اداره نشریات برای اطلاع تفصیلی فایل پیوست را مطالعه کنید.

اداره نشریات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

معاونت پژوهشی پژوهشگا ه علوم و فرهنگ اسلامی با هد ف تولید و ترویج معارف مرتبط با حوزۀ علوم اسلامی انسانی و به منظور تقویت مبادله یافته های علمی و تحقیقاتی بین مراکز علمی، ایجاد وحدت رویه در فرایند چا پ و نشر فصلنامه های علمی
پیشنهاد تأسیس اداره نشریات را به هیئت امنای دفتر تبلیغات ارائه نمود و در تاریخ 30 / 04 / 1397 تصویب و طی نامه شماره100/1040 /ه ابلاغ گردید.

ساختار اداره نشریات
این اداره با پنج پست سازمانی رئیس ادارۀ نشریات و چهار کارشناس امور اجرایی فصلنامه ها و سه پست غیر ساختاری مدیرمسئول، سر دبیر و دبیر تحریریه تشکیل شده است.

شورای علمی اداره نشریات
به منظور برنامه ریزی دربارۀ مسائل مربو ط به نشریات، حفظ یکپارچگی تصمیما ت و هماهنگی نشریات، شورایی به نام «شورای نشریات علمی پژوهشگاه » تصویب شد تا ضمن بررسی فعالیت نشریات، تصمیمات لازم در بهبود کمّی و کیفی نشریات اتخاذ نماید.

اعضا ی شورا ی نشریات
هیئت رئیسه پژوهشگاه شامل: رئیس پژوهشگاه )رئیس شورا( معاون پژوهشی پژوهشگاه معاون منابع انسانی و پشتیبانی پژوهشگاه.
 مدیران مسؤل نشریات پژوهشگاه سردبیران نشریات پژوهشگاه رئیس اداره نشریات پژوهشگاه )دبیر شورا( رئیس اداره فناوری اطلاعات پژوهشگاه)

ارتباط با ما
قم، میدان شهدا، ابتدای خیابان معلم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
صندوق پستی : 3688 / 37185 تلفن : 31152812  025
وب سایت اداره نشریات : http: journals.isca.ac.ir رایانامه: Nashriat@isca.ac.ir
مرکز فروش
قم، میدان شهدا، اداره نشر دفتر تبلیغات اسلامی تلفن: 37116667  025 فروش اینترنتی : http: pajoohaan.ir
شماره حساب سیبای بانک ملی: 0109146061005 نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی صندوق پستی: 3688 

تاریخ به روز رسانی 1398/11/26
گزارش عملکرد یکساله اداره نشریات تابستان 1398

منبع: تولید محتوای اداره نشریات
فايلها
اداره نشريات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي.pdf 687.074 KB
بروشور تفصيلي مجلات 98.pdf 21.75 MB
کلمات کليدي
معرفی پژوهشگاه, معرفی اداره نشریات
 
امتیاز دهی
 
 

[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 2179
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما