حوزه ریاست

مهمترین وظایف پست‎های سازمانی

حوزه ریاست و روابط عمومی
1. رئیس حوزه ریاست
1.1.آگاهی از اهداف، خط مشیها، سیاستها و برنامه های دفتر و پژوهشگاه؛
1.2.اطلاع و اجرای قوانین و مقررات، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و فرایندهای مربوط؛
1.3. برنامه ریزی و برقراری ارتباط با سازمانهای فرهنگی، صدا و سیما و نشریات جهت اطلاع  رسانی در زمینه فعالیتهای پژوهشگاه؛
1.4.تهیه گزارش از افکار عمومی و مخاطبان نسبت به عملکرد پژوهشگاه و ارایه آن به مقام مافوق؛
1.5.نظارت بر برگزاری مراسم مختلف در مناسبتهای مذهبی، فرهنگی و انقلابی؛
1.6. برقراری ارتباط با سازمانها و نهادهای فرهنگی استان جهت برگزاری مراسم مذهبی و انقلابی؛
1.7.رصد و بررسی مطالب ارایه شده از سوی صدا و سیما و مطبوعات در مورد فعالیت های پژوهشگاه وارایه گزارش های لازم؛
1.8. برنامه ریزی و نظارت امور مربوط به برگزاری برنامه ها، نشست ها و میزگردهای رادیو تلویزیونی ومطبوعاتی رئیس پژوهشگاه؛
1.9. برنامه ریزی و نظارت بر امور مربوط به فضای مجازی و سایت پژوهشگاه؛
1.10. نظارت بر شکل و محتوای معرفی های پژوهشگاه، پژوهشکده ها، مراکز و ادارات پژوهشگاه؛
1.11.پیگیری و نظارت بر اطلاعرسانی نشستها و جلسات و همایشهای داخلی؛
1.12. نظارت بر مراسم، نشستها، و همایش های پژوهشکده ها، مراکز و ادارات پژوهشگاه؛
1.13. برنامه ریزی و هماهنگی امور مربوط به حوزه ریاست؛
1.14.ابلاغ دستورات رئیس پژوهشگاه و نظارت بر پیگیری آنها؛
1.15. نظارت بر انجام امور دفتری همچون هماهنگی و برگزاری جلسات، اطلاعرسانی و انجام مکاتبات اداری حوزه ریاست؛
1.16. نظارت بر تهیه پیش نویس ها، مکاتبات صادره و حصول اطمینان از مکاتبات اداری؛
1.17.دبیری جلسات هیأت رئیسه، کمیسیون تخصصی هیأت امنا، شورای مدیران و کمیته های مربوط اعم از برگزاری جلسات، تدوین صورت جلسات، ابلاغ مصوبات و پیگیری اجرای آنها و نظارت بر تشکیل جلسات شوراهای تخصصی زیر مجموعه ریاست پژوهشگاه؛
1.18. تدوین برنامه سالانه برابر شرح وظایف، سیاست ها و اولویت های پژوهشگاه؛
1.19. حفظ محرمانه بودن داده ها و تهیه پشتیبان از اطلاعات مربوط به صورت مستمر و ذخیره سازی در محل مناسب با نظر مقام مافوق؛
1.20. تهیه پیش نویس های لازم جهت پاسخ نامه ها؛
1.21. تهیه گزارشهای آماری تحلیلی در امور مربوط و ارایه به مقام مافوق؛ -
1.22 انجام سایر امور محوله مرتبط با پست سازمانی.

2. کارشناس پیگیری
2.1.آگاهی از اهداف، خطمشی ها، سیاست ها و برنامه های دفتر و پژوهشگاه؛
2.2. اطلاع و اجرای قوانین و مقررات، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و فرایندهای مربوط؛
2.3. انجام امور مربوط به دبیری جلسات حوزه ریاست و یادداشت خلاصه مذاکرات و تنظیم
صورتجلسه و پیگیری اجرای مصوبات؛
2.4. انجام پیگیری های لازم در مورد اقدامات اداری تا حصول نتیجه؛
2.5.انجام پیگیری نامه های ارسالی و ارجاعی حوزه ریاست به رؤسا و مدیران پژوهشگاه تا حصول
نتیجه؛
2.6. مطالعه دقیق نامه ها و مکاتبات صادره و حصول اطمینان از رعایت آیین نگارش و اصول مکاتبات اداری؛
2.7. تهیه نمودارها و جداول مورد نیاز مربوط؛
2.8. تدوین برنامه سالانه برابر شرح وظایف، سیاستها و اولویتهای پژوهشگاه؛
2.9. حفظ محرمانه بودن داده ها و تهیه پشتیبان از اطلاعات مربوط به صورت مستمر و ذخیره سازی در محل مناسب با نظر مقام مافوق؛
2.10. تهیه پیش نویس های لازم جهت پاسخ نامه ها؛
2.11. تهیه گزارش های آماری تحلیلی در امور مربوط و ارایه به مقام مافوق؛ -
2.12. رعایت جهات محرمانه بودن امور مربوط؛
2.13. انجام سایر امور محوله مرتبط با پست سازمانی.

3. کارشناس امور دفتری و هیأت امنا
3.1. آگاهی از اهداف، خطمشیها، سیاستها و برنامه های دفتر و پژوهشگاه؛
3.2. اطلاع و اجرای قوانین و مقررات، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و فرایندهای مربوط؛
3.3. انجام امور مربوط به دبیری جلسات، یادداشت خلاصه مذاکرات، تنظیم صورت جلسه و پیگیری اجرای مصوبات؛
3.5. هماهنگی با اعضای هیأت امنا و کمیسیون تخصصی هیأت امنا جهت شرکت در جلسات برابر
دستورات مقام مافوق؛
3.6. انجام پیگیری های لازم در مورد اقدامات اداری تا حصول نتیجه؛
3.7. شرکت درکمیسیون ها وجلسات مختلف و تنظیم صورت جلسه و پیگیری لازم؛
3.8. بررسی و تنظیم آمار و اطلاعات جمع آوری شده و تهیه گزارشات لازم در مورد آنها؛
3.9. تهیه پیش نویس های لازم جهت پاسخ نامه ها و مطالعه دقیق نامه ها و مکاتبات صادره و حصول اطمینان از رعایت آئین نگارش و اصول مکاتبات اداری؛
3.10. ثبت اطلاعات نامه های صادره و وارده و ارجاعات در سیستم رایانه ای؛
3.11. ارسال نامه ها و اسناد و مدارک شامل آماده سازی آنها از لحاظ شمارش ورق، لاک و مهر و سایرتمهیدات لازم؛
3.12. آماده نمودن نامه های مربوط جهت رؤیت مقام مافوق و تفکیک و توزیع نامه ها، گزارش ها و سایر مکاتبات و پیگیری آنها؛
3.13. نگهداری و بایگانی پروندهها، نامهها، گزارشها و سایر اسناد و مدارک؛
3.14. آماده کردن سوابق و پرونده های مربوط به کمیسیون ها و جلسات برای اطلاع و مطالعه قبلی مقام مافوق؛
3.15.پاسخگویی به مراجعان و راهنمایی آنها و فراهم آوردن امکانات جهت تحقق درخواست های آنان؛
3.16.رعایت جهات محرمانه بودن امور مربوط؛
3.17. برقراری ارتباط تلفنی داخل و خارج از مجموعه و پاسخگویی به تماسهای تلفنی؛
3.18. تدوین برنامه سالانه برابر شرح وظایف، سیاست ها و اولویت های پژوهشگاه؛
3.19.حفظ محرمانه بودن داده ها و تهیه پشتیبان از اطلاعات مربوط به صورت مستمر و ذخیره سازی در محل مناسب با نظر مقام مافوق؛
3.20. تهیه گزارشهای آماری تحلیلی در امور مربوط و ارایه به مقام مافوق؛ -
3.21. انجام سایر امور محوله مرتبط با پست سازمانی.

4. کارشناس مسئول روابط عمومی و محتوای سایت
4.1.آگاهی از اهداف، خطمشیها، سیاستها و برنامه های دفتر و پژوهشگاه؛
4.2. اطلاع و اجرای قوانین و مقررات، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و فرایندهای مربوط؛
4.3. برنامه ریزی، نظارت و همکاری در انجام نظرسنجی و افکار عمومی نسبت به عملکرد پژوهشگاه؛
4.4. پیشبینی اعتبار مورد نیاز اجرای فعالیتهای مربوط به روابط عمومی و پیگیری تصویب و اخذ
بودجه مورد نیاز برای گسترش و ارتقای سایت؛
4.5. رصد و بررسی از اخبار و مطالب منتشره در صدا و سیما، مطبوعات و خبرنامه های داخلی در مورد فعالیت های پژوهشگاه و نظارت بر تهیه گزارشهای مربوط؛
4.6. برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی مستمر فعالیت سایت های پژوهشکده ها، مراکز و ادارات و ارایه گزارش به مقام مافوق؛
4.7. نظارت بر اطلاع رسانی برنامه های جشنها، مراسم، نشستهای علمی، همایشها و سایر فعالیتهای پژوهشگاه؛
4.8. برنامه ریزی و ساماندهی فعالیتهای نمایندگان پژوهشکده ها، مراکز و ادارات در امور سایت مربوط؛
4.9.تهیه و بازنگری آئین نامه ها، دستورالعمل ها، شیوه نامه ها و فرایندهای مربوط به روابط عمومی وسایت و ارایه پیشنهاد به مقام مافوق؛
4.10. برنامه ریزی و برقراری ارتباط با گروههای پژوهشی جهت تأمین محتوای سایتها؛
4.11. به روزرسانی بخشهای ثابت سایت و ترجمه آنها به زبانهای زنده دنیا؛
4.12. کوشش جهت رفع مشکلات و بانکهای اطلاعاتی و سایت پژوهشگاه و تهیه گزارشهای لازم در این زمینه؛
4.13. تدوین برنامه سالانه برابر شرح وظایف، سیاست ها و اولویت های پژوهشگاه؛
4.14. حفظ محرمانه بودن داده ها و تهیه پشتیبان از اطلاعات مربوط به صورت مستمر و ذخیره سازی در محل مناسب با نظر مقام مافوق؛
4.15. تهیه پیش نویسهای لازم جهت پاسخ نامه ها؛
4.16. تهیه گزارش های آماری تحلیلی در امور مربوط و ارایه به مقام مافوق؛ -
4.17. انجام سایر امور محوله مرتبط با پست سازمانی.

5. کارشناس روابط عمومی
5.1. آگاهی از اهداف، خطمشیها، سیاستها و برنامههای دفتر و پژوهشگاه؛
5.2. اطلاع و اجرای قوانین و مقررات، آییننامهها، دستورالعملها و فرایندهای مربوط؛
5.3.آگاهی از روشهای اجرایی، نحوه برگزاری، فنون و مهارتهای لازم و مقررات حاکم بر برگزاری مراسم، نشست ها و همایش ها؛
5.4. گردآوری و تنظیم اطلاعات مربوط به جشنوارهها، نشستها و همایشها؛
5.5.انجام نظرسنجی افکار عمومی از مخاطبان نسبت به عملکرد پژوهشگاه و تهیه گزارش تحلیلی و ارایه آن به مقام مافوق؛
5.6. رصد و مطالعه اخبار و مطالب منتشره در صدا و سیما و مطبوعات در مورد فعالیت های پژوهشگاه وتهیه گزارش های لازم؛
5.7.اطلاع رسانی برنامه های جشنها، مراسم، نشستهای علمی، همایش ها و سایر فعالیت های پژوهشگاه؛
5.8. تهیه خبرنامه های داخلی و اطلاع رسانی به موقع؛
5.9.برقراری ارتباط مستمر با نمایندگان پژوهشکده ها، مراکز و ادارات به منظور هماهنگی و ارتقای محتوای سایت های مربوط؛
5.10. ارتباط و تعامل با روابط عمومی تمامی نهادها، مؤسسات و سازمانهای پژوهشی و فرهنگی برای ایجاد ارتباطات و هماهنگی مورد نیاز؛
5.11.تصویربرداری، فیلمبرداری و تهیه خبر از برنامه ها، جلسات، نشستها، همایشها و نمایشگاههای پژوهشگاه و ارایه آن به سایت پژوهشگاه و روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی از طریق مقام مافوق؛
5.12.تهیه لوح های سپاس در سطوح مختلف در برگزاری نشستها، همایش ها، کرسی های علمی ونمایشگاه؛
5.13. تدوین برنامه سالانه برابر شرح وظایف، سیاستها و اولویتهای پژوهشگاه؛
5.14. حفظ محرمانه بودن داده ها و تهیه پشتیبان از اطلاعات مربوط به صورت مستمر و ذخیره سازی در محل مناسب با نظر مقام مافوق؛
5.15.تهیه پیش نویس های لازم جهت پاسخ نامه ها؛
5.16.تهیه گزارش های آماری تحلیلی در امور مربوط و ارایه به مقام مافوق؛ -
5.17. انجام سایر امو محوله مرتبط با پست سازمانی.

 

حوزه ریاست پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
 

ردیف

عنوان پست

نام

نام خانوادگی

1

رئیس

نجف

لک زایی

2

رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی

حمید

نوروز نژاد

3

کارشناس پژوهشی محتوای سایت محمدرضا بهروز
4 کارشناس پیگیری

سید محمد میری مهرآبادی
منبع: اختصاصی/سایت ایسکا
کلمات کليدي
معرفی پژوهشگاه
 
امتیاز دهی
 
 

[Part_Lang]
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 13905
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما