فهرست آثار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
فهرست آثار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
این لیست  فقط  شامل آثار منتشر شده توسط نشر پژوهشگاه است و به تدریج لیست کامل از آثار منتشر شده پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی اطلاع رسانی خواهد  شد.
 


ردیف / نام کتاب / نویسنده / چاپ / تاریخ / قطع / صفحه / قیمت
1 . مباني و فلسفه تقليد از منظر قرآن / محمدصادق يوسفي‌مقدم / اول / 1389 / رقعي / 216 / 3000
2 . بررسي تحليلي مواجهه قرآن با يهود / علي‌اکبر مؤمني / اول / 1390 / رقعي / 200 / 2800
3 . بررسي ديدگاه‌ها درباره اختصاصات پيامبر خاتم از نگاه قرآن / محمدصادق يوسفي‌مقدم / اول / 1390 / رقعي / 368 / 6000
4 . انوار جاودان؛ جلداول / آيت‌الله ابوالقاسم خزعلي / اول / 1390 / وزيري / (2 جلدی) 1272 / 90000
5. انوار جاودان؛ جلد دوم / آيت‌الله ابوالقاسم خزعلي / اول / 1390 / وزيري / (2 جلدی) 1272 / 90000
6 . پژوهشي در غنا از نگاه قرآن و روايات تفسيري / محمدصادق يوسفي‌مقدم / 1391 / رقعي / 188 / 3600
7. دانشنامه قرآن کریم(ویژه نوجوانان)جلد اول/مرکز فرهنگ و معارف/اول1391/رحلی/216ص.

8 . بازخواني مباني تفسير قرآن / سيدمحمدرضا صفوي / اول / 1391 / رقعي / 472 / 12000
9 . نقش سياق در تفسير قرآن و فقه / عباس کوثري / اول / 1392 / رقعي / 240 / 9000
10 . المفتاح الجامع للمصطلحات القرآن و مفاهيمه؛ المجلد الاول / اکبر الهاشمي الرفسنجاني / اول / 1392 / رحلي / 840 / 450.000
11.المفتاح الجامع للمصطلحات القرآن و مفاهيمه؛ المجلد الثانی /  اکبر الهاشمي الرفسنجاني / اول / 1392 / رحلي / 1040 / 550.000
12 . المفتاح الجامع للمصطلحات القرآن و مفاهيمه؛ المجلد الثالث /  اکبر الهاشمي الرفسنجاني / اول / 1392 / رحلي / 824 / 450.000
13 . المفتاح الجامع للمصطلحات القرآن و مفاهيمه؛ المجلد الرابع /  اکبر الهاشمي الرفسنجاني / اول / 1392 / رحلي / 720 / 450.000
14.المفتاح الجامع لمصطلحات القرآن و مفاهیمه؛ المجلد الخامس / اکبر الهاشمی الرفسنجانی / اول / 1392 / رحلی / 688 / 550000
15. المفتاح الجامع لمصطلحات القرآن و مفاهیمه؛ المجلد السادس/ اکبر الهاشمی الرفسنجانی / اول / 1396 / رحلی / 424 / 400000
16.روش بيان قرآن / علي‌محمد يزدي / اول / 1392 / رقعي / 264 / 12000
17. ترادف در قرآن کريم / سيدعلي ميرلوحي / اول / 1392 / وزيري / 632 / 38000
18. نظريه وحدت موضوعي سوره هاي قرآن؛ نگرش ها و چالش ها / سيد علي اکبرحسيني / دوم / 1394 / رقعي / 260 / 16000
19. تربيت عقلاني از منظر قرآن کريم / محمد احساني / دوم / 1394 / رقعي / 328 / 20000
20. تربيت اخلاقي با نگاهي قرآني / محمدمهدي فيروزمهر / دوم / 1395 / رقعي / 420 / 25000
21. سيري در اسرار فرشتگان / محمدزمان رستمي و طاهره آل بويه / اول / 1393 / وزيري / 552 / 28000
22. آيات الاحکام / سيدمحمدرضا صفوي / دوم / 1396 / وزيري / 520 / 35000
23. امامت، اماميه و اهل سنت / عيسي عيسي زاده / اول / 1393 / رقعي / 184 / 10000
24. سيره پيامبر(ص) در برابر مخالفان از زبان قرآن / علي محمد يزدي / دوم / 1395 / رقعي / 460 / 28000
25. شواهد قرآني برخي مضامين حکمت متعاليه / علي کرجي / اول / 1394 / رقعي / 512 / 300000
26.فرهنگنامه تحليلي وجوه و نظائر در قرآن؛ جلد اول / عباس کوثري / اول / 1394 / وزيري / 544 / 380000
27. فرهنگنامه تحليلي وجوه و نظائر در قرآن؛ جلد دوم / عباس کوثري / اول / 1394 / وزيري / 664 / 460000
28.علوم قرآن در احاديث اهل‌بيت(ع) / فرج‌الله ميرعرب / اول / 1394 / وزيري / 816 / 550000
29.بدعت در نگاه قرآن / علي‌محمد يزدي / اول / 1394 / رقعي / 396 / 240000
30. بازپژوهي ملاک‌هاي توسعه آيات‌الاحکام قرآن کريم / سيدجعفر صادقي فدکي / اول / 1394 / وزيري / 512 / 300000
31.اعجاز قرآن با گرايش شبهه‌پژوهي؛ جلد اول / محمدعلي محمدي / اول / 1394 / رقعي / 416 / 250000
32.اعجاز قرآن با گرايش شبهه‌پژوهي؛ جلد دوم / محمدعلي محمدي / اول / 1394 / رقعي / 468 / 280000
33.اعجاز قرآن با گرایش شبهه‌پژوهی؛ جلد سوم / محمدعلی محمدی / اول / 1396 / رقعی / 408 / 260000
34.منطق پاسخ دهي قرآن / سعيد بهمني / اول / 1394 / رقعي / 248 / 150000
35.فرهنگ نامه تحليلي واژگاه مشابه در قرآن؛ جلد اول / جمعي از محققان / اول / 1394 / وزيري / 608 / 450000
36. فرهنگ نامه تحليلي واژگاه مشابه در قرآن؛ جلد دوم / جمعي از محققان / اول / 1397 / وزيري / 740 / 600000
37.فرهنگ‌نامه تحلیل واژگان مشابه در قرآن / جلد سوم / جمعی از محققان / اول / تابستان 1398 / وزیری / 804 / 1250000
38.قرینه مقابله و فن احتباک در قرآن / سیدعلی هاشمی / اول / 1395 / رقعی / 272 / 170000
39.در پیشگاه قرآن: تفسیر سوره روم / محمدتقی مدرسی / اول / 1395 / وزیری / 644 / 450000
40.دانشنامه قرآنی اخلاق؛ جلد اول: آبرو ـ حیات طیبه / پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن / اول / 1395 / رحلی / 500 / 400000
41. مطالعات‌محوری قرآن‌پژوهی خاورشناسان / مجید پورطباطبایی / اول / 1395 / رقعی / 132 / 85000
42 . قلمرو موضوعات قرآنی / علی‌محمد یزدی / اول / 1395 / رقعی / 476 / 300000
43. فقه قرائت؛ فقه ادا و فقه موسیقی / محمدصادق یوسفی مقدم / اول / 1396 / رقعی / 508 / 320000
44. رویاانگاری وحی / ابوالفضل ساجدی؛ حامد ساجدی / اول / 1396 / رقعی / 232 / 150000
45.فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم / عبدالله نظرزاده / اول / 1396 / رقعی / 576 / 400000
46. وفاق و اتحاد در اندیشه مفسران اجتماعی / فرج‌الله میرعرب / اول / 1396 / رقعی / 392 / 250000
47. پژوهش‌های نوآمد قرآنی در گفتگوی علمی با علامه محمدهادی معرفت / سعید بهمنی / اول / 1396 / رقعی / 148 / 10000
48. چکیده مقالات همایش ملی بررسی آرای تفسیری علامه محمدهادی معرفت / عیسی عیسی‌زاده؛ جلال عراقی / اول / 1396 / رقعی / 500 / 350000
49. تفسیرشناسی / سیدمحمود طیب حسینی و دیگران / اول / 1396 / وزیری / 616 / 500000
50.دانشنامه علوم قرآنی؛ جلد اول: آل‌عمران؛ سوره ـ تناسب آیات و سور / سیدمحمود طیب حسینی و دیگران / اول / 1396 / رحلی / 888 / 750000
51. تفسیر قرآن با قرآن در آینه روایات؛ جلد اول / علی مدبر (اسلامی) / اول / 1396 / رقعی / 384 / 270000
52. تفسیر قرآن با قرآن در آینه روایات؛ جلد دوم / علی مدبر (اسلامی) / اول / 1396 / رقعی / 280 / 200000
53. اعجاز هدایتی در قرآن / عباس کوثری / اول / 1396 / رقعی / 472 / 350000
54.دانشنامه قرآنی معارف عقلی؛ جلد اول: آخذ ـ پیمان / سیدرضا اسحاق‌نیا و دیگران / اول / 1396 / رحلی / 608 / 520000
55. دانشنامه قرآنی فقه و اصول؛ جلد اول: آبستنی ـ تیمم / سیدرضا هاشمی و دیگران / اول / 1397 / رحلی / 736 / 660000
56. دانشنامه قرآن کریم ( ویژه نوجوانان)؛ جلد اول: آب ـ اسباب نزول / مظفر سالاری / اول / 1397 / خشتی / 186 / 800000
57. دانشنامه قرآن کریم ( ویژه نوجوانان)؛ جلد دوم: اسباط ـ انفاق / مظفر سالاری / اول / 1397 / خشتی / 208 / 800000
58. دانشنامه قرآن کریم (ویژه نوجوانان)؛ جلد سوم: انفال ـ پیه / مظفر سالاری / اول / 1397 / خشتی / 192 / 800000
59.اعجاز هماهنگی آیات قرآن کریم / سیدعلی هاشمی / اول / 1397 / وزیری / 528 / 500000
60. امید در زندگی از منظر قرآن کریم / علی‌اکبر مؤمنی / اول / 1397 / رقعی / 316 / 270000
61. آراستگی بر اساس آموزه‌های قرآن و اهل‌بیت(ع) / عیسی عیسی‌زاده / اول / 1397 / پالتویی / 48 / 40000
62.دانش‌اندوزی بر اساس آموزه‌های قرآن و اهل‌بیت(ع) / محمدمهدی فیروزمهر / اول / 1397 / پالتویی / 96 / 85000
63 .پوشش بر اساس آموزه‌های قرآن و اهل‌بیت(ع) / عیسی عیسی‌زاده / اول / 1397 / پالتویی / 68 / 60000
64. سفر بر اساس آموزه‌های قرآن و اهل‌بیت(ع) / عیسی عیسی‌زاده / اول / 1397 / پالتویی / 72 / 65000
65. مهمانی بر اساس آموزه‌های قرآن و اهل‌بیت(ع) / عیسی عیسی‌زاده / اول / 1397 / پالتویی / 70 / 65000
66 . تغذیه(خوردن و آشامیدن) بر اساس آموزه‌های قرآن و اهل‌بیت(ع) / عیسی عیسی‌زاده / اول / 1397 / پالتویی / 104 / 90000
67.دانشنامه قرآنی حج و سرزمین وحی؛ جلد اول: آدم‌ربایی ـ حرم / علی خراسانی و دیگران / اول / 1397 / رحلی / 800 / 800000
68. درآمدی بر تربیت هیجانی و عاطفی از منظر قرآن کریم / علیجان کریمی / اول / 13997 / رقعی / 494 / 550000
69. نظریه‌پردازی قرآن‌بنیان / سعید بهمنی / اول / 1397 / رقعی / 368 / 450000
70.برخی پیش‌نیازهای تفسیر / علی‌محمد یزدی / اول / 1397 / رقعی / 264 / 300000
71.وحیانیت الفاظ قرآن کریم / لطف‌الله خراسانی / اول / بهار 1398 / رقعی / 508 / 800000
72. سبک زندگی اهل‌بیت(ع) / محمدصادق یوسفی مقدم / اول / بهار 1398 / پالتویی / 98 / 15000073
73. مبانی سبک زندگی اسلامی بر اساس آموزه‌های قرآن و اهل‌بیت(ع) / محمد کاویانی؛ فرج‌الله میرعرب؛ محمدصادق یوسفی مقدم / اول / بهار 1398 / پالتویی / 74 / 100000
74.نماز بر اساس آموزه‌های قرآن و اهل‌بیت(ع) / عباس کوثری / اول / بهار 1398 / پالتویی / 78 / 100000
75. عبادت و بندگی بر اساس آموزه‌های قرآن و اهل‌بیت(ع) / عباس کوثری / اول / بهار 1398 / پالتویی / 78 / 100000
76. دعا بر اساس آموزه‌های قرآن و اهل‌بیت(ع) / عباس کوثری / اول / بهار 1398 / پالتویی / 74 / 100000
77. اوقات فراغت  بر اساس آموزه‌های قرآن و اهل‌بیت(ع) / فرج‌الله میرعرب / اول / بهار 1398 / پالتویی / 38 / 50000
78. نظریه اخلاق هنجاری اسلام بر اساس قرآن کریم / سیدعلی‌اکبر حسینی رامندی / اول / بهار 1398 / رقعی / 408 / 700000
79.عرصه سیمرغ / حسین رضایی / اول / تابستان 1398 / رقعی / 524 / 750000
80.معیارهای جری و تطبیق از نگاه علامه طباطبایی / سیدعلی هاشمی / اول / تابستان 1398 / رقعی / 172 / 250000
81 .خطاهای قرآن‌پژوهی جان ونزبرو / سیدمجید پورطباطبایی / اول / تابستان 1398 / رقعی / 300 / 450000
82.الگوی اخلاق توحیدی در قرآن کریم از منظر علامه طباطبایی/محمد ابوطالبی/اول/1398/رقعی/280ص.
83. کارنامه اهل بیت(ع) در قرآن شناسی/محمد هادی یعقوب نژاد/اول/1398/وزیری/796ص.
84.خشونت اجتماعی از منظر قرآن کریم با رویکرد شبهه پژوهی/علی مدبر(اسلامی)/اول/1398/رقعی/428ص.
85.ازدواح و همسر داری انبیا از منظر قرآن و حدیث/محمد مهدی فیروز مهر،اول/1398/رقعی/232ص.
86.عرفان در آیینه قرآن و روایات،عرفان عملی/حسن رمضانی/اول/1398/پالتویی/118ص.
86.بهداشت بر اساس آموزه‌های قرآن و اهل‌بیت(ع)//عیسی عیسی‌زاده/اول/1398/پالتویی//118ص.
87.روزه بر اساس آموزه‌های قرآن و اهل‌بیت(ع)/عباس کوثری//اول//1398/پالتویی/60ص.
88.زکات بر اساس آموزه‌های قرآن و اهل‌بیت(ع)/    عباس کوثری//اول/1398    /پالتویی/68ص.
89.رفتار با پدر و مادر بر اساس آموزه‌های قرآن و اهل‌بیت(ع)/    عیسی عیسی‌زاده//اول//1398//پالتویی/78ص.
90.رفتارشناسی تعامل با پیامبران از نگاه قرآن کریم/علی‌محمد یزدی/اول/1399/رقعی/548.
91.مبانی و اصول فرهنگ قرآن/عیسی عیسی‌زاده، محمد مرادی،محمدصادق یوسفی مقدم/اول/1399/رقعی/188.
92.کسب و کار بر اساس آموزه‌های قرآن و اهل بیت(ع)/حمیدرضا مطهری/اول/1399//پالتویی/88ص.
93.نگره خطا/ سیدمجید پورطباطبایی/    اول//1399//رقعی/392ص.
94.درآمدی بر مؤلفه‌های نظام اخلاقی قرآن/سیدعلی‌اکبر حسینی رامندی//اول//1399/رقعی//496ص.
95.موانع رشد اخلاقی با نگاهی قرآنی//محمدمهدی فیروزمهر/اول/1399/رقعی//444ص.
96.تفسیر تربیتی قرآن/علی اسعدی/اول/1399//رقعی/420ص.
97.چکیده مقالات همایش مقاومت اسلامی از دیدگاه قرآن//محمدصادق یوسفی مقدم، محمدعلی محمدی//اول/1399//رقعی/324ص.
98.مهارت‌های ارتباطی با سالمندان بر اساس آموزه‌های قرآن و اهل بيت(ع)    /عيسي عيسي‌زاده//اول/1399/پالتویی    /76ص.
99. گفتگوی علمی با قرآن پژوهان (جلد اول)/ سعید بهمنی / اول / 1396 / رقعي / 728 / رایگان

 انتشارات بوستان کتاب
1 . علوم القرآن عند المفسرین [الجزء الاول] / محققان  پژوهشکده  فرهنگ و معارف قرآن/ اول / 1386 / وزیری / 586 / 
2.علوم القرآن عند المفسرین [الجزء االثانی]/. محققان  پژوهشکده  فرهنگ و معارف قرآن/اول/ 1386//وزیری/698/
3.. علوم القرآن عند المفسرین [الجزء الثالث]/ محققان  پژوهشکده  فرهنگ و معارف قرآن/اول/ 1386//وزیری/588/
4..دانش نامه قرآن پژوهان ایران/سعید بهمنی/اول/1386/وزیری/375
5. فرهنگ قرآن جلد 1/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1387/وزیری/ 564/
6.فرهنگ قرآن جلد 2/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1385/وزیری/ 588/
7.فرهنگ قرآن جلد 3/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1385/وزیری/ 548/
8.فرهنگ قرآن جلد 4/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1385/وزیری/ 436/
9. فرهنگ قرآن جلد 5/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1385/وزیری/ 532/
10. فرهنگ قرآن جلد 6/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1391/وزیری/ 572/
11.فرهنگ قرآن جلد 7/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1387/وزیری/ 540/
12.فرهنگ قرآن جلد 8/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1391/وزیری/ 549/
13. فرهنگ قرآن جلد 9/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1391/وزیری/ 596/
14. فرهنگ قرآن جلد 10/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1393/وزیری/ 708/
15. فرهنگ قرآن جلد 11/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1387/وزیری/ 606/
16. فرهنگ قرآن جلد 12/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1387/وزیری/ 588/
17.فرهنگ قرآن جلد 13/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1391/وزیری/ 564/
18.فرهنگ قرآن جلد 14/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1391/وزیری/ 600/
102. فرهنگ قرآن جلد 15/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1391/وزیری/ 564/
19. فرهنگ قرآن جلد 16/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1391/وزیری/ 660/
20. فرهنگ قرآن جلد 17/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1391/وزیری/ 524/
21. فرهنگ قرآن جلد 18/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1391/وزیری/ 534/
22 .فرهنگ قرآن جلد 19/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1391/وزیری/ 576/
23. فرهنگ قرآن جلد 20/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1386/وزیری/ 496/
24.فرهنگ قرآن جلد 21/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1387/وزیری/ 561/
25. فرهنگ قرآن جلد 22/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1387/وزیری/ 592/
26. فرهنگ قرآن جلد 23/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1387/وزیری/ 620/
27. فرهنگ قرآن جلد 24/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1392/وزیری/ 616/
28. فرهنگ قرآن جلد 25/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1392/وزیری/ 646/
29. فرهنگ قرآن جلد 26/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1392/وزیری/ 372
30. فرهنگ قرآن جلد 27/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1392/وزیری/ 400/
31. فرهنگ قرآن جلد 28/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1393/وزیری/ 536/
32.فرهنگ قرآن جلد 29/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1393/وزیری/ 516/
33.فرهنگ قرآن جلد 30/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1393/وزیری/ 612/
34.فرهنگ قرآن جلد 31/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1393/وزیری/ 628/
35. فرهنگ قرآن جلد 32/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1393/وزیری/ 532/
36. فرهنگ قرآن جلد 33/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1393/وزیری/ 580/
37. تفسیر راهنما جلد 1/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1385/ وزیری/ 520/

38. تفسیر راهنما جلد 2/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1385/ وزیری/ 628/
39. تفسیر راهنما جلد 3/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1385/ وزیری/ 480/
40. تفسیر راهنما جلد 4/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1385/ وزیری/ 516/
41. تفسیر راهنما جلد 5/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1385/ وزیری/ 416/
42. تفسیر راهنما جلد 6/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1385/ وزیری/ 464/
43 . تفسیر راهنما جلد 7/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1385/ وزیری/ 436/
44. تفسیر راهنما جلد 8/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1385/ وزیری/ 592/
45. تفسیر راهنما جلد 9/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1385/ وزیری/ 452/
46. تفسیر راهنما جلد 10/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1385/ وزیری/ 608/
47.تفسیر راهنما جلد 11/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1385/ وزیری/ 530/
48. تفسیر راهنما جلد 12/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1385/ وزیری/ 369/
49. تفسیر راهنما جلد 13/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1385/ وزیری/ 486/
50. تفسیر راهنما جلد 14/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1385/ وزیری/ 480/
51. تفسیر راهنما جلد 15/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1385/ وزیری/ 512/
52. تفسیر راهنما جلد 16/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1385/ وزیری/ 520/
53.تفسیر راهنما جلد 17/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1385/ وزیری/ 520/
54. تفسیر راهنما جلد 18/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1385/ وزیری/ 520/
55.تفسیر راهنما جلد 19/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1385/ وزیری/ 520/
56.تفسیر راهنما جلد 20/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1385/ وزیری/ 520/
57.دائره المعارف قرآن کریم جلد 1/محققان پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن/اول/1387/724/
58. دائره المعارف قرآن کریم جلد 2/محققان پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن/اول/1387/700/
59. دائره المعارف قرآن کریم جلد 3/محققان پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن/اول/1390/684/
60. دائره المعارف قرآن کریم جلد 4/محققان پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن/اول/1390/620/
61. دائره المعارف قرآن کریم جلد 5/محققان پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن/اول/1390/660/
62. دائره المعارف قرآن کریم جلد6/محققان پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن/اول/1387/632/
63. دائره المعارف قرآن کریم جلد 7/محققان پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن/اول/1388/680/
64. دائره المعارف قرآن کریم جلد 8/محققان پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن/اول/1392/676/
65. دائره المعارف قرآن کریم جلد 9/محققان پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن/اول/1391/682/
66. دائره المعارف قرآن کریم جلد 10/محققان پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن/اول/1394/685/
67. دائره المعارف قرآن کریم جلد 11/محققان پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن/اول/1391/624/
68. دائره المعارف قرآن کریم جلد 12/محققان پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن/اول/1393/628/
69. دائره المعارف قرآن کریم جلد 13/محققان پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن/اول/1394/652/
70. ارتداد ، بازگشت به تاریکی : نگرشی به موضوع ارتداد از نگاه قرآن کریم/ سید جعفر صادقی فدکی/اول/1390/383
71.پرسمان قرآنی فلسفه احکام/سید علی هاشمی نشلجی/اول/228/1389
72.پلورالیسم دینی از منظر قرآن کریم/علی اسلامی/اول/383/1388
 73.درآمدی بر اصول تحول فرهنگی (با الهام از نزول تدریجی قرآن)/عبد الکریم بهجت پور/اول/238/1388
74.درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن/محمد صادق یوسفی مقدم/اول/316/1387
75.سر سفره خدا : آشنایی با معارف قرآن کریم به شیوه پرسش و پاسخ/محمد علی محمدی/اول/80/1387
76.استدراج (سقوط گام به گام)/ گروهی از محققین/اول/132/1390
77. درآمدی بر مستندات قرآنی فلسفه سیاسی امام خمینی رحمه الله/دکتر نجف لک زایی/اول/191/1386

ردیف / نام کتاب / نویسنده / چاپ / تاریخ / قطع / صفحه / قیمت
1 / تحليل تاريخي نشانه‌هاي ظهور / مصطفي صادقي / سوم / 1389 / رقعي / 264 / 10000
2 / رويدادهاي تاريخ اسلام؛ جلد اول (از آغاز تا 250 هجری) / عبدالسلام ترمانيني / چهارم / 1396 / رحلي / 640 / 50000
3 / رويدادهاي تاريخ اسلام؛ جلد دوم (از سال 251 تا 500 هجری) / عبدالسلام ترمانيني / دوم / 1389 / رحلي / 640 / 32000
4 / رویدادهای تاریخ اسلام؛ جلد سوم (از سال 501 تا 750 هجری) / عبدالسلام ترمانینی / اول / 1396 / رحلی / 600 / 500000
5 / رویدادهای تاریخ اسلام؛ جلد چهارم (از سال 751 تا 1000 هجری) / عبدالسلام ترمانینی / اول / 1397 / رحلی / 324 / 400000
6 / خاستگاه تشيع و پيدايش فرقه‌هاي شيعي در عصر امامان / علي آقانوري / پنجم / 1396 / رقعي / 360 / 24000
7 / اوضاع سياسي، اجتماعي و فرهنگي شيعه در غيبت صغري / حسن حسين‌زاده شانه‌چي / دوم / 1388 / رقعي / 384 / 3800
8 / ‌درآمدي بر روشهاي تبليغي ائمه(ع) / دياني / واسعي / دوم / 1388 / رقعي / 296 / 2700
9 / جانشينان پيامبر در پرتو شرح نهج‌البلاغه ابن‌ابي‌الحديد / سيدعليرضا واسعي / دوم / 1388 / وزيري / 408 / 4800
10 / معرفي و نقد منابع تاريخ عاشورا / عبدالله حسيني / دوم / 1388 / رقعي / 364 / 3600
11 / زندقه در سده‌هاي نخستين اسلامي / حميدرضا مطهري / دوم / 1396 / رقعي / 304 / 20000
12 / نقد و بررسي گزارش‌هاي زندگاني پيش از بعثت پيامبر / رمضان محمدي / اول / 1387 / رقعي / 248 / 2600
13 / سيري در تاريخ تشيع مازندران / يوسف اسماعيلي / اول / 1387 / رقعي / 168 / 2500
14 / مشورت و مشاوران در سنت و سيره پيشوايان / محمود ساماني / اول / 1387 / رقعي / 200 / 2200
15 / ديوان نقابت / محمدهادي خالقي / اول / 1387 / رقعي / 320 / 12000
16 / فرهنگ و تمدن اسلامي در ماوراءالنهر / علي غفراني / اول / 1387 / رقعي / 592 / 5300
17 / اخبار الملاحم والفتن / عمار عبودي نصار / اول / 1388 / وزيري / 392 / 4700
18 / گزيده کتاب شناسي تاريخ تشيع / مصطفي صادقي و حامد قرائتي / اول / 1389 / رقعي / 408 / 4500
19 / فرهنگ نامه مؤلفان اسلامی؛ جلد اول (از آغاز تا 3000 هجری) / گروهي از پژوهشگران / اول / 1389 / رحلي / 936 / 46000
20 / فرهنگ‌نامه مؤلفان اسلامی؛ جلد دوم (قرن چهارم هجری) / گروهی از پژوهشگران / اول / 1396 / رحلی / 520 / 420000
21 / فرهنگ‌نامه مؤلفان اسلامی؛ جلد سوم (قرن پنجم هجری) / گروهی از پژوهشگران / اول / 1396 / رحلی / 440 / 350000
22 / فرهنگ‌نامه مؤلفان اسلامی؛ جلد چهارم (قرن ششم هجری) / گروهی از پژوهشگران / اول / 1397 / رحلی / 528 / 470000
23 / دولتمردان شيعه در دستگاه خلافت عباسي / مصطفي صادقي کاشاني / دوم / 1392 / رقعي / 240 / 7000
24 / نهاد ولايت عهدي در خلافت اموي و عصر اول عباسي / عباس احمدوند / اول / 1390 / رقعي / 464 / 6200
25 / سياست‌هاي مالي امام علي(ع) / محمدحسين علي‌اکبريان / اول / 1390 / رقعي / 272 / 3800
26 / واقعه حره / سيدعليرضا واسعي / اول / 1391 / رقعي / 296 / 4600
27 / بازپزوهي تاريخ ولادت و شهادت معصومان(ع) / يدالله مقدسي / دوم / 1395 / وزيري / 680 / 40000
28 / ارزيابي اخبار قضاوت‌هاي اميرالمؤمنين علي(ع) / مصطفي صادقي (کاشاني) / دوم / 1395 / رقعي / 344 / 20000
29 / حيات، حکمت و حکومت پيامبر اعظم(ص) / جمعي از پژوهشگران / اول / 1392 / وزيري / 684 / 25000
30 / پوشش و تغذيه در سيره معصومان(ع) / اميرعلي حسنلو / اول / 1392 / رقعي / 364 / 19000
31 / مناسبات اهل بيت (ع) با ايرانيان / سيد محمود ساماني / دوم / 1394 / رقعي / 480 /  25000
32 / ارمنستان در جبهه بيزانسي فتوحات اسلامي / فايز نجيب اسکندر؛ سيد علي خيرخواه علوي / اول / 1394 / رقعي / 200 / 120000
33 / تعامل شيعيان اماميه با ديگر مسلمانان / سيدعبدالله حسيني / دوم / 1395 / وزيري / 480 / 280000
34 / تاريخ نگاري ابن طاووس / مصطفي صادقي (کاشاني) / اول / 1394 / رقعي / 228 /  135000
35 / نگاهي به تاريخ تفکر اماميه / مهدي فرمانيان؛ مصطفي صادقي (کاشاني) / اول / 1394 / رقعي / 192 /  120000
36 / سيري در منابع شيعي تاريخ ائمه از اربلي تا مجلسي / غلامحسن حسين‌زاده شانه‌چي / اول / 1394 / رقعي / 260 /  160000
37 / راهبردهاي ائمه (ع) در مواجهه با ناهنجاري هاي اجتماعي / سيد عليرضا واسعي / اول / 1394 / رقعي / 348 / 210000
38 / رسول خدا(ص) و مدیریت تنش‌های مدینه / حسن قاضی‌خانی / اول / 1395 / رقعی / 200 / 120000
39 / سیمای دوازده امام(ع) در میراث مکتوب اهل‌سنت؛ جلد اول / منصور داداش نژاد / اول / 1395 / وزیری / 424 / 340000
40 / سیمای دوازده امام(ع) در میراث مکتوب اهل‌سنت؛ جلد دوم / منصور داداش نژاد / اول / 1395 / وزیری / 748 / 600000
41 / تصحیح و منبع‌شناسی کتاب الملهوف سیدابن‌طاووس / مصطفی صادقی کاشانی / اول / 1395 / رقعی / 324 / 220000
42 / مذهب شیعه (تاریخ اسلام در ایران و عراق)؛ جلد اول / دوایت م. دونالدسن؛ عباس احمدوند / اول / 1395 / وزیری / 548 / 720000(دوره)
43 / مذهب شیعه (تاریخ اسلام در ایران و عراق)؛ جلد دوم / دوایت م. دونالدسن؛ محمد قزوینی نظم‌آبادی / اول / 1395 / وزیری / 340 / 720000(دوره)
44 / دولت‌های شیعی در تاریخ / محمدعلی چلونگر؛ سیدمسعود شاهمردای / دوم / 1396 / وزیری / 596 / 420000
45 / اهل‌بیت(ع) در آثار دانشمندان اندلس / حمیدرضا مطهری / اول / 1396 / رقعی / 436 / 300000
46 / تاریخ اجتماعی ـ فکری شیعه اثناعشری در هند؛ جلد اول / اطهر عباس رضوی؛ منصور معتمدی / اول / 1396 / وزیری / 776 / 500000
47 / تاریخ اجتماعی ـ فکری شیعه اثناعشری در هند؛ جلد دوم / اطهر عباس رضوی؛ عبدالحسین بینش / اول / 1396 / وزیری / 768 / 500000
48 / سیره معیشتی معصومان(ع) / یدالله مقدسی / اول / 1397 / رقعی / 668 / 600000
49 / سیره معصومان(ع) در فقرزدایی / محمدحسین علی‌اکبری / اول / 1397 / رقعی / 308 / 300000
50 / تاریخ و اندیشه شیخیه از آغاز تا کنون / سیدمحمدحسن آل‌طالقانی؛ سیدخلیل طاوسی / اول / 1397 / وزیری / 676 / 700000
51 / چکیده مقالات همایش امام علی(ع) الگوی عدالت و معنویت / ـــــــ / اول / 1397 / رقعی / 336 / 450000
52 / زندگی فرهنگی ـ سیاسی شَلمَغانی از استقامت تا انحراف / محمدتقی ذاکری / اول / 1397 / رقعی / 320 / 420000
53 / درآمدی بر سیره معصومان(ع) در کتاب‌های چهارگانه شیعه / علی‌اکبر ذاکری / اول / بهار 1398 / رقعی / 372 / 600000
54 / سیره فرهنگی و اجتماعی معصومان(ع) در کتاب‌های چهارگانه شیعه / علی‌اکبر ذاکری / اول / بهار 1398 / رقعی / 456 / 700000
55 / سیره عبادی معصومان(ع) در کتاب‌های چهارگانه شیعه / علی‌اکبر ذاکری / اول / بهار 1398 / رقعی / 352 / 550000
56 / سیره سیاسی معصومان(ع) در کتاب‌های چهارگانه شیعه / علی‌اکبر ذاکری / اول / بهار 1398 / رقعی / 416 / 650000
57 / سیره اقتصادی معصومان(ع) در کتاب‌های چهارگانه شیعه / علی‌اکبر ذاکری / اول / بهار 1398 / رقعی / 400 / 650000
58 / سیره نظامی معصومان(ع) در کتاب‌های چهارگانه شیعه/ علی‌اکبر ذاکری / اول / بهار 1398 / رقعی / 244 / 400000
59/ سیره معصومان(ع) در کتاب‌های چهارگانه شیعه جلد اول  / علی‌اکبر ذاکری / اول / تابستان 1398 / وزیری / 920 / 2500000(دوره)
60/ تبیین تاریخی جایگاه کوفیان در فرآیند نهضت امام حسین(ع) / حسین قاضی‌خانی / اول / تابستان 1398 / رقعی / 448 / 700000
61 / سیر تدوین و تطور صحابه‌نگاری / محمدرضا هدایت‌پناه / اول / تابستان 1398 / وزیری / 776 / 1300000

62/مناسبات فکری و سیاسی اصحاب با امامان شیعه(زمینه‌ها و عرصه‌ها)/علی آقانوری/اول/1398/رقعی//420/ 650000
63. تبیین و تحلیل گرایش مدنیان به ائمه(ع) در عصر حضور/مهدی نورمحمدی/اول//1398//رقعی/420/  700000
64.نقش قبیله خزاعه در تغییرات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جهان اسلام تا سال 260 هجری//اصغر منتظرالقائم، زهرا حسین هاشمی//اول/1399/رقعی/ 388 ص.
65.پراکندگی جغرافیایی رجال شیعه در ایران /علی‌اکبر امامی حجتی/اول/1399/رقعی/492 ص.
66.تاریخ تشیع در ایران بر مبنای سکه‌شناسی/سیدمسعود شاهمرادی    /اول/1399/رقعی/376 ص.
67.قبیله نخع در تاریخ اسلام و تشیع تا پایان قرن سوم هجری//مریم سعیدیان جزی، اصغر منتظرالقائم//اول//1399/رقعی//448 ص.
68.تحول سیره‌نگاری پیامبر نزد مورخان مسلمان تا پایان عصر عباسی//عمار عبودی نصار//اول/1399/رقعی/504 ص.
69.معنویت علوی و دنیای امروز//حمیدرضا مطهری/اول/1399/وزیری/428 ص.
70.امام علی(ع) و حکمرانی عادلانه /حمیدرضا مطهری//اول//1399/وزیری/680 ص.
71.بررسی تاریخی کارکرد دینی و سیاسی اماکن مذهبی تهران در عصر قاجار/    حامد قرائتی/    اول//1399//رقعی//316 ص.
72.کتاب اماممیه در عصر سلجوقیان/دکتر سید محمدحسین منظورالاجداد/رقعی/1400/    


ردیف / نام کتاب / نویسنده / چاپ / تاریخ / قطع / صفحه / قیمت
1 / درآمدي بر فلسفه مهدويت‌پژوهي / حسين الهي‌نژاد / اول / 1391 / رقعي / 168 / 4200
2 / مهدويت و آينده‌پژوهي / رحيم کارگر / اول / 1392 / رقعي / 352 / 18000
3 / تاملي بر وضيعت اديان در عصر ظهور / مرتضي عبدي چاري / اول / 1394 / رقعي / 296 / 170000
3 / شرح‌حال و نقش زنان عصر ولادت حضرت مهدي(عج) / ناهيد طيبي / اول / 1394 / رقعي / 200 / 120000
4 / ویژگی‌های شیعی امام مهدی(عج) در روایات اهل‌سنت / سعید آذرشین فام / اول / 1395 / رقعی / 228 / 140000
5 / خانواده و زمینه‌سازی ظهور / محمود ملکی‌راد / اول / 1395 / رقعی / 336 / 200000
6 / شناخت، بررسی و نقد جریان‌های انحرافی مهدویت / حسین حجامی / اول / 1395 / رقعی / 444 / 280000
7 / مهدویت‌پژوهی؛ مسئله‌شناسی، معرفت‌شناسی و مبانی‌شناسی / حسین الهی‌نژاد / اول / 1395 / رقعی / 488 / 320000
8 / بررسی و تحلیل انتظار در اهل سنت / حسین الهی‌نژاد / اول / 1395 / رقعی / 184 / 120000
9 / گفتمان مهدویت و چالش‌های آسیب‌شناختی / علیرضا صدرا / اول / 1395 / رقعی / 240 / 160000
10 / روش نقد و بررسی روایات مهدویت / خدامراد سلیمیان / اول / 1396 / وزیری / 504 / 330000
11 / راهبرد اخلاق انتظار / بهروز محمدی منفرد / اول / 1396 / رقعی / 152 / 100000
12 / بررسی تحول و تطور مطالعات مهدوی / محسن گودرزی / اول / 1396 / رقعی / 460 / 300000
13 / نقد و بررسی جریان احمد اسماعیل / حسین حجامی / اول / 1396 / رقعی / 160 / 100000
14 / کارکردهای اجتماعی اعتقاد به مهدویت / محمود ملکی / اول / 1397 / رقعی / 344 / 240000
15 / مردم و زمینه سازی ظهور / حسین الهی نژاد / اول / 1397 / رقعی / 328 / 250000/
16 / آینده‌پژوهی خانواده در ایران / رحیم کارگر / اول / 1397 / وزیری / 600 / 650000
17 / تأویل‌گرایی در انحرافات مهدویت / محمدعلی فلاح علی‌آبادی / اول / 1397 / رقعی / 412 / 550000
18 / رویکردشناختی پاسخ علمای اهل‌سنت به مخالفان مهدویت / حسین الهی‌نژاد / اول / تابستان 1398 / رقعی / 348 / 550000
19.بررسی تحلیلی روایات نشانه‌های ظهور//خدامرادسلیمیان/اول/1398/رقعی//628 ص.
20.روش‌شناسی مهدویت‌پژوهی/حسین الهی‌نژاد/اول//1398//رقعی//216 ص.
21.بررسی و نقد آرای مستشرقان معاصر در زمینه مهدویت//زهیر دهقانی آرانی/    اول//1398//رقعی//368ص.
22.نقش انتظار در تعالی خانواده//محمود ملکی‌راد//اول/    1398//رقعی//248ص.
23.ماهیت و کارکردشناختی دجال در متون اسلامی//مجتبی گودرزی//اول//1398    /رقعی//176ص.
24.چکیده مقالات هماییش بین‌المللی نظریه انتظار در اندیشه آیت‌الله العظمی خامنه‌ای(دامت برکاته)//پژوهشکده مهدویت و آینده‌پژوهی//اول//1398/رقعی/344ص.
25.تحلیل مسئله ازدواج امام مهدی(ع)//محمدرضا فوادیان//اول//1398//رقعی//336ص.
26.تحلیل و بررسی روایات رایات سود//نصرت‌الله آیتی//اول//1399/رقعی/288ص.
27.آسیب‌شناسی تسامح در نقل روایات مهدویت//خدامراد سلیمیان/اول/1399/رقعی/232ص.    


ردیف / نام کتاب / نویسنده / چاپ / تاریخ / قطع / صفحه / قیمت
1 / انتظار بشر از دين / محمد امين احمدي / سوم / 1386 / رقعي / 464 / 18000
2 / ايمان‌گروي / رضا اکبري / دوم / 1386 / رقعي / 288 / 2300
3 / افعال گفتاري / جان آر، سرل؛ محمدعلي عبداللهي / دوم / 1386 / رقعي / 408 / 16000
4 / عقل و دل / ويليام وين رايت؛ محمد هادي شهاب / دوم / 1386 / رقعي / 240 / 2400
5 / مسائل اخلاقي / مايکل پالمر؛ علي‌رضا آل بويه / دوم / 1390 / وزيري / 344 / 13000
6 / مباني اخلاق / جورج ادوارد مور؛ غلامحسين توکلي / دوم / 1390 / رقعي / 496 / 19000
7 / مأخذ شناسي فلسفه غرب؛ جلد اول / حسينعلي رحمتي / دوم / 1388 / رحلي / 904 / 45000
8 / مأخذشناسی فلسفه غرب؛ جلد دوم / حسینعلی رحمتی / اول / 1395 / رحلی / 720 / 600000
9 / تأثير گناه بر معرفت با تکیه بر آرای  آگوستین قدیس / زهرا پورسينا / اول / 1385 / رقعي / 408 / 16000
10 / عقلانيت و دين / راجر تريگ؛ حسن قنبري / اول / 1385 / رقعي / 384 / 15000
11 / برهان وجودي / ترجمة احمد دياني / اول / 1386 / رقعي / 200 / 2000
12 / دوازده جانشين / غلامحسين زينلي / چهارم / 1396 / رقعي / 200 / 13000
13 / اخلاق مسيحي / رالف مکينزي؛  سوري، عليخاني / اول / 1386 / رقعي / 128 / 1400
14 / بازگشت به مبناگرايي سنتي؛  مايکل آر . دپاول / رضا صادقي / اول / 1387 / رقعي / 272 / 2500
15 / انسان کامل از نگاه امام خميني (ره) / محمد امين صادقي ارزگاني / اول / 1388 / رقعي / 216 / 2800
16 / هشام‌بن‌حکم / عليرضا اسعدي / اول / 1388 / رقعي / 336 / 4300
17 / معناي زندگي / نويسندگان و مترجمان / دوم / 1389 / رقعي / 400 / 5000
18 / درآمدي بر فلسفه ذهن / کيت مسلين؛ مهدي ذاکري / دوم / 1391 / وزيري / 484 / 24000
19 / اسلام و مسيحيت در عصر حاضر / مونتگمري وات؛ خليل قنبري / دوم / 1389 / رقعي / 328 / 5000
20 / صراط مستقيم / عباس نيکزاد / اول / 1389 / رقعي / 368 / 4300
21 / برهان صديقين در تفکر اسلامي / سعيده سادات نبوي / اول / 1389 / رقعي / 248 / 2800
22 / توجيه باور: آري يا نه ؟ / محمدعلي مبيني / اول / 1389 / رقعي / 248 / 2800
23 / تناقض‌نما يا غيب‌نمون : نگرشي نو به معجزه / محمدامين احمدي / اول / 1389 / وزيري / 536 / 7500
24 / شکاکيت و تعريف شناخت / هارمن گيلبرت؛ محمد هادي شهاب / اول / 1389 / رقعي / 192 / 3000
25 / درآمدي بر چيستي فلسفه اسلامي / ابراهيم علي‌پور / دوم / 1391 / وزيري / 548 / 9000
26 / الحاد و از خود بيگانگي / پتريک مسترسن؛ ابراهيم موسوي / اول / 1389 / رقعي / 248 / 3500
27 / کتاب‌شناسي توصيفي فلسفه نفس / محمد ملکي / اول / 1389 / وزيري / 380 / 6000
28 / چکيده مقالات همايش نفس و بدن / دبيرخانه همايش / اول / 1389 / رقعي / 172 / 2400
29 / چکيده مقالات همايش نفس و بدن (انگليسي) / دبيرخانه همايش / اول / 1389 / رقعي / 176 / 2400
30 / فلسفه هنر ابن‌سينا / هادي ربيعي / اول / 1390 / رقعي / 248 / 3400
31 / چيستي فلسفه اسلامي / يارعلي کرد فيروزجايي / اول / 1390 / رقعي / 288 / 4000
32 / سيد رضي / عليرضا اسعدي / اول / 1390 / رقعي / 128 / 2000
33 / حکمت الهي و آفرينش هدف‌دار / امير شيرزاد / اول / 1391 / رقعي / 304 / 4600
34 / سيد مرتضي / عليرضا اسعدي / اول / 1391 / رقعي / 408 / 6500
35 / نظريه‌هاي مادي‌انگارانه ذهني / علي صبوحي / اول / 1391 / رقعي / 352 / 8000
36 / عقل‌گرايي و نص‌گرايي ابن‌حزم اندلسي / وحيد صفري / اول / 1392 / رقعي / 248 / 14000
37 / وظيفه‌گرايي اخلاقي کانت / حسين اترک / اول / 1392 / رقعي / 388 / 25000
38 / نفس و بدن در متون ديني / جمعي از پژوهشگران / اول / 1392 / رقعي / 456 / 25000
39 / نفس و بدن در فلسفه مشاء و حکمت متعاليه؛ جلد اول / جمعي از پژوهشگران / اول / 1392 / رقعي / 396 / 20000
40 / نقس وبدن در فلسفه مشاء وحکمت متعاليه؛ جلد دوم/ جمعي از پژوهشگران / اول / 1393 / رقعي / 364 / 20000
41 / مسيحيت و مسئله ذهن و بدن / جمعي از مترجمان / اول / 1392 / رقعي / 584 / 30000
42 / کتاب‌شناسي توصيفي مکتب تفکيک / هادي رباني بامقدمه استاد محمدرضاحکيمي / اول / 1392 / وزيري / 492 / 30000
43 / سه تقرير رقيب در پژوهش‌هاي اخلاقي / السدير مک اينتاير؛ حميد شهرياري / اول / 1392 / رقعي / 432 / 16000
44 / دين و اخلاق / جواد دانش / اول / 1392 / رقعي / 344 / 17000
45 / اسلام و مسئله نفس و بدن / جمعي از پژوهشگران / اول / 1392 / رقعي / 384 / 20000
46 / عناصر فلسفه اخلاق / جيمز ريچلز؛ محمود فتحعلي و عليرضا آل‌بويه / دوم / 1396 / رقعي / 360 / 22000
47 / نظريه کارکردگرايي در فلسفه ذهن / ترجمه ياسر پوراسماعيل / اول / 1393 / رقعي / 352 / 20000
48 / نظريه هاي دوگانه انگاري ورفتارگرايي در فلسفه ذهن / جمعي از مترجمان / اول / 1393 / رقعي / 456 / 24000
49 / نظريه اين هماني در فلسفه ذهن / جمعي از مترجمان / اول / 1393 / رقعي / 404 / 22000
50 / نوبختيان / سيد علي حسيني زاده خضرآبادي / اول / 1393 /  رقعي / 304 / 16000
51 / نفس و بدن در الهیات تطبيقي / جمعي از پژوهشگران / اول / 1393 / رقعي / 472 / 24000
52 / نفس و بدن ومسئله معاد / جمعي از پژوهشگران / اول / رقعي / 444 / 23000
53 / حذف گرايي در فلسفه ذهن / ترجمه و تأليف: ياسر پوراسماعيل / اول / 1393 / رقعي / 292 / 15000
54 / نفس و بدن پيش و پس از مرگ / جمعي از پژوهشگران / اول / 1393 / رقعي / 508 / 26000
55 / نفس و بدن در اخلاق و انسان شناسي / جمعي از پژوهشگران / اول / 1393 / رقعي / 496 / 25000
56 / مؤمن الطاق / اکبر اقوام کرباسي / اول / 1393 / رقعي / 256 / 13000
57 / نوخاستگي و آگاهي / ياسر خوشنويس / اول / 1394 / رقعي / 292 / 170000
58 / ابن قبه رازي / عباس ميرزايي / اول / 1394 / رقعي / 264 / 160000
59 / شيخ صدوق / سيد حسن طالقاني / اول / 1394 / رقعي / 280 / 17000
60 / عقل و ایمان از دیدگاه سورن کرکگور / یحیی نصرتی؛ محسن رحیمی غازانی / اول / 1395 / رقعی / 480 / 300000
61 / زیدبن‌علی‌بن‌الحسین / عبدالمجید اعتصامی / اول / 1395 / رقعی / 296 / 180000
62 / مجرّد سیّال / علیرضا اسعدی / اول / 1395 / رقعی / 204 / 140000
63 / درآمدی بر انسان‌گرایی در غرب / محمدهادی طلعتی / اول / 1395 / رقعی / 224 / 150000
64 / هست‌ها و بایسته‌ها فلسفه اسلامی / ابراهیم علی‌پور / اول / 1396 / رقعی / 516 / 350000
65 / مواجهه غزالی و آکوئیناس با اخلاق فضیلت ارسطو / زهره‌سادات ناجی / اول / 1396 / رقعی / 312 / 200000
66 / تأثیر گناه بر معرفت با تکیه بر آرای امام محمد غزالی / زهرا(میترا) پورسینا / اول / 1396 / رقعی / 648 / 420000
67 / چکیده آثار پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی / پژوهشکده فلسفه و کلام / اول / 1396 / رقعی / 234 / 185000
68 / چکیده نشست‌ها و کرسی‌های پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی / پژوهشکده فلسفه و کلام / اول / 1396 / رقعی / 536 / 400000
69 / استنتاج بهترین تبیین (بررسی دیدگاه پیتر لیپتون) / منصور نصیری / اول / 1396 / رقعی / 264 / 200000
70 / مسئله نفس و بدن در حکمت صدرایی با نگاهی به نوخاسته‌گرایی / هادی موسوی / اول / 1396 / رقعی / 400 / 300000
71 / مسئولیت اخلاقی / جواد دانش / اول / 1397 / رقعی / 324 / 220000
72 / توجیه باور اخلاقی / بهروز محمدی منفرد / اول / 1397 / رقعی / 404 / 280000
73 / شکاف معرفت و عمل از منظر آیات / سیدمحمد اکبریان / اول / 1397 / رقعی / 260 / 350000
74 / معتزلیان شیعه شده / عباس میرزایی / اول / 1397 / رقعی / 424 / 650000
75 / ایمان و تعقل / محمدحسین مهدوی‌نژاد / اول / بهار 1398 / رقعی / 452 / 700000
76 / چکیده مقالات و آثار همایش نظریه علم اسلامی و کاربست آن در نظام آموزش و پرورش / اول / بهار 1398 / رقعی / 172 / 250000
77.متکلمان ناشناخته امامیه/سید اکبر موسوی تنیانی/اول/1398/رقعی/416ص.
78.اخلاقی زیستن و تبیین ادله آن/مصطفی آزادیان/اول/1398/رقعی/292ص.
79.قلمروهای هستی از نگاه فیلسوفان تحلیلی/محمد امین احمدی/اول/1398/وزیری/664ص.
80. ملاعبدالرزاق لاهیحی/محمد حسین فاریاب/اول/1398/رقعی/408ص.
81.چکیده مقالات همایش ملی معنویت های نوظهور،شاخصه ها و نقدها/سید شوذبعلی نقوی،زهرا مرزبان/اول/1398/رقعی/208ص.
82.مجموعه مصاحبه های همایش ملی معنویت های نوظهور،شاخصه ها و نقدها/احمدشاکرنژاد،هادی وکیلی/اول/1398/رقعی/292ص.
83.مجموعه مقالات همایش ملی معنویت های نوظهور،شاخصه ها و نقدها جلد اول/احمدشاکرنژاد،هادی وکیلی/اول/1398/رقعی/516ص.
84.نظریه علم دینی در آثار آیت الله جوادی آملی/قاسم جعفر زاده/اول/1398/رقعی/400ص/
85.بازخوردهای نظریه علم دینی آیت الله جوادی آملی (پرونده علمی مقالات و گفت وگو ها)/اول/بهار1398/رقعی/501ص.

86.رویکرد فرهنگی_تربیتی در یادگیری (پیش نویس راهنمای تربیت اسلامی برای معلمین)/اول/بهار 1398/رقعی/160ص.
87.عقلانیت و معنویت در بوته نقد/سیدمحمد اکبریان/اول/1398/رقعی/328ص. 

88.ملاصدرا و مسئله معاد    علیرضا اسعدی//اول/1399/رقعی/572ص.
89.
الگوی ارتباطی معلم با دانش آموزان از منظر آیت الله جوادی آملی/سید عباس حسینی و قاسم جعفر زاده/اول/ب1399/304ص.
90.فرهنگ برنامه درسی مبتنی بر تفسیر تسنیم/ساره احمدی/اول/1399/رقعی/214ص.

ردیف / نام کتاب / نویسنده / چاپ / تاریخ / قطع / صفحه / قیمت
1 / مردم سالاري دينی/ مسعود پورفرد / سوم / 1388 / رقعي / 336 / 13000
2 / چالش سياست ديني و نظم سلطاني /  نجف لک‌زايي /  سوم /  1389 /  رقعي /  424 / 4600
3 / مباني، اصول و اهداف سياست خارجي دولت اسلامي / صادق حقيقت / دوم / 1386 / رقعي / 320 / 12000
4 / بررسي تطبيقي نظريه ولايت فقيه / شريف لک‌زايي / چهارم / 1396 / رقعي / 264 / 17000
5 / جامعه‌گرايان و نقد ليبراليسم / جمعي از محققان / دوم / 1386 / رقعي / 256 / 10000
6 / سيره سياسي پيامبر اعظم(ص) / جمعي از محققان / دوم / 1387 / وزيري / 584 / 33000
7 / امکان فلسفه سياسي اسلام / مرتضي يوسفي‌راد / دوم / 1389 / رقعي / 264 / 3100
8 / مناسبات اخلاق و سياست در انديشه اسلامي / نجمه کيخا / اول / 1386 / رقعي / 256 / 2500
9 / روش‌شناسي دانش سياسي در تمدن اسلامي / داود فيرحي / دوم / 1387 / وزيري / 376 / 3700
10 / صورت‌بندي مطالعات زنان در جهان اسلام / محمد پزشگي / دوم / 1389 / رقعي / 312 / 3700
11 / سکولاريسم اسلامي؛ نقدي بر روشنفکران مسلمان / منصور ميراحمدي / دوم / 1390 / رقعي / 168 / 2500
12 / قواعد فقه سياسي / روح الله شريعتي / دوم / 1393 / رقعي / 464 / 23000
13 / مفهوم‌شناسي فلسفه سياسي مشاء / مرتضي يوسفي راد / اول / 1387 / رقعي / 168 / 1700
14 / نظارت بر قدرت در فقه سياسي / سجاد ايزدهي / دوم / 1389 / رقعي / 320 / 12000
15 / سياست متعاليه از منظر حکمت متعاليه؛ چکيده / شريف لک‌زايي / اول / 1387 / رقعي / 224 / 2300
16 / سياست متعاليه از منظر حکمت متعاليه؛ دفتر اول / شريف لک‌زايي / اول / 1387 / وزيري / 552 / 6000
17/چالش سیاست دینی و نظم سلطانی با تاکید بر اندیشه و عمل سیاسی علمای شیعه در عصر صفویه/نجف لک زایی/اول/1388/رقعی/424/ 4600
18 / سياست متعاليه از منظر حکمت متعاليه؛ دفتر دوم / شريف لک زايي / اول / 1390 / وزيري / 524 / 7500
19 / سياست متعاليه از نظر حکمت متعاليه؛ دفتر سوم / شريف لک‌زايي / اول / 1391 / وزيري / 208 / 4900
20 / مناسبات قدرت و قانون در ايران معاصر / عصمت کيخا / اول / 1388 / رقعي / 272 / 3200
21 / درآمدي بر الزامات تحول در حوزه علميه؛ روحانيت؛ تهديدها و فرصت‌ها / رضا عيسي‌نيا / اول / 1388 / رقعي / 240 / 2900
22 / جامعه شناسي فلسفه سياسي / لئو اشتراوس؛ محسن رضواني / دوم / 1396 / رقعي / 136 / 9000
23 / سياست متعاليه از منظر حکمت متعاليه؛ جلد اول / شريف لک زايي / اول / 1388 / رقعي / 448 / 4900
24 / سياست متعاليه از منظر حکمت متعاليه؛ جلد دوم / شريف لک‌زايي / اول / 1389 / رقعي / 560 / 7500
25 / سياست متعاليه از منظر حکمت متعاليه؛ جلد سوم / شريف لک‌زايي / اول / 1390 / رقعي / 590 / 7500
26 / سياست متعاليه از منظر حکمت متعاليه؛ جلد چهارم / شريف لک‌زايي / اول / 1390 / رقعي / 408 / 5600
27 / مباني انديشه سياسي در آيات مکي / عبدالقادر تيجاني؛ مهران اسماعيلي / دوم / 1392 / رقعي / 376 / 12000
28 / آزادي و دانش / شريف لک‌زايي / اول / 1389 / رقعي / 152 / 2200
29 / مقدمه اي بر حکمت سياسي متعاليه / ابوالحسن حسني / اول / 1389 / رقعي / 160 / 2500
30 / جمهوري اسلامي و مسئله هويت ملي / عليرضا زهيري / اول / 1389 / رقعي / 304 / 4000
31 / ولايت و رهبري در اسلام / سيدحسن طاهري خرم‌آبادي / دوم / 1390 / رقعي / 380 / 6200
32 / درس گفتارهايي در فقه سياسي / منصور ميراحمدي و ديگران / دوم / 1395 / رقعي / 264 / 16000
33 / درسنامه سيره سياسي نبوي / عبدالوهاب فراتي / دوم / 1390 / رقعي / 240 / 4000
34 / روحانيت و تجدد / عبدالوهاب فراتي / دوم / 1393 / وزيري / 516 / 26000
35 / ‌مفهوم شناسي حکمت متعاليه سياسي / عليرضا صدرا / اول / 1389 / رقعي / 336 / 5000
36 / روحانيت و انقلاب اسلامي؛ چکيده نشست‌ها و گفتگوها / پرويز کاظمي / اول / 1389 / رقعي / 344 / 4800
37 / روحانيت و انقلاب اسلامي؛ دفتر اول / جواد ميرخليلي / اول / 1389 / وزيري / 488 / 7300
38 / روحانيت و انقلاب اسلامي؛ جلد اول / عبدالوهاب فراتي / اول / 1389 / وزيري / 488 / 7500
39 / چکيده آثار منتشر شده پژوهشکده علوم و انديشه سياسي / رجبعلي اسفنديار / اول / 1389 / رقعي / 224 / 3500
40 / مباحث سياسي بحارالانوار؛ جلد اول / ابوالفضل سلطان محمدي / دوم / 1393 / وزيري / 628 / 32000
41 / مطالعات سياسي؛ دفتر اول / رجبعلي اسفنديار / اول / 1390 / رقعي / 416 / 5500
42 / تحولات سياسي ـ اجتماعي ايران معاصر / نجف لک‌زايي / دوم / 1391 / وزيري / 488 / 8700
43 / امام خميني (ره) براي نسل سوم / سيدعلي قادري / سوم / 1394 / وزيري / 432 / 22000
44 / پيامد سياست ها و برنامه هاي توسعه جمهوري اسلامي ايران / محمد تقي آل غفور / اول / 1391 / رقعي / 288 / 4500
45 / انسان شناسي و پيامدهاي آن / احمدرضا يزداني مقدم / اول / 1391 / رقعي / 208 / 3300
46 / بغي و تمرد در حکومت اسلامي / مهدي پورحسين / اول / 1391 / رقعي / 344 / 6600
47 / موانع و فرصت‌هاي همگرايي در جهان اسلام / محمد ستوده و جمعي از پژوهشگران / اول / 1392 / رقعي / 276 / 10000
48 / درآمدي بر اخلاق فلسفي در حکمت متعاليه / خليل‌الرحمان طوسي / اول / 1392 / رقعي / 192 / 9000
49 / چشم‌انداز دانش سياسي در ايران؛ جلد اول / رضا عيسي‌نيا / اول / 1392 / وزيري / 448 / 23000
50 / نقد نگرش‌هاي حداقلي در فقه سياسي / سيدسجاد ايزدهي / اول / 1392 / رقعي / 376 / 20000
51 / مباني معرفتي تفسير سياسي قرآن / ابوالحسن حسني و جمعي از پژوهشگران / اول / 1392 / رقعي / 228 /  12000
52/تفسیر سیاسی قرآن در ایران معاصر/یوسف خان محمدی/اول/1392/رقعی/496/ 15000
53 / عرصه عمومي وخصوصي در فقه شيعه / محمد پزشگي / دوم / 1394 / رقعي / 252 / 23000
54 / درآمدي بر فلسفه سياسي صدرالمتألهين / سيد خليل الرحمان طوسي / اول / 1393 / رقعي / 224 / 12000
55 / نقد و بررسي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران / محمد ستوده و جمعي از پژوهشگران / اول / 1393 / رقعي / 228 / 12500
56 / تمايزات فقه و فقه سياسي / علي اصغر نصرتي / دوم / 1396 / رقعي / 408 / 26000
57 / عقل و سياست در انديشة سياسي ايران معاصر / سيد محمدرضا شريعتمدار / اول / 1393 / رقعي / 356 / 19000
58 / نقد وارزيابي عرفي گرايي در جمهوري اسلامي ايران / محمدجواد نوروزي / اول / 1393 / رقعي / 476 / 24000
59 / انديشه سياسي امام خميني(ره) ونسل سوم انقلاب اسلامي / علي اکبري معلم / اول / 1393 / رقعي / 392 / 19000
60 / جمهوري اسلامي ايران و شهروندي / رضا عيسي‌نيا / اول / 1394 / رقعي / 412 / 250000
61 / العالميه الإسلاميه / عبدالکريم آل‌نجف / اول / 1394 / وزيري / 736 / 550000
62 / انتخابات از نگاه فقه / روح‌الله شريعتي / اول / 1394 / رقعي / 392 / 230000
63 / دانش سياسي در ايران / عبدالوهاب فراتي / اول / 1394 / وزيري / 372 / 220000
64 / مباني فلسفه سياسي مشاء / مرتضي يوسفي‌راد / اول / 1394 / رقعي / 376 / 220000
65 / هرمنوتيک و اجتهاد در فقه سياسي / سيدکاظم سيدباقري / اول / 1394 / رقعي / 216 / 130000
66 / مباحث سياسي بحارالانوار، جلد دوم / ابوالفضل سلطان محمدي / اول / 1394 / وزيري / 668 / 400000
67 / روحانيت و انقلاب اسلامي، جلد دوم / عبدالوهاب فراتي / اول / 1394 / وزيري / 316 / 200000
68 / درآمدی بر فلسفه سیاسی اسلامی / احمد واعظی / اول / 1395 / رقعی / 248 / 150000
69 / تحلیلی بر ابعاد سیاسی ـ حقوقی فاجعه منا / مختار شیخ حسینی؛ همت بدرآبادی / اول / 1395 / وزیری / 424 / 300000
70 / مقایسه کارکرد سیاسی روحانیت شیعه و روحانیت کاتولیک / رضا عیسی‌نیا / اول / 1395 / رقعی / 180 / 140000
71 / استقلال حوزه و دولت جمهوری اسلامی ایران / رضا عیسی‌نیا / اول / 1395 / رقعی / 272 / 200000
72 / دانش سیاسی عقلی در تمدن اسلامی / محمد پزشگی / اول / 1395 / رقعی / 212 / 140000
73 / فلسفه سیاسی صدرالمتألهین / شریف لک‌زایی / دوم / 1396 / رقعی / 412 / 270000
74 / جامعه‌شناسی خشونت در افغانستان / محمدعارف فصیحی دولتشاهی / اول / 1395 / رقعی / 300 / 210000
75 / جایگاه وحی در فلسفه سیاسی / احمدرضا یزدانی مقدم / اول / 1395 / رقعی / 440 / 300000
76 / روایات سیاسی ـ حکومتی غررالحکم / سیدسجاد ایزدهی / اول / 1396 / رقعی / 468 / 300000
77 / آرمان‌شهر مهدوی در اندیشه سیاسی اسلامی / محمد سلمان / اول / 1396 / رقعی / 208 / 130000
78 / خوانش سیاسی متون حکمت متعالیه / علیرضا صدرا / اول / 1396 / رقعی / 372 / 240000
79 / پرتوی از مدیریت امام خمینی(قده) / علی‌آقا پیروز / اول / 1396 / رقعی / 348 / 260000
80 / حوزه انقلابی؛ مسولیت‌های ملی و فراملی؛ جلد اول / محمود فلاح / اول / 1396 / رقعی / 388 / 290000
81 / حوزه انقلابی؛ مسولیت‌های ملی و فراملی؛ جلد دوم / محمود فلاح / اول / 1396 / رقعی / 400 / 300000
82 / حوزه انقلابی؛ مسؤولیت‌های ملی و فراملی؛ نشست‌ها / همت بدرآبادی / اول / 1396 / رقعی / 244 / 180000
83 / تأملات فلسفی سیاسی در ایران معاصر / مرتضی یوسفی‌راد / اول / 1396 / رقعی / 364 / 270000
84 / مناسبات اخلاق و سیاست در حکمت متعالیه / نجمه کیخا / اول / 1397 / رقعی / 304 / 240000
85 / درآمدی بر اندیشه سیاسی امام موسی صدر / شریف لک‌زایی / اول / 1397 / رقعی / 368 / 350000
86 / تطبیق قاعده نفی سبیل بر قوانین افغانستان و سند استراتژیک آمریکا / سیدامیرحسین حسینی ترکستانی / اول / 1397 / رقعی / 432 / 420000 
87/ مطالعات فقه سیاسی؛ مجموعه نشست‌ها و گفتگوها / محمود فلاح / اول / 1397 / رقعی / 328 / 350000
88 / مؤلفه‌ها و ارزش‌های اساسی انقلاب اسلامی ایران / رجبعلی اسفندیار / اول / 1397 / رقعی / 252 / 320000
89 / پرسش‌هایی در باب چیستی و عملکرد انقلاب اسلامی / مختار شیخ حسینی / اول / 1397 / رقعی / 220 / 280000
90 / انقلاب اسلامی و توسعه علوم انسانی و اسلامی / سیدجواد میرخلیلی / اول / 1397 / رقعی / 468 / 550000
91 / انقلاب اسلامی و انتخابات / محسن جبارنژاد / اول / 1397 / رقعی / 112 / 200000
92/ درآمدی بر مسئله کارآمدی در جمهوری اسلامی ایران / علیرضا زهیری / اول / 1397 / رقعی / 312 / 450000
93 / اندیشه سیاسی علامه محمدحسین حسینی طهرانی / محمدرضا ملایی / اول / 1397 / رقعی / 312 / 500000
94 / ظرفیت‌های اندیشه سیاسی اسلام در تولید سرمایه اجتماعی / راضیه زارعی / اول / 1397 / رقعی / 384 / 60000
95 / هویت ملی در اسناد فرادستی جمهوری اسلامی ایران / میثم بلباسی / اول / 1397 / رقعی / 504 / 800000
96 / فلسفه علم سیاست و حکمت متعالیه / محمد پزشگی / اول / بهار 1398 / رقعی / 344 / 550000
97 / سیاست هویت در جمهوری اسلامی ایران (1368ـ1392) / علیرضا زهیری / اول / تابستان 1398 / رقعی / 312 / 500000
98 / سیر تطور هویت‌یابی شیعیان تا پایان مکتب شیعی بغداد / عبدالمجید مبلغی / اول / تابستان 1398 / وزیری / 560 / 900000
99/ پیامد سیاست ها و برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران بر مشارکت سیاسی ، تحزب و ثبات سیاسی/محمد تقی آل غفور/اسفند 1390/رقعی/488/ 4500
100/ امامت و رهبری در نگاه عقل و دین/محمد حسین مختاری/اول/اسفند 1389/رقعی/392/ 500
101. صدور انقلاب اسلامی/غلامرضا عراقی/دوم/1399/رقعی/196ص.
102.تاثیر مناقشات کلام سیاسی بر رقابت های سیاسی جمهوری اسلامی ایران/علی آقا جانی/اول/1398/وزیری/588 ص.
103.نسبت مرجعیت دینی با نهاد ولایت فقیه/عبدالوهاب فراتی/اول/1398/رقعی/256 ص.
104. امنیت متعالیه/نجف لک زایی/اول/1398/رقعی/484ص.
105.چیستی فلسفه سیاسی مشاء/مرتضی یوسفی راد/اول/1399/340ص.
106.مرچع امنیت در فقه امامیه و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران/هادی حاج زاده/اول/1399/رقعی/608ص.
107.منتخب نصوص فقه السیاسیه الیعی/علی خالقی/اول/1399/وزیری/480ص.


ردیف / نام کتاب / نویسنده / چاپ / تاریخ / قطع / صفحه / قیمت
1 / جايگاه عقل در استنباط احکام / سعيد قماشي / دوم / 1386 / رقعي / 264 / 26000
2 / تعزيرات از ديدگاه فقه و حقوق جزا / قدرت‌الله انصاري / دوم / 1386 / وزيري / 640 / 50000
3 / بررسي فقهي ـ حقوقي پيوند اعضا / اسماعيل آقابابايي / دوم / 1386 / رقعي / 272 / 10000
4 / حقوق مالي زوجه / فرج‌الله هدايت‌نيا گنجي / اول / 1385 / رقعي / 264 / 10000
5 / شورا در فتوا / حميد شهرياري / دوم / 1386 / رقعي / 312 / 12000
6 / نظرية حق الطاعة / رضا اسلامي / دوم / 1386 / رقعي / 384 / 16000
7 / مباني سياست جنايي حکومت اسلامي / جلال الدين قياسي / دوم / 1386 / رقعي / 384 / 15000
8 / قانون‌گذاري در نظام جمهوري اسلامي / ابراهيم شفيعي سروستاني / اول / 1385 / وزيري / 552 / 22000
9 / مباني مسئوليت مدني قراردادي / سيدحسن وحدتي شبيري / دوم / 1395 / رقعي / 328 / 20000
10 / پژوهشي فقهي در خبر و خبرگزاري / جواد فخار طوسي / دوم / 1396 / رقعي / 352 / 33000
11 / حق حکم و تکليف / سيف‌الله صرامي / اول / 1385 / وزيري / 568 / 22000
12 / پيش‌درآمدي بر مکتب‌شناسي فقهي / سعيد ضيائي‌فر / اول / 1385 / وزيري / 416 / 16000
13 / مسئوليت مدني در فقه اماميه / محمود حکمت‌نيا / دوم / 1389 / رقعي / 384 / 15000
14 / ملاکات احکام و شيوه‌هاي استکشاف آن / سيدمحمدعلي ايازي / دوم / 1389 / وزيري / 616 / 6500
15 / معيار بازشناسي احکام ثابت و متغير در روايات؛ جلد اول / حسنعلي علي‌اکبريان / دوم / 1386 / رقعي / 264 / 2600
16 / معيار بازشناسي احکام ثابت و متغير در روايات؛ جلد دوم / حسنعلي علي‌اکبريان / دوم / 1386 / رقعي / 272 / 2700
17 / رابطه جرم و گناه /  سيدصادق سيدحسيني تاشي / دوم / 1389 / رقعي / 240 / 2600
18 / قاعده عدالت در فقه اماميه / حسنعلي علي‌اکبريان / دوم / 1396 / وزيري / 440 / 28000
19 / اصول فقه حکومتي / رضا اسلامي / سوم / 1396 / وزيري / 456 / 30000
20 / حجاب؛ مسئوليت‌ها و اختيارات دولت اسلامي؛ جلد اول / ابراهيم شفيعي سروستاني / اول / 1387 / وزيري / 696 / 7000
21 / حجاب؛ مسئوليت‌ها و اختيارات دولت اسلامي؛ جلد دوم / ابراهيم شفيعي سروستاني / اول / 1387 / وزيري / 752 / 7500
22 / حجاب ؛ مسئوليت‌ها و اختيارات دولت اسلامي؛ جلد سوم / ابراهيم شفيعي سروستاني / اول / 1387 / وزيري / 352 / 4000
23 / احکام المرتد في الشريعة الاسلاميه؛ المجلد الاول / حسين عليان اميني / اول / 1387 / وزيري / 576 / 7500
24 / احکام المرتد في الشريعة الاسلاميه؛ المجلد الثانی / حسين عليان اميني / اول / 1387 / وزيري / 616 / 8000
25 / فقه المسائل المستحدثة / علي عباس الموسوي / اول / 1388 / رقعي / 264 / 3200
26 / بررسي فقهي حقوقي جرايم رايانه‌اي / حسينعلي باي؛ بابک پورقهرماني / اول / 1388 / وزيري / 582 / 9000
27 / تأثير اخلاق در اجتهاد / سعيد ضيائي‌فر / اول / 1388 / وزيري / 512 / 6000
28 / اهداف دنيوي فقه / محمدعلي سلطاني / اول / 1388 / رقعي / 240 / 3000
29 / درآمدي بر تروريسم‌پژوهي / عبدالمجيد مبلغي / اول / 1389 / رقعي / 168 / 2500
30 / مسائل فقهي و حقوقي شرکت‌هاي هرمي / اسماعيل آقابابائي نبي / اول / 1389 / رقعي / 136 / 3600
31 / الکل و فرآورده‌هاي آن در فقه اسلامي / سيدحسن وحدتي شبيري / اول / 1389 / رقعي / 480 / 1800
32 / اهداف مجازات‌ها در جرايم جنسي / رحيم نوبهار / دوم / 1390 / وزيري / 408 / 7500
33 / پژوهشي فقهي – حقوقي در جرايم مطبوعاتي / عادل ساريخاني / اول / 1389 / وزيري / 488 / 8500
34 / موضوع‌شناسي در فقه / عليرضا فرحناک / اول / 1390 / وزيري / 422 / 4300
35 / بررسي فقهي حقوقي مسئوليت‌ مدني ناشي از تصميمات قضايي / محمد صالحي مازندراني / اول / 1391 / وزيري / 548 / 8700
36 / آشنايي با حقوق جزا و جرم شناسي / اسمعيل رحيمي‌نژاد / اول / 1391 / رقعي / 328 / 5000
37 / مقايسه منابع و روش‌هاي فقه و حقوق / سيف‌الله صرامي / اول / 1391 / وزيري / 540 / 9000
38 / درآمدي بر رويکرد حکومتي به فقه / سعيد ضيائي‌فر / اول / 1391 / رقعي / 240 / 3800
39 / حقوق متهمان (بررسي فقه حقوقي) / جواد فخار طوسي / اول / 1391 / وزيري / 512 / 8800
40 / تصرفات حقوقي منافي با حق متعهدله / اسماعيل نعمت‌اللهي / اول / 1391 / رقعي / 304 / 4800
41 / مسئوليت مدني ناشي از تخريب محيط زيست / عزيز الله فهيمي / دوم / 1396 / وزيري / 436 / 28000
42 / بررسي فقهي مديريت در روابط زن و شوهر / امير رحماني / دوم / 1396 / وزيري / 632 / 42000
43 / مسائل فقهي و حقوقي قتل از روي ترحم (اتانازي) / اسماعيل آقا بابايي نبي / اول / 1391 / رقعي / 256 / 6400
44 / پژوهشي فقهي در شناخت موضوع و بازنگري ادله سنن يائسگي / سيدضياء مرتضوي / اول / 1391 / وزيري / 512 / 15000
45 / مأخذ شناسي قواعد فقهي / جمعي از محققان و عليرضا فرحناک / اول / 1393 / وزيري / 728 / 40000
46 / منابع و ادله علم اصول فقه / سيف الله صرامي / اول / 1393 / رقعي / 276 / 14000
47 / ميراث فرهنگي / سيد محسن فتاحي / اول / 1393 / رقعي / 416 / 21000
48 / دانشنامه اصوليان شيعه؛ جلد اول / محمدرضا ضميري/ اول / 1393 / وزيري / 624 / 40000
49 / دانشنامه اصوليان شيعه؛ جلد دوم / محمدرضا ضميري / اول / 1393 / وزيري / 448 / 30000
50 / فلسفه حقوق اسلامي / محمدخالد مسعود / اول / 1394 / وزيري / 408 / 250000
51 / اصل حسن نيت در قراردادها / علي جعفري / اول / 1394 / رقعي / 364 / 220000
52 / اعاده حيثيت و جبران خسارت معنوي ناشي از دعاوي کيفري / جواد فخارطوسي / اول / 1394 / رقعي / 408 / 250000
53 / اندیشه کلامی عصمت / بهروز مینایی / اول / 1395 / رقعی / 560 / 350000
54 / درآمدی بر مسئله روابط زن و مرد در جامعه اسلامی / علیرضا فجری / دوم / 1396 / رقعی / 332 / 220000
55 / درآمدی بر فلسفه احکام؛ کارکردها و راه های شناخت / حسنعلی علی اکبریان / اول / 1395 / رقعی / 516 / 350000
56 / نظریه‌پردازی در فقه و اصول / علی شفیعی / اول / 1395 / وزیری / 488 / 350000
57 / فرهنگ موضوعات و چکیده آثار شهیدمطهری(ره) / محمدهادی یعقوب نژاد / اول / 1396 / رحلی / 1024 / 850000
58 / ماهیت فقهی دولت و ضمان اقدام‌های زیانبار آن / سیدضیاء مرتضوی / اول / 1396 / وزیری / 624 / 450000
59 / مأخذشناسی جامع فقه اسلامی ؛ جلد اول ( آ ـ الف) / محمد نوری / اول / 1396 / رحلی / 712 / 4000000(دوره)
60 / مأخذشناسی جامع فقه اسلامی ؛ جلد دوم (ب ـ ذ) / محمد نوری / اول / 1396 / رحلی / 920 / 4000000(دوره)
61 / مأخذشناسی جامع فقه اسلامی ؛ جلد سوم (ر ـ ظ) / محمد نوری / اول / 1396 / رحلی / 744 / 4000000(دوره)
62 / مأخذشناسی جامع فقه اسلامی ؛ جلد چهارم (ع ـ ل) / محمد نوری / اول / 1396 / رحلی / 802 / 4000000(دوره)
63 / مأخذشناسی جامع فقه اسلامی ؛ جلد پنجم (م ـ ی) / محمد نوری / اول / 1396 / رحلی / 806 / 4000000(دوره)
64 / مالکیت فضای مجاذی زمین و احکام بهره‌برداری از آن / محمدحسن نجفی‌راد / اول / 1397 / رقعی / 264 / 180000
65 / تأثیر دیدگاه‌های فقهی بر قوانین کیفری در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص / اسماعیل آقابابائی بنی / اول / 1397 / رقعی / 476 / 500000
66 / قراردادهای الکترونیکی از دیدگاه فقه و حقوق / رسول مظاهری؛ محمدعلی خادمی کوشا / اول / 1397 / وزیری / 560 / 900000
67.مکتب فقهی محقق اردبیلی/محمد علی سلطانی،علی حسینی/اول/1398/رقعی/392ص.
68.جایگاه قواعد استظهار در حل مسائل مستحدثه/رضا اسلامی/اول/1398/وزیری/608ص.


ردیف / نام کتاب / نویسنده / چاپ / تاریخ / قطع / صفحه / قیمت
1 / کتاب‌شناخت اخلاق اسلامي / جمعي از نويسندگان / چهارم / 1393 / وزيري / 472 / 23000
2 / اخلاق کاربردي / جمعي از نويسندگان / سوم / 1389 / رقعي / 464 / 18000
3 / جريان‌شناسي انتقادي عرفان‌هاي نوظهور / حميدرضا مظاهري سيف / پنجم / 1389 / رقعي / 400 / 16000
4 / تربيت توحيدي / حسين معن / احمد ناظم / اول / 1387 / رقعي / 336 / 3000
5 / درآمدي بر زي طلبگي / محمد عالم‌زاده نوري / هشتم / 1396 / رقعي / 192 / 11000
6 / رشد اخلاقي؛ کتاب راهنما؛ جلد اول / گروه مترجمان / دوم / 1395 / وزيري / 542 / 38000
7 / رشد اخلاقي ؛ کتاب راهنما؛ جلد دوم / گروه مترجمان / دوم / 1395 / وزيري / 530 / 37000
8 / خوبي، الزام اخلاقي و امر الهي / محمود مرواريد و احمدرضا همتي / اول / 1389 / رقعي / 296 / 3800
9 / اخلاق اسلامي و کاربست قاعده تسامح در ادله سنن / محمد تقي اسلامي / اول / 1390 / رقعي / 176 / 2600
10 / تعارض اخلاقي و دانش اصول فقه / حسن بوسليکي / اول / 1391 / رقعي / 296 / 4600
11 / اخلاق حرفه‌اي و وظايف صنفي روحانيت از نگاه امام خميني(ره) / حميد آقانوري / اول / 1391 / رقعي / 404 / 9500
12 / استنباط حکم اخلاقي از «سيره و عمل معصوم»‌ / محمد عالم‌زاده نوري / دوم / 1392 / رقعي / 344 / 14000
13 / نقش مربي در تربيت اخلاقي – معنوي / محمد عالم‎‌زاده نوري؛ حسن بوسليکي وحسين مرادي / دوم / 1393 / رقعي / 324 / 10000
14 / فقه و اخلاق اسلامي مقايسه‌اي علم‌شناختي / مهدي احمدپور / دوم / 1395 / رقعي / 13000
15 / درآمدي بر سبک بندگي / کاظم دليري / دوم / 1393 / وزيري / 440 / 14000
16 / المدارس الاخلاقيه في الفکرالاسلامي / مجموعه من المحققين / اول / 1389 / وزيري / 480 / 7500
17 / مناسبات اخلاق و فقه / محمد هدايتي / اول / 1392 / رقعي / 348 / 18000
18 / تأثير ايمان بر اخلاق فضيلت از ديدگاه اسلام / حجت الله آزاد / اول / 1393 / رقعي / 320 / 16000
19 / عرفان و بايسته هاي عرفان پژوهي / محمدرضا فلاح شيرواني؛ کاظم دليري / اول / 1393 / وزيري / 416 / 22000
20 / فرهنگ آثار عرفان اسلامی / سیدرضا باقریان موحد / اول / 1395 / رحلی / 592 / 450000
21 / استنباط حکم اخلاقی از متون دینی و ادله لفظی؛ دفتر اول / محمد عالم زاده نوری / اول / 1396 / رقعی / 472 / 300000
22 / استنباط حکم اخلاقی از متون دینی و ادله لفظی؛ دفتر دوم / محمد عالم‌زاده نوری / اول / 1397 / رقعی / 384 / 600000
23 / معنویت‌گرایی جدید / احمد شاکرنژاد / اول / 1397 / رقعی / 392 / 500000
24 / درآمدی بر مبانی و روش‌های روان‌شناختی ـ تربیتی عفاف و حجاب / محمدرضا سالاری‌فر و دیگران / اول / 1397 / وزیری / 532 / 650000
25.درآمدی بر سبک بخشندگی/ کاظم دلیری/اول/1398/رقعی/464ص.
26.نظریه‌های کلاسیک شناختی ـ تحولی در رشد اخلاقی/حسین دیبا، حسن بوسلیکی، حسین مرادی/اول/1398/رقعی/    488ص.
27.جرم ترک انفاق/اسماعیل آقابابایی نبی/اول/1398/رقعی/156ص.
28.درآمدی بر مطالعات معنویت؛ نشست‌ها و سخنرانی‌ها/حجت‌الله آزاد، احمد شاکرنژاد/دوم/1399/رقعی/276ص.ردیف / نام کتاب / نویسنده / چاپ / تاریخ / قطع / صفحه / قیمت
1 / فرهنگ‌نامه اصول فقه / جمعي از محققان / پنجم / 1397 / رحلي / 920 / 125000
2 / اصطلاح‌نامه اصلاح الگوي مصرف / جمعي از محققان / اول / 1389 / وزيري / 680 / 9500
3 / فرهنگ‌نامه علوم قرآني / جمعي از محققان / اول / 1394 / رحلي / 1028 / 800000
4 / فرهنگ موضوعات و چکیده آثار شهیدمطهری(ره) / محمدهادی یعقوب نژاد / اول / 1396 / رحلی / 1024 / 850000 
5 / اصطلاح‌نامه فقه؛ جلد اول / جمعی از محققان / اول / 1397 / رحلی / 700 / 12500000(دوره)
6 / اصطلاح‌نامه فقه؛ جلد دوم / جمعی از محققان / اول / 1397 / رحلی / 796 / 12500000(دوره)
7 / اصطلاح‌نامه فقه؛ جلد سوم / جمعی از محققان / اول / 1397 / رحلی / 792 / 12500000(دوره)
8 / اصطلاح‌نامه فقه؛ جلد چهارم / جمعی از محققان / اول / 1397 / رحلی / 792 / 12500000(دوره)
9 / اصطلاح‌نامه فقه؛ جلد پنجم / جمعی از محققان / اول / 1397 / رحلی / 760 / 12500000(دوره)
10 / اصطلاح‌نامه فقه؛ جلد ششم / جمعی از محققان / اول / 1397 / رحلی / 760 / 12500000(دوره)
11 / اصطلاح‌نامه فقه؛ جلد هفتم / جمعی از محققان / اول / 1397 / رحلی / 760 / 12500000(دوره)
12 / اصطلاح‌نامه فقه؛ جلد هشتم / جمعی از محققان / اول / 1397 / رحلی / 756 / 12500000(دوره)ردیف / نام کتاب / نویسنده / چاپ / تاریخ / قطع / صفحه / قیمت

1 / علم، عقل و دين / درک استينزبي؛ علي حقي / دوم / 1388 / وزيري / 352 / 4000
2 / زيبايي‌شناسي آيات قرآن / سيدحسين سيدي / اول / 1390 / وزيري / 480 / 7500
3 / راه‌هاي شرعي سپرده‌گذاري در بانک‌ها / محمدحسين احمدي؛ سيدمحمد حسيني / دوم / 1395 / رقعي / 336 / 22000
4 / سير تاريخي اعجاز قرآن / سيدحسين سيدي / اول / 1392 / رقعي / 264 / 14000
5 / تغيير مخاطب در قرآن / شهره شاهسوندي؛ اميد خانه‌زاد / اول / 1392 / رقعي / 384 / 18000
6 / هرمنوتيک و نوانديشي / جهانگير مسعودي / دوم / 1392 / وزيري / 408 / 12000
7 / درآمدي بر مفهوم تغييرات اجتماعي در قرآن / سيدعلي نقي ايازي؛ نيکو سادات هدايتي / دوم / 1395 / رقعي / 280 / 17000
8 / نظریه اعتبار قانونی در گذار از شخصیت‌گرایی / علی الهی خراسانی / اول / 1395 / رقعی / 336 / 160000
9 / معرفت‌شناسی تجربۀ دینی / کیث ای. یندل؛ علی حقی / اول / 1395 / وزیری / 504 / 350000
10 / مطالعه جامعه‌‌شناختی رابطه اسلام شیعی و مردم‌سالاری / محمدمسعود سعیدی / اول / 1395 / وزیری / 704 / 560000
11 / موانع تفکر در فرایند پیشرفت بر اساس آموزه‌های قرآنی / سیدعلی‌نقی ایازی / اول / 1395 / رقعی / 300 / 210000
12 / اصول و مبانی ادبیات اسلامی / سیدحسین سیدی / اول / 1395 / رقعی / 312 / 220000
13 / نقش علمای شیعه درگسترش تشیع در هند / راضیه نجاتی حسینی / اول / 1395 / وزیری / 580 / 400000
14 / میراث علمی امام حسن و امام حسین(ع) / محمد باغستانی موزه‌گر / اول / 1396 / رقعی / 380 / 260000
15 / اصول و قواعد کشف استدلالی غرض سوره‌های قرآن / محمد خامه‌گر / اول / 1396 / رقعی / 508 / 350000
16 / تبیین نظری سکولار شدن در جامعه ایران معاصر / محمدمسعود سعیدی / اول / 1396 / رقعی / 248 / 170000
17 / چیستی عمل صالح در قرآن کریم / سیدمصطفی احمدزاده / اول / 1396 / رقعی / 452 / 300000
18 / حقیقت حکم شرعی در اصول فقه / بلال شاکری / اول / 1396 / رقعی / 264 / 180000
19 / تفسیر اجتهادی سوره تحریم / محمد خامه‌گر / اول / 1396 / رقعی / 242 / 170000
20 / عرفان در گرو حلقه‌ها / محمدمسعود سعیدی / اول / 1396 / رقعی / 204 / 150000
21 / الزامات فراموش شده توسعه پایدار / سیدمحمد حسینی / اول / 1396 / رقعی / 284 / 220000
22 / آفرینش های هنری در نهچ البلاغه / سیدحسین سیدی / اول / 1397 / رقعی / 320 / 220000
23 / پژوهشی در عرفان حلقه و انرژی‌درمانی / محمدمسعود سعیدی / اول / 1397 / رقعی / 456 / 300000
24 / مکتب های عرفانی حوزه‌های علمی شیعه در ایران و عراق / غلامرضا جلالی / اول / 1397 / رقعی / 320 / 220000
25 / تاریخ روابط اسلام و مسیحیت / هیو گدارد / منصور معتمدی، زهرا مؤدب / اول / بهار 1398 / وزیری / 412 / 660000
26 / دین در دنیای مدرن؛ از کلیساهای جامع تا آیین‌های دینی / استیو بروس / فیاض قرائی / اول / تابستان 1398 / رقعی / 512 / 800000
27.مبانی تفسیر قرآن به قرآن/محمد بهرامی خوشکار/اول/1398    /رقعی/640ص.
28.بافتارهای خیزش علمی شیعه در سده‌های چهارم و پنجم هجری/محمد باغستانی کوزه‌گر/اول/1398/رقعی/300ص.
29.آموزه‌های اسلامی تولید و توزیع/سیدمحمد حسینی/اول/1398/رقعی/208ص.
30.فرهنگ چند معنایی/توماس باور/ غلامرضا خدیوی/اول/1398/وزیری/652ص.
31.زمانه، زندگی و کارنامه ملاحسین واعظ کاشفی    /مصطفی گوهری فخرآباد    /اول/1399/رقعی/472ص.
32.درآمدی بر هنجارسازی اجتماعی/    سیدمحسن میرسندسی/اول/1399/رقعی/220ص.
33.نظریه‌های زبان‌شناسی دانشمندان مسلمان در دروه شکوفایی تمدن اسلامی/سیدحسین سیدی/اول/1399/رقعی/476ص.
34.مکتب‌های عرفانی حوزه‌های علمی شیعه در هند و پاکستان/غلامرضا جلالی/اول/1399/رقعی/ص.382
35.نظریه معنویت در قران/محمدمسعود سعیدی/اول    1399/رقعی/336ص.
36.بررسی جامعه‌شناختی الگوی اسلامی پیشرفت/سیدعلی‌نقی ایازی/اول/1399/رقعی/452ص.ردیف / نام کتاب / نویسنده / چاپ / تاریخ / قطع / صفحه / قیمت

1 / سيف الامّه و برهان الملّة / ملا احمد بن محمد مهدي نراقي / اول / 1385 / وزيري / 464 / 18000
2 / تفسير سورة الفاتحه؛ المجلد الاول / جمعي از محققان / اول / 1385 / وزيري / 568 / 22000
3 / تفسير سورة الفاتحه؛ المجلد الثانی / جمعي از محققان / اول / 1385 / وزيري / 632 / 25000
4 ـ 12 / موسوعه العلامه البلاغی (9مجلد) / جمعي از محققان / دوم / 1389 / وزيري / 9مجلد / 400000
13 / رجال الاشعريين من المحدثين و اصحاب الائمه / الشيخ جعفر المهاجر / اول / 1386 / وزيري / 256 / 2600
14 / شناخت‌نامه بهايي (فارسي) / علي‌اکبر زماني‌نژاد / اول / 1387 / وزيري / 600 / 6500
15 / الشیخ بهاءالدین محمد العاملی / مجموعه من المحققین / اول / 1387 / وزيري / 528 / 6200
16 / شناخت‌نامه بهايي (انگليسي) / محمد کاظم رحمتي / اول / 1387 / وزيري / 520 / 6000
17 ـ 37 / موسوعه الشهید الاول (21مجلد) / شهيد اول / دوم / 1392 / وزيري / 21مجلد / 6000.000
38ـ67 / موسوعه الشهيد الثاني (30مجلد) / شهيد ثاني / اول / 1392 / وزيري / 30مجلد / 15000000
68 / الدر المنثور من المأثور و غير المأثور؛  الجزء الاول / شيخ علي العاملي / اول / 1390 / وزيري / 524 / 13000
69ـ70 / الدر المنثور من المأثور و غير المأثور؛ الجزء الثانی و الثالث / الشيخ علي العاملي / اول / 1390 / وزيري / 686 / 16000
71 / آيينه حقايق‌نما / مولا محمدبن‌شاه مرتضي کاشاني / اول / 1391 / رقعي / 284 / 4500
72 / اخلاق منصوري / غياث‌الدين منصور دشتکي / اول / 1391 / رقعي / 300 / 4600
73 / اساس‌الأحکام / احمدبن‌مهدي النراقي / اول / 1391 / وزيري / 560 / 9500
74ـ83 / أنوار الفقاهه (10مجلد) / حسن بن جعفرکاشف الغطاء / اول / 1393 / وزيري / 10مجلد / 450000
84 / منهج السالکين و وسيله نجاه الهالکين / آقاحسين محقق خوانساري / اول / 1394 / وزيري / 728 / 550000
85-87 / الصحابة الکرام (3مجلد) / محمدعلي الاحمديان النجف آبادي / اول / 1394 / وزيري / 3مجلد / 250000
88 / مناط الاحکام / مولي نظرعلي الطالقاني / اول / 1394 / وزيري / 888 / 650000
89 / تهذيب الاخلاق / احمدبن محمدبن مسکويه / اول / 1394 / وزيري / 312 / 300000 
90ـ103 / موسوعه الامام محمدالحسین آل‌کاشف الغطاء؛ الآثار الکلامیه (14مجلد) / آل‌کاشف الغطاء / اول / 1396 / وزیری / 14مجلد / 700000
104 / اسداء الرغاب فی مساله الحجاب / السید محمدباقر اللکهنوی الکشمیری / اول / 1396 / وزیری / 644 / 500000
105 / الهیات شوارق الالهام فی شرح تجرید الکلام / عبدالرزاق لاهیجی؛ تحقیق: اکبر اسد علی‌زاده / اول / 1397 / وزیری / 456 / 400000
106 / منتقد المنافع فی شرح مختصر النافع: الصلاه1؛ الجزء السابع / حبیب‌الله الشریف الکاشانی / اول / 1397 / وزیری / 596 / 3500000(دوره)
107 / منتقد المنافع فی شرح مختصر النافع: الصلاه2؛ الجزء الثامن / حبیب‌الله الشریف الکاشانی / اول / 1397 / وزیری / 696 / 3500000(دوره)
108 / منتقد المنافع فی شرح مختصر النافع: الصلاه3؛ الجزء التاسع / حبیب‌الله الشریف الکاشانی / اول / 1397 / وزیری / 680 / 3500000(دوره)
109 / منتقد المنافع فی شرح مختصر النافع: الصلاه4؛ الجزء العاشر / حبیب‌الله الشریف الکاشانی / اول / 1397 / وزیری / 732 / 3500000(دوره)
110.موسوعة الإمام محمّد الحسين آل كاشف الغطاء: الآثار الفقهيّة / الجزء الأوّل/محمدالحسین آل‌کاشف الغطاء/اول/1398/وزیری/.336ص.
111.موسوعة الإمام محمّد الحسين آل كاشف الغطاء: الآثار الفقهيّة / الجزء الثاني/محمدالحسین آل‌کاشف الغطاء/اول/1398/وزیری/444ص.
112.موسوعة الإمام محمّد الحسين آل كاشف الغطاء: الآثار الفقهيّة / الجزء الثالث/محمدالحسین آل‌کاشف الغطاء/اول/1398/وزیری/484ص.
113.موسوعة الإمام محمّد الحسين آل كاشف الغطاء: الآثار الفقهيّة / الجزء الرابع/محمدالحسین آل‌کاشف الغطاء/اول/1398/وزیری/424ص.
114.موسوعة الإمام محمّد الحسين آل كاشف الغطاء: الآثار الفقهيّة / الجزء الخامس/محمدالحسین آل‌کاشف الغطاء/اول//398/وزیری/492ص.
115.موسوعة الإمام محمّد الحسين آل كاشف الغطاء: الآثار الفقهيّة / الجزء السادس/محمدالحسین آل‌کاشف الغطاء/اول/1398/وزیری/512ص.
116.موسوعة الإمام محمّد الحسين آل كاشف الغطاء: الآثار الفقهيّة / الجزء السابع/محمدالحسین آل‌کاشف الغطاء/اول    1398/وزیری/492ص.
117.موسوعة الإمام محمّد الحسين آل كاشف الغطاء: الآثار الفقهيّة / الجزء الثامن/محمدالحسین آل‌کاشف الغطاء/اول/    1398/وزیری/440ص.
118.موسوعة الإمام محمّد الحسين آل كاشف الغطاء: الآثار الفقهيّة / الجزء التاسع/محمدالحسین آل‌کاشف الغطاء/اول/1398/وزیری/448ص.
119.موسوعة الإمام محمّد الحسين آل كاشف الغطاء: الآثار الفقهيّة / الجزء العاشر/محمدالحسین آل‌کاشف الغطاء/اول/1398/وزیری/428ص.

120.موسوعة الإمام محمّد الحسين آل كاشف الغطاء: الآثار الفقهيّة / الجزء الحادي عشر/محمدالحسین آل‌کاشف الغطاء/اول/1398    /وزیری/560ص.
121.موسوعة الإمام محمّد الحسين آل كاشف الغطاء: الآثار الفقهيّة / الجزء الثاني عشر/محمدالحسین آل‌کاشف الغطاء    /اول/1398/وزیری/508ص.
122.موسوعة الإمام محمّد الحسين آل كاشف الغطاء: الآثار الفقهيّة / الجزء الثالث عشر/محمدالحسین آل‌کاشف الغطاء    /اول/1398/وزیری/284ص.
123.موسوعة الإمام محمّد الحسين آل كاشف الغطاء: الآثار الفقهيّة / الجزء الرابع عشر/محمدالحسین آل‌کاشف الغطاء/اول/1398/وزیری/448ص.
124.موسوعة الإمام محمّد الحسين آل كاشف الغطاء: الآثار الفقهيّة / الجزء الخامس عشر/محمدالحسین آل‌کاشف الغطاء/اول/1398/وزیری/408ص.
125.موسوعة الإمام محمّد الحسين آل كاشف الغطاء: الآثار الفقهيّة / الجزء السادس عشر/محمدالحسین آل‌کاشف الغطاء/اول/1398/وزیری/444ص.
126.موسوعة الإمام محمّد الحسين آل كاشف الغطاء: الآثار الفقهيّة / الجزء السابع عشر/محمدالحسین آل‌کاشف الغطاء/اول/1398    وزیری/464ص.
127.موسوعة الإمام محمّد الحسين آل كاشف الغطاء: الآثار الفقهيّة / الجزء الثامن عشر/محمدالحسین آل‌کاشف الغطاء    اول/1398/وزیری/484ص.
128.موسوعة الإمام محمّد الحسين آل كاشف الغطاء: الآثار الفقهيّة / الجزء التاسع عشر/محمدالحسین آل‌کاشف الغطاء/اول/1398/وزیری/416ص.
129.موسوعة الإمام محمّد الحسين آل كاشف الغطاء: الآثار الفقهيّة / الجزء العشرون/محمدالحسین آل‌کاشف الغطاء/اول//1398/وزیری/376/ص.
130.موسوعة الإمام محمّد الحسين آل كاشف الغطاء: الآثار الفقهيّة / الجزء الحادي والعشرون/محمدالحسین آل‌کاشف الغطاء/اول/1398/وزیری/456ص.
131.موسوعة الإمام محمّد الحسين آل كاشف الغطاء: الآثار الفقهيّة / الجزء الثاني والعشرون/محمدالحسین آل‌کاشف الغطاء/اول/1398/وزیری/292ص.
132.موسوعة الإمام محمّد الحسين آل كاشف الغطاء: الآثار الفقهيّة / الجزء الثالث والعشرون/محمدالحسین آل‌کاشف الغطاء/اول/1398/وزیری/ص.356
133.موسوعة الإمام محمّد الحسين آل كاشف الغطاء: الآثار الفقهيّة / الجزء الرابع والعشرون/محمدالحسین آل‌کاشف الغطاء/اول/1398/وزیری/380ص.
134.موسوعة الإمام محمّد الحسين آل كاشف الغطاء: الآثار الفقهيّة / الجزء الخامس والعشرون/محمدالحسین آل‌کاشف الغطاء/اول/1398/وزیری/452ص.
135.موسوعة الإمام محمّد الحسين آل كاشف الغطاء: الآثار الفقهيّة / الجزء السادس والعشرون/محمدالحسین آل‌کاشف الغطاء/اول/1398/وزیری/700ص.
136.در مسیر احیای آثار حکیم ابونصر فارابی/اکبر اسد علیزاده    اول/1399/وزیری/240ص.پژوهشکده مطالعات تمدنی و اجتماعی
ردیف / نام کتاب / نویسنده / چاپ / تاریخ / قطع / صفحه / قیمت
1 / جستاري نظري در باب تمدّن / جمعي از نويسندگان / دوم / 1388 / رقعي / 136 / 1600
2/ دين ، رسانه، ارتباطات اجتماعي / حسن خيري / اول / 1389 / وزيري / 544 / 7500
3 / تمدن و تجدد در انديشه معاصر عرب / حبيب‌الله بابايي / اول / 1390 / رقعي / 328 / 5000
4 / آيين عرفي / جمعي از نويسندگان / اول / 1390 / رقعي / 512 / 7000
5 / غرب‌شناسي علماي شيعه در تجربه ايران معاصر / احمد رهدار / دوم / 1393 / وزيري / 1000 / 40000
6/ کاوش هاي نظري درالهيات وتمدن / حبيب الله بابايي / 1393 / رقعي / 604 / 30000
7 / سکولاريسم از ظهور تا سقوط / رحيم راستي تبار / اول / 1393 / رقعي / 436 / 22000
8 / روش شناسي مطالعات اسلامي در غرب / ياسرعسگري؛ رسول نوروزي فيروز / اول / 1393 / رقعي / 432 / 22000
9 / تفکر نظري در جامعه شناسي / ويليام اسکيدمور / دوم / 1392 / وزيري / 360 / 12000
10 / همايش ملي مناسبات روحانيت و نسل جوان؛ جلد اول/ محمدرضا ضميري؛ علي باقري‌فر / اول / 1388 / وزيري / 224 / 3500
11 / همايش ملي مناسبات روحانيت و نسل جوان؛ جلد دوم/ محمد رضا ضميري؛ علي باقري‌فر / اول / 1388 / وزيري / 312 / 4500
12 / همايش ملي مناسبات روحانيت و نسل جوان؛ جلد سوم / محمدرضا ضميري؛ علي باقري‌فر / اول / 1388 / وزيري / 440 / 4800
13 / همايش ملي مناسبات روحانيت و نسل جوان؛ جلد چهارم / محمدرضا ضميري؛ علي باقري‌فر / اول / 1388 / وزيري / 344 / 3700
14 / نقد تبيين کارکردي دين / امان الله فصيحي / اول / 1390 / رقعي / 248 / 3800
15 / مديريت کيفيت در سازمان‌هاي فرهنگي / سيد محمد حسين هاشميان / دوم / 1395 / رقعي / 236 / 15000
16 / روحانيت واقتضائات جامعه معاصر / محمدکاظم کريمي / دوم / 1396 / رقعي / 260 / 18000
17 / مباني نظام اجتماعي اسلام / حسن خيري / اول / 1393 / رقعي / 468 / 24000
18 / بررسي تحليلي نشر کتاب ديني در ايران / حسين گودرزي / اول / 1394 / رقعي / 184 / 110000
19 / بررسي تحليلي نشر مطبوعات ديني در ايران / حسين گودرزي / اول / 1394 / رقعي / 320 / 200000
20 / ارزش‌ها و هنجارهای مطلوب اجتماعی از منظر اسلام / نصرالله نظری / اول / 1395 / رقعی / 348 / 210000
21 / مطالعه تطبیقی سازمان روحانیت کاتولیک و تشیع / علی الشیخ / اول / 1395 / رقعی / 400 / 250000
22 / روش‌شناسی اندیشه اجتماعی مسلمین / میثم واثقی / اول / 1396 / رقعی / 452 / 30000
23 / پیش درآمدی بر سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی / منصوره اولیایی / اول / 1396 / رقعی / 344 / 240000
24 / غرب‌شناسی انتقادی مسلمین / ذبیح‌الله نعیمیان / اول / 1397 / وزیری / 856 / 1200000
25 / جستارهای اسلامی در عدالت اجتماعی / جمعی از محققان / اول / 1397 / وزیری / 1116 / 1700000
26 / دولت مدرن در روابط بین‌الملل / مجتبی عبدخدایی / اول / بهار 1398 / رقعی / 424 / 650000
27 / گفتمان‌های تمدن اسلامی در ترکیه معاصر / رسول نوروزی فیروز / اول / تابستان 1398 / رقعی / 300 / 450000
28.چیستی تمدن/جمعی از نویسندگان/سیدمحمدحسین صالحی/اول/1398/رقعی/604ص.
29.چکیده مقالات همایش گفتگوهای فرهنگی در چشم‌انداز تمدنی ایران و جهان عرب/گروه مطالعات تمدنی/اول/1398/رقعی/172ص.
30.عیار تمدنی جمهوری اسلامی ایران/محمدرضا بهمنی/اول/1398/وزیری/    760ص.
31.کارنامه تمدنی جمهوری اسلامی ایران/عباس حیدری‌پور/اول    1398/رقعی/264ص.
32.تنوع و تمدن در اندیشه اسلامی    حبیب‌اله بابائی/اول/1399/رقعی/628ص.
33.جستارهای نظری در اسلام تمدنی    حبیب‌اله بابائی/اول/1399/وزیری/776ص.
34.مسائل فرهنگی ـ اجتماعی کرونا و پیامدهای آن در عرصه حکمرانی/مهدی مولائی آرانی/دوم/1399/رقعی/392ص.
35.درآمدی بر نظام کنترال اجتماعی اسلام/شهید شاطری‌پور اصفهانی/اول/1399/رقعی/512ص.
36.ظرفیت‌های تمدنی علم کلام در گفتگو با محمدتقی سبحانی/عباس حیدری‌پور/اول/1399/وزیری/544ص.ردیف / نام کتاب / نویسنده / چاپ / تاریخ / قطع / صفحه / قیمت
1 / نهضت علمي و فرهنگي از نگاه امام خميني(ره) / جمعي از نويسندگان / سوم / 1389 / رقعي / 184 / 7000
2 / نهضت نرم افزار از نگاه مقام معظم رهبري / جمعي از نويسندگان / سوم / 1387 / رقعي / 208 / 8000
3 / جهت داري علوم از منظر معرفت شناختي / دفترجنبش نرم افزاري / سوم / 1389 / رقعي / 208 / 2500
4 / بررسي نسبت عقل و وحي از منظر فلسفه و مکتب تفکيک / هيئت نقد و نظريه‌پرداز / اول / 1388 / رقعي / 136 / 1900
5 / مديريت تحول در حوزه‌ هاي علميه / جمعي از اساتيد و فضلا / اول / 1389 / رقعي / 312 / 4300
6 / الگوي مصرف در چشم انداز مطالعات اسلامي / جمعي از اساتيد / اول / 1389 / رقعي / 176 / 2800
7 / چکيده مقالات همايش نوانديشي ديني / جمعي از نويسندگان / اول / 1389 / رقعي / 104 / 2000
8 / نوآوري و مطالعات ديني / عبدالمجيد مبلغي / اول / 1392 / رقعي / 424 / 20000
9 / نوانديشي ديني / عبدالمجيد مبلغي / اول / 1393 / رقعي / 527 / 26000
10 / رصد نوآوري در پژوهش هاي ديني / عبدالمجيد مبلغي / اول / 1394 / رقعي / 456 / 300000


ردیف / نام کتاب / نویسنده / چاپ / تاریخ / قطع / صفحه / قیمت

1 / نهضت عاشورا، جستارهاي کلامي، سياسي و فقهي / جمعي از محققان / اول / 1377 / وزيري / 648 / 7000
2 / سياست خارجي ايالات متحده آمريکا درخليج فارس / سيد محمد حسيني / اول / 1394 / وزيري / 528 / 350000
3 / مدل مدیریت جامع فرهنگ / علی ماهرالنقش / دوم / 1396 / وزیری / 816 / 650000
4 / راهبرد تربیت اخلاقی در قرآن کریم / محمد عالم‌زاده نوری / اول / 1396 / رقعی / 484 / 300000
5 / جامعه‌شناسی مداحی در ایران / بهرام بیات؛ حمید عباسی / اول / 1397 / رقعی / 480 / 450000
6 / اندیشه ائتلافی بر محور کتاب آسمانی / رضا واعظی / اول / 1397 / رقعی / 188 / 200000
7 / پدیده سِحر؛ چالش‌ها ـ راهکارها / محمدحسن یوسفی چناری / اول / 1397 / پالتویی / 196 / 170000
8 / ارث بی‌وارث / سیدابراهیم رئیسی / اول / 1397 / رقعی / 240 / 250000
9 / تعارض اصل و ظاهر در فقه و قانون / سیدابراهیم رئیسی / اول / 1397 / رقعی / 272 / 350000
10.الهیات شوارق الالهام فی شرح تجرید الکلام/عبدالرزاق لاهیجی؛ تحقیق: اکبر اسد علی‌زاده/اول/1397/وزیری/456ص.
11.حجیت خبر واحد/محمدرضا رضوان‌طلب/اول/1399/رقعی/148ص.ردیف / نام کتاب / نویسنده / چاپ / تاریخ / قطع / صفحه / قیمت

1 / شناخت‌نامه شهيدين / جمعي از محققان / اول / 1388 / وزيري / 624 / 9900
2 / الشهيد الاول في مصادر العربيه / جمعي از محققان / اول / 1388 / وزيري / 500 / 8000
3 / الشهيد الثاني في مصادر العربيه / جمعي از محققان / اول / 1388 / وزيري / 540 / 8500
4 / شناخت‌نامه شهيدين (لاتين) / کاظم رحمتي / اول / 1388 / وزيري / 556 / 10000
5 / مجموعه مقالات شهيدين (قرآن، حديث، کتاب شناسي) / جمعي از نويسندگان / اول / 1388 / وزيري / 424 / 8000
6 / مجموعة مقالات المؤتمر العالمي للشهيدين / جمعي از نويسندگان / اول / 1388 / وزيري / 472 / 9000
7 / مجموعه مقالات شهيدين ( فقه و اصول ) / جمعي از نويسندگان / اول / 1388 / وزيري / 456 / 8000
8 / مجموعه مقالات شهيدين ( تاريخ ،‌کلام و اخلاق‌) / جمعي از نويسندگان / اول / 1388 / وزيري / 624 / 12000
9 / مجموعه مقالات شهيدين (طلاب و دانشجويان) / جمعي از نويسندگان/ اول / 1388 / وزيري / 208 / 3000
10 / شهيد اول، نخستين شهيد راه فقاهت / احمد ترابي / دوم / 1388 / وزيري / 264 / 3600
11 / ابهام‌زدايي از احکام غيبت / شهيد ثاني؛ سيد ابراهيم سيد علوي / اول / 1388 / رقعي / 168 / 6000
12 / اسرار و رموز قلبي نماز / شهيد ثاني؛ بختياري کوه سرخي / اول / 1388 / رقعي / 224 / 3000
13 / چکيده مقالات فارسي و عربي کنگره بين المللي شهيدين / جمعي از نويسندگان / اول / 1388 / رقعي / 134 / 2000
14 / المحقّق الحلّي / محمد مهدي الأصفي / اول / 1388 / رقعي / 184 / 2700


ردیف / نام کتاب / نویسنده / چاپ / تاریخ / قطع / صفحه / قیمت
1 / انديشه‌نامه بلاغي / سيدحسن اسلامي / اول / 1386 / وزيري / 272 / 4500
2 / شناخت‌نامه علامه  بلاغي / علي‌اکبر زماني‌نژاد / اول / 1386 / وزيري / 524 / 6200
3 / البلاغي مفسراً / علي رمضان الأوسي / اول / 1386 / وزيري / 376 / 5000
4 / مجموعه مقالات فارسي کنگره بين‌الملي بلاغي / دبيرخانه کنگره بلاغي / اول / 1386 / وزيري / 352 / 4100
5 / مجموعه مقالات فارسي ـ قرآني کنگره بين الملي بلاغي / دبيرخانه کنگره بلاغي / اول / 1386 / وزيري 432 / 4100
6 / مجموعه المقالات المؤتمر العالمي لتکريم العلامه البلاغي / دبيرخانه کنگره بلاغي / اول / 1386 / وزيري / 712 / 7100
7 / چکيده مقالات فارسي و عربي کنگره بين‌آلمللي علامه بلاغي / دبيرخانه کنگره بلاغي / اول / 1386 / وزيري / 172 / 15000


ردیف / نام کتاب / نویسنده / چاپ / تاریخ / قطع / صفحه / قیمت

1 / فقه فتوايي؛ جلد اول / آخوند خراساني / اول / 1390 / وزيري / 528 / 12000
2 / فقه فتوايي؛ جلد دوم / آخوند خراساني / اول / 1390 / وزيري / 466 / 11000
3 / فقه فتوايي؛ جلد سوم / آخوند خراساني / اول / 1390 / وزيري / 444 / 11000
4 / شناخت‌نامة آخوند خراساني؛ جلد اول‌ / مهدي مهريزي؛ هادي رباني / اول / 1390 / وزيري / 472 / 13000
5 / شناخت‌نامة آخوند خراساني؛ جلد دوم / مهدي مهريزي؛ هادي رباني / اول / 1390 / وزيري / 520 / 14000
6 / شناخت‌نامة آخوند خراساني؛ جلد سوم / مهدي مهريزي؛ هادي رباني / اول / 1390 / 296 / 8000
7 / سيري در سيره علمي و عملي آخوند خراساني / آيت‌الله ميرزا عبدالرضا کفايي / اول / 1390 / وزيري / 240 / 6500
8 / انديشه سياسي آخوند خراساني / منصور ميراحمدي / اول / 1390 / رقعي / 200 / 3200
9 / مجموعه مقالات آخوند (سيره علمي و عملي) / جمعي از پژوهشگران / اول / 1390 / وزيري / 360 / 5000
10 / مجموعه مقالات آخوند (سياسي و اجتماعي) / جمعي از پژوهشگران / اول / 1390 / وزيري / 448 / 6200
11 / مجموعه مقالات آخوند (فقهي، اصولي، قرآني و ...) / جمعي از پژوهشگران / اول / 1390 / وزيري / 424 / 6000
12 / آخوند خراساني به روايت اسناد / علي ططري؛ فاطمه ترک‌چي / اول / 1390 / وزيري / 468 / 6500
13 / چکيده مقالات کنگره بين‌المللي آخوند خراساني / سيد ابوالحسن توفيقيان / اول / 1390 / رقعي / 260 / 3500


ردیف / نام کتاب / نویسنده / چاپ / تاریخ / قطع / صفحه / قیمت

1 / تفسير سياسي قرآن در ايران معاصر / يوسف خان‌محمدي / دوم / 1393 / وزيري / 496 / 15000
2 / انديشه سياسي امام خميني(ره) / نجف لک‌زايي / سوم / 1397 / رقعي / 304 / 35000
3 / شکل‌گیری و تحول مراسم مذهبی در عهد صفویه / حسین ایزدی / اول / 1395 / رقعی / 300 / 18000
4 / شمارش و اندازه‌گیری در زبان عربی با تأکید بر قرآن و روایات / محمدعلی محسن‌زاده / اول / 1395 / وزیری / 404 / 25000
5 / کارآمدی روش اجتهادی امام خمینی(ره) در تولید اندیشه فقهی ـ سیاسی / غلامحسن مقیمی / اول / 1395 / رقعی / 372 / 26000


ردیف / نام کتاب / نویسنده / چاپ / تاریخ / قطع /صفحه / قیمت

1 / اسلام و حقوق بشر دوستانه / مجموعه مصاحبه‌ها / اول / 1386 / رقعي / 144 / 2000
2 / مجموعه مقالات ندوه الإسلام والقانون الدولي الإنساني / ترجمه رعد حجّاج / اول / 1388 / رقعي / 228 / 2800
3 / الجمعه شخصيه المجتمع الإسلام / العلامه حسن موسي الصفار / اول / 1388 / رقعي / 160 / 2400
4 / مديريت تحول در حوزه‌هاي علميه / جمعي از اساتيد و فضلاي حوزه علميه قم / اول / 1389 / رقعي / 312 / 4300
5 / نوسازي و تحول / جمعي از نويسندگان مجله حوزه / اول / 1389 / رقعي / 608 / 6700
6 / روشنفکري حوزوي / گروه مطالعات راهبردی / دوم / 1390 / رقعي / 136 / 2000
7 / اصول فقه يا مباني حقوق اسلامي / محمّدحسين مختاري / اول / 1390 / رقعي / 272 / 3700
8 / امامت و رهبري / محمّدحسين مختاري / اول / 1390 / رقعي / 392 / 5500
9 / طراحي مفهومي نظام بودجه ريزي عملياتي / حسين پرکان؛ علي اسکندري / اول / 1394 / رقعي / 300 / 18000

کلمات کليدي
آثار پژوهشی, اخبار سایت پژوهشگاه
 
امتیاز دهی
 
 

[Part_Lang]
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 7380
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما