به همت پژوهشکده تاریخ و سیره اهلبیت علیهم السلام منتشر شد سیر تدوین و تطور صحابه نگاری مجموعه صحابه نگاری ها و صحابه نگاران، به نقش شیعه و اهل سنت در تحولات ساختاری و محتوایی و بیان مزایا و نواقص صحابه نگاری ها پرداخته است.این اثر در شش بخش کلی، مباحث مذکور را مورد بررسی قرار داده است.