آرشیو

کتاب مجموعه مطالعات نفس (9): ذهن

در این اثر که به قلم محقق ارجمند آقای سیدجابر نیکو نگارش و تدوین یافته، برخی از موضوعات و نظریات مهم دربارۀ ذهن نقد و بررسی شده است. وی در این اثر کوشیده است ضمن ارائۀ مختصری از اهم مسائل و موضوعات فلسفه ذهن، چندین مقاله مهم در زمینۀ این موضوع را از مجلات علمی منتشر‌شده در دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیه قم گزینش کرده و به علاقه‌مندان تقدیم کند.

مطالعات نفس ( ج 7) برزخ و تجسم اعمال

کتاب مجموعه مطالعات نفس (7): مرگ و تجسم اعمال  با تألیف و تدوین حجت الاسلام والمسلمین دکتر اکبر اقوام کرباسی منتشر شد. در این اثر که به قلم محقق ارجمند جناب حجت الاسلام والمسلمین اکبر اقوام کرباسی نگارش و تدوین یافته، به اختصار برخی از مسائل مهم درباره موضوع برزخ تبیین و بررسی شده است. وی در این اثر کوشیده است چندین مقاله مهم در زمینۀ این موضوع را از مجلات علمی منتشر‌شده در دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیه قم گزینش کرده و به علاقه‌مندان تقدیم کند.

مطالعات نفس ( ج 7) برزخ و تجسم اعمال

کتاب مجموعه مطالعات نفس (7): مرگ و تجسم اعمال  با تألیف و تدوین حجت الاسلام والمسلمین دکتر اکبر اقوام کرباسی منتشر شد. در این اثر که به قلم محقق ارجمند جناب حجت الاسلام والمسلمین اکبر اقوام کرباسی نگارش و تدوین یافته، به اختصار برخی از مسائل مهم درباره موضوع برزخ تبیین و بررسی شده است. وی در این اثر کوشیده است چندین مقاله مهم در زمینۀ این موضوع را از مجلات علمی منتشر‌شده در دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیه قم گزینش کرده و به علاقه‌مندان تقدیم کند.

مطالعات نفس ( ج 7) برزخ و تجسم اعمال

کتاب مجموعه مطالعات نفس (7): مرگ و تجسم اعمال  با تألیف و تدوین حجت الاسلام والمسلمین دکتر اکبر اقوام کرباسی منتشر شد. در این اثر که به قلم محقق ارجمند جناب حجت الاسلام والمسلمین اکبر اقوام کرباسی نگارش و تدوین یافته، به اختصار برخی از مسائل مهم درباره موضوع برزخ تبیین و بررسی شده است. وی در این اثر کوشیده است چندین مقاله مهم در زمینۀ این موضوع را از مجلات علمی منتشر‌شده در دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیه قم گزینش کرده و به علاقه‌مندان تقدیم کند.

مطالعات نفس ( ج 7) برزخ و تجسم اعمال

کتاب مجموعه مطالعات نفس (7): مرگ و تجسم اعمال  با تألیف و تدوین حجت الاسلام والمسلمین دکتر اکبر اقوام کرباسی منتشر شد. در این اثر که به قلم محقق ارجمند جناب حجت الاسلام والمسلمین اکبر اقوام کرباسی نگارش و تدوین یافته، به اختصار برخی از مسائل مهم درباره موضوع برزخ تبیین و بررسی شده است. وی در این اثر کوشیده است چندین مقاله مهم در زمینۀ این موضوع را از مجلات علمی منتشر‌شده در دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیه قم گزینش کرده و به علاقه‌مندان تقدیم کند.

مطالعات نفس ( ج 7) برزخ و تجسم اعمال

کتاب مجموعه مطالعات نفس (7): مرگ و تجسم اعمال  با تألیف و تدوین حجت الاسلام والمسلمین دکتر اکبر اقوام کرباسی منتشر شد. در این اثر که به قلم محقق ارجمند جناب حجت الاسلام والمسلمین اکبر اقوام کرباسی نگارش و تدوین یافته، به اختصار برخی از مسائل مهم درباره موضوع برزخ تبیین و بررسی شده است. وی در این اثر کوشیده است چندین مقاله مهم در زمینۀ این موضوع را از مجلات علمی منتشر‌شده در دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیه قم گزینش کرده و به علاقه‌مندان تقدیم کند.

مطالعات نفس ( ج 7) برزخ و تجسم اعمال

کتاب مجموعه مطالعات نفس (7): مرگ و تجسم اعمال  با تألیف و تدوین حجت الاسلام والمسلمین دکتر اکبر اقوام کرباسی منتشر شد. در این اثر که به قلم محقق ارجمند جناب حجت الاسلام والمسلمین اکبر اقوام کرباسی نگارش و تدوین یافته، به اختصار برخی از مسائل مهم درباره موضوع برزخ تبیین و بررسی شده است. وی در این اثر کوشیده است چندین مقاله مهم در زمینۀ این موضوع را از مجلات علمی منتشر‌شده در دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیه قم گزینش کرده و به علاقه‌مندان تقدیم کند.

مطالعات نفس ( ج 7) برزخ و تجسم اعمال

کتاب مجموعه مطالعات نفس (7): مرگ و تجسم اعمال  با تألیف و تدوین حجت الاسلام والمسلمین دکتر اکبر اقوام کرباسی منتشر شد. در این اثر که به قلم محقق ارجمند جناب حجت الاسلام والمسلمین اکبر اقوام کرباسی نگارش و تدوین یافته، به اختصار برخی از مسائل مهم درباره موضوع برزخ تبیین و بررسی شده است. وی در این اثر کوشیده است چندین مقاله مهم در زمینۀ این موضوع را از مجلات علمی منتشر‌شده در دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیه قم گزینش کرده و به علاقه‌مندان تقدیم کند.

مطالعات نفس ( ج 7) برزخ و تجسم اعمال

کتاب مجموعه مطالعات نفس (7): مرگ و تجسم اعمال  با تألیف و تدوین حجت الاسلام والمسلمین دکتر اکبر اقوام کرباسی منتشر شد. در این اثر که به قلم محقق ارجمند جناب حجت الاسلام والمسلمین اکبر اقوام کرباسی نگارش و تدوین یافته، به اختصار برخی از مسائل مهم درباره موضوع برزخ تبیین و بررسی شده است. وی در این اثر کوشیده است چندین مقاله مهم در زمینۀ این موضوع را از مجلات علمی منتشر‌شده در دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیه قم گزینش کرده و به علاقه‌مندان تقدیم کند.

مجموعه مطالعات نفس (6): معاد جسمانی

در اثر پیش‌رو که به قلم محقق ارجمند دکتر اصغر رمضانی نگارش و تدوین یافته، نظرگاه‌های مختلف در مسئله معاد جسمانی مورد بررسی و نقد قرار گرفته است. وی تلاش نموده است چندین مقاله مهم در زمینۀ این موضوع را از مجلات علمی منتشر‌شده در دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیه قم را گزینش کرده، تقدیم علاقه‌مندان کند.

مجموعه مطالعات نفس (5): جاودانگی

در اثر پیش‌رو که به قلم محقق ارجمند ذوالفقار ناصری نگارش و تدوین یافته، مبانی و نتایج جاودانگی انسان در قرآن کریم و نیز در نظریه‌های فلسفی بررسی شده است.  نویسنده در این اثر کوشیده است ضمن ارائه جغرافیای مبحث جاودانگی در ادیان الهی و نظریه‌های فلسفی، چندین مقاله مهم در زمینۀ این موضوع را از مجلات علمی منتشر‌شده در دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیه قم را گزینش کرده، تقدیم علاقه‌مندان کند.

مجموعه مطالعات نفس (4): تناسخ

در اثر پیش‌رو که به قلم محققین ارجمند جناب آقایان علی‌اکبر شاملی و مهدی باب‌اله‌زاده نگارش و تدوین یافته، به تبیین مسئله تناسخ و رویکرد برخی از فیلسوفان مسلمان مانند بو علی سینا و صدرالمتالهین در رابطه تناسخ پرداخته شده است. همچنین مبانی عقلی تناسخ ملکوتی و برداشت نوینی از تناسخ افلاطونی از مباحث پیرامون این کتاب می‌باشد. سپس به مسئله رجعت و رابطه آن با تناسخ، تبین ماهوی رجعت و شبهات پیرامون آن و در پایان به بررسی رابطه عالم ذر و تناسخ پرداخته شده است. وی تلاش نموده است چندین مقاله مهم در زمینۀ این موضوع را از مجلات علمی منتشر‌شده در دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیه قم را گزینش کرده، تقدیم علاقه‌مندان کند.

مجموعه مطالعات نفس (8): نفس در قرآن و روایات

کتاب حاضر مجلد هشتم از مجموعۀ نه‌جلدی مطالعات نفس در پژوهشکدۀ فلسفه و کلام اسلامی است که ذیل همایش بین‌المللی «جاودانگی نفس در اسلام و مسیحیت» و به عنوان یکی از آثار علمی همایش به زیور طبع آراسته می‌گردد. شمار زیادی از مقالات این مجموعه پیش از این در مجلۀ وزین «آیین حکمت» متعلق به دانشگاه باقرالعلوم (علیه السلام) به چاپ رسیده و مجموعۀ حاضر به صورت مشترک میان پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و دانشگاه باقرالعلوم (علیه السلام) منتشر می‌شود.

مجموعه مطالعات نفس (2): ماهیت نفس

در اثر پیش‌رو که به قلم محقق ارجمند علی‌اکبر علی‌زاده نگارش و تدوین یافته و در جلد دوم با عنوان «ماهیت نفس» چاپ می‌شود، پس از بیان تمهیدی دربارۀ ماهیت نفس، گزارشی از نه مقاله مرتبط با این موضوع ارائه می‌دهد و پس از ارزیابی مقالات به کم و کیف آنها می‌پردازند. کتاب حاضر مجلد دوم از مجموعۀ نه جلدی مطالعات نفس در پژوهشکدۀ فلسفه و کلام اسلامی است که در آستانۀ برگزاری همایش بین‌المللی «جاودانگی نفس در اسلام و مسیحیت» و به عنوان یکی از آثار علمی همایش به زیور طبع آراسته می‌گردد. شمار زیادی از مقالات این مجموعه پیش از این در مجلۀ وزین «آیین حکمت» متعلق به دانشگاه باقرالعلوم (علیه السلام) به چاپ رسیده و مجموعۀ حاضر به صورت مشترک میان پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و دانشگاه باقرالعلوم (علیه السلام) منتشر می‌شود.

مجموعه مطالعات نفس (1):  نفس و بدن

کتاب حاضر مجلد اول از مجموعۀ نه جلدی مطالعات نفس در پژوهشکدۀ فلسفه و کلام اسلامی است که در آستانۀ برگزاری همایش بین‌المللی «جاودانگی نفس در اسلام و مسیحیت» و به عنوان یکی از آثار علمی همایش به زیور طبع آراسته می‌گردد. شمار زیادی از مقالات این مجموعه پیش از این در مجلۀ وزین «آیین حکمت» متعلق به دانشگاه باقرالعلوم (علیه السلام) به چاپ رسیده و مجموعۀ حاضر به صورت مشترک میان پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و دانشگاه باقرالعلوم (علیه السلام) منتشر می‌شود.

مجموعه مطالعات نفس (3): حرکت و تکامل نفس و مسئله مرگ

در اثر پیش‌رو که به قلم محقق ارجمند آقای جواد دانش نگارش و تدوین یافته، برخی از موضوعات و نظریات مهم دربارۀ حرکت و تکامل نفس و مسئله مرگ نقد و بررسی شده است. وی در این اثر کوشیده است چندین مقاله مهم در زمینۀ این موضوع را از مجلات علمی منتشر‌شده در دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیه قم گزینش کرده و به علاقه‌مندان تقدیم کند. هدف اصلی از چاپ مجدد مقالات، ایجاد امکانی برای دسترسی به مقالات و دسته‌بندی مجدد آنها برای  پژوهشگران و محققان است، چراکه نشان می‌دهد در حوز‌ه‌های مزبور چه کارهای شاخصی انجام شده و چه چشم‌اندازهایی همچنان برای پژوهش باقی است

جاودانگی بر پایه داده‌های عام عقل

کتاب جاودانگی بر پایه داده‌های عام عقل به قلم حجت الاسلام والمسلمین دکتر امیر دیوانی منتشر شد. این کتاب در شمارگان 350 نسخه و در 228  صفحه و به قیمت 500000  ریال از سوی نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی روانۀ بازار کتاب شده است.

کتاب تحلیل انتقادی مبانی و نتایج تجسم اعمال از منظر ابن‌عربی

کتاب تحلیل انتقادی مبانی و نتایج تجسم اعمال از منظر ابن‌عربی به قلم حجت الاسلام والمسلمین دکتر مهدی صفایی اصل منتشر شد. این کتاب در شمارگان 350 نسخه و در 288  صفحه و به قیمت 600000  ریال از سوی نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی روانۀ بازار کتاب شده است.

کتاب بررسی رابطه نفس و بدن از منظر حکمت متعالیه و نوخاسته‌گرایی

کتاب بررسی رابطه نفس و بدن از منظر حکمت متعالیه و نوخاسته‌گرایی به قلم دکتر محمد‌مهدی عموسلطانی فروشانی منتشر شد. این کتاب در شمارگان ۳۵۰ نسخه و در ۶۳۶ صفحه و به قیمت ۱۴۰۰۰۰۰ ریال از سوی نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی روانۀ بازار کتاب شده است.

ارزشیابی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

کتاب ارزشیابی سیاست خارجی جمهوری اسلامی در قطع رقعی و با قیمت 850000ریال به همت مرکز نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تقدیم علاقه مندان شده است.
12345678910...>>>

مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب

مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب
[Part_Lang]
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 84967
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما