پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی - فلسفه  گروه فلسفه
فلسفه، به عنوان یکى از مؤلفه هاى تمدن بشرى، از همان قرون اولیه در تمدن اسلامى حضورى پررنگ داشته است و به عنوان شاخه اى از معرفت که با روش عقلى حقیقت را جست وجو مى کند، در جهان اسلام متناسب با شرایط و اوضاع جامعه اسلامى، به شکل فلسفه اسلامى در آمده و اکنون جزئى از سنت فکرى فرهنگى تمدن اسلامى را تشکیل مى دهد.
گروه فلسفه پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامى، با اذعان به این که پیشرفت هر فرهنگ و تمدنى بدون توجه به میراث سنتى آن و بهره گیرى از نوآورى ها و پیشرفت هاى دیگران امکان پذیر نیست، در دو حوزه فلسفه اسلامى و فلسفه غرب فعالیت مى کند. این گروه با اجراى طرح هاى پژوهشى در حوزه فلسفه اسلامى در صدد پرتوافکنى و احیاى میراث فکرى است که فیلسوفان مسلمان فراهم آورده اند. بررسى زوایاى تاریک و روشن کردن لوازم دیدگاه ها و بسط و اصلاح نظریات مطرح در فلسفه اسلامى از مهم ترین اهداف گروه فلسفه است. در حوزه فلسفه غرب نیز با بررسى حاصل قرن ها تلاش فیلسوفان مغرب زمین مى توان از نکات مثبت بهره برده و نکات منفى را نقد کرد. افزون بر این، با مقایسه سنّت هاى فلسفى اسلامى و غربى مى توان نقاط قوت ضعف هر یک را آشکار کرد و در جهت پیش برد تمدن اسلامى تلاش نمود.
بر این اساس، گروه فلسفه طرح هاى کلانى را متناسب با اهداف فوق طراحى و به مرحله اجرا گذاشته است. از این جمله مى توان به کلان پروژه «توانایى هاى فلسفه اسلامى و ربط و نسبت آن با حیات اجتماعى و سیاسى» اشاره کرد. هدف از اجراى این طرح کلان بررسى این مسئله است که آیا فلسفه اسلامى صرفا به تفکر انتزاعى و نظرى پرداخته و باید بپردازد یا این که وارد حوزه هاى اجتماعى و سیاسى نیز شده است یا نه ؛و آیا اساسا امکان ورود به چنین حوزه هایى را دارد یا نه.
یکى دیگر از طرح هاى کلان در دست اجرا در گروه فلسفه، «فلسفه نفس» است. این طرح که در دو حوزه «علم النفس اسلامى» و «فلسفه ذهن» غربى اجرا مى شود، در صدد است تا با بررسى و معرفى نظریه هاى جدید فیلسوفان تحلیلى درباره ذهن، و ارائه نظام هاى علم النفس فیلسوفان مسلمان، با عرضه مسائلى که امروزه در فلسفه ذهن مطرح است، پاسخ فیلسوفان مسلمان را بیابد و تقریرى نو از علم النفس اسلامى ارائه کند.
طرح کلان «فلسفه تحلیلى و علم اصول» نیز با توجه به وجود موضوعات مشترکى در بخش مباحث الفاظ علم اصول و شاخه فلسفه زبان در فلسفه تحلیلى، مقایسه این دو دسته مباحث و آشکار ساختن نقاط قوت و ضعف هر طرف را هدف قرار داده است.
کلمات کليدي
اخبار پژوهشکده فلسفه و کلام, گروه فلسفه, گروه کلام, گروه فلسفه اخلاق, پژوهشکده فلسفه و کلام-گروه فلسفه اخلاق, پژوهشکده فلسفه و کلام-گروه کلام
 
امتیاز دهی
 
 

[Part_Lang]
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 9921
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما