پژوهشکده فقه و حقوق - مسائل فقهی و حقوقی گروه مسائل فقهی و حقوقی
اين گروه عهده ‏دار بررسى موضوعات خاص فقهى و حقوقى است كه در سطح كلان در جامعه و نظام اسلامى ايران مطرح و چالش برانگيز باشد.

قلمرو پژوهشى
الف)‌‌ مسائل مطرح در تمامی‌ حوزه‏هاى حقوق اعم از حقوق عمومى، خصوصى، جزایی، داخلى‌و بين‏الملل كه در چارچوب اهداف پژوهشكده بوده و به مباحث خاص فقهى ‌(در مقابل مباحث فلسفه فقهى)‌ارتباط داشته باشد، داخل در قلمرو اين گروه است.
ب) ‌بخشى از مباحث حقوق اساسى كه مربوط به علوم سياسى است و مستقيماً با استنباط احكام يا نظريه‏هاى فقهى ارتباط ندارد از قلمرو اين گروه خارج است.
جنبه‏هاى كلى و فلسفى مباحث حقوق بشر از قلمرو اين گروه خارج است ولى مصاديق خاص مباحث حقوق بشرى، مانند احكام مرتد، جنبه‏هاى فقهى مباحث آزادى، روابط مردم و حكومت و... در قلمرو گروه ياد شده قرار دارد.

اعضای گروه
مدیر:‌ اسماعیل آقابابایی بنی

اعضای هیئت علمی: اسماعیل آقابابایی، مهدی فیروزی، سیف‌الله صرامی
برخی آثار منتشر شده
1- حسبه یک نهاد حکومتی/‏سیف‏اللّه صرامی/هیأت علمی/1377/گروه مسائل فقهی و حقوقی/مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی
2- بررسی تطبیقی مجازات اعدام/‏محمد ابراهیم شمس ناتری/پروژه ای/1378/گروه مسائل فقهی و حقوقی/مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی
3- جاسوسی و خیانت به کشور/عادل ساریخانی/پروژه ای/1378/گروه مسائل فقهی و حقوقی/بوستان کتاب قم
4-مرگ مغزی و پیوند اعضا (از دیدگاه فقه و حقوق)/حسین حبیبی/پروژه ای/1380/گروه مسائل فقهی و حقوقی/بوستان کتاب قم
5- اذن و آثار حقوقی آن(چاپ¬دوم)‏/علیرضا فصیحی‌زاده/پروژه ای/1380/(چاپ¬اول1377)/گروه مسائل فقهی و حقوقی/بوستان کتاب قم
6- فلسفه قصاص از دیدگاه اسلام/قدرت‏الله خسروشاهی/پروژه ای/1380/گروه مسائل فقهی و حقوقی/بوستان کتاب قم
7- مدارای بین مذاهب/‏سید صادق سیدحسینی/پروژه ای/1383/گروه مسائل فقهی و حقوقی/بوستان کتاب قم
8- مبانی مسئولیت مدنی قراردادی‌(مطالعه تطبیقی در حقوق و فقه)/سید حسن وحدتی شبیری/پروژه ای/1385/گروه مسائل فقهی و حقوقی/پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
9- قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی(آسیب ها و بایسته‌ها)/به کوشش: ابراهیم شفیعی سروستانی/هیأت علمی/1385/گروه مسائل فقهی و حقوقی/پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
10- باروری‌های پزشکی از دیدگاه فقه و حقوق‏(چاپ دوم)/ محمدرضا رضانیا معلم/پروژه ای/1386/(چاپ اول1383)/ گروه مسائل فقهی و حقوقی/بوستان کتاب قم
11- تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا(چاپ دوم)/ جمعی از نویسندگان/پروژه ای/1386/(چاپ اول1385)/گروه مسائل فقهی و حقوقی/پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
12- مبانی سیاست جنایی حکومت اسلامی(چاپ دوم)/جلال الدین قیاسی/پروژه ای/1386/(چاپ اول1385)/گروه مسائل فقهی و حقوقی/پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
13- حکم ثانوی در تشریع اسلامی (ویرایش دوم)/علی اکبر کلانتری/پروژه ای/1388/(چاپ اول1378)/گروه فلسفه فقه و حقوق اسلامی/بوستان کتاب قم
14- مسائل فقهی حقوقی شرکت های هرمی/اسماعیل آقابابائی/    هیأت علمی/1389/گروه مسائل فقهی و حقوقی/پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
15- پژوهشی فقهی-حقوقی در جرایم مطبوعاتی/عادل ساریخانی/پروژه ای/1389/گروه مسائل فقهی و حقوقی/پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
16- مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار)(چاپ¬دوم)/محمود حکمت نیا/پروژه ای/1389
(چاپ اول1386)/گروه مسائل فقهی و حقوقی/پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
17- اهداف مجازات ها در جرایم جنسی (چشم اندازی اسلامی)(چاپ دوم)/رحیم نوبهار/پروژه ای/1390/(چاپ¬اول1389) /گروه فلسفه فقه و حقوق اسلامی/    پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
18- نقش تقیه در استنباط (چاپ دوم)/نعمت الله صفری/پروژه ای/1394/(چاپ اول 1384)/گروه دانشهای وابسته به فقه/بوستان کتاب قم
19- روش تفسیر قوانین کیفری/جلال‏الدین قیاسی/پروژه ای/(چاپ دوم1398)/(چاپ اول1379)/گروه مسائل فقهی و حقوقی/مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی
20- ماهیت فقهی دولت و ضمان اقدام‌های زیانبار آن/سید ضیاء مرتضوی/هیأت علمی/1396/گروه مسائل فقهی و حقوقی/پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
21- مالکیت فضای محاذی زمین و احکام بهره برداری از آن/محمد حسن نجفی راد/پروژه ای/1397/گروه مسایل فقهی و حقوقی/پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
22- تاثیر دیدگاه‌های فقهی بر قوانین کیفری در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص/اسماعیل آقابابایی بنی/1397/گروه مسایل فقهی و حقوقی/پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
23- قراردادهای الکترونیکی از دیدگاه فقه و حقوق/رسول مظاهری، محمدعلی خادمی کوشا/پروژه ای/1397/گروه مسایل فقهی و حقوقی/پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
24- حق بر توسعه در نظام بین‌الملل حقوق بشر و آموزه‌های اسلامی/مهدی فیروزی/هیأت علمی/1399/گروه مسایل فقهی و حقوقی/پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
25- انحصاری کردن نقل و انتقال اموال غیر منقول در سند رسمی(نشست‌های فقهی حقوقی)/ اسماعیل آقابابائی بنی/هیأت علمی/1399/گروه مسایل فقهی و حقوقی/پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
26- بررسی فقهی موانع و نهادهای جایگزین اقامه حدود در عصر غیبت/سید باقر محمدی/پروژه ای/1399/گروه مسایل فقهی و حقوقی/پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
27- مسئولیت کیفری رانندگان وسایل نقلیه در فقه و حقوق/اسماعیل آقابابائی بنی/هیأت علمی/مسایل فقهی و حقوقی/1401/پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

        آثار در دست نشر
1.    سلسله نشست‌های فقه هنر/به کوشش: اسماعیل آقابابائی‌بنی
2.    سلسله نشست‌های فقه و حقوق بشر / به کوشش مهدی فیروزی 
3.    توليد محتواي كتاب بررسي فقهي حقوقي مشاوره خانواده
4.    تولید محتوای کتاب ضمانت از دین آینده

       کلان برنامه
کلان برنامه تعامل فقه و حقوق در قانونگذاری(در چرخه حکمرانی اسلامی)

الف ) اهداف:
1) بررسی الزامات و مشکلات تبدیل فقه به قانون 
2 ) بیان مشکلات ناشی از اجرای قانون 
3) توجه به الزامات قانون گذاری از بعد بین المللی  
4) برآورده ساختن «امتداد مسئله محوری در چرخه حکمرانی کشور به عنوان راهبرد کلان برنامه پنج ساله». 

ب) تبیین برنامه:
هدف مهم این کلان برنامه، راهکارهای عملیاتی سازی فقه در قالب مواد قانونی یا مباحث نظری نا ظر به قانون گذاری در چرخه حکمرانی اسلامی  است با این حال در مباحث حقوقی نگاه به مقررات به ویژه مقررات کیفری، از زوایا متفاوت اهمیت دارد مانند: الزامات ناشی از تعهدات بین المللی، عرف های بین المللی و قواعد شکل گرفته در حقوق بین الملل که به نوعی ارتباط و سازگاری یا ناسازگاری آن با فقه نیاز به تبیین دارد، قواعد بین المللی حاکم بر روابط اجتماعی اعم از روابط داخلی و فراملی،   سوابق و زمینه های قانون در اسناد بین المللی، کنوانسیون های بین المللی مرتبط با قانون، ارزش مورد حمایت قانون، مخاطبان قانون، ضمانت اجراهای قانون اعم از مدنی و کیفری، ارتباط قانون با فقه با توجه به اختلاف مبانی و آرا در فقه، نوع ضمانت اجراها و گاه کیفرهای  در نظر گرفته شده و... 
از این رو در این کلان برنامه تلاش می شود در هر یک از موضوعاتی که برای تحقیق و بررسی در نظر گرفته می شود، ابتدا مشکل از ابعاد فقهی، حقوقی و به خصوص تعهدات و الزامات بین المللی بیان گردد؛ سپس در قالب فقهی و حقوقی به دقت بررسی و در نهایت در قالب یک یا چند ماده قانونی یا با توصیه به تدوین یا اصلاح قانون، یافته های تحقیق ارائه شود تا بدین ترتیب زمینه بهره گیری از یافته ها در تدوین قانون و تحقق حکمرانی فراهم آید. در تحقیقات پرداختن به بعد فقهی مسائل و ارائه راهکار فقهی اهمیت به سزایی دارد و مسائل حقوقی صرف، موضوع تحقیقات این کلان برنامه نیست.

ج) دستاوردها:
1- طرح های پژوهشی: تعدادی از پژوهش های پیش بینی شده عبارت اند از: معاشرت به معروف در روابط زن و شوهر /اقدامات صوری بانکها /معیارها و مبانی حرج در سقط جنین درمانی / مسئوليت مدنی ناشی از حوادث ‏وسایل ‏نقليه /بررسي حكم فقهي فریب و مصادیق مشابه آن / مسائل آستانه های مقدس /بازنمایی چهره و نقش معصومین و شخصیت های مقدس/بررسی فقهی تعاملات مالی در بازی های رایانه ای/ جایگاه حق بر توسعه در تحقق حقوق بشر و دسترسی به عدالت/بررسی فقهی حقوقی تعهد دولت در تحقق حق بر تأمین اجتماعی .
2- مقالات علمی: پیش بینی می شود حدود 30 مقاله به صورت مستخرج از طرح های پژوهشی یا مستقل به انجام رسد.
3- کرسی های ترویجی و تخصصی: علاوه بر این که محتوای برخی کتاب ها سلسله نشست های علمی یا کرسی های ترویجی است، برخی موضوعات نیز نشست مستقل را می طلبد که در مجموع حدود 20 نشست علمی یا کرسی ترویجی پیش بینی می گردد.
4- نشریه: برخی از مقالات مجله فقه توسط محققان و اعضای هیات علمی گروه تامین می گردد.
5- درس گفتار: 12 درس گفتار برای طرح های پژوهشی ذکر شده پیش بینی می گردد.

    مجلات
1.    فصلنامه علمی پژوهشی فقه


 
کلمات کليدي
پژوهشکده فقه و حقوق - مسائل فقهی و حقوقی
 
امتیاز دهی
 
 


مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب

مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب
[Part_Lang]
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 10240
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما