بــه همــت پژوهشــکده فقــه و حقــوق پژوهشــگاه علــوم و فرهنــگ  اســلامی نشست هم اندیشی «آسیب شناسی اعتبار اسناد ررسمی در تعارض با اسناد رسمی»برگــزار شــد. بـه گـزارش روابـط عمومی دفتر تبلیغات اسلـامی، این نشسـت در راسـتای پیگیری مطالبــات رهبــر معظــم انقــاب از دفتــر تبلیغــات اســلامی باحضــور حجت الاسلام والمســلمین محمدجــواد ارســطا، نجــات الله ابراهیمیــان، محمــد لطفــی نســب،علیرضـا توفیـق، عیوضـی و اعضـای هیئـت علمـی پژوهشـکده فقـه و حقـوق ایـن پژوهشــگاه بــا مدیریــت حجــت الاسلام والمســلمین محمدعلــی خادمــی کوشــا «مدیرگـروه دانـش هـای وابسـته بـه فقـه» در تـاالر امـام مهـدی(عج)] پژوهشـگاه علـوم و فرهنـگ اسلـامی برگـزار شـد. اســاتید ارائــه دهنــده ایــن هــم اندیشــی در محــور پاســخ گویــی بــه ســه ســوال مبنـی بـر ایـن کـه اعتبـار اسـناد غیـر رسـمی در مـوارد تعـارض بـا اسـناد رسـمی چـه آســیب هایی دارد؟ منشــأ آســیب هــای موجــود چیســت و ضعــف قانــون اجــرای قانـون اسـت یـا نقـص وضـع قوانیـن یـا امـر دیگر؟ کشـورهای اسـلامی و غیر اسـلامی بـرای رفـع ایـن آسـیب هـا چـه راه هایـی را عملـی کـرده انـد؟ ایـراد کردنـد.
برخــی از مهمتریــن آســیب هــای بیــان شــده در پاســخ بــه ســؤال اول عبــارت از رواج معامــلات معــارض، زمیــن خــواری، کاهــش درآمدهــای مالیاتــی دولــت،عــدم اتمــام طــرح کاداســتر، اطالــه دادرســی، خدشــه بــه امنیــت ملــی، افزایــش و حجــم پرونده هــای قــوه قضائیــه، تزلــزل حقــوق مالکیــت و افزایــش ریســک سـرمایه گذاری، فقـدان یـک فرآینـد صددرصـد امـن بـرای حفـظ و انتقـال مالکیـت وافزایــش معوقــات بانکــی اســت.
در پاسـخ بـه سـؤال دوم، مهمتریـن ریشـه هـای بیـان شـده در جلسـه جعـل پذیـری و نظـارت ناپذیـری معامـات عـادی، موانـع متعدد ثبت رسـمی مالکیت بـا معامله مال غیـر منقـول، مبهـم نویسـی و تفسـیرپذیری مندرجـات اسـناد عـادی، کافـی دانسـتن انشـای لفظـی بـرای انتقـال مالکیـت در امـوال غیـر منقـول توسـط حکومـت، وجـود نقصـان در معامـات رسـمی أیـادی قبلـی بـود.
در پایـان اعضـای ایـن نشسـت بـه بیـان برخـی راهکارهـای کشـورهای دیگـر بـرای رفـع ایـن آسـیب پرداختنـد. 

 
کلمات کليدي
اخبار پژوهشکده فقه و حقوق
 
امتیاز دهی
 
 

[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 123
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما