گروه برنامه‌ریزی و بودجه گروه برنامه ریزی و بودجه
1. رئیس گروه(سید محی الدین عزیزی)

1.1.آگاهی از اهداف، خطمشی ها، سیاستها و برنامه های دفتر و پژوهشگاه؛
1.2.اطلاع و اجرای قوانین و مقررات، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و فرایندهای مربوط؛
1.3.تهیه و تنظیم بودجه سالانه پژوهشگاه و پیگیری تصویب آن در مراجع ذی ربط؛
1.4. پیشنهاد سیاستها و اولویت های سالانه پژوهشگاه به رئیس پژوهشگاه؛
1.5.ابلاغ بودجه مصوّب به معاونت ها، پژوهشکده ها، مراکز و ادارات پژوهشگاه؛
1.6.صدور درخواست وجه فعالیت های پژوهشگاه براساس درخواست واحدها و پیگیری تخصیص
اعتبارات آن؛
1.7.برنامه ریزی در جمع آوری و پردازش آمار و اطلاعات پژوهشگاه و ارایه گزارش به مراجع ذی ربط؛
1.8.بررسی و پیشنهاد ساختار، شرح وظایف و پست های سازمانی به رئیس پژوهشگاه؛
1.9.تهیه و تدوین مقررات، آیین نامه ها و دستورالعمل های مورد نیاز پژوهشگاه؛
1.10. برنامه ریزی در بررسی مقررات، قوانین، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و فرایندهای موجود پژوهشگاه و ارایه پیشنهادهای اصلاحی و تکمیلی به رئیس پژوهشگاه؛
1.11. نظارت بر اجرای صحیح برنامه ها و بودجه پژوهشگاه؛
1.12. تهیه و تنظیم گزارشهای عملکرد گروه برنامه ریزی و بودجه و ارسال به رئیس پژوهشگاه؛
1.13. تهیه و تنظیم بودجه سالانه گروه برنامهریزی و بودجه و ارسال به رئیس پژوهشگاه؛
1.14. تدوین برنامه سالانه برابر شرح وظایف، سیاستها و اولویت های پژوهشگاه؛
1.15. حفظ محرمانه بودن داده ها و تهیه پشتیبان از اطلاعات مربوط به صورت مستمر و ذخیره سازی درمحل مناسب با نظر مقام مافوق؛
1.16. تهیه پیش نویس های لازم جهت پاسخ نامه ها؛
1.17. تهیه گزارش های آماری تحلیلی در امور مربوط و ارایه به مقام مافوق؛ -
1.18.انجام سایر وظایف محوله مرتبط با پست سازمانی.


2. کارشناس قوانین، مقررات و بهبود روش ها

2.1. آگاهی از اهداف، خطمشی ها، سیاست ها و برنامه های دفتر و پژوهشگاه؛
2.2.اطلاع و اجرای قوانین و مقررات، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و فرایندهای مربوط؛
2.3.تهیه و تنظیم و پیشنهاد ساختار تشکیلاتی، اهداف، شرح وظایف کلان و تفصیلی با رعایت ضوابط؛
2.4.بررسی و اعلام نظر در خصوص قوانین و مقررات، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و اساسنامه ها از بعدتشکیلاتی؛
2.5.مطالعه در خصوص برنامه های نوسازی و تحول اداری و ارایه پیشنهاد به مقام مافوق؛
2.6.بررسی و انجام مطالعات مستمر در خصوص نارسایی ها و مشکلات مربوط به سیستم ها، فرآیندها وروشهای اختصاصی؛
2.7. مطالعه و تدوین برنامه راهبردی میانمدت و بلندمدت پژوهشگاه؛
2.8.بکارگیری نرمافزار تعیین شده مورد تأیید دفتر و پژوهشگاه مثل نرم افزار قراردادها؛
2.9.تعیین و پیشنهاد اولویتهای اصلاح روشها به منظور ارتقای بهره وری؛
2.10. تدوین برنامه سالانه برابر شرح وظایف، سیاست ها و اولویت های پژوهشگاه؛
2.11.حفظ محرمانه بودن داده ها و تهیه پشتیبان از اطلاعات مربوط به صورت مستمر و ذخیره سازی در محل مناسب با نظر مقام مافوق؛
2.12. تهیه پیش نویسهای لازم جهت پاسخ نامه ها؛
2.13. تهیه گزارشه ای آماری تحلیلی در امور مربوط و ارایه به مقام مافوق؛ -
2.14.انجام سایر امور محوله مرتبط با پست سازمانی.


3.کارشناس برنامه ریزی و بودجه(  )
3.1. آگاهی از اهداف، خطمشی ها، سیاستها و برنامه های دفتر و پژوهشگاه؛
3.2. اطلاع و اجرای قوانین و مقررات، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و فرایندهای مربوط؛
3.3.تهیه، تنظیم و پیشنهاد بودجه با همکاری معاونت ها، پژوهشکده ها، مراکز و ادارات پژوهشگاه براساس اصول و خط مشی های مصوب و ارایه آن به مقام مافوق؛
3.4.  پیگیری اجرای بودجه مصوب معاونت ها، پژوهشکده ها، مراکز و ادارات پژوهشگاه؛
3.5.  تکمیل فرم های برنامه و بودجه با همکاری معاونت ها، پژوهشکده ها، مراکز و ادارات پژوهشگاه؛
3.6.  بررسی اعتبارات پیشنهادی واحدها و اخذ توضیحات لازم؛
3.7.  نگهداری حساب اعتبارات مختلف بودجه و تهیه جداول مقایسه ای بودجه؛
3.8. تهیه نمودارها و آمارهای مورد نیاز و تجزیه و تحلیل آنها؛
3.9.  پیگیری تعیین و تخصیص اعتبارات سالانه و پیگیری ابلاغ آن به اداره امور مالی؛
3.10.  شرکت در جلسات مختلف به منظور بررسی اعتبارات درخواستی واحدها؛
3.11. مطالعه و اشراف نسبت به قوانین و مقررات مالی، آییننامه مالی و معاملاتی و قانون بودجه وتبصره های آن؛
3.12. اعلام نیازهای اعتباری، هزینه ای، عمرانی و طرح تملک و پیگیری آن از مراجع ذی ربط؛
3.13.  مطالعه و بررسی روشهای تقلیل و کنترل هزینه ها به منظور ارتقای بازدهی امور مربوط و ارایه طرحهای کارشناسی و اجرایی به مقام مافوق؛
3.14.  همکاری در نظارت بر اجرای صحیح مقررات بودجه ای و سنجش میزان و پیشرفت عملیات هر یک از برنامه ها و طرح ها در پژوهشگاه؛
3.15. مطالعه و ارزیابی نیازهای اعتباری اعلامی معاونتها، پژوهشکدهها، مراکز و ادارات پژوهشگاه و اعلام نظر در مورد آنها؛
3.16.  رعایت دستورالعمل های اجرایی در مورد برخی از مقررات مربوط به بودجه و تبصره های آن؛
3.17. همکاری در تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات مورد نیاز دفتر با نظر مقام مافوق؛
3.18. تهیه گزارش های تحلیلی منظم از وضعیت بودجه، هزینه های انجام یافته و اعتبارات مصرف شده؛
3.19.  پیش بینی درآمدها و برآورد هزینه فعالیت ها، طرحها و برنامه های مربوط به پژوهشگاه؛
3.20.  طبقه بندی بودجه بر اساس کدفعالیت و فصول مربوط و تهیه فهرست نهایی؛
3.21.  بکارگیری نرم افزار تعیین شده مورد تأیید دفتر و پژوهشگاه مثل نرم افزار قراردادها؛
3.22.  تدوین برنامه سالانه برابر شرح وظایف، سیاستها و اولویتهای پژوهشگاه؛
3.23. حفظ محرمانه بودن داده ها و تهیه پشتیبان از اطلاعات مربوط به صورت مستمر و ذخیره سازی در محل مناسب با نظر مقام مافوق؛
3.24. تهیه پیش نویس های لازم جهت پاسخ نامه ها؛
3.25.  تهیه گزارش های آماری تحلیلی در امور مربوط و ارایه به مقام مافوق؛ -
3.26. انجام سایر امور محوله مرتبط با پست سازمانی.


4. کارشناس آمار و اطلاعات(  )
4.1. آگاهی از اهداف، خط مشی ها، سیاست ها و برنامه های دفتر و پژوهشگاه؛
4.2. اطلاع و اجرای قوانین و مقررات، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و فرایندهای مربوط؛
4.3. تهیه و تنظیم گزارش ها و جداول مربوط به طرح ها، برنامه ها و فعالیت های جاری؛
4.4.گزارش گیری و ارزش یابی از پیشرفت برنامه ها و فعالیت های پژوهشگاه از نظر مطابقت نتایج به دست آمده با اهداف، سیاست ها و اولویت های پژوهشگاه؛
4.5.تهیه و بررسی آمار و اطلاعات مربوط به تدوین برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت پژوهشگاه با
همکاری کارشناسان مربوط؛
4.6. بررسی و نظارت در امر رسیدگی به مشکلات اجرایی برنامه ها و فعالیت ها و رفع اشکالات مزبور و تعیین راه حل های مطلوب؛
4.7.برنامه ریزی و تهیه گزارش های آماری برای ارایه به مراجع ذی ربط با هماهنگی مقام مافوق؛
4.8. مطالعه و بررسی پیشرفت ها و تحولات نظری و عملی سیستم های آماری به منظور استفاده از روش های آماری مناسب تر؛
4.9. جمع آوری اطلاعات، نمونه گیری و بازبینی پرسش نامه های تکمیل شده طرح های آماری و رفع نقص پرسش نامه ها؛
4.10.تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری از اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از روشهای آماری مناسب و تهیه نمودارهای مربوط و ارایه آن به مقام مافوق؛
4.11. بکارگیری نرم افزار تعیین شده مورد تأیید دفتر و پژوهشگاه مثل نرم افزار قراردادها؛
4.12.انجام امور دبیری جلسات داخلی گروه و کمیته های مربوط؛
4.13.تدوین برنامه سالانه برابر شرح وظایف، سیاستها و اولویتهای پژوهشگاه؛
4.141. حفظ محرمانه بودن داده ها و تهیه پشتیبان از اطلاعات مربوط به صورت مستمر و ذخیره سازی درمحل مناسب با نظر مقام مافوق؛
4.15. تهیه پیش نویس های لازم جهت پاسخ نامه ها؛
4.16. تهیه گزارشهای آماری تحلیلی در امور مربوط و ارایه به مقام مافوق؛ -
4.17. انجام سایر امور محوله مرتبط با پست سازمانی
منبع: روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
فايلها
معرفي گروه برنامه ريزي وبودجه- 98-01-21.pdf 382.296 KB
کلمات کليدي
معرفی پژوهشگاه
 
امتیاز دهی
 
 

[Part_Lang]
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 29756
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما