اداره نشریات برای اطلاع تفصیلی فایل پیوست را مطالعه کنید.

اداره نشریات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
معاونت پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با هدف تولید و ترویج معارف مرتبط با حوزۀ علوم اسلامی انسانی و به منظور تقویت مبادله یافته‌های علمی و تحقیقاتی بین مراکز علمی، ایجاد وحدت رویه در فرایند چاپ و نشر فصلنامه‌های علمی پیشنهاد تأسیس اداره نشریات را به هیئت امنای دفتر تبلیغات ارائه نمود و در تاریخ1379/4/30 تصویب و طی نامه شماره100/1040/ه ابلاغ گردید.

شورای علمی اداره نشریات

به منظور برنامه‌ریزی دربارۀ مسائل مربو ط به نشریات، حفظ یکپارچگی تصمیمات و هماهنگی نشریات، شورایی به 
نام «شورای نشریات علمی پژوهشگاه» تصویب شد تا ضمن بررسی فعالیت نشریات، تصمیمات لازم در بهبود کمّی و کیفی نشریات اتخاذ نماید.

اعضای شورای نشریات
هیئت رئیسه پژوهشگاه شامل: رئیس پژوهشگاه بهعنوان رئیس شورا؛ معاون پژوهشی پژوهشگاه؛ معاون منابع انسانی و پشتیبانی پژوهشگاه؛ مدیران مسؤل نشریات پژوهشگاه؛ سردبیران نشریات پژوهشگاه؛ رئیس اداره نشریات پژوهشگاه بهعنوان دبیر شورا؛ رئیس اداره فناوری اطلاعات پژوهشگاه و رئیس اداره نشر پژوهشگاه. 
ساختار اداره نشریات
این اداره با پنج پست سازمانی رئیس ادارۀ نشریات و چهار کارشناس امور اجرایی فصلنامه‌ها و سه پست غیرساختاری مدیرمسئول، سردبیر و دبیر تحریریه تشکیل شده است.


نشریات معاونت پژوهش و پژوهشگاه دفتر تبلیغات اسلامی: 21 نشریه

    نشریات علمی ـ پژوهشی
1.    فصلنامه پژوهش‌های قرآنی (Jqr.isca.ac.ir
2.    فصلنامه نقدونظر (Jpt.isca.ac.ir
3.    فصلنامه فقه (Jf.isca.ac.ir)؛ 
4.    فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی (Jiss.isca.ac.ir
5.    دوفصلنامه پژوهش‌های عقلی نوین (Novin.isca.ac.ir


    نشریات علمی ـ ترویجی

6.    فصلنامه اخلاق (akhlagh.morsalat.ir
7.    فصلنامه مطالعات علوم قرآن (jqss.isca.ac.ir
8.    دوفصلنامه سیره‌پژوهی اهل‌بیت: (sirepajouhi.isca.ac.ir
9.    دوفصلنامه الکترونیکی مدیریت دانش اسلامی (Jikm.isca.ac.ir


    نشریات علمی ـ تخصصی

10.    حوزه (jh.isca.ac.ir)؛
11.    دوماهنامه آینه پژوهش (jap.isca.ac.ir
12.    دوفصلنامه مطالعات ادبی متون اسلامی (jrla.isca.ac.ir)؛ 
13.    دوفصلنامه Islamic Political Studies (مطالعات سیاسی اسلامی) (jips.isca.ac.ir
14.    دوفصلنامه الکترونیکی فقه و سیاست (Jp.isca.ac.ir
15.    دوفصلنامه الکترونیکی جامعه مهدوی (jm.isca.ac.ir
16.    دوفصلنامه الکترونیکی الفکر سیاسی الاسلامی (عربی) (ipt.isca.ac.ir
17.    دوفصلنامه الکترونیکی Theosophia Islamica  (مطالعات نفس)(انگلیسی) (jti.isca.ac.ir
18.    دوفصلنامه الکترونیکی الهیات شهر (jtc.isca.ac.ir
19.    دوفصلنامه الکترونیکی التاریخ والحضارۀ الاسلامیه: رؤیة معاصره (عربی) (ihc.isca.ac.ir


    نشریات در دست اقدام

20.    دوفصلنامه الکترونیکی الفقه والتجدید: رؤیة مقارنه (عربی) (jfm.isca.ac.ir
21.    دوفصلنامه الکترونیکی معنویت پژوهی


 

منبع: تولید محتوای اداره نشریات
فايلها
اداره نشريات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي.pdf 687.074 KB
اداره نشريات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي.pdf 348.877 KB
کلمات کليدي
معرفی پژوهشگاه, معرفی اداره نشریات
 
امتیاز دهی
 
 

[Part_Lang]
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 5851
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما