معرفی اداره امور مالی، ذیحسابی معاونت منابع انسانی و پشتیبانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
معرفی اداره امور مالی، ذیحسابی معاونت منابع انسانی و پشتیبانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی


1. رییس اداره (آقای محمد اسدزاده)

1.1.آگاهی از اهداف، خط‌مشی‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های دفتر و پژوهشگاه؛
1.2.اطلاع و اجرای قوانین و مقررات، آیین‏نامه‏ها‏، دستورالعمل‏ها و فرایندهای مربوط؛
1.3.نظارت بر بودجه و امور مالی و محاسباتی پژوهشگاه و تهیه گزارش‎های مورد نیاز؛
1.4.بررسی و اظهارنظر کارشناسی در خصوص درخواست‏ها و نامه‎های رسیده به امور مالی و تهیه و ارایه پاسخ مستدل و مکتوب؛
1.5.تأمین اعتبار هزینه‎های پژوهشگاه و معاونت پژوهشی و تأیید پرداخت هزینه‎ها پس از بررسی صحت و سقم آن‎ها؛
1.6.کنترل اسناد مالی و امضای اسناد حسابداری و چک‎های مربوط؛
1.7.نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به امور مالی و عامل ذی‏حسابی؛
1.8.نظارت بر ثبت به موقع اسناد و مدارک مالی؛
1.9.پیگیری درخواست وجه ماهانه براساس فصول و کد فعالیت‎ها پس از اخذ تخصیص گروه برنامه‏ریزی و بودجه؛
1.10.پرداخت تنخواه به تنخواه گردان برابر درخواست و رعایت مقررات پس از تأیید مقام مافوق؛
1.11.اعلام موارد خلاف ضوابط و مقررات به مسئول مربوط و ارایه راهکار مناسب جهت رفع مشکلات؛
1.12.پرداخت هزینه، پیش پرداخت و علی الحساب فعالیت‎های پژوهشگاه و تسویه حساب آن‎ها براساس ضوابط؛
1.13.تأیید عملکرد حقوق و مزایای اعضای هیأت‎‎ علمی پژوهشگاه؛
1.14.پرداخت هزینه حقوق و مزایای همکاران پژوهشی و همکاران حضوری پژوهشگاه؛ 
1.15.برنامه ‏ریزی جهت حفظ و نگهداری و بایگانی اسناد و مدارک مالی؛
1.16.بررسی و تأیید صورت مغایرت حساب‎های بانکی و تطبیق با دفاتر و اسناد مالی و رفع مغایرت‎های احتمالی؛
1.17.تهیه گزارش‎های عملکرد مالی و مانده اعتبارات پژوهشکده‏ها، مراکز و ادارات پژوهشگاه؛
1.18.ارایه اسناد و مدارک مورد نیاز به مراجع ذی‏صلاح برای نظارت بر فعالیت‎های مالی پژوهشگاه؛
1.19.بازنگری قوانین و مقررات، آیین‎نامه‎ها، دستورالعمل‎ها و فرایندهای مالی و ارایه به معاون منابع انسانی و پشتیبانی؛
1.20.انجام مکاتبات اداری با مقامات همطراز درون‏ سازمانی؛
1.21.نظارت مالی بر فعالیت فروشگاه‏های آثار پژوهشگاه و ارایه گزارش به مقام مافوق؛
1.22.تهیه و تنظیم بودجه سالانه اداره امور مالی و ارسال به معاون منابع انسانی و پشتیبانی؛
1.23.وصول کسورات قانونی (مالیات، بیمه) و ارسال آن‎ها به مراجع ذی‏ربط؛
1.24.ثبت تمامی رویداد مالی در سامانه اداره امور مالیاتی (طبق ماده 169ق.م.م)؛
1.25.بکارگیری نرم‏افزار مالی مورد تأیید ستاد دفتر مرکزی و یا پژوهشگاه(مثل نرم‏افزار قراردادها)؛
1.26.ثبت، تأمین و کنترل بودجه و قراردادها در نرم افزار قراردادها؛
1.27.تهیه پیش‏نویس‎های لازم جهت پاسخ نامه‎ها؛
1.28.تهیه گزارش‎های آماری-تحلیلی در امور مربوط و ارایه به معاون منابع انسانی و پشتیبانی؛
1.29.تدوین برنامه سالانه برابر شرح وظایف، سیاست‏ها و اولویت‏های پژوهشگاه؛
1.30.حفظ محرمانه‏ بودن داده‏ ها و تهیه پشتیبان از اطلاعات مربوط به صورت مستمر و ذخیره‏سازی در محل مناسب با نظر مقام مافوق؛
1.31. انجام سایر امور محوله مرتبط با پست سازمانی.

 

2. کارشناس حسابداری (آقایان: ابوالفضل میهن‌دوست، محمدجواد ضائفی و محسن صادقی دهنوی)

2.1.آگاهی از اهداف، خط‌مشی‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های دفتر و پژوهشگاه؛
2.2.اطلاع و اجرای قوانین و مقررات، آیین‏نامه‏ها‏، دستورالعمل‏ها و فرایندهای مربوط؛
2.3.انجام امور مربوط به ثبت دریافت‎ها و پرداخت‎ها پس از اخذ دستورات از مقام مافوق؛
2.4.کنترل موجودی بانک و تهیه صورت مغایرت بانکی و صورت حساب‎های درخواستی و ارایه گزارش به مقام مافوق؛
2.5.نگهداری تمامی حساب‎های بانکی و تنظیم آن‎ها در نرم‏افزار سازمانی؛

2.6.پیگیری وصول مطالبات و صدور اعلامیه حسابداری؛
2.7.صدور اسناد دریافت، پرداخت و هزینه و ثبت در نرم‏افزار مربوط؛
2.8.ثبت اعتبارات اسنادی و سایر پیش پرداخت‎ها در نرم‏افزار مربوط؛

2.9.تهیه فهرست  هزینه‏ های انجام شده از محل اعتبارات تأمین شده مربوط؛
2.10.انجام امور مربوط به تشخیص و تعیین سرفصل حساب‎ها، تهیه تراز عملیات، تهیه و تنظیم حساب ماهانه در موعد مقرر و اعلام مغایرت آن‎ها؛
2.11.تلفیق، تجزیه و تحلیل و ارایه خلاصه اطلاعات مالی به مقام مافوق؛

2.12.رسیدگی به پیش پراخت‎ها، علی الحساب‎ها و اسناد و مدارک دریافت، پرداخت و هزینه از نظر رعایت و اجرای قوانین و مقررات مالی؛
2.13.ثبت تضمین‏ های اخذ شده از انعقاد قراردادها در نرم‏افزار مربوط؛
2.14.بکارگیری نرم ‏افزار مالی مورد تأیید دفتر و یا پژوهشگاه مثل نرم‏افزار قراردادها؛
2.15.رسیدگی به وجوه برگشتی از محل علی‏الحساب‎ها و پیش پرداخت‎ها و اعتبارات اسنادی؛
2.16.تدوین برنامه سالانه برابر شرح وظایف، سیاست‏ها و اولویت‏ های پژوهشگاه؛
2.17.حفظ محرمانه‏ بودن داده‏ها و تهیه پشتیبان از اطلاعات مربوط به صورت مستمر و ذخیره ‏سازی
در محل مناسب با نظر مقام مافوق؛
2.18.تهیه پیش ‏نویس‎های لازم جهت پاسخ نامه‎ها؛

2.19.تهیه گزارش‎های آماری-تحلیلی در امور مربوط و ارایه به مقام مافوق؛
2.20.انجام سایر امور محوله مرتبط با پست سازمانی.


3. کاردان کارپردازی 
3.1.آگاهی از اهداف، خط‌مشی‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های دفتر و پژوهشگاه؛
3.2.اطلاع و اجرای قوانین و مقررات، آیین‏نامه‏ها‏، دستورالعمل‏ها و فرایندهای مربوط؛
3.3.دریافت اسناد و نامه‎ها، مکاتبات و یادداشت‎های اداری و مالی و دستورات شفاهی و کتبی مقام مافوق و رساندن آن به مراجع ذی ربط؛
3.4.انجام جابجایی اسناد مالی، ارسال و مراسلات مالی طبق دستور مقام مافوق؛
3.5.اقدام جهت اخذ تأیید اسناد مالی و ارایه چک‎های صادره و وارده به بانک مربوط و پیگیری پرداخت و دریافت آن‎ها؛
3.6.مراجعه به بانک‎ها و اخذ اسناد، حوالجات و مدارک مالی؛
3.7.حفظ و نگهداری نامه‎ها، اوراق، اسناد و مدارک و پرونده‎های محرمانه مطابق مقررات و اصول بایگانی؛
3.8.اسکن تمامی اسناد مالی از طریق نرم افزار تعریف شده بر مبنای اسناد صادره در هر سال مالی؛
3.9.بایگانی نامه‎ها و مدارک پیوست آن‎ها با توجه به دستورالعمل بایگانی مربوط؛
3.10.بکارگیری نرم‏افزار مالی مورد تأیید دفتر و یا پژوهشگاه مثل نرم‏افزار قراردادها؛
3.11.تهیه صورت اموال زاید و اسقاطی و ارایه به مقام مافوق؛
3.12.تحویل اموال به واحدها و تهیه صورت اموال با امضای تحویل گیرنده؛
3.13.نظارت بر اموال سازمان اعم از موجودی کالا و اموال تحویلی؛
3.14.حفظ و نگهداری اسناد اموال سرمایه‏ای منقول و غیرمنقول پژوهشگاه؛
3.15.پیگیری ثبت مشخصات کامل اموال و تحویل‏گیرندگان آن و الصاق برچسب اموال بر اساس ضوابط از طریق ستاد دفتر مرکزی؛
3.16.پیگیری اموال گردان سالانه پژوهشگاه بر اساس ضوابط از طریق ستاد دفتر مرکزی؛
3.17.پیگیری تعیین کسری و خسارت‏های وارده به اموال پژوهشگاه از طریق ستاد دفتر مرکزی برابر مقررات مربوط؛
3.18.تدوین برنامه سالانه برابر شرح وظایف، سیاست‏ها و اولویت‏های پژوهشگاه؛
3.19.حفظ محرمانه‏ بودن داده‏ها و تهیه پشتیبان از اطلاعات مربوط به صورت مستمر و ذخیره‏سازی در محل مناسب با نظر مقام مافوق؛
3.20.تهیه پیش‏نویس‎های لازم جهت پاسخ نامه‎ها؛
3.21.تهیه گزارش‎های آماری-تحلیلی در امور مربوط و ارایه به مقام مافوق؛
3.22.رعایت جهات محرمانه‏بودن امور مربوط؛
3.23.انجام سایر امور محوله مرتبط با پست سازمانی.

تاریخ به روز رسانی 1399/13/18

فايلها
اداره امور مالي.pdf 306.609 KB
کلمات کليدي
معرفی پژوهشگاه
 
امتیاز دهی
 
 

[Part_Lang]
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 28026
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما