به همت پژوهشگران قرآنی مدخل های جلد 15 دایرة المعارف قرآن نقد و بررسی شد مدخـل هـای جلـد 15 دائـره المعارف قرآن در نشست تخصصی در نخسـتین نمایشـگاه دسـتاوردهای قرآنـی دفتـر تبلیغـات اسـلامی،مـورد نقـد و بررسـی قـرار گرفـت. بــه گــزارش روابــط عمومــی دفتــر تبلیغــات اســلامی، حجــت الاسلام والمســلمین ســیدجعفر صادقــی فدکــی «دبیــر علمــی ایــن نشســت» در نشســت «بررســی و نقــد مدخلهــای جلــد 15 دائره المعارف قرآن» با بیـان اینکـه یکـی از پـروژه هـای مهـم و گرانسـنگ کـه دفتـر تبلیغـات اسلامی  در حـال اجـرای آن اسـت، دایـره المعارف قرانی می باشد که دربخـش هـای مختلفـی بـه تألیـف در آمـده و تـا کنـون 15 جلـد از مجموعه 30 جلـدی آن آمـاده شـده اسـت، اظهـار داشـت: در بخـش مدخـل ایـن کتــاب ارزشــمند، شــبهاتی مطــرح شــده اســت کــه در عیــن جامعیــت، سوالاتی را بـه دنبـال داشـته اسـت.
حجــت الاسلام والمســلمین علــی خراســانی «از ارائــه کننــدگان ایــن این اثر» در دفـاع از ایـن اثـر گفـت: تألیـف دایره المعارف قران کریم کـه بـرای نخسـتین بـار انجـام مـی شـود، یکـی از پـروژه هـای بـزرگ حـوزه بـه شـمار مـی رود.
وی افـزود: دایـرة المعـارف قـرآن کریم از سـال 75 بـه عنوان یک طر ح در دسـتور کار قـرار گرفـت و بـا توجـه بـه اینکـه ایـن اثـر بـا اسـتاندارد شـناخته شـده وجـود نداشـت و حـوزه علمیـه بـرای نخسـتین بـار بـه ایــن ســمت گام برمــی داشــت، دغدغــه هــای فراوانــی را بــه دنبــال داشـت کـه در ادامـه راه ایـن دغدغـه برطـرف شـد.
 مدیـر گـروه دائـره المعـارف هـای قرآنـی پژوهشـگاه علـوم و فرهنـگ اسـلامی تصریـح کـرد: در ارتبـاط بـا جامعیـت مدخـل هـا، مقالاتی در این دایره المعــارف ارائــه شــد کــه بــا نــگاه هــای حداقلــی و تفاســیر نخســتین پرداختــه نشــده و مباحــث عمیــق قرآنــی اســت.
وی اضافـه کـرد: بخشـی از مدخـل هـا مربـوط بـه علـوم قرآنـی اسـت کـه در بخـش موضوعـات قرآنـی، مباحـث لازم ارائـه و بـرای جامعیـت مدخـل هـا بـه آن توجـه شـده اسـت.
حجــت الاسلام والمســلمین خراســانی اظهــار داشــت: در ایــن راســتا، نخسـتین کار ارجـاع بـه مدخـل اسـت و مدعـی هسـتیم مباحـث مـا در گزینــش مدخــل هــا دارای اســتاندارد اســت و در گزینــش مدخــل هــا، ایجـاد ارتباطـات بیـن موضوعـات مختلـف در دسـتور کار قـرار گرفـت و بــه ارائــه ســاختار درختــی مباحــث توجــه شــده تــا در ادامــه کار از مدخلهــای گونا گــون اســتفاده کنیــم.

مرتضـی اورعـی «از دیگـر ارائـه دهنـدگان ایـن نشسـت» گفـت: بـرای جمـع آوری گزیـده مدخـل هـا در روزهـای نخسـتین اجـرای کار، تیمـی مشـخص بـر روی منابـع اصیـل بـه کاوش پرداختنـد و در ایـن راسـتا، از اسـاتید مطـر ح و کسـانی کـه کار مشـابهی انجـام داده بودنـد، دعوت شد تا در این راستا استناد راهنما باشند.
وی تصریـح کـرد: از همـان روزهـای اولیـه، تفسـیر راهنمـا بـه عنـوان مبنــای کار قــرار گرفــت و در گــروه ســه نفــره، فعالیــت هــا آغــاز و بــا حضــور اســاتید، بیــش از 3 هــزار مدخــل نهایــی شــد.
ایــن محقــق بیــان کــرد: در مدخــل هــا بــر اســاس اعــلام قرآنــی اســما و صفـات تعییـن شـد و مبنـا را قـرار دادیم؛ ا گر اسـما و صفاتی نیـز در روایات آمـده، آنهـا را نیـز گزینـش کردیم و در این راسـتا، سـعی شـد مدخل هایی انتخاب شـوند که در ذیل آن مقاله ای باشـد و صرف یک لغت نباشـد.

در بخـش دیگـری از ایـن نشسـت تخصصـی، سـید علـی سـادات فخـر «ناقـد ایـن نشسـت» اظهـار داشـت: گـردآوری دایـره المعارف قران کریـم در ایـران کار بسـیار بزرگـی اسـت کـه مشـابه خارجـی در آن وجـود نـدارد کـه بـر اسـاس ذات کار صـورت گرفتـه، جـای هیـچ گونـه شـک و شـبهه ای را باقـی نمـی گـذارد.
وی با اشـاره به مصاحبه با بزرگانی مانند آیت الله موسـوی بجنوردی گفت این دایره المعـارف مطلـق نیسـت، بلکـه دایره المعـارف اعـلام و تفسـیر است.
ناقــد ایــن نشســت خاطرنشــان کــرد: دایــره المعارف تالیف شده دایره المعارف  شـیعی نیسـت، بلکـه دایـره المعارف  اسلامی است کـه ایـن مسـئله خـار ج از دیـدگاه مذهبـی خـاص بـه آن توجـه شـده اسـت؛ ایـن درحالـی اسـت کـه در برخـی از نـکات نـام برخـی از صحابـه را بــه یــاران تغییــر داده انــد کــه خــود جــای اشــکال اســت زیــرا اهــل سـنت بـر ایـن کلمـه تعصـب دارنـد و هیـچ واژه ای را بـا صحابـه عوض نمـی کننـد؛ همچنیـن، نکتـه قابـل توجـه ایـن اسـت کـه در اعلـام باید اسـتانداردی رعایـت شـود کـه اهـل سـنت نیـز آن را مـی پذیرنـد

منبع: روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی
کلمات کليدي
نخستین نمایشگاه دستاوردهای قرآنی دفتر تبلیغات اسلامی-نشست علمی, اخبار پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن, اخبار روابط عمومی
 
امتیاز دهی
 
 

[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 149
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما