English | العربیة
 
گروه اصطلاح نامه

گروه پژوهشی اصطلاح نامه علوم اسلامی

 
1) ضرورت
حجم انبوه اطلاعات اسلامی از یک طرف و گسترش روز افزون و محیر العقول آن از طرف دیگر ، ضرورت سازماندهی و بازیابی اطلاعات با ویژگی های سرعت ، دقت ، جامعیت و مانعیت را ایجاب می کند .
برای تحقق این منظور دو کار اساسی باید صورت گیرد :
1. سازماندهی بیرونی و پوسته اطلاعات ( منابع و مدارک ) .
2.  سازماندهی درونی اطلاعات ( محتوای مدارک ) .
 بهترین شیوه در بخش اول (سازماندهی منابع و مدارک) ، فهرست نویسی - اعم از مکتوب و دیجیتالی - و در بخش دوم ( سازماندهی محتوای مدارک) ، نمایه سازی و توضیح واژگان - در قالب ترمینولوژی ها ، فرهنگ نامه ها و دایرة المعارف ها – می  باشد . این هر دو ، بدون استفاده از واژگان کنترل شده (اصطلاح نامه )از کارایی لازم برخوردار نخواهند بود. به عبارت دیگر ضرورت تشکیل گروه اصطلاح نامه به دو نکته اساسی بر می گردد :
1- نقش محوریت واژگان کنترل شده ( اصطلاح نامه ) در بخش سازماندهی مدارک و محتوا ؛ به طوری که بدون آن سازماندهی محتوا عملا با چالش جدی مواجه می شود زیرا به خاطر وجود سلایق متعدد نمایه سازان در امر انتخاب کلید واژگان ، در مقام عمل به همان مشکل تشتت و ناهماهنگی میان اطلاعات عرضه شده دچار خواهیم گشت .
2- نقش اصطلاح نامه در طبقه بندی دانش های اسلامی ؛ اهمیت اصطلاح نامه تنها در بخش مدیریت واژگان جهت استفاده نمایه سازان خلاصه نمی شود زیرا یکی از فوائد اساسی آن طبقه بندی یک دانش از طریق نشان دادن نظام واره گی آن دانش جهت احاطه کلی و اجمالی و به تبع آن میزان استقلال و عدم استقلال یک حوزه از دانش اسلامی از طریق انعکاس تعداد وابستگی های اساسی در آن حوزه است . 
 
2) اهداف
- مدیریت اطلاعات اسلامی از طریق ایجاد ساز و کار واحد در امر ذخیره و باز یابی اطلاعات اسلامی
- بسترسازی جهت گسترش تولید علم و سرعت در نوآوری
- طراحى نظامی براى نشان دادن روابط منطقى میان مفاهیم اصطلاحات در دانشى معین
-  ترسیم ساختار کلى و مجموعى از  دانشی معین؛
ـ یکسان سازى مدخل‏ هاى نظام ذخیره وبازیابى اطلاعات از طریق  تهیه ‏ى واژگانى استاندارد براى حوزه ‏ى موضوعى خاص؛
ـ  تهیه‏ ى نظام ارجاعات بین اصطلاحات مترادف و شبه مترادف براى کاربرد اصطلاح واحد ؛
ـ تهیه ‏ى راهنما براى محققان، نمایه ‏سازان و استفاده کنندگان، جهت انتخاب اصطلاح صحیح براى موضوع مورد جست‏ و جو.
 
3 ) سیاست ها
- رعایت استانداردهای بین المللی همراه با بومی سازی ؛
- تعامل با مراکز پژوهشی و موسسات مشابه
- استفاده از تجارب مراکز مشابه ؛
- پیروی از سیاست های کلان پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی .
- جلوگیری از کارهای موازی و تکرار مکررات
- ترویج فرهنگ استفاده از اصطلاح نامه های استاندارد در حوزه علوم اسلامی
 
4) وظایف
-تدوین اصطلاح نامه در هر یک از حوزه های علوم اسلامی و دانش های وابسته
- تدوین اصطلاح نامه جامع علوم اسلامی
- باز خوانی اصطلاح نامه های تدوین شده و رصد اصطلاحات جدید
- پشتیبانی علمی - راهبردی از مراکز استفاده کننده از اصطلاح نامه های علوم اسلامی
- برگزاری کارگاه های آموزشی اصطلاح نامه نویسی برای محققان همکار و طلاب علاقمند
- برگزاری همایش های علمی در موضوعات مرتبط با اصطلاح نامه های علوم اسلامی
 
5) ساختار گروه
« گروه پژوهشى اصطلاح نامه » یکى از گروه ‏هاى پژوهشى مرکز اطلاعات و مدارک اسلامى بوده و
ارکان سازمانى آن عبارتند از: 1) مدیر گروه. 2) شوراى علمى. 3) دبیرگروه. 4) گروه پروژه ‏ها.
 
1- 5 . مدیر گروه
الف . نحوه انتخاب:
مدیر گروه با حکم ریاست مرکز اطلاعات و مدارک اسلامى انتصاب مى‏گردد.

ب . وظایف و اختیارات:
- کارشناسى و تدوین برنامه پژوهشى سالانه و بلند مدت گروه با همکارى شوراى علمى گروه جهت پیشنهاد به مدیریت ساماندهى اطلاعات
- سازماندهى گروه، اداره جلسات شوراى علمى، تهیه اطلاعات و آمار و ارائه گزارش فعالیت ‏ها به مدیریت

ساماندهى اطلاعات
- تهیه و تنظیم بودجه سالانه طرح‏هاى پژوهشى و پیشنهاد به مدیریت ساماندهى اطلاعات
- تعیین گروه پروژه‏ها و پیشنهاد مدیر گروه پروژه به مدیریت ساماندهى اطلاعات و واگذارى پروژه‏هاى پژوهشى
- هدایت و نظارت محتوایى طرح‏ها و پروژه‏ها
- شناخت و پیشنهاد مشاوران و ناظران طرح‏هاى مصوب گروه
- شناسایى موانع و مشکلات در انجام فعالیت‏ها و اجراى برنامه‏هاى گروه و ارائه راه کارهاى اصلاحى
- برنامه ریزى مناسب جهت شناسایى و معرفى محققان و پژوهشگران جدید
- نظارت بر گردش کار گروه پروژه‏ها و ایجاد هماهنگى میان آن ها
- ارائه راه کارهاى مطلوب و مؤثر جهت ارتقاى سطح کیفى و هماهنگى در حوزه مسئولیت
- برگزارى همایش‏ها و کنفرانس‏هاى تخصصی اصطلاح نامه نویسی
- برگزارى کلاس‏هاى آموزشى و جلسات توجیهى براى محققان گروه
- انجام سایر امور محوله ازسوی مدیریت ساماندهى اطلاعات
 
2- 5 . شوراى علمى
الف . اعضاى شوراى علمى گروه:
- مدیر گروه پژوهشى اصطلاح نامه
- اعضاى هیات علمى گروه
- مسئولان گروه پروژه‏ها(در صورت نیاز)
- دو تن از کارشناسان و صاحب نظران(به حسب مورد) با پیشنهاد مدیر گروه و تایید مدیر ساماندهى اطلاعات
   ریاست شوراى علمى گروه با مدیر گروه و تنظیم صورت جلسات و پى‏گیرى ها با دبیر گروه خواهد بود.

ب . وظایف:
- بررسى برنامه‏هاى پژوهشى سالانه و بلند مدت گروه که از سوى مدیر گروه ارائه مى‏شود.
- تعیین سیاست گذارى‏هاى کلى و شرح و تفسیر آیین نامه ها
- هم فکرى و همکارى با مدیر گروه در انجام وظایف و مأموریت‏هاى محوله
- بررسی و تایید طرح های تفصیلی پیشنهادی از سوی مسؤلان گروه پروژه ها
- ارزشیابى نتایج نهایى تحقیقات بر اساس طرح تحقیق مصوب
- پشتیبانى و نظارت علمى بر پروژه‏هاى در حال انجام
 
3- 5 . دبیر گروه
الف . نحوه انتخاب:
دبیر گروه از میان کارشناسان و محققان رسمى مرکز اطلاعات و مدارک اسلامى با حکم مدیر  گروه انتخاب مى‏ گردد.

ب . وظایف دبیر:
- تهیه و تنظیم ابتدایى برنامه و بودجه سالانه و بلند مدت گروه
- حضور در جلسات گروه و ثبت و ضبط صورت جلسات
- تشکیل و نگهدارى پرونده ‏هاى پژوهشى گروه و کار گروه ها
- تنظیم جلسات و دعوت از اعضا
- پیشنهاد و پى‏گیرى حق الزحمه محققان و مبلغ قراردادهاى تحقیقاتى در چارچوب تعرفه ‏هاى معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامى
- انجام سایر امور مربوط به گروه که از سوى مدیر گروه به وى واگذار می شود
 
4- 5 . گروه پروژه ها
مدیر گروه جهت انجام پروژه های مصوب اقدام به تشکیل گروه پروژه‏ ها می کند
الف . نحوه انتخاب:
مسئول گروه پروژه ‏ها با حکم مدیر گروه منصوب مى‏گردد و اعضاى گروه
پروژه‏ ه ابا توجه به زمینه پژوهشى و تخصصى از میان فضلا و محققان توانمند با پیشنهاد مسئول گروه پروژه و تأیید مدیر گروه انتخاب مى‏شوند.

ب . وظایف مسئول گروه پروژه :
- برنامه ریزى و تهیه مقدمات لازم براى اجراى پروژه واگذار شده
- ارائه طرح تفصیلی و اجرا و نظارت بر حسن انجام پروژه بر اساس آیین نامه ها و دستور العمل ‏هاى موجود
- سپردن تعهد و تضمین لازم نسبت به مراحل اجراى پروژه و حسن انجام کار بر اساس مقررات
- پاسخ گویى و پى‏گیرى نسبت به کلیه امور پژوهشى و اجرایى نیروهاى تحت امر
- شناسایى مشکلات و موانع موجود و اقدام به رفع آن‏ها با هماهنگى مدیر گروه
- شرکت درجلسه‏هاى گروه با دعوت دبیر گروه
- تشکیل شوراى علمى گروه پروژه با هماهنگى مدیر گروه
 - ارائه کنفرانس‏هاى درون گروهى

 
آثار منتشرشده؛

اصطلاح نامه علوم قرآنى
این اثر توسط دبیر شوراى علمى اصطلاح نامه تدوین شده که مشتمل بر دو فصل است‏
فصل اول در چهار بخش و به شرح و توضیح اصول و تئورى نظرى اصطلاح نامه نگارى و قواعد و دستور العمل‏هاى جهانى آن پرداخته است.
فصل دوم دو بخش دارد که درباره تاریخچه و خصوصیات اصطلاح نامه اسلامى که در مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامى انجام مى‏شود بحث کرده، و ویژگى‏هاى اصطلاح نامه علوم قرآنى را بیان نموده است.
این پژوهش به همت گروه پژوهشى‏علوم قرآنى‏در سال1373 و با هم‏کارى اساتید مشاور آغاز گردید و در سال‏1376به پایان رسید، که دریک‏ جلد با468 صفحه و4151 اصطلاح به چاپ رسیده است. مجموعه فوق، با مراجعه به بیش از300منبع ‏علوم ‏قرآنى ‏استخراج وبه ‏سه ‏بخش الفبایى، نظام یافته و ترسیمى تنظیم شده است.
در بخش الفبایى، هر یک از اصطلاحات در حوزه علوم قرآنى معیّن شده، و روابط معنایى آن با باقى اصطلاحات مشخص شده است.
در بخش نظام یافته نماى اصطلاحات علوم قرآنى از عام ‏ترین اصطلاح به همراه مترادف ‏ها، اخص ‏ها و وابسته ‏ها تا خاص‏ ترین آن تنظیم یافته است، به نوعى که مى‏ توان مجموعه اصطلاحات علوم قرآنى را به صورت رده بندى شده با همه اطلاعات فرعى در این بخش ملاحظه کرد.
بخش ترسیمى، دست رسى به رده‏ هاى اعم و اخص را به صورت منظم و رده بندى شده ممکن کرده که حوزه فعالیت این اثر، علوم قرآنى است و شامل معارف قرآنى نمى ‏شود.

اصطلاح نامه فلسفه اسلامی
این اثر مشتمل بر یک مقدمه95 صفحه‏اى و اصطلاحات فلسفه اسلامى در دو مجلد است .
مقدمه این کتاب توسط دبیر شوراى علمى اصطلاح نامه طى دو فصل تدوین یافته است.
فصل اول داراى چهار بخش مى‏باشد و در مورد اصول نظرى اصطلاح نامه نگارى شرح و توضیح داده است.
فصل دوم دو بخش دارد که درباره تاریخچه و خصوصیات اصطلاح نامه علوم اسلامى در مرکز و همچنین ویژگى اصطلاح نامه فلسفه اسلامى و نمونه هایى از انواع روش‏هاى اصطلاح نامه فلسفه را بیان کرده است.
حوزه فعالیت این اصطلاح نامه تمامى مکاتب فلسفه اسلامى، یعنى فلسفه مشاء، حکمت اشراق »حکمت متعالیه « را شامل مى‏شود.
این تحقیق توسط گروه پژوهشى ‏فلسفه اسلامى‏در سال1373 با هم‏کارى اساتید مشاور شروع شد و درسال1376 به پایان رسید، که دردوجلد با1289 صفحه و23000 اصطلاح به چاپ رسیده است. مجموعه فوق، با مراجعه به بیش از122منبع ‏فلسفى ‏استخراج و به صورت الفبایى تنظیم و چاپ شده است.

اصطلاح نامه منطق
این اثر با یک مقدمه40 صفحه‏ اى که توسط مسئول واحد اصطلاح نامه تهیه گردیده مشتمل بر سه فصل است؛
فصل اول داراى پنج بخش است و در مورد تعریف، اهداف، ویژگى‏ها و تمایزات، تاریخچه اصطلاح نامه توضیح داده است.
فصل دوم طى چهار بخش در مورد اصطلاح نامه و سازمان دهى اطلاعات علوم و معارف اسلامى، استاندارد مورد توجه در تدوین اصطلاح نامه علوم اسلامى، معرفى قسمت‏ها را در برنامه آینده توضیح داده است.
فصل سوم سه بخشِ تعریف اصطلاح نامه منطق، مراحل تحقیق و ویژگى‏هاى آن را در بر گرفته است .
این تحقیق توسط گروه پژوهشى ‏منطق‏در سال1377 با هم‏کارى اساتید مشاور شروع و در سال‏1381 به پایان رسید، و دریک‏جلد با440صفحه و6327اصطلاح به چاپ رسیده است. مجموعه فوق با مراجعه به بیش از43منبع ‏منطقى ‏استخراج و به‏ سه‏ بخش الفبایى، نظام یافته و ترسیمى تنظیم شده است.
نمایش الفبایى ساده‏ترین نمایش اصطلاحات است که در آن هر اصطلاح در ردیف الفبایى خود قرار گرفته و اطلاعات مربوط را به نمایش مى‏گذارد.
نمایش نظام یافته اصطلاحات از عام ‏ترین اصطلاح به خاص ‏ترین آن صورت مى‏گیرد؛ البته، مترادف‏ ها و وابسته‏ ها نیز در آن نمودار مى‏گردد.

نمایش ترسیمى در این روش تنها اصطلاحات مرجّح و موجود در سلسله مراتب علم(اعم و اخص)نمایش داده مى‏شود.این اصطلاح نامه در حوزه علم منطق، فهرستى منظم از واژه‏ هاى کلیدى و کاربردى آن حوزه به همراه روابط معنایى بین آن‏ها را ارائه مى ‏دهد. هدف اساسى و کاربردى آن تهیه طرحى از حوزه این علم براى نشان دادن روابط منطقى میان مفاهیم اصطلاحات و ترسیم کلى و مجموعى از ساختار آن است که در سازمان دهى اطلاعات منطق به خصوص در روش ‏هاى رایانه بسیار کار آمد است و نظام نمایه سازى را نیز پشتیبانى کلید واژه‏اى مى‏نماید.

اصطلاح نامه کلام اسلامی
این اثر، مقدمه40 صفحه‏ اى دارد که توسط مسئول واحد اصطلاح نامه علوم اسلامى و با سه فصل تهیه گردیده است:
فصل اول پنج بخش دارد و در مورد تعریف، اهداف، ویژگى ‏ها و تمایزات، تاریخچه و اصطلاح نامه توضیح داده است.
فصل دوم داراى چهار بخش اصطلاح نامه و سازمان دهى اطلاعات علوم و معارف اسلامى، استاندارد مورد توجه در تدوین اصطلاح نامه علوم اسلامى، معرفى قسمت‏ها در برنامه آینده است.
فصل سوم سه بخش اصطلاح نامه کلام اسلامى، مراحل تحقیق و ویژگى‏ هاى آن را توضیح داده شده.
این پژوهش به همت گروه پژوهشى‏ کلام اسلامى ‏در سال1375 و با هم‏کارى اساتید مشاور آغاز گردید و در سال‏1382به پایان رسید، که دردو جلد با 1116 صفحه و 14814 اصطلاح به چاپ رسیده است. مجموعه فوق، با مراجعه به بیش از181منبع ‏کلام اسلامى ‏استخراج و به ‏سه ‏بخش الفبایى، نظام یافته و ترسیمى شکل گرفته است.
نمایش الفبایى، ساده ‏ترین روش نمایش اصطلاحات است که در آن هر اصطلاح در ردیف الفبایى خود قرار گرفته و اطلاعات مربوط را به نمایش مى‏گذارد.
نمایش نظام یافته، اصطلاحات از عام ‏ترین اصطلاح و خاص ‏ترین آن صورت مى‏ گیرد؛ البته، مترادف ‏ها و وابسته ‏ها نیز در آن نمودار مى ‏گردد.
نمایش ترسیمى، در این روش تنها اصطلاحات مرجّح و موجود در سلسله مراتب علم(اعم و اخص) نمایش داده مى‏شود.
این اصطلاح نامه در حوزه علم کلام اسلامى، فهرستى منظم از واژه ‏هاى کلیدى و کاربردى آن حوزه به همراه روابط معنایى بین آن‏ها را ارائه مى دهد.هدف اساسى و کاربردى آن تهیه طرحى از حوزه این علم براى نشان دادن روابط منطقى میان مفاهیم اصطلاحات و ترسیم کلى و مجموعى از ساختار آن که در نظام هاى نمایه سازى کارآمد است و در سازمان دهى اطلاعات کلام اسلامى به ویژه در اطلاعات رایانه ‏اى بسیار کارساز است.

اصطلاح نامه اصول فقه
این اثر مقدمه38 صفحه ‏اى دارد که توسط مسئول واحد اصطلاح نامه علوم اسلامى در سه فصل تدوین گردیده است:
فصل اول درباره کلیاتى در باب اصطلاح نامه از قبیل تعریف، اهداف، تاریخچه و ویژگى ‏ها، تمایزات اصطلاح نامه بحث گردیده است.
فصل دوم مطالبى تحت عنوان تدوین اصطلاح نامه علوم اسلامى و استانداردهاى موجود و معرفى قسمت‏ها و برنامه‏هاى آینده، مطرح گردیده است.
فصل سوم در این فصل تعریف اصطلاح نامه اصول فقه، مراحل تحقیق و ویژگی هاى آن توضیح داده شده است.
این ‏تحقیق ‏توسط گروه ‏پژوهشى ‏اصول ‏فقه ‏در سال‏1374با هم ‏کارى اساتید مشاور آغاز گردید و درسال ‏1378به پایان رسید، که دریک ‏جلد با 403 صفحه و 5394 اصطلاح به چاپ رسیده است. مجموعه فوق، با مراجعه به بیش ‏از180منبع‏ اصولى ‏استخراج و به ‏سه ‏بخش الفبایى، نظام یافته و ترسیمى تنظیم شده است.
در بخش الفبایى هر یک از اصطلاحات مربوط به اصول فقه در ردیف الفبایى خود قرار گرفته و روابط پیشینى اصطلاح نامه‏اى میان آن و باقى اصطلاحات در حوزه فقه معین شده است.
در بخش نظام یافته تمامى اصطلاحات اصول فقه از عام‏ ترین اصطلاح به همراه مترادف‏ ها، اخص‏ ها و وابسته‏ ها تا خاص‏ ترین آن تنظیم یافته است به نوعى که مى‏توان مجموعه اصطلاحات اصول فقه را به صورت رده بندى شده با همه اطلاعات فرعى در این بخش ملاحظه کرد.
بخش سلسله مراتبى دست‏رسى به رده ‏هاى اعم و اخص را به صورت منظم رده بندى با تعیین لحاظ ممکن نموده است.

ب) نشر الکترونیک
1- نرم افزار اصطلاح نامه علوم اسلامى ، انتشار - 79 ، با عنوان بلاغ (2) ، ویرایش (1)
2- نرم افزار اصطلاح نامه علوم اسلامى ، انتشار - 81 ، ویرایش (2)
3- نرم افزار اصطلاح نامه علوم اسلامى ، انتشار - 84 ، ویرایش (3)
4- نرم‏افزار مطهر( مجموعه آثار استاد شهید مطهرى) ویرایش اول در سال 78 و تاکنون ویرایشهاى مختلفى داشته است ؛ (1)
5- نرم‏افزار آثار مقام معظم رهبرى (دام ظله)؛
6- نرم‏افزار خطیب (مجموعه آثار حجة الاسلام و المسلمین فلسفى)؛
7- نرم‏افزار آثار آیة الله حسن زاده آملى؛
8- نرم‏افزار نمایه مطبوعات و مجلات .


(1) فعالیت هاى علمى و پژوهشى نرم‏افزار مطهر ، مقام معظم رهبرى ، خطیب ، نرم افزار آیت الله حسن زاده و نمایه مطبوعات و مجلات توسط این مجموعه انجام شده است.

آثار در دست نشر

اصطلاح‏ نامه اخلاق اسلامى‏
تدوین اصطلاح ‏نامه اخلاق اسلامى ‏در سال1376 با هم‏کارى اساتید مشاور آغاز گردید و تحقیق آن درسال1382 به پایان رسید. این مجموعه حاوى‏4728 اصطلاح است که با مراجعه به‏175منبع اخلاقى در سه بخش الفبایى، نظام یافته و ترسیمى تنظیم گردیده و چاپ و نشر گردید.

اصطلاح ‏نامه علوم حدیث‏

تدوین اصطلاح ‏نامه علوم حدیث در دو بخش اصطلاحات و اعلام رجالى در اواخر سال1376 با هم‏کارى استادان مشاور شروع شده و تحقیق آن در بخش اصطلاحات درسال‏1382به پایان رسید. این مجموعه حاوى8100 اصطلاح و افزون بر22000اعلام رجالى با روابط خاص خود است که بیش از30100 واژه را در بر گرفته و با مراجعه به120 کتاب علوم حدیثى استخراج گردیده و بخش اصطلاحات آن چاپ و نشر گردید.

اصطلاح ‏نامه معارف مهدوی
 تدوین اصطلاح نامه معارف مهدوی از سال 1390 آغاز و در سال 1393 به پایان رسید. این مجموعه حاوی 2000 اصطلاح در حوزه معارف مربوط به وجود مقدس امام زمان(عج) است که در سال 1393 در قالب ویکی معارف مهدوی توسط ریاست دفتر تبلیغات اسلامی رونمایی گردید.


اصطلاح ‏نامه فقه‏
تدوین اصطلاح نامه فقه به جهت گستردگى و تنوع موضوعات فقهى و وسعت منابع از شیعه و سنی, و نیز حساسیّت ویژه‌ اى که درباره این علم وجود دارد, متوقف بر تدوین اصطلاح نامه هاى سایرعلوم اسلامى گردید تا از تجارب آن‌ها استفاده شده و راه تدوین اصطلاح نامه فقه آسان ‌تر گردد. لذا طرح تدوین آن در سال 1376 و پس از تدوین اصطلاح نامه‌ هاى دیگر علوم اسلامى مطرح و تصویب شد و تدوین آن از سال 1378 با هم کارى اساتید مشاور شروع و با بررسى بیش از 600 عنوان کتاب فقهى اعم از شیعه و سنی, تحقیق آن به انجام رسیده و تکلیف 50 باب فقهى با بیش از 50000 اصطلاح به همراه روابط آن (رابطه ترادف, اعم و اخص, وابسته, تعیین مشترکات لفظی, ذکر یادداشت دامنه و لحاظ تقسیم) معین شده است, و هم اکنون در دست انتشار است.

اصطلاح‏نامه کلام جدید
تدوین اصطلاح‏نامه مسائل جدید کلامی از سال1386 با هم‏کارى استادان مشاور شروع شده و تحقیق آن در درسال‏1393به پایان رسید. این مجموعه حاوى6000 اصطلاح   از 40 کتاب  کلام جدید است که همه مراحل آن به اتمام رسیده و آماده چاپ و نشر  است.

 پروژه های در دست تحقیق؛

اصطلاح نامه حقوق

اصطلاح نامه ادیان


به روز رسانی اصطلاح نامه ها

2-1- به روز رسانی اصطلاح نامه اخلاق

2-2- به روز رسانی اصطلاح نامه کلام

نام اعضای هیئت علمی

حجة اسلام والمسلمین محمد هادی یعقوب نژاد، حجة اسلام والمسلمین مرتضی متقی نژاد و حجة اسلام والمسلمین حسین حسن زاده

شورای علمی گروه؛
حجة اسلام والمسلمین محمد هادی یعقوب نژاد، حجة اسلام والمسلمین مرتضی متقی نژاد ، حجة اسلام والمسلمین حسین حسن زاده ، حجة اسلام والمسلمین موسی رسایی و محمود حسن زاده

مدیر گروه
حجة اسلام والمسلمین حسین حسن زاده

دبیر گروه
آقای محمود حسن زاده


آدرس: قم، چهارراه شهداء، جنب بوستان کتاب ، مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی

 فکس: 00982537832984

تلفن: 25371160، 2537833905

ایمیل:info@Islamicdoc.org

  

کلمات کليدي
اصطلاح نامه, مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی
 
امتیاز دهی
 
 


آخرین به روزرسانی:
شنبه 1 ارديبهشت 1397 11:42:48

تعداد بازديد اين صفحه: 10436
مطالب مرتبط پربازدیدترین اخبار
 
logo-samandehi

آدرس: قم- میدان شهدا- ابتدای خیابان معلم

 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
تلفن: 371160 - 025

داخلی روابط عمومی پژوهشگاه: 1129

جهت ارتباط با سایر بخشهای پژوهشگاه، بر روی فایل زیر خط کلیک کنید: 

ایمیل: info@isca.ac.ir

فايلها
تلفنهاي داخلي سايتهاي پژوهشگاه. 96.5.30.pdf 198.547 KB

نقشه
ایتا
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم) می‌باشد
خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما