گروه برنامه‌ریزی و بودجه

گروه برنامه‌ریزی و بودجه

گروه برنامه ریزی و بودجه پژوهشگاه یکی از واحدهای تأثیرگذار در امور مدیریتی پژوهشگاه است که در حوزه‌های مختلفی از جمله برنامه ریزی و بودجه، تدوین قوانین و مقررات، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، طراحی ساختار و تشکیلات، اصلاح فرآیندها و تهیه و تدوین گزارش های مدیریتی نقش آفرینی می کند.


ماموریت

«برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی و ارزیابی فعالیت‌ها، تدوین و بهبود قوانین، تشکیلات و روش‌های انجام فعالیت‌های پژوهشی»


شرح وظایف گروه برنامه ریزی وبودجه
1.    بررسی و پیشنهاد سیاست‏های کلان و برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت آموزشی، پژوهشی و فرهنگی به رییس پژوهشگاه؛
2.    تهیه و تنظیم بودجه سالانه پژوهشگاه، پیگیری تصویب آن در مراجع ذیربط و مبادله موافقتنامه؛
3.    درخواست وجه فعالیت‌های پژوهشگاه و پیگیری تامین و تخصیص اعتبارات آن؛
4.    جمع‌آوری و پردازش آمار و اطلاعات پژوهشگاه و ارائه گزارش به مراجع ذیربط؛
5.    بررسی و پیشنهاد ساختار، شرح وظایف و پست‌های سازمانی به رییس پژوهشگاه؛
6.    تهیه، تدوین و بررسی مقررات، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های امور طرح و برنامه و ارائه پیشنهادهای اصلاحی و تکمیلی به رییس پژوهشگاه؛
7.    تهیه و تنظیم گزارش‌های عملکرد گروه طرح و برنامه و ارسال به رییس پژوهشگاه؛
8.    تهیه و تنظیم بودجه سالانه گروه طرح و برنامه و ارسال به رییس پژوهشگاه؛
9.    انجام سایر وظایف محوله از سوی رییس پژوهشگاه.
 


ساختار و سازمان نفرات موجود گروه برنامه ریزی و بودجه

 

ردیف نام و نام‌خانوادگی سِمت مدرک تحصیلی رشته تحصیلی داخلی
1 محمد پزشکی رییس گروه برنامه ریزی و بودجه دکتری علوم سیاسی 1409
2 سیدمحمدباقرحججی کارشناس آمار و اطلاعات لیسانس
سطح2حوزه
علوم سیاسی 1407
3 سید علی معصومی کارشناس بودجه لیسانس مدیریت 1408
4 حسین احمدی منش کارشناس قوانین ، مقررات و بهبود روشها  فوق لیسانس جامعه شناسی 1397
 

شرح وظایف: رئیس گروه برنامه‌ریزی وبودجه

1. تهیه و تنظیم بودجه سالانه پژوهشگاه، پیگیری تصویب آن در مراجع ذیربط;

2. صدور درخواست وجه فعالیت‌های پژوهشگاه براساس درخواست واحدهاو پیگیری تامین و تخصیص اعتبارات آن؛

3. جمع‌آوری و پردازش آمار و اطلاعات پژوهشگاه و ارائه گزارش به مراجع ذیربط؛

4. بررسی و پیشنهاد ساختار، شرح وظایف و پست‌های سازمانی به رییس پژوهشگاه؛

5. تهیه، تدوین و بررسی مقررات، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های امور طرح و برنامه و ارائه پیشنهادهای اصلاحی و تکمیلی به رییس پژوهشگاه؛

6. تهیه و تنظیم گزارش‌های عملکرد گروه طرح و برنامه و ارسال به رییس پژوهشگاه؛

7. تهیه و تنظیم بودجه سالانه گروه طرح و برنامه و ارسال به رییس پژوهشگاه؛

8. انجام سایر وظایف محوله از سوی رییس پژوهشگاه.

 

کارشناسان گروه برنامه ریزی و بودجه

1 .  کارشناس بودجه 

2.  کارشناس آمار واطلاعات

3. کارشناس قوانین ، مقررات و بهبود روشها   

 

شرح وظایف:  کارشناس بودجه 

1. تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه با همکاری واحدهای مختلف براساس اصول و خط‌مشی‌های مصوب

2. اطلاع‌رسانی و ابلاغ بودجه مصوب واحدها

3. تکمیل فرم‌های برنامه و بودجه با همکاری واحدها

4. بررسی اعتبارات پیشنهادی واحدها و اخذ توضیحات لازم

5. نگهداری حساب اعتبارات مختلف بودجه و تهیه جداول مقایسه‌ای بودجه

6. تهیه نمودارها و آمارهای موردنیاز و تجزیه و تحلیل آنها

7. تعیین و تخصیص اعتبارات سالانه و ابلاغ آن به اداره امور مالی

8. شرکت در جلسات مختلف به منظور بررسی اعتبارات درخواستی واحدها

9. تهیه و تنظیم گزارش‌های عملکرد دوره‌ای از اجراء برنامه‌ها و بودجه

10. مطالعه قوانین و مقررات مالی و آئین نامه مالی و معاملاتی و قانون بودجه و تبصره های آن

11. اعلام نیازهای اعتباری، هزینه ای، عمرانی و طرح تملک و پیگیری آن از مراجع ذیربط

12. مطالعه و بررسی روشهای تقلیل و کنترل هزینه ها به منظور ارتقاء بازدهی امور مربوطه و ارائه طرحهای کارشناسی و اجرائی

13. همکاری در نظارت بر اجرای صحیح مقررات بودجه ای و سنجش میزان و پیشرفت عملیات هر یک از برنامه های و طرح ها در واحد تابعه

14. مطالعه و ارزیابی نیازهای اعتباری اعلامی واحد تابعه و اعلام نظر در مورد آنها

15. رعایت دستورالعملهای اجرایی در مورد برخی از مقررات مربوط به بودجه و تبصره های آن

16. همکاری در تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات مورد نیاز دفتر

17. تهیه گزارش های تحلیل از وضعیت بودجه، هزینه های انجام یافته و اعتبارات مصرف شده

18. همکاری با کارشناسان بودجه در زمینه انجام مطالعات و بررسی روشهای تقلیل و کنترل هزنیه ها به منظور ارتقاء کیفیت بازدهی امور مربوطه

19. پیش بینی در آمد و برآورد هزینه فعالیت ها طرح ها و برنامه های مربوط به واحد تابعه

20. انجام سایر امور محوله مرتبط با پست سازمانی

 
شرح وظایف :  کارشناس آمار واطلاعات

1. تهیه و تنظیم گزارش‌ها و جداول مربوط به طرح‌ها، برنامه‌ها و فعالیت‌های جاری

2. گزارش‌گیری از پیشرفت کار طرح‌ها و فعالیت‌ها به منظور ارزشیابی عملیات از نظر مطابقت نتایج به‌دست‌آمده با اهداف

3. جمع‌آوری و بررسی اطلاعات به منظور ارائه و همکاری در تنظیم بودجه و برنامه سالانه و موافقت‌نامه‌های طرح‌ها و فعالیت‌ها

4.  تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات مربوط به تهیه و تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت با همکاری کارشناسان مربوط

5.  بررسی و نظارت در امر رسیدگی به مشکلات اجرایی طرح‌ها و فعالیت‌ها و رفع اشکالات مزبور و تعیین راه‌حل‌های مطلوب

6. مطالعه و بررسی پیشرفت‌ها و تحولات نظری و عملی سیستم‌های آماری به منظور استفاده از روش‌های آماری مناسب‌تر

7. جمع‌آوری اطلاعات، نمونه‌گیری و بازبینی پرسشنامه‌های تکمیل شده طرح‌های آماری و رفع نقص پرسشنامه‌ها

8. تجزیه و تحلیل و نتیجه‌گیری از اطلاعات جمع‌آوری‌شده با استفاده از روش‌های آماری مناسب و تهیه نمودار‌های مربوط

9. انجام سایر امور محوله مرتبط با پست سازمانی

 
  شرح وظایف : کارشناس قوانین ، مقررات و بهبود روشها

1 . آگاهی از اهداف، خط‌مشی‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های اداری و مالی دفتر
2.  اطلاع از قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های اداری و مالی
3.  تهیه و تنظیم و پیشنهاد ساختار تشکیلاتی، اهداف، شرح وظایف کلان و تفصیلی با رعایت ضوابط

4.  بررسی و اعلام‌نظر در خصوص قوانین و مقررات، آئین‌نامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها و اساسنامه‌ها از بعد تشکیلاتی
5.  مطالعه در خصوص برنامه‌های نوسازی و تحول اداری
6.  بررسی و انجام مطالعات مستمر در خصوص نارسایی‌ها و مشکلات مربوط به سیستم‌ها، فرآیندها و روش‌های اختصاصی
7.  تعیین و پیشنهاد اولویت‌های اصلاح روش‌ها به منظور ارتقاء بهره‌وری
8 .  انجام سایر امور محوله مرتبط با پست سازمانی

 
امتیاز دهی
 
 

Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما