معاون پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تبیین کرد: اثرگذاری بیشتر فضای مجازی نسبت به فضای فیزیکی معــاون پژوهشــی پژوهشــگاه علــوم و فرهنــگ اســامی گفــت: کاربـرد و تأثیرگـذاری فضـای مجـازی بـه مراتـب از فضـای فیزیکـی بیشـتر اسـت. به گزارش خبرنگار خبرگزاری ایسکا، حجت الاسلام والمسلمین محمدهـادی یعقـوب نـژاد بـا حضـور در غرفـه دفتـر تبلیغـات اسـلامی حـوزه علمیـه قـم در دوازدهمیـن نمایشـگاه ملـی رسـانه هـای دیجیتال با عنـوان «توسـعه کسـب و کارهـای فرهنگـی در فضـای مجـازی» کـه در قـم برگـزار شـد، در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ما اظهـار داشـت: کاربرد و تأثیرگـذاری فضای مجـازی بـه مراتـب از فضـای فیزیکی بیشـتر اسـت.
وی گفـت: بـا توجـه بـه فرمایشـات مقـام معظـم رهبـری، حضـور دفتـر تبلیغـات اسـلامی حـوزه علمیـه قـم در چنیـن نمایشـگاهی بسـیار مهـم اســت؛ بــه خصــوص ایــن کــه دفتــر در میــان مراکــز حــوزوی جــزء اولیــن مراکــزی اســت کــه در فضــای مجــازی ورود کــرده اســت.

معــاون پژوهشــی پژوهشــگاه علــوم و فرهنــگ اســلامی بــا بیــان ایــن کــه دفتــر تبلیغــات اســلامی حــوزه علمیــه قــم در فضــای مجــازی تجربــه و ســابقه خوبــی دارد، خاطرنشــان کــرد: اصــل حضــور در چنیــن نمایشــگاه هایی بســیار مهــم اســت، بــه خصــوص ایــن کــه در ایــن نمایشــگاه مــی توانیــم مجموعــه هــای مرتبــط بــا خــود و کســانی کــه می توانــد بــا مــا همــکاری داشــته باشــند، را پیــدا کــرده و از امکاناتـی کـه دفتـر در فضـای دیجیتـال دارد، بهـره منـد شـوند و مـا نیــز از توانمندیهــای آنهــا بهــره منــد شــویم و بــه نوعــی بــه تعامــل و هم افزایــی برســیم.  
 
منبع: اختصاصي ايسكا
کلمات کليدي
حجت الاسلام و المسلمین محمد هادی یعقوب نژاد, دوازدهمیـن نمایشـگاه ملـی رسـانه هـای دیجیتـال, توسـعه کسـب و کارهـای فرهنگـی در فضـای مجـازی
 
امتیاز دهی
 
 

[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 167
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما