در دیدار دست اندرکاران همایش «نظریه علم اسلامی و کاربست آن در نظام آموزش و پرورش» مطر ح شد: قدردانی مدیر حوزه های علمیه از فعالیت های دفتر تبلیغات اسلامی مدیــر حــوزه هــای علمیــه گفــت: از دفتــر تبلیغــات اسـلـامی بــه عنــوان نهــاد حـوزوی برآمـده از انقـلاب و بـا سـوابق خـوب و تنـوع نقـش هـا تشـکر مـی کنـم و آرزوی توفیــق دارم. بـه گـزارش روابـط عمومـی دفتـر تبلیغـات اسـلامی، آیت الله علیرضـا اعرافـی در دیداردسـت انـدرکاران همایـش »نظریـه علـم اسـلامی و کاربسـت آن در نظـام آمـوزش وپـرورش« ضمـن بیـان روایتـی از امـام صـادق ع اظهـار داشـت:
همـه مـا در قـم و درایـن مجموعـه هـای عظیـم حـوزوی رسـالتی کـه بـر دوش داریـم ایـن اسـت کـه درعرضـه معـارف الهـی سـرآمد، نمونـه و الهـام بخـش باشـیم.
مدیـر حـوزه هـای علمیـه تصریـح کـرد: وقتـی کـه سـند تحـول آمـوزش و پـرورش درحـال نهایـی شـدن بـود، روزی خدمـت حضـرت آقـا بـودم کـه ایشـان پرسـیدند کـه ایــن ســند را تأییــد مــی کنــید؟ گفتــم کــه پنجــاه شــصت درصــد تأییــد مــی کنــم وفرمودنـد کـه کافـی نیسـت؛ توضیـح دادم کـه زمانـی کـه در پژوهشـگاه حـوزه ودانشـگاه بـودم، یکـی دو پـروژه قبـل از ایـن سـند بـود کـه در خصـوص آنهـا بحـث مـی کردیـم و نظـر مـی دادیـم؛ مقـام معظـم رهبـری فرمودنـد کـه »شـاید سـی چهـل جـای ایـن مباحـث یادداشـتی دارم و نوشـته ام کـه ایـن مسـأله نظریـه می خواهـد کـه بایـد حـوزه و یـا دانشـگاه انجـام دهـد و ایـن کار انجـام نشـده اسـت و ایـن کـه گفتـه مـی شـود پنجـاه شـصت درصـد مقبولیـت دارد، بـه خاطـر ایـن کـه آن خـلأ هـا کارهایـی مـی طلبـد کـه در حـوزه و یـا در دانشـگاه انجـام نشـده اسـت و بـه خاطـرفقـدان زیرسـاخت علمـی و نظـری اسـت کـه ایـن درصـد را اعـام کردیـم.

* ضرورت ورود حوزه یا دانشگاه در حوزه علوم انسانی
 وی بـا بیـان ایـن کـه در حـوزه علـوم انسـانی فاقـد کارهـای بنیادیـن هسـتیم، افزود:
در حــوزه علــوم انســانی بــه معنــای عــام و در حــوزه تربیــت و تربیــت بــه معنــای خـاص، همچنـان فاقـد کارهـای بنیادیـن هسـتیم کـه بایـد حوزه یـا دانشـگاه انجام دهـد.
آیــت الله اعرافــی اظهــار داشــت: در پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه کــه در خصــوص بحــث هــای تعلیــم و تربیــت کار مــی کردیــم، مــی دیــدم کــه بایــد ســه چهــار کاربنیـادی انجـام شـود کـه در سـاختارهای رسـمی جـواب نمـی دهـد؛ در فلسـفه تعلیـم و تربیـت نیـاز داشـت کـه ماننـد کاری کـه در فقـه تعلیـم و تربیـت شـد، 10 ،20 سـال کار در سـطح درس خـار ج قـوی حـوزوی انجـام شـود.
وی بـر ضـرورت پاسـخگویی حـوزه بـه نیازهـای جهانـی پرداخـت و گفـت: ضمـن ایـن کـه بایـد مسـتعجل باشـیم و بایـد بـه نیازهـای عالـم پاسـخگو باشـیم، در عیـن مانـدگار و کاری در سـطوح عالـی شـبیه فقـه و اصـول  لازم است، البتـه در نظامـات جدیـد حـوزه درس هـای خـار ج غیـر از فقـه و اصـول را پیـش بینـی کردیـم و از سـال آینـده راه انـدازی مـی کنیـم و همـان مـدل را بایـد بـه دیگـر قلمروهـا تعمیـم داد تـا بـه نظریـات و محصـوالت عمیـق جامـع اجتهـادی برسـیم.
مدیـر حـوزه هـای علمیـه تصریـح کـرد: بیـش از هـر زمانـی احسـاس مـی شـود کـه بایـد الگـوی کارهـای عمیـق اجتهـادی بالاتر از مسـائلی را کـه در سـنت مـا بـوده، درحوزه هـا پایـه ریـزی کنیـم.
وی بــا بیــان ایــن کــه بایــد داوری نســبی متوســط در خصــوص حــوزه داشــته باشـیم، گفـت:  در کارهـای کـه در طـول دو سـال در نظـام مدیریـت حـوزه انجـام دادیـم  که زیرسـاخت های نسـبتا وسیع و مهمی طراحی شده و در آینده به تدریج تحول ایجاد می کند  تمـام ایـن تولیـدات علمـی بایـد بـه نظـام علمـی اصلـی حـوزه گـره بخـورد و ایـن گـره خـوردن شـرایطی دارد کـه یـک بخشـی از آن، ایـن اسـت کـه نظـام رشـته ای حـوزه بـا دنیـای امـروز ارتباطـی نـدارد، البتـه ارزیابـی از حوزه هم سیاسـی شـده و عـده ای می گویند خیلـی خـوب اسـت و عـده دیگـر آن را بـد مـی داننـد کـه هـر دو بسـیار اشـتباه مـی کننـد چـرا کـه حـوزه، عمـق و اصالتـش بسـیار اسـت، در عیـن حـال اگـر فکـر کنیـم کـه تمامی گـره ها  هم باز شـده  این طور نیسـت که در این داوری باید داوری نسـبی متوسـط داشـته باشیم.

* ارائه درختواره دانشی حوزه تا اوایل سال آینده
آیـت الله  اعرافـی اظهـار داشـت: بـرای ایـن علـم سـنجی ابـزار نداریـم و ایـن ابزارهـای موجـود کـه غیـر بومـی اسـت را هـم اجـرا نکردیـم؛ بایـد بـا حفـظ آن سـنت هـا ایـن کارهایـی کـه در حـال انجـام اسـت، در ارتبـاط بـا نظـام سـنتی حـوزه هـم قـرار بگیـرد؛ در ایـن زمینـه 10 ،20 پـروژه در حـال انجـام اسـت کـه یکـی از آنهـا نظـام رشـته ای حــوزه اســت کــه درختــواره هایــی در 18 حــوزه دانشــی اســتخراج کردیــم و نقشــه اجـرای آن در حـال آمـاده سـازی اسـت و از سـال آینـده تـکان جـدی خواهـد خـورد؛دویسـت سـیصد رشـته و گرایـش تعریـف شـده و تـا اوایـل سـال آینـده بـه صـورت جـزوه ای ارائـه مـی شـود و قابـل اصـاح، نقـد و تکمیـل اسـت.
وی بـا بیـان ایـن کـه سـطح 5 رشـته هـای فلسـفه و حکمـت را نهایی کردیـم، گفت: ا گـر نظـام رشـته مناسـبی داشـته باشـیم، اینهـا هـم نقـد و هـم بالنـده مـی شـود و هم پایـان نامـه پیـدا مـی کند.
مدیر حوزه های علمیه تصریح کرد: اکنون زیرسـاخت هایی را می اندیشـیم تا کارهای خوبـی کـه انجـام مـی شـود، بـه شـکلی بـا بدنـه اصلـی حـوزه گـره بخـورد؛ در حـال حاضر 600 درس خـارج وجـود دارد کـه 50 مـورد آن بسـیار برجسـته اسـت و در آنهـا واقعـا علـم مـی شـود امـا مشـکلش ایـن اسـت کـه با بدنـه اصلی حـوزه گـره نخـورده اسـت و اگربـا حفـظ عمـق سـنتی بتوانیـم به هم گـره بزنیم، تحـولات زیـادی رقـم خواهد خـورد.
وی با اشـاره به برگزاری همایش »نظریه علم اسـلامی و کاربسـت آن در نظام آموزش و پـرورش» افـزود: ایـن کـه نظریـه ای در ایـن خصـوص مطـرح شـود و مبنـا قـرار گیرد وکار شـود، خیلـی خـوب اسـت و روزی همـه اینهـا بایـد بـه صحنـه بیایـد و خـود را نشـان دهـد کـه از ایـن جهـت امر مبارک، شایسـته و بسـیار ارزشـمندی می باشـد.
آیـت الله اعرافـی اظهـار داشـت: راه را بـرای نقـد و تنـوع دیدگاهـی بـاز بگذاریـد تا چند نظریـه بتوانـد عرضـه شـود؛ 10 ،15 نظریـه ای کـه مـی شـود در علـم انسـانی اسـلامی هـم آورد، ایـن طـور نیسـت کـه تمـام آنهـا غیرقابـل جمـع باشـد و بایـد شـش هفـت مـورد از آنهـا را بـا هـم دیـد و قابـل تأمـل اسـت.
وی گفـت: خیلـی هـم برجسـته سـازی نکنیـم کـه بـا ایـن کار، راه هـای عظیمـی گشـوده مـی شـود و ا گـر حـد کار را حفـظ کنیـم، اثـر کار مانـدگار خواهـد بـود.

* اصطالح نامه فقه بسیار ارزشمند است 
مدیر حوزه های علمیه پس از ارائه گزارش حجت الاسلـام والمسـلمین محمدهادی یعقـوب نـژاد « رییـس پژوهشـکده مدیریـت اطلاعات و مـدارک اسلـامی» در خصـوص انتشـار اصطـاح نامـه فقـه تصریـح کـرد: ایـن اصطـاح نامـه کار بسـیار خوبـی اسـت و حتما بایـد بـا ادامـه کار موسـوعه فقهـی آیـت الله هاشـمی شـاهرودی ربـط وثیـق تـری پیـدا کنـد و پیـش بینـی هـا ایـن اسـت کـه آن موسـوعه ظـرف 5 سـال آینـده بـه اتمـام برسد.
وی گفــت: آن موســوعه اثــر ســنتی تــری اســت و ا گــر بشــود در آینــده ایــن اثــر را بــا آن موســوعه گــره زد و حالــت درختــواره ای ایــن اصــطاح نامــه را در آن پیــاده کــرد،اثرگـذاری بیشـتری خواهـد داشـت کـه روی آن کار کنیـد و بـه الگـو و مدلـی تبدیـل کنیـد کـه نیـاز بـه بازمهندسـی دارد و در ایـن صـورت، بـرکات زیـادی خواهد داشـت و ا گـر ایـن دو اثـر بـا هـم گـره بخـورد، در دنیـای اسـلام اثـری جدیـد اسـت.
آیـت الله اعرافـی خاطرنشـان کـرد: اصطـاح نامـه فقـه خیلـی ارزشـمند اسـت و ا گـر بـا چنـد کار دیگـر در حـوزه پیونـد بخـورد، ارزشـش مضاعـف مـی شـود.
کلمات کليدي
حجت الاسلام و المسلمین دکتر اعرافی, اخبار روابط عمومی, حجت الاسلام دکتر نجف لک زایی, همایش علم اسلامی
 
امتیاز دهی
 
 

[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 67
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما