اداره امور مالی اداره امور مالی ذیحسابی       
تهیه و تنظیم درخواست وجه تنخواه‌گردان، حسابداری، پرداخت هزینه، پیش‌پرداخت‌ و علی‌الحساب فعالیت‌های پژوهشگاه‌، جمع‌آوری، ثبت، طبقه‌بندی و تلخیص رویدادهای مالی پژوهشگاه، حفظ، نگهداری و بایگانی اسناد و مدارک مالی، اخذ صورت­حساب‌های بانکی و تطبیق با دفاتر و اسناد مالی و رفع مغایرت‌های احتمالی، تهیه گزارش‌های عملکرد مالی و مانده اعتبارات واحدهای پژوهشگاه، ثبت مشخصات اموال و تحویل گیرندگان آن و الصاق برچسب اموال بر اساس ضوابط، اقدام برای بیمه اموال و دارایی‌های پژوهشگاه، اموال‌گردانی سالانه و تعیین کسری و خسارت‌های وارده به اموال پژوهشگاه از اهم وظایف این اداره است.
1. رییس اداره (آقای محمدتقی مفرح‌بجندی)
 1. آگاهی از اهداف، خط‎‎مشی‎ها، سیاست‎ها و برنامه‎های مالی دفتر و اتخاذ سیاست‎های اجرایی هماهنگ با آن؛
 2. اطلاع از قوانین و مقررات، آیین‎نامه‎ها و دستورالعمل‎های مربوط به امور مالی؛
 3. نظارت بر بودجه و امور مالی و محاسباتی پژوهشگاه و تهیه گزارش‎های مورد نیاز؛
 4. بررسی و اظهار نظر درخصوص تمامی نامه‎های رسیده به امور مالی و تهیه پاسخ مکتوب؛
 5. تأمین اعتبار هزینه‎های پژوهشگاه و معاونت پژوهشی و تأیید پرداخت هزینه‎ها پس از بررسی صحت و سقم آن‎ها؛
 6. کنترل اسناد مالی و امضای تمامی فاکتورهای هزینه و همچنین امضای اسناد حسابداری و چک‎های مربوط؛
 7. نظارت بر ثبت به موقع اسناد و مدارک مالی؛
 8. نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به امور مالی و ذیحسابی؛
 9. پی‎گیری درخواست وجه ماهانه براساس فصول و کد فعالیت‎ها؛
 10. پرداخت تنخواه به تنخواه گردان‎ها پس از تأیید مقام مافوق؛
 11. اعلام موارد خلاف ضوابط و مقررات به مسئول مربوط و ارائه راهکار مناسب جهت رفع مشکلات؛
 12. طبقه‎بندی بودجه براساس کد فعالیت و فصول مربوط و تهیه فهرست نهایی؛
 13. پرداخت هزینه، پیش پرداخت و علی الحساب فعالیت‎های پژوهشگاه و تسویه حساب آن‎ها براساس ضوابط؛
 14. پرداخت هزینه حقوق و مزایای اعضای هیأت‎‎ علمی پژوهشگاه؛
 15. حفظ و نگهداری و بایگانی اسناد و مدارک مالی؛
 16. اخذ صورت حساب‎های بانکی و تطبیق با دفاتر و اسناد مالی و رفع مغایرت‎های احتمالی؛
 17. تهیه گزارش‎های عملکرد مالی و مانده اعتبارات واحدهای پژوهشگاه؛
 18. ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز به مراجع ذیصلاح برای نظارت بر فعالیت‎های مالی پژوهشگاه؛
 19. ثبت مشخصات کامل اموال و تحویل گیرندگان آن و الصاق برچسب اموال براساس ضوابط؛
 20. اقدام برای بیمه اموال و دارایی‎های پژوهشگاه؛
 21. اموال گردانی سالانه براساس ضوابط؛
 22. تعیین کسری و خسارت‎های وارده به اموال پژوهشگاه و ارائه گزارش به مقام ذیصلاح برای اخذ غرامت؛
 23. پیشنهاد و بررسی قوانین و مقررات، آیین‎نامه‎ها و دستورالعمل‎های مالی به معاون منابع انسانی و پشتیبانی؛
 24. تهیه و تنظیم گزارش‎های عملکرد اداره امور مالی و ارسال به معاون منابع انسانی و پشتیبانی؛
 25. تهیه و تنظیم بودجه سالانه اداره امور مالی و ارسال به معاون منابع انسانی و پشتیبانی؛
 26. وصول کسورات قانونی (مالیات، بیمه) و ارسال آن‎ها؛
 27. ثبت کلیه رویداد مالی در سامانه اداره امور مالیاتی (طبق ماده 169ق.م.م)؛
 28. ثبت، تأمین و کنترل بودجه و قراردادها در نرم افزار قراردادها؛
 29. انجام سایر امور محوله مرتبط با پست سازمانی.
2. کارشناسان حسابداری (آقایان: ابوالفضل میهن‌دوست، محمدجواد ضائفی و محسن صادقی) 
 1. آگاهی از اهداف، خط‎‎مشی‎ها، سیاست‎ها و برنامه‎های اداری مالی دفتر؛
 2. اطلاع از قوانین، مقررات، آیین‎نامه‎ها و دستورالعمل‎های حسابداری؛
 3. انجام امور مربوط به ثبت دریافت‎ها و پرداخت‎ها پس از اخذ دستورات از مقام مافوق؛
 4. کنترل موجودی بانک و تهیه صورت مغایرت بانکی و صورت حساب‎های درخواستی؛
 5. نگهداری کلیه حساب‎های بانکی و تنظیم آن‎ها در دفاتر قانونی؛
 6. پی‎گیری وصول مطالبات و صدور اعلامیه حسابداری؛
 7. صدور اسناد دریافت، پرداخت و هزینه و ثبت در دفاتر مربوط؛
 8. ثبت اعتبارات اسنادی و سایر پیش پرداخت‎ها در دفاتر مربوط؛
 9. تهیه فهرست اعتبارات مصوب و هزینه‎های انجام شده؛
 10. انجام امور مربوط به تشخیص و تعیین سرفصل حساب‎ها، تهیه تراز عملیات، تهیه و تنظیم حساب ماهانه در موعد مقرر و مغایرت آن‎ها؛
 11. تلفیق، تجزیه و تحلیل و ارایه خلاصه اطلاعات مالی به مقام مافوق؛
 12. رسیدگی به پیش پرداخت‎ها، علی الحساب‎ها و اسناد و مدارک دریافت، پرداخت و هزینه از نظر رعایت و اجرای قوانین و مقررات مالی؛
 13. رسیدگی به وجوه برگشتی از محل علی الحساب‎ها و پیش پرداخت‎ها و اعتبارات اسنادی؛
 14. انجام سایر امور محوله مرتبط با پست سازمانی.
3. کاردان امین اموال (آقای سیدکاظم موسوی عبادی) 
 1. آگاهی از اهداف، خط‎‎مشی‎ها، سیاست‎ها و برنامه‎های اداری و مالی دفتر؛
 2. اطلاع از قوانین، مقررات، آیین‎نامه‎ها و دستورالعمل‎های مربوط به امین اموال؛
 3. نگهداری حساب اموال منقول و ثبت مشخصات کامل آن‎ها در دفاتر اموال براساس ضوابط مربوط؛
 4. تهیه صورت اموال زاید و اسقاطی و ارائه به مقام مافوق؛
 5. تنظیم صورت حساب اموال مصرفی و موجودی مانده اموال در آخر هر سال و ارائه به مقام مافوق؛
 6. نصب برچسب شماره دار بر روی اموال به منظور کنترل موجودی؛
 7. بیمه اموال و دارایی‎ها با توجه به ضرورت‎ها و اولویت‎ها؛
 8. صدور پروانه خروج اموال با رعایت مقررات و دستور مقام مجاز؛
 9. تحویل اموال به واحدها و تهیه صورت اموال با امضای تحویل گیرنده؛
 10. تهیه و تنظیم برچسب‎های اموال براساس آیین‎نامه اموال دولتی؛
 11. نظارت بر اموال سازمان اعم از موجودی کالا و اموال تحویلی به واحدها؛
 12. حفظ و نگهداری اسناد و اموال؛
 13. انجام سایر امور محوله مرتبط با پست سازمانی.
4. کاردان تحصیلداری (آقای احمد غریبی) 
 1. دریافت اسناد مالی و نامه‎ها و سایر مکاتبات و یادداشت‎های اداری و دستورات شفاهی و کتبی و رساندن آن به مراجع ذی ربط؛
 2. انجام جابجایی اسناد مالی، ارسال و مراسلات مالی طبق دستور مقام مافوق؛
 3. اقدام جهت اخذ تأیید اسناد مالی و ارائه چک‎های صادره و وارده به بانک مربوط و پی‌گیری پرداخت و دریافت آن‎ها؛
 4. مراجعه به بانک‎ها و اخذ اسناد، حوالجات و مدارک مالی؛
 5. حفظ و نگهداری نامه‎ها، اوراق، اسناد و مدارک و پرونده‎های محرمانه مطابق مقررات و اصول بایگانی؛
 6. ثبت موضوع و شماره نامه‎های وارده و صادره در دفتر اندیکس یا سیستم رایانه‎ای؛
 7. تهیه فهرست نامه‎ها، اوراق اسناد و مدارک و پرونده‎ها براساس روش‎های متداول؛
 8. بایگانی نامه‎ها و مدارک پیوست آن‎ها با توجه به دستورالعمل بایگانی در پرونده‎های مربوط؛
 9. انجام سایر امور محوله مرتبط با پست‎های سازمانی.

جهت دریافت فایل ساختار و سازمان نفرات معاونت منابع انسانی و پشتیبانی پژوهشگاه کلیک نمائید

جهت دریافت فایل فهرست برنامه‌های تحقق یافته معاونت منابع انسانی و پشتیبانی در سال 94 کلیک نمائید

جهت دریافت فایل فهرست برنامه‌های معاونت منابع انسانی و پشتیبانی در سال 95 مطابق با شرح وظایف و امور محوله کلیک نمائید

 
معاونت منابع انسانی و پشتیبانی خرداد 1395

 
امتیاز دهی
 
 

Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما