معرفی معاون پژوهشی

رزومه حسین الهی نژاد معاون پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 

 1ـ سوابق تحصیلی:
1ـ 15سال در خارج فقه و اصول در حوزه علمیه قم
2ـ فارغ التحصیل از موسسه امام صادق(ع) و دکترای کلام اسلامی 
3ـ دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

2ـ سوابق آموزشی
1ـ تدریس منطق؛  5 سال مدرسه حجتیه
2ـ تدریس فلسفه؛  5 سال مدرسه حجتیه
3ـ تدریس کلام اسلامی؛  5 سال مدرسه حجتیه 
4ـ تدریس اعتقادات؛  3 سال مدرسه صدوق
5ـ تدریس مهدویت؛  3 سال مدرسه معصومیه (ع)
6ـ تدریس آینده پژوهی؛  مرکز تخصصی مهدویت
7ـ تدریس مهدویت در اهل سنت؛ پژوهشکده آینده روشن

3ـ سوابق اجرائی ـ علمی
1ـ مدیر گروه کلام موسسه انتظار نور
2ـ مدیر پژوهشکده مهدویت وآینده پژوهی
3ـ سردبیر دوفصلنامه جامعه مهدوی
4ـ عضو هیئت اجرای جذب پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
5ـ عضو شورای علمی مدرسه معصومیه قم
6ـ عضو گروه کلام جامعه الزهرا(س)
7ـ عضو مرکز راهبردی حوزه علمیه قم
8ـ مدیر گروه مهدویت پژوهی از پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی

4ـ آثار و تألیفات
الف. کتاب‌ها
1.    اتحاد و همگرائی در پرتو مهدویت و موعودگرائی
2.    آشنائی با امام زمان(ع)
3.    درآمدی بر فلسفه مهدویت پژوهی
4.    حج و مهدویت
5.    مهدویت و مبانی کلام جدید    
6.    مساله‌شناسی، معرفت‌شناسی و مبانی‌شناسی مهدویت پژوهی
7.    تحلیل و بررسی انتظار در اهل سنت
8.    مردم و زمینه سازی ظهور
9.    تحلیل رویکرد شناسی پاسخ علمای اهل سنت به مخالفین مهدویت 
10.    روش شناسی مهدویت پژوهی
11.    مهدویت پژوهی تطورات و آسیب ها

ب. مقالات علمی پژوهشی و علمی ترویجی
1.    قاعده قسر ضرورت بخش مهدویت، علمی پژوهشی، مجله مشرق موعود، ش28
2.    استخلاف و مهدویت، علمی پژوهشی، مجله مشرق موعود، ش27
3.    خاتمیت مبنای کلامی مهدویت، علمی پژوهشی، مجله مشرق موعود، ش24
4.    اصول و مبانی هستی‌شناختی مهدویت پژوهی، علمی پژوهشی، مجله مشرق موعود، ش22
5.    معرفت‌شناسی مهدویت پژوهی، علمی پژوهشی، مجله مشرق موعود، ش 29
6.    تحلیل اعتقادورزی و تواتر حدیثی مهدویت در اهل سنت ، علمی پژوهشی ، مجله مشرق موعود، ش45
7.    نمادگرایی در نشانه های ظهور، علمی پژوهشی ، مجله مشرق موعود، ش38
8.    انکار مهدویت با رویکرد کارکردگرایانه و پاسخ علمای اهل سنت به آن، علمی پژوهشی، مجله مشرق موعود، ش46
9.    تحلیل رویکرد شناختی و کارکرد شناختی انتظار از منظر اهل سنت، مجله انتظار موعود، ش51
10.    مساله‌شناسی مهدویت پژوهی، علمی پژوهشی، مجله مشرق موعود، ش23
11.    تحلیل مبنایی عدالت مهدوی در عصر غیبت با ابتناء بر نظریه ولایت  فقیه، علمی پژوهشی، محله انتظار موعود، ش56
12.    عمومیت قانون علیت و قانونمندی جامعه، توجیه گر نقش موثر انسان بر زمینه سازی ظهور، علمی پژوهشی، مجله انتظار موعود، 53ش
13.    بررسی و تحلیل روائی ابعاد غیبت و کیفیت رابطه رخداد ظهور با آن، علمی پژوهشی، مجله حکمت، ش4
14.    آینده نگری و فرجام تاریخ بشریت، علمی ترویجی، مجله انتظار موعود ، ش21
15.    رشتگی مهدویت پژوهی و آسیب‌شناسی آن، علمی پژوهشی، مجله مشرق موعود، ش37
16.    در آمدی بر فلسفه مهدویت پژوهی، علمی ترویجی، مجله انتظار موعود، ش35
17.    روش‌شناسی مهدویت پژوهی، علمی پژوهشی، مجله مشرق موعود، ش36
18.    سکولاریسم و مهدویت، علمی ترویجی، مجله پژوهشهای مهدوی، ش2 
19.    مهدویت مبنای دین‌شناختی ولایت فقیه در تحکیم نظام جمهوری اسلامی ایران، علمی ترویجی مجله پژوهش های مهدوی، ش15
20.    بررسی و تحلیل نقش دعا در تعجیل بخشی ظهور، علمی ترویجی، مجله پژوهش های مهدوی، ش20 
21.    انتظار الگوبخش سبک زندگی نوین امروزی، مجله پژوهش‌های مهدوی، ش12
22.    باز شناسی مفهومی انتظار با رویکرد عام و خاص از منظر شیعه و اهل سنت، علمی ترویجی، مجله پژوهشهای مهدوی، ش22
23.    پاسخ علمای اهل سنت به مخالفان مهدویت با رویکرد دین‌شناسانه، مجله پژوهش های مهدوی، ش27
24.    مهدویت و زبان دین، علمی ترویجی، مجله انتظار موعود، ش20
25.    کنکاشی در علم به ظهور، علمی ترویجی، مجله انتظار موعود، ش37
26.    برهان لطف و مهدویت، علمی ترویجی، مجله انتظار موعود، ش31
27.    همگرائی مسلمانان در باورداشت مهدویت، ، مجله انتظار موعود، ش33
28.    مهدویت فرجام تنازع حق و باطل، علمی ترویجی، مجله انتظار موعود، ش39
29.    مهدویت و عقل گرائی، علمی ترویجی، مجله انتظار موعود، ش27
30.    تأملی بر سیره اجتماعی امام زمان(ع) در کیفیت برخورد با اهل کتاب، مجله اسلام و مطالعات اجتماعی ش 33 
31.    تأملی بر نظریه وجود اهل کتاب در دوران حکومت جهانی، مجله انتظار موعود، ش49
32.    تحلیل شرایط ظهور با رویکرد عقلی، مجله پژوهش نامه مهدویت، ش1
33.    تحلیل و بررسی مفهومی انتظار با رویکرد قانون تواطی و تشکیک، مجله پژوهش های مهدوی، ش
34.    نظریه اختیاری بودن ظهور با رویکرد مثبت در اندیشه مقام معظم رهبری، مجله جامعه مهدوی، ش1
35.    تحلیل کارگرد گرایانه انتظار در تقویت شاخصه مقاومت و پرهیز از شاخصه استعجال، جامعه مهدوی، ش3
36.    تحلیل و شرایط ظهور و نقش مردم در تحقق آن؛ مجله عقلی نوین، ش13
37.    تحلیل الگوی عدالت اجتماعی مهدوی در عصر غیبت بر اساس نظریه ولایت فقیه؛ مجله اسلام مطالعات اسلامی، ش30
38.    مدیریت دانش مهدویت پژوهی با کاربست دانش آینده پژوهی، مجله مدیریت دانش اسلامی، ش1
39.    بررسی و تحلیل نقش ایرانیان در تحولات فرجام جامعه بشری، مجله اسلام و مطالعات اجتماعی، ش25
40.    تحلیل مبانی فرهنگ اجتماعی دفاعی- امنیتی در عصر غیبت در پرتو اندیشه مهدویت، مجله اسلام و مطالعات اجتماعی، ش28
41.    تحلیل شناختی فرهنگ دفاعی امنیتی در عصر غیبت با ابتناء بر اندیشه مهدویت
42.    بررسی و نقد استنادی ایده قائم در جریان مدعی یمانی احمد اسماعیل بصری، مجله انتظار موعود، ش66 
43.    ظرفیت سنجی پژوهش های مهدوی با رویکرد تطور شناسی و آسیب شناسی، مجله عصر آدینه، ش28
44.    روش شناسی مهدویت پژوهی، مجله مشرق موعود، ش36
45.    انتظار و ظرفیت آن در اهل سنت، مجله مشرق موعود، ش40
46.    نظریه اختیاری بودن ظهور مبتنی بر نظریه اختیاری بودن سرنوشت، مجله پژوهش های مهدوی، ش30
47.    رفع عوامل غیبت ضرورت بخش تحقق ظهور، مجله مشرق موعود، ش43
48.    تحلیل روش شناسی فطری مهدویت پژوهی ، مجله عقلی نوین، ش11
49.    دیرینگی اندیشه غیبت پاسخی به شبهه نوپائی اندیشه غیبت، مجله مشرق موعود، ش49
50.    گستره مفهومی انتظار با تأکید بر قانون اشتراک لفظی و معنوی، مجله مشرق موعود، ش 58
51.    مهدویت ستیزی با رویکرد نمادگرایانه و پاسخ علمای اهل سنت به آن، مجله پژوهش های مهدوی، ش15
52.    تأملی بر  فراگیری اسلام در جامعه عصر ظهور، مجله پژوهش نامه موعود، ش1
53.    چشم‌انداز مهدویت پژوهی با کاربست آینده پژوهی، در دست نشر
54.    ختم رسالت و ختم وصایت، در دست نشر
55.    امامت مبنای کلامی مهدویت، در دست نشر
56.    جایگاه مهدویت پژوهشی در علوم اسلامی انسانی، در دست نشر
57.    کارکرد انتظار در جامعه پذیری و کنترل اجتماعی، در دست نشر

ج ـ مقالات تخصصی
58.    مهدی یاوران، ره‌توشه راهیان نور
59.    آثار وجودی امام غایب، ره‌توشه راهیان نور
60.    بررسی جرم‌شناختی جرایم علیه گردشگران، مجله پژوهشنامه حقوق
61.    کیفیت اداره جامعه در عصر غیبت  مبلغان ش 22
62.    فوائد پیشوای غایت  مبلغان ش 22
63.    چگونگی غیبت امام زمان (ع) مبلغان ش24
64.    اسرار غیبت امام زمان (ع) مبلغان ش26
65.    نهضت اخلاقی در انقلاب جهانی حضرت مهدی(ع) مبلغان ش29
66.    طعم شیرین عدالت در دوران ظهور مبلغان ش 30
67.    شباهت های رستاخیز مهدی با رستاخیر قیامت مبلغان ش 31
68.    وظایف منتظران در عصر غیبت  مبلغان ش 34
69.    یاران امام مهدی(ع)  مبلغان ش 37
70.    رجعت  مبلغان  ش40
71.    نشانه های ظهور مبلغان ش 46
72.    بالندگی عزت در مکتب حسینی و مهدوی  مبلغان ش 51
73.    روزنه امید  مبلغان  ش54
74.    تحلیل و بررسی انتظار در منابع روایی اهل سنت  مجله تبلیغ
75.    رشد عقل و عقلانیت در پرتو ظهور  مجله مسجد و مهدویت ش1

د؛ مقالات همایش
76.    المستقبلیه و مصیر التاریخ البشری،  همایش بین المللی امام مهدی و آینده جهان
77.    منجی گرائی و آینده نگری، علمی پژوهشی،  همایش روز جهانی فلسفه
78.    رجعت و کیفیت بازگشت روح به بدن، همایش بین المللی آموزه‌های دینی و مساله نفس و بدن
79.    اتحاد و کارکردهای آن از منظر قرآن، همایش قرآن، عترت معصومین، اتحاد ملی و انسجام اسلامی
80.    دیرینگی اندیشه غیبت و دلایل آن، همایش بین المللی گفتمان مهدویت
81.    تحلیل شناختی فرهنگ دفاعی امنیتی در عصر غیبت با ابتناء بر اندیشه مهدویت، همایش دفاعی امنیتی مبتنی بر آموزه های مهدویت 
82.    تحلیل الگوی عدالت مهدویت در عصر غیبت با ابتناء بر نظریه ولایت فقیه، همایش بین المللی ظرفیت انقلاب اسلامی کارآمدی و کارنامه جمهوری اسلامی
83.    انتصابی یا انتخابی بودن منصب امامت در کلام امام رضا(ع)؛ همایش انتظار و مهدویت در آموزه‌های رضوی
84.    جبر و اختیار از منظر امام خمینی،  دانشنامه امام خمینی، موسسه آثار و نشر امام خمینی
85.    کرامت مهدوی موانع و زمینه‌ها،  سومین همایش مهدویت
86.    انتظار، انسجام اسلامی و دولت اسلامی،  هفتمین همایش مهدویت
87.    ویژگیهای منتظران و جامعه منتظر، چهارمین همایش مهدویت
88.    انتظار، عدالت و صلح جهانی،  پنجمین همایش مهدویت
89.    انتظار فعال و توانمندی عقلانی منتظران،  هشتمین همایش مهدویت
90.    دو برداشت از انتظار،  همایش بزرگ منجی گرائی
91.    انتظار الگو بخش سبک زندگی امروزی،  همایش سبک زندگی در پرتوی حیات طیبه 
92.    ظهور و قیام مهمترین تحولات فرجام تاریخ بشریت و نقش ایرانیان در آن، همایش الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی
93.    باز‌شناسی مفهومی انتظار با رویکرد عام و خاص از منظر شیعه و اهل سنت، همایش دکترین مهدویت
94.    تبیین قرآنی نقش مقاومت در حکومت جهانی مهدوی،همایش مقاومت در قرآن
95.    جایگاه و نقش مهدویت در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب، در همایش بیانیه گام دوم
96.    انتظار و نقش زنان در اندیشه مقام معظم رهبری (دامت برکاته) همایش نظریه انتظار در اندیشه مقام معظم رهبری
97.    مصاف حق و باطل در فرهنگ انتظار و مکتب شهید سلیمانی؛  همایش شهید سلیمانی و مکتب انتظار و مقاومت
98.    نمادگرائی در نشانه های ظهور؛ دوازدهمین همایش دکترین مهدویت
99.    مهدویت ستیزی با رویکرد نمادگرایانه و پاسخ علمای اهل سنت به آن؛ پانزدهمین همایش دکترین مهدویت
100.    نظریه اختیاری بودن ظهور مبتنی بر نظریه اختیاری بودن سرنوشت؛ سیزدهمین همایش دکترین مهدویت 

5.  کرسی های علمی و ترویجی
1.    تاملی بر نظریه زمینه سازی ظهور( امکان یا امتناع )
2.    تبیین فلسفه غیبت با رویکرد تاریخی بشر
3.    تبیین ظرفیت سنجی انتظاردر اسلام
4.    رویکرد شناسی مخالفین مهدویت در اهل سنت با نگرش تبیینی و تحلیلی
5.    مهدویت محور مشترک مذاهب اسلامی
6.    جایگاه مهدویت در شکل گیری انقلاب اسلامی ایران با رویکرد کلامی 
7.    مهدویت و انقلاب اسلامی
8.    نقش و جایگاه مهدویت در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی
9.    گستره شناسی انتظار در اندیشه مقام معظم رهبری (دامت رکاته)
10.    ظرفیت شناسی اربعین در زمینه سازی ظهور با تاکید بر بیانات مقام معظم رهبری(دامت برکاته)
11.    کارکردهای مهدوی انسان 250 ساله از دیدگاه مقام معظم رهبری( دامت رکاته)
12.    جایگاه نظریه انتظار در آراء و منظومه فکری مقام معظم رهبری(دامت برکاته)
13.    نظریه اختیاری بودن ظهور با رویکرد مثبت دراندیشه مقام معظم رهبری (دامت برکاته)
14.    ویژگی ها و شاخصه های علمی جامعه منتظر در اندیشه مقام معظم رهبری (دامت برکاته)
15.    ظرفیت های الگوی یاران قیام قم درآمادگی ظهور منجی با تاکید بر سیره و عملکرد شهید حاج قاسم سلیمانی
16.    فرهنگ انتظار و راهبرد مقاومت در مکتب شهید سلیمانی (ره)


منبع: پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
فايلها
رزومه علمي آقاي الهي نژادdocx (4).pdf 175.577 KB
کلمات کليدي
معرفی پژوهشگاه, اخبار معاونت پژوهشی
 
امتیاز دهی
 
 

[Part_Lang]
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 30082
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما