علی پور در دیدار با با لئو بوکاردی سفیر واتیکان در ایران خواستار شد: مشارکت بیشتر واتیکان را درهمایش جاودانگی نفس در اسلام و مسیحیت گزارش جلسه شورای تصمیم گیری همایش بین المللی جاودانگی نفس دراسلام و مسیحیت با لئو بوکاردی سفیر واتیکان در ایران این جلسه در روز سه‌شنبه یکم مرداد ماه 1398 در سالن جلسات حوزه ریاست پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد.