی از پروژه‏ها و طرح‏های پژوهشی پژوهشکده‏ ها، مراکز و گروه‏های علمی؛
3.9.    پیگیري و نظارت بر حسن اجراي قوانین و مقررات، آئین نامه‏ ها و دستورالعمل‏ ها و فرایندهای مربوط؛
3.10.    انجام بازدیدهاي دوره‏اي و متناوب و تجزیه و تحلیل عملکرد واحدهاي مختلف پژوهشی و ارایه راهکارهاي لازم؛
3.11.    همکاري در تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه سالانه پژوهشی؛
3.12.    تجزيه و تحليل اطلاعات مربوط به گروه‏ های علمی و ارايه گزارش به مقام مافوق؛
3.13.    برنامه‏ریزی و نظارت بر اجرای طرح‏های پژوهشی؛
3.14.    تدوین برنامه سالانه برابر شرح وظایف، سیاست‏ها و اولویت‏ های پژوهشگاه؛
3.15.    تهیه پیش نویس‏ های لازم جهت پاسخ نامه‎ها؛
3.16.    تهیه گزارش‎های آماری-تحلیلی در امور مربوط و ارایه به مقام مافوق؛
3.17.    حفظ محرمانه ‏بودن داده‏ها و تهیه پشتیبان از اطلاعات مربوط به صورت مستمر و ذخیره‏سازی در محل مناسب با نظر مقام مافوق؛
3.18.    انجام سایر امور محوله مرتبط با پست سازمانی.


4. کارشناس امور پژوهشی ( آقای جواد آهنگر) 
 
4.1.    آگاهی از اهداف، خط‌مشی‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های دفتر و پژوهشگاه؛
4.2.    اطلاع و اجرای قوانین و مقررات، آیین ‏نامه ‏ها‏، دستورالعمل‏ها و فرایندهای مربوط؛
4.3.    بررسی و ارزیابی مستمر بر فعالیت‌های اعضای هیأت علمی و ارایه گزارش‌های مورد نیاز به مقام مافوق؛
4.4.    همکاری در اجرای دقیق قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های پژوهشی و ارایه پیشنهادات اصلاحی به مقام مافوق؛
4.5.    انجام امور مربوط به ارزیابی عملکرد پژوهشی ماهیانه اعضای هیأت علمی و محققان رسمی؛
4.6.    محاسبه میزان موظفی پژوهشی سالیانه اعضای هیأت علمی و محققان رسمی؛
4.7.    بررسی عملکرد ماهیانه اعضای هیأت علمی و محققان رسمی برابر مقررات مربوط؛
4.8.    ثبت گزارش پژوهشی و علمی‌ـ اجرایی ماهیانه اعضای هیأت علمی؛
4.9.    پاسخ به پرسش ‏ها و راهنمایی پژوهشکده ‏ها، مراکز، گروه‏های علمی و اعضای هیأت علمی در حیطه وظایف سازمانی؛
4.10.    ثبت اطلاعات مربوط به عملکرد ماهیانه محققان رسمی؛
4.11.    کنترل ساعات گزارش عملکرد اعضای هیأت علمی و محققان رسمی بر اساس شناسه موظفی؛
4.12.    بررسی و کنترل عناوین موظفی پژوهشی مندرج در گزارش عملکرد اعضای هیأت علمی و محققان رسمی و تطبیق با شناسه موظفی؛
4.13.    تدوین برنامه سالانه برابر شرح وظایف، سیاست‏ها و اولویت‏های پژوهشگاه؛
4.14.    تهیه پیش ‏نویس‏ های لازم جهت پاسخ نامه‎ها؛
4.15.    تهیه گزارش‎های آماری-تحلیلی در امور مربوط و ارایه به مقام مافوق؛
4.16.    حفظ محرمانه ‏بودن داده‏ها و تهیه پشتیبان از اطلاعات مربوط به صورت مستمر و ذخیره‏ سازی در محل مناسب با نظر مقام مافوق؛
4.17.    انجام سایر امور محوله مرتبط با پست سازمانی.


5. کارشناس برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی ( آقای سید حسین میرخلیلی)

5.1.    آگاهی از اهداف، خط‌مشی‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های دفتر و پژوهشگاه؛
5.2.    اطلاع و اجرای قوانین و مقررات، آیین‏ نامه‏ ها‏، دستورالعمل ‏ها و فرایندهای مربوط؛
5.3.    پیگیری اجرای دقیق قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های پژوهشی و ارایه پیشنهادات اصلاحی؛
5.4.    همکاری در خصوص تهیه و تنظیم برنامه‌های سالانه و تقویم اجرایی فعالیت‌های حوزه پژوهش؛
5.5.    ایجاد و به‏ روزرسانی بانک های اطلاعاتی در زمینه طرح‌ها و فعالیت‌های پژوهشی مربوط؛
5.6.    نظارت بر اجرای نشست‏ های علمی ذیل پروژه‏ها و تهیه گزارش و ارایه به مقام مافوق؛
5.7.    کنترل و بررسی قراردادها از جمله: تحقیق، نظارت، متمم تحقیق، پروژه‌ای و خدمات پژوهشی؛
5.8.    کنترل و بررسی دستور پرداخت‌های تمامی قراردادها و همکاری‌های علمی( مشاوره، حق‌الجلسه، ارزیابی و...)؛
5.9.    کنترل و بررسی فرم شناسه‏ های موظفی اعضای هیأت علمی و محققان ( در قالب نرم افزار و دستی)؛
5.10.    بررسی وضعیت پیشرفت پروژه‌ها و طرح‌های در دست تحقیق پژوهشکده‏ ها، مرکز و گروه‌های علمی؛
5.11.    برآورد بودجه سالیانه گروه و ارسال آن به مقام مافوق و نظارت بر نحوه تخصیص و هزینه کرد بودجه؛
5.12.    تدوین برنامه سالانه برابر شرح وظایف، سیاست‏ ها و اولویت‏ های پژوهشگاه؛
5.13.    تهیه پیش نویس‏های لازم جهت پاسخ نامه‎ها؛
5.14.    تهیه گزارش‎های آماری-تحلیلی در امور مربوط و ارایه به مقام مافوق؛
5.15.    حفظ محرمانه‏ بودن داده‏ها و تهیه پشتیبان از اطلاعات مربوط به صورت مستمر و ذخیره‏ سازی در محل مناسب با نظر مقام مافوق؛
5.16.    انجام سایر امور محوله مرتبط با پست سازمانی.


6. کارشناس امور پژوهشی


6.1.    آگاهی از اهداف، خط‌مشی‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های دفتر و پژوهشگاه؛
6.2.    اطلاع و اجرای قوانین و مقررات، آیین‏ نامه‏ ها‏، دستورالعمل ‏ها و فرایندهای مربوط؛
6.3.    پیگیری بر اجرای دقیق قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های پژوهشی و ارایه پیشنهادات اصلاحی؛
6.4.    همکاری در خصوص تهیه و تنظیم برنامه‌های سالانه و تقویم اجرایی فعالیت‌های حوزه پژوهش؛
6.5.    همکاری در زمینه بررسی پرونده های ترفیع ارتقا و احتساب سنوات؛
6.6.    انجام امور مربوط به تشکیل شورای پژوهشی پژوهشگاه و پیگیری مصوبات آن؛
6.7.    ایجاد و به‏ روزرسانی پایگاه‌های اطلاعاتی در زمینه طرح‌ها و فعالیت‌های پژوهشی؛
6.8.    تهیه و تنظیم گزارش عملکرد فعالیت‌های مرتبط و ارایه به مقام مافوق؛
6.9.    انجام امور مربوط به دبیرخانه کمیته منتخب و پیگیری مصوبات آن؛
6.10.    بایگانی و به‌روزرسانی پرونده‌ فعالیت‏های اعضای هیأت علمی؛
6.11.    طبقه ‏بندی آیین‏ نامه ‏ها، اسناد، مقررات و مستندات مربوط؛
6.12.    برنامه‏ ریزی و پیگیری تشکیل جلسات مشترک با پژوهشکده ‏ها، مراکز و ادارات مربوط؛
6.13.    پیگیری، تهیه دستور و تشکیل جلسه گروه، تنظیم صورت‏ جلسات و اجرای مصوبات مربوط؛
6.14.    تدوین برنامه سالانه برابر شرح وظایف، سیاست‏ها و اولویت ‏های پژوهشگاه؛
6.15.    تهیه پیش نویس‏ های لازم جهت پاسخ نامه‎ها؛
6.16.    تهیه گزارش‎های آماری-تحلیلی در امور مربوط و ارایه به مقام مافوق؛
6.17.    حفظ محرمانه‏ بودن داده‏ها و تهیه پشتیبان از اطلاعات مربوط به صورت مستمر و ذخیره‏ سازی در محل مناسب با نظر مقام مافوق؛
6.18.    انجام سایر امور محوله مرتبط با پست سازمانی
.

7. کارشناس امور قطب های فکری و فرهنگی

7.1.    آگاهی از اهداف، خط‌مشی‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های دفتر و پژوهشگاه؛
7.2.    اطلاع و اجرای قوانین و مقررات، آیین‏ نامه ‏ها‏، دستورالعمل‏ ها و فرایندهای مربوط؛
7.3.    انجام امور مربوط به برنامه ‏های پژوهشی قطب‏ها و میزهای تخصصی؛
7.4.    پیگیری، تنظیم و کنترل فعالیت های پژوهشی مصوب پژوهشکده ها در قطب های فکری و فرهنگی؛
7.5.    کنترل پرونده طرح های تحقیقاتی جهت ارایه به قطب های فکری و فرهنگی؛
7.6.    پیگیری نامه های مربوط به امور قطب‏ها تا حصول نتیجه؛  
7.7.    ایجاد و به ‏روزرسانی بانک اطلاعاتی مربوط به فعالیت‏ های مصوب در قطب ها؛
7.8.    تدوین برنامه سالانه برابر شرح وظایف، سیاست‏ها و اولویت ‏های پژوهشگاه؛
7.9.     تهیه پیش نویس ‏های لازم جهت پاسخ نامه‎ها؛
7.10.    تهیه گزارش‎های آماری-تحلیلی در امور مربوط و ارایه به مقام مافوق؛
7.11.    حفظ محرمانه‏ بودن داده‏ها و تهیه پشتیبان از اطلاعات مربوط به صورت مستمر و ذخیره ‏سازی در محل مناسب با نظر مقام مافوق؛
7.12.    انجام سایر امور محوله مرتبط با پست سازمانی.

 
کلمات کليدي
معرفی, معرفی پژوهشگاه
 
امتیاز دهی
 
 

[Part_Lang]
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 11027
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما