معاون فضای مجازی، هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی: فضای مجازی مهم ترین عرصه انتشار و اشترا ک هر ایده در فضای عمومی است معـاون فضـای مجـازی، هنـر و رسـانه دفتـر تبلیغـات اسـامی حـوزه علمیـه قـم گفـت: هـر ایـده ای کـه مـی خواهـد در فضـای افـکار عمومـی یارگیـری کنـد،مهــم تریــن عرصــه پمپــاژ، انتشــار و اشــترا ک گذاشــتن آن،  درفضــای مجــازی اسـت. بــه گــزارش روابــط عمومــی دفتــر تبلیغــات اســلامی، حجــت الاسلام والمســلمین مهـدی علیـزاده در نشسـت صمیمـی معاونـان، مدیـران و اعضـای هیئـت علمـی دفتــر تبلیغــات اســلامی حــوزه علمیــه قــم بــا ســید ابوالحســن فیروزآبــادی «دبیــر شــورای عالــی و رییــس مرکــز ملــی فضــای مجــازی» کــه در ســالن شــیخ طوســی پژوهشـگاه علـوم و فرهنـگ اسـلامی برگـزار شـد، اظهـار داشـت: فضـای مجـازی و زندگـی دوم بـه قـدری جـدی شـده کـه ابـزار اصلـی شـکل دهـی بـه افـکار عمومـی،گفتمـان سـازی هـا و جریـان سـازی هـای بـزرگ اجتماعـی شـده اسـت.
وی فضــای مجــازی را مهــم تریــن عرصــه پمپــاژ، انتشــار و اشــترا ک هــر ایــده درفضــای عمومی دانســت و گفــت: هــر ایــده ای کــه مــی خواهــد در فضــای افــکار عمومـی یارگیـری کنـد، مهـم تریـن عرصـه پمپـاژ، انتشـار و اشـترا ک گذاشـتن آن، فضــای مجــازی اســت.
معــاون فضــای مجــازی، هنــر و رســانه دفتــر تبلیغــات اسلامی حــوزه علمیــه قــم تصریـح کـرد: امـروز فضـای مجـازی بـه سـادگی جریـان سـازی مـی کنـد و گفتمـان  حاشـیه ای را بـه عنـوان یـک امـر مهـم و اولویـت دار در فضـای بیـن الاذهانی جامعـه و اقشـار هـدف و جامعـه آمـاج خـود بازتـاب مـی دهـد.
وی افـزود: ایـن مسـأله در سـطح فـردی بـه حـدی جـدی اسـت کـه فضـای مجازی بـه سـادگی در عرصـه ذائقـه سـازی وارد شـده و بـه عنـوان نـوک پیـکان صنعـت فرهنــگ بــرای شــهروندان ذائقــه ســازی مــی کنــد و حتــی در نظــام ترجیحــات و اولویـت هـای آنهـا دخالـت مؤثـر کـرده و بـرای آنهـا ترجیـح سـازی مـی کنـد و نظـام تصمیـم پـردازی و تصمیـم سـازی آنهـا را متأثـر مـی کنـد.
حجــت الاسلام والمســلمین علیــزاده اظهــار داشــت: بحــث فضــای مجــازی بــه حـدی مهـم اسـت کـه امـروزه در سـاختار و شـکل جدیـد جوامـع موجـود، جامعـه شــبکه ای بــا قــدرت بســیار جــدی پلــت فــرم هــای جمــع ســپاری کــه در فضــای مجـازی کارویـژه هـای حا کمیـت هـا را تهدیـد مـی کنـد، در حـال سـوق پیـدا کـردن بــه ســمت حا کمیــت زدایــی رســمی اســت.
وی گفـت: بـه تدبیـر حکیمانـه رهبـر معظـم و فرزانـه انقـلاب، امروز فضـای مجازی دارای یـک سـکانداری خـاص و مرکـز فرماندهـی در کشـور بـا عنـوان شـورای عالـی فضـای مجـازی اسـت و بـازوی اجرایـی آن، مرکـز ملـی فضـای مجـازی مـی باشـد کـه عهـده دار هدایـت کلان امـر سیاسـت پژوهـی، سیاسـت گـذاری، تقنیـن، عرصـه پژوهـش، امنیـت و مقولـه هـای دیگـری مثـل اقتصـاد دیجیتـال و... در ایـن زمینه است.
معــاون فضــای مجــازی، هنــر و رســانه دفتــر تبلیغــات اسلامی حــوزه علمیــه قــم تصریـح کـرد: ایـن دفتـر امـروز دارای عزمـی جـدی اسـت، بـه عنـوان مجموعـه ای کــه رهبــری معظــم انقــاب اسلامی نشــان نمــاد روشــنفکری حــوزه را بــه ایــن مجموعــه داده اســت.
وی افـزود: ایـن دفتـر در عرصـه حـل مسـائل پـر بسـامد فرهنگـی- اجتماعـی کشـور جـدی اسـت و یـک آرایـش، اهتمـام و حرکـت جدیـد را آغـاز کـرده اسـت کـه آخریــن مرحلــه آن، اهتمــام هیئــت امنــاء و رییــس دفتــر تبلیغــات اسلامی حــوزه علمیـه قـم بـرای جـدی گرفتـن بیـش از پیـش فضـای مجـازی بـا تشـکیل معاونـت فضـای مجـازی، هنـر و رسـانه بـوده اسـت.
حجــت الاسلام والمســلمین علیــزاده اظهــار داشــت: مجموعــه خانــواده منابــع انســانی دفتــر تبلیغــات اسلامی، مجموعــه بســیار فرهیختــه و بــه لحــاظ فکــری بسـیار غنـی اسـت و بزرگتریـن پژوهشـگاه علوم انسـانی کشـور را با حـدود 110 هیأت علمـی و چنـد ده محقـق رسـمی در اختیـار داریـم و ایـن دفتـر 7 مرکـز آمـوزش عالـی دانشـگاهی - حـوزوی را دارد کـه یکـی از آنهـا، دانشـگاه باقرالعلـوم علیه السلام اسـت.

وی خاطرنشــان کــرد: مرکــز ملــی پاســخگویی بــه سوالات دینــی کــه در رنکینــگ مجموعه هـای پاسـخگویی در کشـور بـا فاصلـه پیشـتاز اسـت و معاونـت فرهنگـی و تبلیغـی دفتـر تبلیغـات اسلامی کـه صـف بـزرگ تبلیغـی فضـای حـوزه را در اختیـار دارد، یـک ظرفیـت مترا کمـی بـرای دفتـر مـی باشـند.
 
منبع: اختصاصی/سایت ایسکا
کلمات کليدي
حجت الاسلام مهدی علیزاده, اخبار پژوهشکده اخلاق و معنویت
 
امتیاز دهی
 
 

[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 156
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما