معرفی رئیس پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی
زندگینامه علمی

 

1.مشخصات فردی

  منصور میراحمدی، فرزند امیر، متولد 1347 کرمان

استاد گروه علوم سیاسی وروابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی.

 

2.سابقه تحصیل

الف)دانشگاهی                                                                                        

- کارشناسی علوم سیاسی ،1374،دانشگاه باقرالعلوم (ع)

- کارشناسی ارشد علوم سیاسی ،1378 ،دانشگاه باقر العلوم (ع)

-  دکتری علوم سیاسی ،1383،دانشگاه تهران

ب)حوزوی

- حوزه علمیّه قم ،ازسال 1363

- گذراندن 10 سال درس خارج فقه واصول وشرکت در5 مصاحبه علمی درس خارج

 

 3.سابقه تدریس

از سال 1379 در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد ودکتری علوم سیاسی، در موضوعات:

- اندیشه های سیاسی در اسلام

- نظام سیاسی ودولت دراسلام

- اندیشه های سیاسی در غرب

- انقلاب اسلامی ایران

- تحلیل افکار سیاسی درایران وجهان اسلام

- سیاست وحکومت درجمهوری اسلامی ایران

- فقه سیاسی

- زبان تخصصی علوم سیاسی

- اندیشه سیاسی اندیشمندان مسلمان

- جریان های فکری سیاسی در جهان اسلام

 

4.سابقه مدیریّت

- مدیریت گروه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (ع) از سال 1379 تا سال 1382.

- مدیریت گروه علوم سیاسی وروابط بین الملل دانشکده علوم اقتصادی وسیاسی دانشگاه شهید بهشتی از خرداد ماه 1385 تا شهریور 1391.

- مدیریت گروه فقه سیاسی پژوهشکده علوم واندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی ازسال 1384تا 1393.

- مدیریت قطب علمی مطالعات خاورمیانه وجهانی شدن دردانشکده علوم اقتصادی وسیاسی دانشگاه شهید بهشتی ازآبان ماه 1386 تا مرداد 1387.

- سردبیر مجله علمی پژوهشی رهیافت های سیاسی وبین المللی دانشکده علوم اقتصادی وسیاسی دانشگاه شهید بهشتی از سال 1387 تا 1393.

-معاونت فرهنگی واجتماعی دانشگاه شهید بهشتی از اردیبهشت 1391.

- رئیس انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه قم از تیرماه 1392.

- رئیس پژوهشکده علوم واندیشه سیاسی از آذر ماه 1393.

   

5.سابقه تحقیق

- همکاری با پژوهشکده علوم واندیشه سیاسی به عنوان مجری پروژه های تحقیقاتی و محقق ونیز عضو شورای پژوهشی از سال 1375.

-  تحقیق انفرادی وهمکاری با برخی مؤسسه های پژوهشی در انجام طرح های پژوهشی.


فهرست عناوین کتاب ها ومقالات تحقیقی:

 کتاب ها:

الف) انفرادی

1.آزادی در فلسفه سیاسی اسلام ،قم :بوستان کتاب،1381 .

2.اسلام ودموکراسی مشورتی ،تهران :نشر نی ،1384.

3.مفهوم آزادی از دیدگاه مسلمان (ترجمه) :قم :بوستان کتاب،1379.

4. سکولاریسم اسلامی؛نقدی بردیدگاه روشنفکران مسلمان ،قم:پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی،1387.

5. نظریه مردم سالاری دینی؛مفهوم ،مبانی والگوی نظام سیاسی، تهران: دانشگاه شهید بهشتی،1388.

6. درس گفتارهایی درفقه سیاسی(منصور میراحمدی ودیگران)، قم:پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی، 1389.

7. اندیشه سیاسی آخوند خراسانی، قم: پ‍ژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی، 1390.

8.ملاحظاتی بر چالش های فقه سیاسی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی، 1392.

9. قدرت ، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، 1392.

  ب)گروهی

1.زمینه های انقلاب اسلامی ،قم:انتشارات ائمه ،1378.

2.اندیشه سیاسی آیت الله مطهری ،قم:بوستان کتاب ،1380.(به کوشش دکتر لکزایی)

3.فرهنگ واژه ها ،قم:مؤسسه اندیشه وفرهنگ دینی ،1381.

4.اندیشه سیاسی درگفتمان علوی ،پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی ،چاپ اول 1384.(چاپ دوم 1385).

5.روش شناسی در مطالعات سیاسی اسلام ،دانشگاه امام صادق (ع) ،1386.(به کوشش دکتر علیخانی)

6.روش شناسی دردانش سیاسی اسلامی ،قم:پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی،1387.(به کوشش دکتر داود فیرحی)

7.سیاست نبوی،تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی،1386.(به کوشش دکتر علیخانی)

8.سیره سیاسی پیامبراعظم،قم:پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی،1386.

9.اندیشه سیاسی شرف الدین،قم:پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی ،1387.(به کوشش محمد پزشکی)

10.علوم انسانی وماهیت تمدن سازی آن، تهران:پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی، 1388(به اهتمام علی خورسندی طاسکو).

11. روحانیت وانقلاب اسلامی،قم: پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی،1389،(به اهتمام عبدالوهاب فراتی)

12.اسلام وروابط بین الملل،تهران:دانشگاه امام صادق (ع)،1389،(به اهتمام دکتر حسین پور احمدی)

13. آفاق تمدنی انقلاب اسلامی،تهران: دانشگاه امام صادق(ع)، 1390،(به کوشش دکتر جلال درخشه)

14.مبانی معرفتی تفسیر سیاسی قرآن کریم، قم: پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی، 1393(به کوشش ابوالحسن حسنی)

15. اندیشه سیاسی اندیشمندان مسلمان، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی، 1392( به کوشش دکتر علی اکبر علیخانی)

 

 مقالات:

1.جریان اصلاح طلبی دینی در جهان اسلام ،فرهنگ اندیشه ،1382.

2.آزادی وتوسعه،فرهنگ اندیشه ،1382.

3.روش شناسی فقه سیاسی اهل سنت ،فصلنامه علوم سیاسی ،1382.

4.مفهوم آزادی در قرآن ،علوم سیاسی ،1381.

5.مفهوم آزادی در فقه سیاسی معاصر شیعه ،علوم سیاسی ،1378..

6.فهم اجتهادی شریعت وزندگی سیاسی ،علوم سیاسی،1383.

7.اسلام ودموکراسی مشورتی ،فصلنامه رهیافت های سیاسی وبین المللی ،1383.

8.نظریه مقاصد الشریعه در فقه سیاسی اهل سنت،فرهنگ اندیشه ،1384.

9.سکولاریسم اسلامی ؛امکان یا امتناع مفهومی ،رهیا فت های سیاسی وبین المللی ،شماره 7،1384.

10.سکولاریسم اسلامی ومبانی معرفت شناختی آن ،فصلنامه علوم سیاسی ،1384.

11.مبانی کلامی فقه سیاسی شیعه ،آئینه معرفت ،1385.(علمی پژوهشی)

12.دکترین مهدویت ونظریه دموکراسی مشورتی،دردست نشر.

13.مناسبات قدرت وشریعت در سیره نبوی،فصلنامه علو م سیاسی ،سال نهم ،پائیز1385.

14.مردم سالاری دینی ؛همنشینی عدالت وآزادی ،درمجموعه مقالات مردم سالاری دینی ،به کوشش کاظم قاضی زاده ،موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی ،1385.

15.مردم سالاری دینی؛امکان یا امتناع مفهومی ،دردست نشر(همایش مردم سالاری دینی 2)

16.مقایسه ویژگیهای معرفت شناختی جریان های فکری سیاسی معاصر درجهان اسلام ،فصلنامه رهیافت های سیاسی وبین المللی ،شماره 8 ،زمستان 1385.(علمی پژوهشی)

17.زبان،عمل واجتهاد درفقه سیاسی ،فصلنامه سیاست ،دوره 38، شماره  3، پائیز 1387 (علمی پژوهشی)

18.اجتهاد ومسأله مردم سالاری دینی درایران معاصر،فصلنامه شماره3 پژوهشنامه علوم سیاسی (علمی پژوهشی)،1385.

19.امامت ومؤلفه های دموکراسی،قبسات،شماره 45،پائیز1386،(علمی پژوهشی)

20.علوم انسانی وجامعه دینی،مجله دانشگاه اسلامی،زمستان 1386.(علمی ترویجی)

21.اصول ومبانی تربیت سیاسی درمتون دینی،مجله راه تربیت،بهار1387.

22.نظریه انتقادی نو،نظم مشورتی والگوی مردم سالاری دینی، پژوهشنامه علوم سیاسی ،شماره 9،زمستان1386 .(علمی پژوهشی).

23.بنیان های گسست از سنت درجریان نواندیشی دینی درایران،(با همکاری آقای حمید سجادی)دانش سیاسی،شماره 7، بهار 1387.(علمی پژوهشی)

24.مطالعات اسلامی وعلوم سیاسی درایران امروز، رهیافت های سیاسی وبین المللی، شماره16، زمستان 1387،( علمی پژوهشی)

25.ایدئولوژی سید قطب واسلام رادیکال،(با همکاری آقای احمد مهربان)پژوهشنامه علوم سیاسی، زمستان 1387 ،(علمی پژوهشی)

26. The Theory of Islamic Governance in Ayatollah Khomeini’s Political Thought , Journal of Shi ‘a Islamic Studies, summer 2009, volume II, Issue 3, ISSN: 1748-9423.

27.عدالت سیاسی در گفتمان اسلام سیاسی فقاهتی، ( با همکاری اکرم شیری)علوم سیاسی( علمی ترویجی) 48، زمستان 1388.

28.میر سید علی همدانی مروج تشیع در کشمیر( ایران صغیر)،(با همکاری عبد الرضا احمدی)شیعه شناسی،  شماره 28، زمستان 1388،( علمی پژوهشی)

 29. گونه شناسی مواضع عالمان شیعی درقبال سیاست های مطلقه شبه مدرن پهلوی اول،(با همکاری حسن جباری) مطالعات انقلاب اسلامی، شماره 19، زمستان 1388(علمی پژوهشی)

 30. درآمدی برمعنا ومفهوم قدرت درروابط بین الملل: روی کردی اسلامی ،(با همکاری هادی آجیلی) رهیافت های سیاسی بین المللی، شماره 19 ،پائیز 1388(علمی پژوهشی)

 31.امام محمد باقر(ص) و جدال های کلامی سیاسی عصر اموی، علوم سیاسی(علمی ترویجی)،شماره 50، تابستان 1389.

32. الگوی نظری دولت مطلقه وپیدایی دولت مطلقه شبه مدرن در ایران،(با همکاری حسن جباری نصیر)، پژوهشنامه علوم سیاسی، شماره 21، زمستان 1389،(علمی پژوهشی).

 33. مسئولیت همگانی، امربه معروف، نهی از منکروقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،(با همکاری حسین جدی)، علوم سیاسی، شماره 52، زمستان 1389،(علمی ترویجی).

34. مردم سالاری دینی در اندیشه سیاسی آیت الله جوادی آملی، اسراء،سال سوم، شماره سوم، بهار1390(علمی پ‍ژوهشی)

35.انقلاب اسلامی ایران وبنیان های نظری الگوی مناسبات فرهنگی فرد ودولت، فصلنامه انقلاب اسلامی( علمی پژوهشی)، ش 27، زمستان 1390.

36. نقش رویداد های سیاسی صدر اسلامی در شکل گیری نخستین مناظره های کلامی ( مطالعه موردی سقیفه وجنگ صفین)، پژوهشنامه علوم سیاسی(علمی پژوهشی) زمستان 1390.

37. فقه وامر سیاسی، دو فصلنامه جستار های سیاسی معاصر، ش 3،(علمی پژوهشی) بهار وتابستان 1390.

38.نسبت اخلاق وامر سیاسی در منظومه فکری امام علی(ع) با رویکرد به کلام 216 نهج البلاغه(با همکاری الناز پروانه زاد)، دو فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر،ش 5، (علمی پژوهشی)بهار وتابستان 1391.

39.آخوند خراسانی، فقه وامر سیاسی، فصلنامه سیاست،(علمی پژوهشی) بهار 1392.

40. تحلیلی بر اندیشه سیاسی فیلسوفان مسلمان(با همکاری علی خالقی) رهیافت های سیاسی وبین الملل،(علمی پژوهشی)پائیز 1391.

 

6.شرکت در همایش , سخنرانی وکار گاه علمی

1.ارائه مقاله در همایش "مردم سالاری دینی (1) "با عنوان "مردم سالاری دینی ؛همنشینی عدالت وآزادی " در سال 1383 .

2.سخنرانی علمی در مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق (ع) با عنوان "ویژگی های معرفت شناختی فقه سیاسی شیعه واهل سنت ،در سال 1384.

3.سخنرانی علمی در دانشگاه ناپل ایتالیا در جمع گروه شرق شناسی در سال 1385 با عنوان "نظریه حکومت اسلامی در اندیشه سیاسی امام خمینی ."

4.ارائه مقاله درهمایش "سیره سیاسی پیامبراعظم "با عنوان "مناسبات قدرت وسیاست درسیره نبوی "درسال 1385درپژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی.

5.ارائه مقاله در همایش "سیره سیاسی پیامبراکرم "با عنوان "شورا ومشورت درسیره نبوی "در سال 1385 دردانشگاه امام صادق (ع).

6.ارائه مقاله درهمایش "سیاست درسیره سیاسی پیامبراعظم "با عنوان "نظریه سکولاریسم اسلامی وماهیت وارکان دولت نبوی"دردانشگاه علامه طباطبایی درسال 1385.

7.ارائه مقاله درهمایش "مردم سالاری دینی (2) "با عنوان "مردم سالاری دینی ؛امکان یا امتناع مفهومی "دردانشگاه شهید بهشتی در سال 1386.

8.ارائه سخنرانی علمی درپژوهشکده باقرالعلوم (ع) با عنوان"جهانی شدن والگوی نظام سیاسی درجهان اسلام"سال 1387.

9.ارائه مقاله درهمایش "دموکراسی درایران واندونزی" با عنوان "مردم سالاری دینی درایران"،در دانشگاه پارا مدینه درجاکارتا، سال 1388.

10.برگزاری کارگاه آموزشی "جریان شناسی فکری سیاسی درایران معاصر" دردانشگاه امام حسین(ع)، 10 جلسه، نیمسال دوم 1388-1389.

11. ارائه مقاله دراولین همایش نواندیشی دینی،دانشگاه شهید بهشتی،1387.

12. برگزاری کارگاه دانش افزایی" اندیشه سیاسی اسلام ومبانی انقلاب اسلامی" در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی( 91- 1390) و دانشگاه علامه طباطبایی( 1391) ودانشگاه شهید بهشتی(1391)و(1392)    و دانشگاه شهید باهنر کرمان(1391) و(1392)  و(1393)و   دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب شرق (1392) و دانشگاه صنعتی شاهرود(1392) و(1393)  و دانشگاه علوم پزشکی ایران (1392) و(1393) و دانشگاه فردوسی مشهد(1393) و دانشگاه هنر(1393)   .

13. سخنرانی وارائه مقاله در باره دموکراسی اسلامی درهمایش اسلام ومدرنیته در نیجریه در سال 1391.

14. ارائه مقاله در همایش نگاهی دوباره "بازخوانی اندیشه های اقتصادی، اجتماعی وسیاسی شیهد دکتر بهشتی" با عنوان نوگرایی دینی در اندیشه سیاسی دکتر بهشتی"1392.

       
                                                         

 

                                                                    

 
منبع: اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
کلمات کليدي
معرفی پژوهشگاه, معرفی مدیران پژوهشگاه
 
امتیاز دهی
 
 

[Part_Lang]
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 25219
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما