پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی - فقه سیاسی معرّفی گروه فقه سیاسی
دانش سیاست در اسلام، دارای گرایش های متعدّدی است و می توان با عنایت به دانش های متعدّد اسلامی مانند فقه، فلسفه، کلام یا تفسیر قرآن، رویکرد سیاسی اسلام، را مورد عنایت قرار داد. فقه سیاسی به مثابه یکی از اساسی ترین گرایش های دانش سیاست اسلامی را می توان به خاطر محوریّت فقه در فهم اسلام، دارای سابقه بیشتر و تأثیری مضاعف در حوزه های علمیّة نسبت به سائر گرایش های دانش سیاست اسلامی دانست. از همین روست که بحث ولایت ف