فهرست آثار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
فهرست آثار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
این لیست  فقط  شامل آثار منتشر شده توسط نشر پژوهشگاه است و به تدریج لیست کامل از آثار منتشر شده پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی اطلاع رسانی خواهد  شد.
 


ردیف / نام کتاب / نویسنده / چاپ / تاریخ / قطع / صفحه / قیمت
1 . مباني و فلسفه تقليد از منظر قرآن / محمدصادق يوسفي‌مقدم / اول / 1389 / رقعي / 216 / 3000
2 . بررسي تحليلي مواجهه قرآن با يهود / علي‌اکبر مؤمني / اول / 1390 / رقعي / 200 / 2800
3 . بررسي ديدگاه‌ها درباره اختصاصات پيامبر خاتم از نگاه قرآن / محمدصادق يوسفي‌مقدم / اول / 1390 / رقعي / 368 / 6000
4 . انوار جاودان؛ جلداول / آيت‌الله ابوالقاسم خزعلي / اول / 1390 / وزيري / (2 جلدی) 1272 / 90000
5. انوار جاودان؛ جلد دوم / آيت‌الله ابوالقاسم خزعلي / اول / 1390 / وزيري / (2 جلدی) 1272 / 90000
6 . پژوهشي در غنا از نگاه قرآن و روايات تفسيري / محمدصادق يوسفي‌مقدم / 1391 / رقعي / 188 / 3600
7. دانشنامه قرآن کریم(ویژه نوجوانان)جلد اول/مرکز فرهنگ و معارف/اول1391/رحلی/216ص.

8 . بازخواني مباني تفسير قرآن / سيدمحمدرضا صفوي / اول / 1391 / رقعي / 472 / 12000
9 . نقش سياق در تفسير قرآن و فقه / عباس کوثري / اول / 1392 / رقعي / 240 / 9000
10 . المفتاح الجامع للمصطلحات القرآن و مفاهيمه؛ المجلد الاول / اکبر الهاشمي الرفسنجاني / اول / 1392 / رحلي / 840 / 450.000
11.المفتاح الجامع للمصطلحات القرآن و مفاهيمه؛ المجلد الثانی /  اکبر الهاشمي الرفسنجاني / اول / 1392 / رحلي / 1040 / 550.000
12 . المفتاح الجامع للمصطلحات القرآن و مفاهيمه؛ المجلد الثالث /  اکبر الهاشمي الرفسنجاني / اول / 1392 / رحلي / 824 / 450.000
13 . المفتاح الجامع للمصطلحات القرآن و مفاهيمه؛ المجلد الرابع /  اکبر الهاشمي الرفسنجاني / اول / 1392 / رحلي / 720 / 450.000
14.المفتاح الجامع لمصطلحات القرآن و مفاهیمه؛ المجلد الخامس / اکبر الهاشمی الرفسنجانی / اول / 1392 / رحلی / 688 / 550000
15. المفتاح الجامع لمصطلحات القرآن و مفاهیمه؛ المجلد السادس/ اکبر الهاشمی الرفسنجانی / اول / 1396 / رحلی / 424 / 400000
16.روش بيان قرآن / علي‌محمد يزدي / اول / 1392 / رقعي / 264 / 12000
17. ترادف در قرآن کريم / سيدعلي ميرلوحي / اول / 1392 / وزيري / 632 / 38000
18. نظريه وحدت موضوعي سوره هاي قرآن؛ نگرش ها و چالش ها / سيد علي اکبرحسيني / دوم / 1394 / رقعي / 260 / 16000
19. تربيت عقلاني از منظر قرآن کريم / محمد احساني / دوم / 1394 / رقعي / 328 / 20000
20. تربيت اخلاقي با نگاهي قرآني / محمدمهدي فيروزمهر / دوم / 1395 / رقعي / 420 / 25000
21. سيري در اسرار فرشتگان / محمدزمان رستمي و طاهره آل بويه / اول / 1393 / وزيري / 552 / 28000
22. آيات الاحکام / سيدمحمدرضا صفوي / دوم / 1396 / وزيري / 520 / 35000
23. امامت، اماميه و اهل سنت / عيسي عيسي زاده / اول / 1393 / رقعي / 184 / 10000
24. سيره پيامبر(ص) در برابر مخالفان از زبان قرآن / علي محمد يزدي / دوم / 1395 / رقعي / 460 / 28000
25. شواهد قرآني برخي مضامين حکمت متعاليه / علي کرجي / اول / 1394 / رقعي / 512 / 300000
26.فرهنگنامه تحليلي وجوه و نظائر در قرآن؛ جلد اول / عباس کوثري / اول / 1394 / وزيري / 544 / 380000
27. فرهنگنامه تحليلي وجوه و نظائر در قرآن؛ جلد دوم / عباس کوثري / اول / 1394 / وزيري / 664 / 460000
28.علوم قرآن در احاديث اهل‌بيت(ع) / فرج‌الله ميرعرب / اول / 1394 / وزيري / 816 / 550000
29.بدعت در نگاه قرآن / علي‌محمد يزدي / اول / 1394 / رقعي / 396 / 240000
30. بازپژوهي ملاک‌هاي توسعه آيات‌الاحکام قرآن کريم / سيدجعفر صادقي فدکي / اول / 1394 / وزيري / 512 / 300000
31.اعجاز قرآن با گرايش شبهه‌پژوهي؛ جلد اول / محمدعلي محمدي / اول / 1394 / رقعي / 416 / 250000
32.اعجاز قرآن با گرايش شبهه‌پژوهي؛ جلد دوم / محمدعلي محمدي / اول / 1394 / رقعي / 468 / 280000
33.اعجاز قرآن با گرایش شبهه‌پژوهی؛ جلد سوم / محمدعلی محمدی / اول / 1396 / رقعی / 408 / 260000
34.منطق پاسخ دهي قرآن / سعيد بهمني / اول / 1394 / رقعي / 248 / 150000
35.فرهنگ نامه تحليلي واژگاه مشابه در قرآن؛ جلد اول / جمعي از محققان / اول / 1394 / وزيري / 608 / 450000
36. فرهنگ نامه تحليلي واژگاه مشابه در قرآن؛ جلد دوم / جمعي از محققان / اول / 1397 / وزيري / 740 / 600000
37.فرهنگ‌نامه تحلیل واژگان مشابه در قرآن / جلد سوم / جمعی از محققان / اول / تابستان 1398 / وزیری / 804 / 1250000
38.قرینه مقابله و فن احتباک در قرآن / سیدعلی هاشمی / اول / 1395 / رقعی / 272 / 170000
39.در پیشگاه قرآن: تفسیر سوره روم / محمدتقی مدرسی / اول / 1395 / وزیری / 644 / 450000
40.دانشنامه قرآنی اخلاق؛ جلد اول: آبرو ـ حیات طیبه / پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن / اول / 1395 / رحلی / 500 / 400000
41. مطالعات‌محوری قرآن‌پژوهی خاورشناسان / مجید پورطباطبایی / اول / 1395 / رقعی / 132 / 85000
42 . قلمرو موضوعات قرآنی / علی‌محمد یزدی / اول / 1395 / رقعی / 476 / 300000
43. فقه قرائت؛ فقه ادا و فقه موسیقی / محمدصادق یوسفی مقدم / اول / 1396 / رقعی / 508 / 320000
44. رویاانگاری وحی / ابوالفضل ساجدی؛ حامد ساجدی / اول / 1396 / رقعی / 232 / 150000
45.فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم / عبدالله نظرزاده / اول / 1396 / رقعی / 576 / 400000
46. وفاق و اتحاد در اندیشه مفسران اجتماعی / فرج‌الله میرعرب / اول / 1396 / رقعی / 392 / 250000
47. پژوهش‌های نوآمد قرآنی در گفتگوی علمی با علامه محمدهادی معرفت / سعید بهمنی / اول / 1396 / رقعی / 148 / 10000
48. چکیده مقالات همایش ملی بررسی آرای تفسیری علامه محمدهادی معرفت / عیسی عیسی‌زاده؛ جلال عراقی / اول / 1396 / رقعی / 500 / 350000
49. تفسیرشناسی / سیدمحمود طیب حسینی و دیگران / اول / 1396 / وزیری / 616 / 500000
50.دانشنامه علوم قرآنی؛ جلد اول: آل‌عمران؛ سوره ـ تناسب آیات و سور / سیدمحمود طیب حسینی و دیگران / اول / 1396 / رحلی / 888 / 750000
51. تفسیر قرآن با قرآن در آینه روایات؛ جلد اول / علی مدبر (اسلامی) / اول / 1396 / رقعی / 384 / 270000
52. تفسیر قرآن با قرآن در آینه روایات؛ جلد دوم / علی مدبر (اسلامی) / اول / 1396 / رقعی / 280 / 200000
53. اعجاز هدایتی در قرآن / عباس کوثری / اول / 1396 / رقعی / 472 / 350000
54.دانشنامه قرآنی معارف عقلی؛ جلد اول: آخذ ـ پیمان / سیدرضا اسحاق‌نیا و دیگران / اول / 1396 / رحلی / 608 / 520000
55. دانشنامه قرآنی فقه و اصول؛ جلد اول: آبستنی ـ تیمم / سیدرضا هاشمی و دیگران / اول / 1397 / رحلی / 736 / 660000
56. دانشنامه قرآن کریم ( ویژه نوجوانان)؛ جلد اول: آب ـ اسباب نزول / مظفر سالاری / اول / 1397 / خشتی / 186 / 800000
57. دانشنامه قرآن کریم ( ویژه نوجوانان)؛ جلد دوم: اسباط ـ انفاق / مظفر سالاری / اول / 1397 / خشتی / 208 / 800000
58. دانشنامه قرآن کریم (ویژه نوجوانان)؛ جلد سوم: انفال ـ پیه / مظفر سالاری / اول / 1397 / خشتی / 192 / 800000
59.اعجاز هماهنگی آیات قرآن کریم / سیدعلی هاشمی / اول / 1397 / وزیری / 528 / 500000
60. امید در زندگی از منظر قرآن کریم / علی‌اکبر مؤمنی / اول / 1397 / رقعی / 316 / 270000
61. آراستگی بر اساس آموزه‌های قرآن و اهل‌بیت(ع) / عیسی عیسی‌زاده / اول / 1397 / پالتویی / 48 / 40000
62.دانش‌اندوزی بر اساس آموزه‌های قرآن و اهل‌بیت(ع) / محمدمهدی فیروزمهر / اول / 1397 / پالتویی / 96 / 85000
63 .پوشش بر اساس آموزه‌های قرآن و اهل‌بیت(ع) / عیسی عیسی‌زاده / اول / 1397 / پالتویی / 68 / 60000
64. سفر بر اساس آموزه‌های قرآن و اهل‌بیت(ع) / عیسی عیسی‌زاده / اول / 1397 / پالتویی / 72 / 65000
65. مهمانی بر اساس آموزه‌های قرآن و اهل‌بیت(ع) / عیسی عیسی‌زاده / اول / 1397 / پالتویی / 70 / 65000
66 . تغذیه(خوردن و آشامیدن) بر اساس آموزه‌های قرآن و اهل‌بیت(ع) / عیسی عیسی‌زاده / اول / 1397 / پالتویی / 104 / 90000
67.دانشنامه قرآنی حج و سرزمین وحی؛ جلد اول: آدم‌ربایی ـ حرم / علی خراسانی و دیگران / اول / 1397 / رحلی / 800 / 800000
68. درآمدی بر تربیت هیجانی و عاطفی از منظر قرآن کریم / علیجان کریمی / اول / 13997 / رقعی / 494 / 550000
69. نظریه‌پردازی قرآن‌بنیان / سعید بهمنی / اول / 1397 / رقعی / 368 / 450000
70.برخی پیش‌نیازهای تفسیر / علی‌محمد یزدی / اول / 1397 / رقعی / 264 / 300000
71.وحیانیت الفاظ قرآن کریم / لطف‌الله خراسانی / اول / بهار 1398 / رقعی / 508 / 800000
72. سبک زندگی اهل‌بیت(ع) / محمدصادق یوسفی مقدم / اول / بهار 1398 / پالتویی / 98 / 15000073
73. مبانی سبک زندگی اسلامی بر اساس آموزه‌های قرآن و اهل‌بیت(ع) / محمد کاویانی؛ فرج‌الله میرعرب؛ محمدصادق یوسفی مقدم / اول / بهار 1398 / پالتویی / 74 / 100000
74.نماز بر اساس آموزه‌های قرآن و اهل‌بیت(ع) / عباس کوثری / اول / بهار 1398 / پالتویی / 78 / 100000
75. عبادت و بندگی بر اساس آموزه‌های قرآن و اهل‌بیت(ع) / عباس کوثری / اول / بهار 1398 / پالتویی / 78 / 100000
76. دعا بر اساس آموزه‌های قرآن و اهل‌بیت(ع) / عباس کوثری / اول / بهار 1398 / پالتویی / 74 / 100000
77. اوقات فراغت  بر اساس آموزه‌های قرآن و اهل‌بیت(ع) / فرج‌الله میرعرب / اول / بهار 1398 / پالتویی / 38 / 50000
78. نظریه اخلاق هنجاری اسلام بر اساس قرآن کریم / سیدعلی‌اکبر حسینی رامندی / اول / بهار 1398 / رقعی / 408 / 700000
79.عرصه سیمرغ / حسین رضایی / اول / تابستان 1398 / رقعی / 524 / 750000
80.معیارهای جری و تطبیق از نگاه علامه طباطبایی / سیدعلی هاشمی / اول / تابستان 1398 / رقعی / 172 / 250000
81 .خطاهای قرآن‌پژوهی جان ونزبرو / سیدمجید پورطباطبایی / اول / تابستان 1398 / رقعی / 300 / 450000
82.الگوی اخلاق توحیدی در قرآن کریم از منظر علامه طباطبایی/محمد ابوطالبی/اول/1398/رقعی/280ص.
83. کارنامه اهل بیت(ع) در قرآن شناسی/محمد هادی یعقوب نژاد/اول/1398/وزیری/796ص.
84.خشونت اجتماعی از منظر قرآن کریم با رویکرد شبهه پژوهی/علی مدبر(اسلامی)/اول/1398/رقعی/428ص.
85.ازدواح و همسر داری انبیا از منظر قرآن و حدیث/محمد مهدی فیروز مهر،اول/1398/رقعی/232ص.
86.عرفان در آیینه قرآن و روایات،عرفان عملی/حسن رمضانی/اول/1398/پالتویی/118ص.
86.بهداشت بر اساس آموزه‌های قرآن و اهل‌بیت(ع)//عیسی عیسی‌زاده/اول/1398/پالتویی//118ص.
87.روزه بر اساس آموزه‌های قرآن و اهل‌بیت(ع)/عباس کوثری//اول//1398/پالتویی/60ص.
88.زکات بر اساس آموزه‌های قرآن و اهل‌بیت(ع)/    عباس کوثری//اول/1398    /پالتویی/68ص.
89.رفتار با پدر و مادر بر اساس آموزه‌های قرآن و اهل‌بیت(ع)/    عیسی عیسی‌زاده//اول//1398//پالتویی/78ص.
90.رفتارشناسی تعامل با پیامبران از نگاه قرآن کریم/علی‌محمد یزدی/اول/1399/رقعی/548.
91.مبانی و اصول فرهنگ قرآن/عیسی عیسی‌زاده، محمد مرادی،محمدصادق یوسفی مقدم/اول/1399/رقعی/188.
92.کسب و کار بر اساس آموزه‌های قرآن و اهل بیت(ع)/حمیدرضا مطهری/اول/1399//پالتویی/88ص.
93.نگره خطا/ سیدمجید پورطباطبایی/    اول//1399//رقعی/392ص.
94.درآمدی بر مؤلفه‌های نظام اخلاقی قرآن/سیدعلی‌اکبر حسینی رامندی//اول//1399/رقعی//496ص.
95.موانع رشد اخلاقی با نگاهی قرآنی//محمدمهدی فیروزمهر/اول/1399/رقعی//444ص.
96.تفسیر تربیتی قرآن/علی اسعدی/اول/1399//رقعی/420ص.
97.چکیده مقالات همایش مقاومت اسلامی از دیدگاه قرآن//محمدصادق یوسفی مقدم، محمدعلی محمدی//اول/1399//رقعی/324ص.
98.مهارت‌های ارتباطی با سالمندان بر اساس آموزه‌های قرآن و اهل بيت(ع)    /عيسي عيسي‌زاده//اول/1399/پالتویی    /76ص.
99. گفتگوی علمی با قرآن پژوهان (جلد اول)/ سعید بهمنی / اول / 1396 / رقعي / 728 / رایگان

 انتشارات بوستان کتاب
1 . علوم القرآن عند المفسرین [الجزء الاول] / محققان  پژوهشکده  فرهنگ و معارف قرآن/ اول / 1386 / وزیری / 586 / 
2.علوم القرآن عند المفسرین [الجزء االثانی]/. محققان  پژوهشکده  فرهنگ و معارف قرآن/اول/ 1386//وزیری/698/
3.. علوم القرآن عند المفسرین [الجزء الثالث]/ محققان  پژوهشکده  فرهنگ و معارف قرآن/اول/ 1386//وزیری/588/
4..دانش نامه قرآن پژوهان ایران/سعید بهمنی/اول/1386/وزیری/375
5. فرهنگ قرآن جلد 1/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1387/وزیری/ 564/
6.فرهنگ قرآن جلد 2/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1385/وزیری/ 588/
7.فرهنگ قرآن جلد 3/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1385/وزیری/ 548/
8.فرهنگ قرآن جلد 4/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1385/وزیری/ 436/
9. فرهنگ قرآن جلد 5/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1385/وزیری/ 532/
10. فرهنگ قرآن جلد 6/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1391/وزیری/ 572/
11.فرهنگ قرآن جلد 7/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1387/وزیری/ 540/
12.فرهنگ قرآن جلد 8/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1391/وزیری/ 549/
13. فرهنگ قرآن جلد 9/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1391/وزیری/ 596/
14. فرهنگ قرآن جلد 10/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1393/وزیری/ 708/
15. فرهنگ قرآن جلد 11/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1387/وزیری/ 606/
16. فرهنگ قرآن جلد 12/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1387/وزیری/ 588/
17.فرهنگ قرآن جلد 13/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1391/وزیری/ 564/
18.فرهنگ قرآن جلد 14/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1391/وزیری/ 600/
102. فرهنگ قرآن جلد 15/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1391/وزیری/ 564/
19. فرهنگ قرآن جلد 16/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1391/وزیری/ 660/
20. فرهنگ قرآن جلد 17/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1391/وزیری/ 524/
21. فرهنگ قرآن جلد 18/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1391/وزیری/ 534/
22 .فرهنگ قرآن جلد 19/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1391/وزیری/ 576/
23. فرهنگ قرآن جلد 20/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1386/وزیری/ 496/
24.فرهنگ قرآن جلد 21/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1387/وزیری/ 561/
25. فرهنگ قرآن جلد 22/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1387/وزیری/ 592/
26. فرهنگ قرآن جلد 23/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1387/وزیری/ 620/
27. فرهنگ قرآن جلد 24/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1392/وزیری/ 616/
28. فرهنگ قرآن جلد 25/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1392/وزیری/ 646/
29. فرهنگ قرآن جلد 26/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1392/وزیری/ 372
30. فرهنگ قرآن جلد 27/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1392/وزیری/ 400/
31. فرهنگ قرآن جلد 28/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1393/وزیری/ 536/
32.فرهنگ قرآن جلد 29/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1393/وزیری/ 516/
33.فرهنگ قرآن جلد 30/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1393/وزیری/ 612/
34.فرهنگ قرآن جلد 31/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1393/وزیری/ 628/
35. فرهنگ قرآن جلد 32/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1393/وزیری/ 532/
36. فرهنگ قرآن جلد 33/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1393/وزیری/ 580/
37. تفسیر راهنما جلد 1/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1385/ وزیری/ 520/

38. تفسیر راهنما جلد 2/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1385/ وزیری/ 628/
39. تفسیر راهنما جلد 3/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1385/ وزیری/ 480/
40. تفسیر راهنما جلد 4/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1385/ وزیری/ 516/
41. تفسیر راهنما جلد 5/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1385/ وزیری/ 416/
42. تفسیر راهنما جلد 6/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1385/ وزیری/ 464/
43 . تفسیر راهنما جلد 7/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1385/ وزیری/ 436/
44. تفسیر راهنما جلد 8/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1385/ وزیری/ 592/
45. تفسیر راهنما جلد 9/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1385/ وزیری/ 452/
46. تفسیر راهنما جلد 10/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1385/ وزیری/ 608/
47.تفسیر راهنما جلد 11/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1385/ وزیری/ 530/
48. تفسیر راهنما جلد 12/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1385/ وزیری/ 369/
49. تفسیر راهنما جلد 13/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1385/ وزیری/ 486/
50. تفسیر راهنما جلد 14/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1385/ وزیری/ 480/
51. تفسیر راهنما جلد 15/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1385/ وزیری/ 512/
52. تفسیر راهنما جلد 16/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1385/ وزیری/ 520/
53.تفسیر راهنما جلد 17/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1385/ وزیری/ 520/
54. تفسیر راهنما جلد 18/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1385/ وزیری/ 520/
55.تفسیر راهنما جلد 19/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1385/ وزیری/ 520/
56.تفسیر راهنما جلد 20/ اکبر هاشمی رفسنجانی/ اول/1385/ وزیری/ 520/
57.دائره المعارف قرآن کریم جلد 1/محققان پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن/اول/1387/724/
58. دائره المعارف قرآن کریم جلد 2/محققان پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن/اول/1387/700/
59. دائره المعارف قرآن کریم جلد 3/محققان پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن/اول/1390/684/
60. دائره المعارف قرآن کریم جلد 4/محققان پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن/اول/1390/620/
61. دائره المعارف قرآن کریم جلد 5/محققان پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن/اول/1390/660/
62. دائره المعارف قرآن کریم جلد6/محققان پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن/اول/1387/632/
63. دائره المعارف قرآن کریم جلد 7/محققان پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن/اول/1388/680/
64. دائره المعارف قرآن کریم جلد 8/محققان پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن/اول/1392/676/
65. دائره المعارف قرآن کریم جلد 9/محققان پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن/اول/1391/682/
66. دائره المعارف قرآن کریم جلد 10/محققان پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن/اول/1394/685/
67. دائره المعارف قرآن کریم جلد 11/محققان پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن/اول/1391/624/
68. دائره المعارف قرآن کریم جلد 12/محققان پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن/اول/1393/628/
69. دائره المعارف قرآن کریم جلد 13/محققان پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن/اول/1394/652/
70. ارتداد ، بازگشت به تاریکی : نگرشی به موضوع ارتداد از نگاه قرآن کریم/ سید جعفر صادقی فدکی/اول/1390/383
71.پرسمان قرآنی فلسفه احکام/سید علی هاشمی نشلجی/اول/228/1389
72.پلورالیسم دینی از منظر قرآن کریم/علی اسلامی/اول/383/1388
 73.درآمدی بر اصول تحول فرهنگی (با الهام از نزول تدریجی قرآن)/عبد الکریم بهجت پور/اول/238/1388
74.درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن/محمد صادق یوسفی مقدم/اول/316/1387
75.سر سفره خدا : آشنایی با معارف قرآن کریم به شیوه پرسش و پاسخ/محمد علی محمدی/اول/80/1387
76.استدراج (سقوط گام به گام)/ گروهی از محققین/اول/132/1390
77. درآمدی بر مستندات قرآنی فلسفه سیاسی امام خمینی رحمه الله/دکتر نجف لک زایی/اول/191/1386

ردیف / نام کتاب / نویسنده / چاپ / تاریخ / قطع / صفحه / قیمت
1 / تحليل تاريخي نشانه‌هاي ظهور / مصطفي صادقي / سوم / 1389 / رقعي / 264 / 10000
2 / رويدادهاي تاريخ اسلام؛ جلد اول (از آغاز تا 250 هجری) / عبدالسلام ترمانيني / چهارم / 1396 / رحلي / 640 / 50000
3 / رويدادهاي تاريخ اسلام؛ جلد دوم (از سال 251 تا 500 هجری) / عبدالسلام ترمانيني / دوم / 1389 / رحلي / 640 / 32000
4 / رویدادهای تاریخ اسلام؛ جلد سوم (از سال 501 تا 750 هجری) / عبدالسلام ترمانینی / اول / 1396 / رحلی / 600 / 500000
5 / رویدادهای تاریخ اسلام؛ جلد چهارم (از سال 751 تا 1000 هجری) / عبدالسلام ترمانینی / اول / 1397 / رحلی / 324 / 400000
6 / خاستگاه تشيع و پيدايش فرقه‌هاي شيعي در عصر امامان / علي آقانوري / پنجم / 1396 / رقعي / 360 / 24000
7 / اوضاع سياسي، اجتماعي و فرهنگي شيعه در غيبت صغري / حسن حسين‌زاده شانه‌چي / دوم / 1388 / رقعي / 384 / 3800
8 / ‌درآمدي بر روشهاي تبليغي ائمه(ع) / دياني / واسعي / دوم / 1388 / رقعي / 296 / 2700
9 / جانشينان پيامبر در پرتو شرح نهج‌البلاغه ابن‌ابي‌الحديد / سيدعليرضا واسعي / دوم / 1388 / وزيري / 408 / 4800
10 / معرفي و نقد منابع تاريخ عاشورا / عبدالله حسيني / دوم / 1388 / رقعي / 364 / 3600
11 / زندقه در سده‌هاي نخستين اسلامي / حميدرضا مطهري / دوم / 1396 / رقعي / 304 / 20000
12 / نقد و بررسي گزارش‌هاي زندگاني پيش از بعثت پيامبر / رمضان محمدي / اول / 1387 / رقعي / 248 / 2600
13 / سيري در تاريخ تشيع مازندران / يوسف اسماعيلي / اول / 1387 / رقعي / 168 / 2500
14 / مشورت و مشاوران در سنت و سيره پيشوايان / محمود ساماني / اول / 1387 / رقعي / 200 / 2200
15 / ديوان نقابت / محمدهادي خالقي / اول / 1387 / رقعي / 320 / 12000
16 / فرهنگ و تمدن اسلامي در ماوراءالنهر / علي غفراني / اول / 1387 / رقعي / 592 / 5300
17 / اخبار الملاحم والفتن / عمار عبودي نصار / اول / 1388 / وزيري / 392 / 4700
18 / گزيده کتاب شناسي تاريخ تشيع / مصطفي صادقي و حامد قرائتي / اول / 1389 / رقعي / 408 / 4500
19 / فرهنگ نامه مؤلفان اسلامی؛ جلد اول (از آغاز تا 3000 هجری) / گروهي از پژوهشگران / اول / 1389 / رحلي / 936 / 46000
20 / فرهنگ‌نامه مؤلفان اسلامی؛ جلد دوم (قرن چهارم هجری) / گروهی از پژوهشگران / اول / 1396 / رحلی / 520 / 420000
21 / فرهنگ‌نامه مؤلفان اسلامی؛ جلد سوم (قرن پنجم هجری) / گروهی از پژوهشگران / اول / 1396 / رحلی / 440 / 350000
22 / فرهنگ‌نامه مؤلفان اسلامی؛ جلد چهارم (قرن ششم هجری) / گروهی از پژوهشگران / اول / 1397 / رحلی / 528 / 470000
23 / دولتمردان شيعه در دستگاه خلافت عباسي / مصطفي صادقي کاشاني / دوم / 1392 / رقعي / 240 / 7000
24 / نهاد ولايت عهدي در خلافت اموي و عصر اول عباسي / عباس احمدوند / اول / 1390 / رقعي / 464 / 6200
25 / سياست‌هاي مالي امام علي(ع) / محمدحسين علي‌اکبريان / اول / 1390 / رقعي / 272 / 3800
26 / واقعه حره / سيدعليرضا واسعي / اول / 1391 / رقعي / 296 / 4600
27 / بازپزوهي تاريخ ولادت و شهادت معصومان(ع) / يدالله مقدسي / دوم / 1395 / وزيري / 680 / 40000
28 / ارزيابي اخبار قضاوت‌هاي اميرالمؤمنين علي(ع) / مصطفي صادقي (کاشاني) / دوم / 1395 / رقعي / 344 / 20000
29 / حيات، حکمت و حکومت پيامبر اعظم(ص) / جمعي از پژوهشگران / اول / 1392 / وزيري / 684 / 25000
30 / پوشش و تغذيه در سيره معصومان(ع) / اميرعلي حسنلو / اول / 1392 / رقعي / 364 / 19000
31 / مناسبات اهل بيت (ع) با ايرانيان / سيد محمود ساماني / دوم / 1394 / رقعي / 480 /  25000
32 / ارمنستان در جبهه بيزانسي فتوحات اسلامي / فايز نجيب اسکندر؛ سيد علي خيرخواه علوي / اول / 1394 / رقعي / 200 / 120000
33 / تعامل شيعيان اماميه با ديگر مسلمانان / سيدعبدالله حسيني / دوم / 1395 / وزيري / 480 / 280000
34 / تاريخ نگاري ابن طاووس / مصطفي صادقي (کاشاني) / اول / 1394 / رقعي / 228 /  135000
35 / نگاهي به تاريخ تفکر اماميه / مهدي فرمانيان؛ مصطفي صادقي (کاشاني) / اول / 1394 / رقعي / 192 /  120000
36 / سيري در منابع شيعي تاريخ ائمه از اربلي تا مجلسي / غلامحسن حسين‌زاده شانه‌چي / اول / 1394 / رقعي / 260 /  160000
37 / راهبردهاي ائمه (ع) در مواجهه با ناهنجاري هاي اجتماعي / سيد عليرضا واسعي / اول / 1394 / رقعي / 348 / 210000
38 / رسول خدا(ص) و مدیریت تنش‌های مدینه / حسن قاضی‌خانی / اول / 1395 / رقعی / 200 / 120000
39 / سیمای دوازده امام(ع) در میراث مکتوب اهل‌سنت؛ جلد اول / منصور داداش نژاد / اول / 1395 / وزیری / 424 / 340000
40 / سیمای دوازده امام(ع) در میراث مکتوب اهل‌سنت؛ جلد دوم / منصور داداش نژاد / اول / 1395 / وزیری / 748 / 600000
41 / تصحیح و منبع‌شناسی کتاب الملهوف سیدابن‌طاووس / مصطفی صادقی کاشانی / اول / 1395 / رقعی / 324 / 220000
42 / مذهب شیعه (تاریخ اسلام در ایران و عراق)؛ جلد اول / دوایت م. دونالدسن؛ عباس احمدوند / اول / 1395 / وزیری / 548 / 720000(دوره)
43 / مذهب شیعه (تاریخ اسلام در ایران و عراق)؛ جلد دوم / دوایت م. دونالدسن؛ محمد قزوینی نظم‌آبادی / اول / 1395 / وزیری / 340 / 720000(دوره)
44 / دولت‌های شیعی در تاریخ / محمدعلی چلونگر؛ سیدمسعود شاهمردای / دوم / 1396 / وزیری / 596 / 420000
45 / اهل‌بیت(ع) در آثار دانشمندان اندلس / حمیدرضا مطهری / اول / 1396 / رقعی / 436 / 300000
46 / تاریخ اجتماعی ـ فکری شیعه اثناعشری در هند؛ جلد اول / اطهر عباس رضوی؛ منصور معتمدی / اول / 1396 / وزیری / 776 / 500000
47 / تاریخ اجتماعی ـ فکری شیعه اثناعشری در هند؛ جلد دوم / اطهر عباس رضوی؛ عبدالحسین بینش / اول / 1396 / وزیری / 768 / 500000
48 / سیره معیشتی معصومان(ع) / یدالله مقدسی / اول / 1397 / رقعی / 668 / 600000
49 / سیره معصومان(ع) در فقرزدایی / محمدحسین علی‌اکبری / اول / 1397 / رقعی / 308 / 300000
50 / تاریخ و اندیشه شیخیه از آغاز تا کنون / سیدمحمدحسن آل‌طالقانی؛ سیدخلیل طاوسی / اول / 1397 / وزیری / 676 / 700000
51 / چکیده مقالات همایش امام علی(ع) الگوی عدالت و معنویت / ـــــــ / اول / 1397 / رقعی / 336 / 450000
52 / زندگی فرهنگی ـ سیاسی شَلمَغانی از استقامت تا انحراف / محمدتقی ذاکری / اول / 1397 / رقعی / 320 / 420000
53 / درآمدی بر سیره معصومان(ع) در کتاب‌های چهارگانه شیعه / علی‌اکبر ذاکری / اول / بهار 1398 / رقعی / 372 / 600000
54 / سیره فرهنگی و اجتماعی معصومان(ع) در کتاب‌های چهارگانه شیعه / علی‌اکبر ذاکری / اول / بهار 1398 / رقعی / 456 / 700000
55 / سیره عبادی معصومان(ع) در کتاب‌های چهارگانه شیعه / علی‌اکبر ذاکری / اول / بهار 1398 / رقعی / 352 / 550000
56 / سیره سیاسی معصومان(ع) در کتاب‌های چهارگانه شیعه / علی‌اکبر ذاکری / اول / بهار 1398 / رقعی / 416 / 650000
57 / سیره اقتصادی معصومان(ع) در کتاب‌های چهارگانه شیعه / علی‌اکبر ذاکری / اول / بهار 1398 / رقعی / 400 / 650000
58 / سیره نظامی معصومان(ع) در کتاب‌های چهارگانه شیعه/ علی‌اکبر ذاکری / اول / بهار 1398 / رقعی / 244 / 400000
59/ سیره معصومان(ع) در کتاب‌های چهارگانه شیعه جلد اول  / علی‌اکبر ذاکری / اول / تابستان 1398 / وزیری / 920 / 2500000(دوره)
60/ تبیین تاریخی جایگاه کوفیان در فرآیند نهضت امام حسین(ع) / حسین قاضی‌خانی / اول / تابستان 1398 / رقعی / 448 / 700000
61 / سیر تدوین و تطور صحابه‌نگاری / محمدرضا هدایت‌پناه / اول / تابستان 1398 / وزیری / 776 / 1300000

62/مناسبات فکری و سیاسی اصحاب با امامان شیعه(زمینه‌ها و عرصه‌ها)/علی آقانوری/اول/1398/رقعی//420/ 650000
63. تبیین و تحلیل گرایش مدنیان به ائمه(ع) در عصر حضور/مهدی نورمحمدی/اول//1398//رقعی/420/  700000
64.نقش قبیله خزاعه در تغییرات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جهان اسلام تا سال 260 هجری//اصغر منتظرالقائم، زهرا حسین هاشمی//اول/1399/رقعی/ 388 ص.
65.پراکندگی جغرافیایی رجال شیعه در ایران /علی‌اکبر امامی حجتی/اول/1399/رقعی/492 ص.
66.تاریخ تشیع در ایران بر مبنای سکه‌شناسی/سیدمسعود شاهمرادی    /اول/1399/رقعی/376 ص.
67.قبیله نخع در تاریخ اسلام و تشیع تا پایان قرن سوم هجری//مریم سعیدیان جزی، اصغر منتظرالقائم//اول//1399/رقعی//448 ص.
68.تحول سیره‌نگاری پیامبر نزد مورخان مسلمان تا پایان عصر عباسی//عمار عبودی نصار//اول/1399/رقعی/504 ص.
69.معنویت علوی و دنیای امروز//حمیدرضا مطهری/اول/1399/وزیری/428 ص.
70.امام علی(ع) و حکمرانی عادلانه /حمیدرضا مطهری//اول//1399/وزیری/680 ص.
71.بررسی تاریخی کارکرد دینی و سیاسی اماکن مذهبی تهران در عصر قاجار/    حامد قرائتی/    اول//1399//رقعی//316 ص.
72.کتاب امامیه در عصر سلجوقیان/دکتر سید محمدحسین منظورالاجداد/رقعی/1400/    


ردیف / نام کتاب / نویسنده / چاپ / تاریخ / قطع / صفحه / قیمت
1 / درآمدي بر فلسفه مهدويت‌پژوهي / حسين الهي‌نژاد / اول / 1391 / رقعي / 168 / 4200
2 / مهدويت و آينده‌پژوهي / رحيم کارگر / اول / 1392 / رقعي / 352 / 18000
3 / تاملي بر وضيعت اديان در عصر ظهور / مرتضي عبدي چاري / اول / 1394 / رقعي / 296 / 170000
3 / شرح‌حال و نقش زنان عصر ولادت حضرت مهدي(عج) / ناهيد طيبي / اول / 1394 / رقعي / 200 / 120000
4 / ویژگی‌های شیعی امام مهدی(عج) در روایات اهل‌سنت / سعید آذرشین فام / اول / 1395 / رقعی / 228 / 140000
5 / خانواده و زمینه‌سازی ظهور / محمود ملکی‌راد / اول / 1395 / رقعی / 336 / 200000
6 / شناخت، بررسی و نقد جریان‌های انحرافی مهدویت / حسین حجامی / اول / 1395 / رقعی / 444 / 280000
7 / مهدویت‌پژوهی؛ مسئله‌شناسی، معرفت‌شناسی و مبانی‌شناسی / حسین الهی‌نژاد / اول / 1395 / رقعی / 488 / 320000
8 / بررسی و تحلیل انتظار در اهل سنت / حسین الهی‌نژاد / اول / 1395 / رقعی / 184 / 120000
9 / گفتمان مهدویت و چالش‌های آسیب‌شناختی / علیرضا صدرا / اول / 1395 / رقعی / 240 / 160000
10 / روش نقد و بررسی روایات مهدویت / خدامراد سلیمیان / اول / 1396 / وزیری / 504 / 330000
11 / راهبرد اخلاق انتظار / بهروز محمدی منفرد / اول / 1396 / رقعی / 152 / 100000
12 / بررسی تحول و تطور مطالعات مهدوی / محسن گودرزی / اول / 1396 / رقعی / 460 / 300000
13 / نقد و بررسی جریان احمد اسماعیل / حسین حجامی / اول / 1396 / رقعی / 160 / 100000
14 / کارکردهای اجتماعی اعتقاد به مهدویت / محمود ملکی / اول / 1397 / رقعی / 344 / 240000
15 / مردم و زمینه سازی ظهور / حسین الهی نژاد / اول / 1397 / رقعی / 328 / 250000/
16 / آینده‌پژوهی خانواده در ایران / رحیم کارگر / اول / 1397 / وزیری / 600 / 650000
17 / تأویل‌گرایی در انحرافات مهدویت / محمدعلی فلاح علی‌آبادی / اول / 1397 / رقعی / 412 / 550000
18 / رویکردشناختی پاسخ علمای اهل‌سنت به مخالفان مهدویت / حسین الهی‌نژاد / اول / تابستان 1398 / رقعی / 348 / 550000
19.بررسی تحلیلی روایات نشانه‌های ظهور//خدامرادسلیمیان/اول/1398/رقعی//628 ص.
20.روش‌شناسی مهدویت‌پژوهی/حسین الهی‌نژاد/اول//1398//رقعی//216 ص.
21.بررسی و نقد آرای مستشرقان معاصر در زمینه مهدویت//زهیر دهقانی آرانی/    اول//1398//رقعی//368ص.
22.نقش انتظار در تعالی خانواده//محمود ملکی‌راد//اول/    1398//رقعی//248ص.
23.ماهیت و کارکردشناختی دجال در متون اسلامی//مجتبی گودرزی//اول//1398    /رقعی//176ص.
24.چکیده مقالات هماییش بین‌المللی نظریه انتظار در اندیشه آیت‌الله العظمی خامنه‌ای(دامت برکاته)//پژوهشکده مهدویت و آینده‌پژوهی//اول//1398/رقعی/344ص.
25.تحلیل مسئله ازدواج امام مهدی(ع)//محمدرضا فوادیان//اول//1398//رقعی//336ص.
26.تحلیل و بررسی روایات رایات سود//نصرت‌الله آیتی//اول//1399/رقعی/288ص.
27.آسیب‌شناسی تسامح در نقل روایات مهدویت//خدامراد سلیمیان/اول/1399/رقعی/232ص.    


ردیف / نام کتاب / نویسنده / چاپ / تاریخ / قطع / صفحه / قیمت
1 / انتظار بشر از دين / محمد امين احمدي / سوم / 1386 / رقعي / 464 / 18000
2 / ايمان‌گروي / رضا اکبري / دوم / 1386 / رقعي / 288 / 2300
3 / افعال گفتاري / جان آر، سرل؛ محمدعلي عبداللهي / دوم / 1386 / رقعي / 408 / 16000
4 / عقل و دل / ويليام وين رايت؛ محمد هادي شهاب / دوم / 1386 / رقعي / 240 / 2400
5 / مسائل اخلاقي / مايکل پالمر؛ علي‌رضا آل بويه / دوم / 1390 / وزيري / 344 / 13000
6 / مباني اخلاق / جورج ادوارد مور؛ غلامحسين توکلي / دوم / 1390 / رقعي / 496 / 19000
7 / مأخذ شناسي فلسفه غرب؛ جلد اول / حسينعلي رحمتي / دوم / 1388 / رحلي / 904 / 45000
8 / مأخذشناسی فلسفه غرب؛ جلد دوم / حسینعلی رحمتی / اول / 1395 / رحلی / 720 / 600000
9 / تأثير گناه بر معرفت با تکیه بر آرای  آگوستین قدیس / زهرا پورسينا / اول / 1385 / رقعي / 408 / 16000
10 / عقلانيت و دين / راجر تريگ؛ حسن قنبري / اول / 1385 / رقعي / 384 / 15000
11 / برهان وجودي / ترجمة احمد دياني / اول / 1386 / رقعي / 200 / 2000
12 / دوازده جانشين / غلامحسين زينلي / چهارم / 1396 / رقعي / 200 / 13000
13 / اخلاق مسيحي / رالف مکينزي؛  سوري، عليخاني / اول / 1386 / رقعي / 128 / 1400
14 / بازگشت به مبناگرايي سنتي؛  مايکل آر . دپاول / رضا صادقي / اول / 1387 / رقعي / 272 / 2500
15 / انسان کامل از نگاه امام خميني (ره) / محمد امين صادقي ارزگاني / اول / 1388 / رقعي / 216 / 2800
16 / هشام‌بن‌حکم / عليرضا اسعدي / اول / 1388 / رقعي / 336 / 4300
17 / معناي زندگي / نويسندگان و مترجمان / دوم / 1389 / رقعي / 400 / 5000
18 / درآمدي بر فلسفه ذهن / کيت مسلين؛ مهدي ذاکري / دوم / 1391 / وزيري / 484 / 24000
19 / اسلام و مسيحيت در عصر حاضر / مونتگمري وات؛ خليل قنبري / دوم / 1389 / رقعي / 328 / 5000
20 / صراط مستقيم / عباس نيکزاد / اول / 1389 / رقعي / 368 / 4300
21 / برهان صديقين در تفکر اسلامي / سعيده سادات نبوي / اول / 1389 / رقعي / 248 / 2800
22 / توجيه باور: آري يا نه ؟ / محمدعلي مبيني / اول / 1389 / رقعي / 248 / 2800
23 / تناقض‌نما يا غيب‌نمون : نگرشي نو به معجزه / محمدامين احمدي / اول / 1389 / وزيري / 536 / 7500
24 / شکاکيت و تعريف شناخت / هارمن گيلبرت؛ محمد هادي شهاب / اول / 1389 / رقعي / 192 / 3000
25 / درآمدي بر چيستي فلسفه اسلامي / ابراهيم علي‌پور / دوم / 1391 / وزيري / 548 / 9000
26 / الحاد و از خود بيگانگي / پتريک مسترسن؛ ابراهيم موسوي / اول / 1389 / رقعي / 248 / 3500
27 / کتاب‌شناسي توصيفي فلسفه نفس / محمد ملکي / اول / 1389 / وزيري / 380 / 6000
28 / چکيده مقالات همايش نفس و بدن / دبيرخانه همايش / اول / 1389 / رقعي / 172 / 2400
29 / چکيده مقالات همايش نفس و بدن (انگليسي) / دبيرخانه همايش / اول / 1389 / رقعي / 176 / 2400
30 / فلسفه هنر ابن‌سينا / هادي ربيعي / اول / 1390 / رقعي / 248 / 3400
31 / چيستي فلسفه اسلامي / يارعلي کرد فيروزجايي / اول / 1390 / رقعي / 288 / 4000
32 / سيد رضي / عليرضا اسعدي / اول / 1390 / رقعي / 128 / 2000
33 / حکمت الهي و آفرينش هدف‌دار / امير شيرزاد / اول / 1391 / رقعي / 304 / 4600
34 / سيد مرتضي / عليرضا اسعدي / اول / 1391 / رقعي / 408 / 6500
35 / نظريه‌هاي مادي‌انگارانه ذهني / علي صبوحي / اول / 1391 / رقعي / 352 / 8000
36 / عقل‌گرايي و نص‌گرايي ابن‌حزم اندلسي / وحيد صفري / اول / 1392 / رقعي / 248 / 14000
37 / وظيفه‌گرايي اخلاقي کانت / حسين اترک / اول / 1392 / رقعي / 388 / 25000
38 / نفس و بدن در متون ديني / جمعي از پژوهشگران / اول / 1392 / رقعي / 456 / 25000
39 / نفس و بدن در فلسفه مشاء و حکمت متعاليه؛ جلد اول / جمعي از پژوهشگران / اول / 1392 / رقعي / 396 / 20000
40 / نقس وبدن در فلسفه مشاء وحکمت متعاليه؛ جلد دوم/ جمعي از پژوهشگران / اول / 1393 / رقعي / 364 / 20000
41 / مسيحيت و مسئله ذهن و بدن / جمعي از مترجمان / اول / 1392 / رقعي / 584 / 30000
42 / کتاب‌شناسي توصيفي مکتب تفکيک / هادي رباني بامقدمه استاد محمدرضاحکيمي / اول / 1392 / وزيري / 492 / 30000
43 / سه تقرير رقيب در پژوهش‌هاي اخلاقي / السدير مک اينتاير؛ حميد شهرياري / اول / 1392 / رقعي / 432 / 16000
44 / دين و اخلاق / جواد دانش / اول / 1392 / رقعي / 344 / 17000
45 / اسلام و مسئله نفس و بدن / جمعي از پژوهشگران / اول / 1392 / رقعي / 384 / 20000
46 / عناصر فلسفه اخلاق / جيمز ريچلز؛ محمود فتحعلي و عليرضا آل‌بويه / دوم / 1396 / رقعي / 360 / 22000
47 / نظريه کارکردگرايي در فلسفه ذهن / ترجمه ياسر پوراسماعيل / اول / 1393 / رقعي / 352 / 20000
48 / نظريه هاي دوگانه انگاري ورفتارگرايي در فلسفه ذهن / جمعي از مترجمان / اول / 1393 / رقعي / 456 / 24000
49 / نظريه اين هماني در فلسفه ذهن / جمعي از مترجمان / اول / 1393 / رقعي / 404 / 22000
50 / نوبختيان / سيد علي حسيني زاده خضرآبادي / اول / 1393 /  رقعي / 304 / 16000
51 / نفس و بدن در الهیات تطبيقي / جمعي از پژوهشگران / اول / 1393 / رقعي / 472 / 24000
52 / نفس و بدن ومسئله معاد / جمعي از پژوهشگران / اول / رقعي / 444 / 23000
53 / حذف گرايي در فلسفه ذهن / ترجمه و تأليف: ياسر پوراسماعيل / اول / 1393 / رقعي / 292 / 15000
54 / نفس و بدن پيش و پس از مرگ / جمعي از پژوهشگران / اول / 1393 / رقعي / 508 / 26000
55 / نفس و بدن در اخلاق و انسان شناسي / جمعي از پژوهشگران / اول / 1393 / رقعي / 496 / 25000
56 / مؤمن الطاق / اکبر اقوام کرباسي / اول / 1393 / رقعي / 256 / 13000
57 / نوخاستگي و آگاهي / ياسر خوشنويس / اول / 1394 / رقعي / 292 / 170000
58 / ابن قبه رازي / عباس ميرزايي / اول / 1394 / رقعي / 264 / 160000
59 / شيخ صدوق / سيد حسن طالقاني / اول / 1394 / رقعي / 280 / 17000
60 / عقل و ایمان از دیدگاه سورن کرکگور / یحیی نصرتی؛ محسن رحیمی غازانی / اول / 1395 / رقعی / 480 / 300000
61 / زیدبن‌علی‌بن‌الحسین / عبدالمجید اعتصامی / اول / 1395 / رقعی / 296 / 180000
62 / مجرّد سیّال / علیرضا اسعدی / اول / 1395 / رقعی / 204 / 140000
63 / درآمدی بر انسان‌گرایی در غرب / محمدهادی طلعتی / اول / 1395 / رقعی / 224 / 150000
64 / هست‌ها و بایسته‌ها فلسفه اسلامی / ابراهیم علی‌پور / اول / 1396 / رقعی / 516 / 350000
65 / مواجهه غزالی و آکوئیناس با اخلاق فضیلت ارسطو / زهره‌سادات ناجی / اول / 1396 / رقعی / 312 / 200000
66 / تأثیر گناه بر معرفت با تکیه بر آرای امام محمد غزالی / زهرا(میترا) پورسینا / اول / 1396 / رقعی / 648 / 420000
67 / چکیده آثار پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی / پژوهشکده فلسفه و کلام / اول / 1396 / رقعی / 234 / 185000
68 / چکیده نشست‌ها و کرسی‌های پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی / پژوهشکده فلسفه و کلام / اول / 1396 / رقعی / 536 / 400000
69 / استنتاج بهترین تبیین (بررسی دیدگاه پیتر لیپتون) / منصور نصیری / اول / 1396 / رقعی / 264 / 200000
70 / مسئله نفس و بدن در حکمت صدرایی با نگاهی به نوخاسته‌گرایی / هادی موسوی / اول / 1396 / رقعی / 400 / 300000
71 / مسئولیت اخلاقی / جواد دانش / اول / 1397 / رقعی / 324 / 220000
72 / توجیه باور اخلاقی / بهروز محمدی منفرد / اول / 1397 / رقعی / 404 / 280000
73 / شکاف معرفت و عمل از منظر آیات / سیدمحمد اکبریان / اول / 1397 / رقعی / 260 / 350000
74 / معتزلیان شیعه شده / عباس میرزایی / اول / 1397 / رقعی / 424 / 650000
75 / ایمان و تعقل / محمدحسین مهدوی‌نژاد / اول / بهار 1398 / رقعی / 452 / 700000
76 / چکیده مقالات و آثار همایش نظریه علم اسلامی و کاربست آن در نظام آموزش و پرورش / اول / بهار 1398 / رقعی / 172 / 250000
77.متکلمان ناشناخته امامیه/سید اکبر موسوی تنیانی/اول/1398/رقعی/416ص.
78.اخلاقی زیستن و تبیین ادله آن/مصطفی آزادیان/اول/1398/رقعی/292ص.
79.قلمروهای هستی از نگاه فیلسوفان تحلیلی/محمد امین احمدی/اول/1398/وزیری/664ص.
80. ملاعبدالرزاق لاهیحی/محمد حسین فاریاب/اول/1398/رقعی/408ص.
81.چکیده مقالات همایش ملی معنویت های نوظهور،شاخصه ها و نقدها/سید شوذبعلی نقوی،زهرا مرزبان/اول/1398/رقعی/208ص.
82.مجموعه مصاحبه های همایش ملی معنویت های نوظهور،شاخصه ها و نقدها/احمدشاکرنژاد،هادی وکیلی/اول/1398/رقعی/292ص.
83.مجموعه مقالات همایش ملی معنویت های نوظهور،شاخصه ها و نقدها جلد اول/احمدشاکرنژاد،هادی وکیلی/اول/1398/رقعی/516ص.
84.نظریه علم دینی در آثار آیت الله جوادی آملی/قاسم جعفر زاده/اول/1398/رقعی/400ص/
85.بازخوردهای نظریه علم دینی آیت الله جوادی آملی (پرونده علمی مقالات و گفت وگو ها)/اول/بهار1398/رقعی/501ص.

86.رویکرد فرهنگی_تربیتی در یادگیری (پیش نویس راهنمای تربیت اسلامی برای معلمین)/اول/بهار 1398/رقعی/160ص.
87.عقلانیت و معنویت در بوته نقد/سیدمحمد اکبریان/اول/1398/رقعی/328ص. 

88.ملاصدرا و مسئله معاد    علیرضا اسعدی//اول/1399/رقعی/572ص.
89.
الگوی ارتباطی معلم با دانش آموزان از منظر آیت الله جوادی آملی/سید عباس حسینی و قاسم جعفر زاده/اول/ب1399/304ص.
90.فرهنگ برنامه درسی مبتنی بر تفسیر تسنیم/ساره احمدی/اول/1399/رقعی/214ص.

ردیف / نام کتاب / نویسنده / چاپ / تاریخ / قطع / صفحه / قیمت
1 / مردم سالاري دينی/ مسعود پورفرد / سوم / 1388 / رقعي / 336 / 13000
2 / چالش سياست ديني و نظم سلطاني /  نجف لک‌زايي /  سوم /  1389 /  رقعي /  424 / 4600
3 / مباني، اصول و اهداف سياست خارجي دولت اسلامي / صادق حقيقت / دوم / 1386 / رقعي / 320 / 12000
4 / بررسي تطبيقي نظريه ولايت فقيه / شريف لک‌زايي / چهارم / 1396 / رقعي / 264 / 17000
5 / جامعه‌گرايان و نقد ليبراليسم / جمعي از محققان / دوم / 1386 / رقعي / 256 / 10000
6 / سيره سياسي پيامبر اعظم(ص) / جمعي از محققان / دوم / 1387 / وزيري / 584 / 33000
7 / امکان فلسفه سياسي اسلام / مرتضي يوسفي‌راد / دوم / 1389 / رقعي / 264 / 3100
8 / مناسبات اخلاق و سياست در انديشه اسلامي / نجمه کيخا / اول / 1386 / رقعي / 256 / 2500
9 / روش‌شناسي دانش سياسي در تمدن اسلامي / داود فيرحي / دوم / 1387 / وزيري / 376 / 3700
10 / صورت‌بندي مطالعات زنان در جهان اسلام / محمد پزشگي / دوم / 1389 / رقعي / 312 / 3700
11 / سکولاريسم اسلامي؛ نقدي بر روشنفکران مسلمان / منصور ميراحمدي / دوم / 1390 / رقعي / 168 / 2500
12 / قواعد فقه سياسي / روح الله شريعتي / دوم / 1393 / رقعي / 464 / 23000
13 / مفهوم‌شناسي فلسفه سياسي مشاء / مرتضي يوسفي راد / اول / 1387 / رقعي / 168 / 1700
14 / نظارت بر قدرت در فقه سياسي / سجاد ايزدهي / دوم / 1389 / رقعي / 320 / 12000
15 / سياست متعاليه از منظر حکمت متعاليه؛ چکيده / شريف لک‌زايي / اول / 1387 / رقعي / 224 / 2300
16 / سياست متعاليه از منظر حکمت متعاليه؛ دفتر اول / شريف لک‌زايي / اول / 1387 / وزيري / 552 / 6000
17/چالش سیاست دینی و نظم سلطانی با تاکید بر اندیشه و عمل سیاسی علمای شیعه در عصر صفویه/نجف لک زایی/اول/1388/رقعی/424/ 4600
18 / سياست متعاليه از منظر حکمت متعاليه؛ دفتر دوم / شريف لک زايي / اول / 1390 / وزيري / 524 / 7500
19 / سياست متعاليه از نظر حکمت متعاليه؛ دفتر سوم / شريف لک‌زايي / اول / 1391 / وزيري / 208 / 4900
20 / مناسبات قدرت و قانون در ايران معاصر / عصمت کيخا / اول / 1388 / رقعي / 272 / 3200
21 / درآمدي بر الزامات تحول در حوزه علميه؛ روحانيت؛ تهديدها و فرصت‌ها / رضا عيسي‌نيا / اول / 1388 / رقعي / 240 / 2900
22 / جامعه شناسي فلسفه سياسي / لئو اشتراوس؛ محسن رضواني / دوم / 1396 / رقعي / 136 / 9000
23 / سياست متعاليه از منظر حکمت متعاليه؛ جلد اول / شريف لک زايي / اول / 1388 / رقعي / 448 / 4900
24 / سياست متعاليه از منظر حکمت متعاليه؛ جلد دوم / شريف لک‌زايي / اول / 1389 / رقعي / 560 / 7500
25 / سياست متعاليه از منظر حکمت متعاليه؛ جلد سوم / شريف لک‌زايي / اول / 1390 / رقعي / 590 / 7500
26 / سياست متعاليه از منظر حکمت متعاليه؛ جلد چهارم / شريف لک‌زايي / اول / 1390 / رقعي / 408 / 5600
27 / مباني انديشه سياسي در آيات مکي / عبدالقادر تيجاني؛ مهران اسماعيلي / دوم / 1392 / رقعي / 376 / 12000
28 / آزادي و دانش / شريف لک‌زايي / اول / 1389 / رقعي / 152 / 2200
29 / مقدمه اي بر حکمت سياسي متعاليه / ابوالحسن حسني / اول / 1389 / رقعي / 160 / 2500
30 / جمهوري اسلامي و مسئله هويت ملي / عليرضا زهيري / اول / 1389 / رقعي / 304 / 4000
31 / ولايت و رهبري در اسلام / سيدحسن طاهري خرم‌آبادي / دوم / 1390 / رقعي / 380 / 6200
32 / درس گفتارهايي در فقه سياسي / منصور ميراحمدي و ديگران / دوم / 1395 / رقعي / 264 / 16000
33 / درسنامه سيره سياسي نبوي / عبدالوهاب فراتي / دوم / 1390 / رقعي / 240 / 4000
34 / روحانيت و تجدد / عبدالوهاب فراتي / دوم / 1393 / وزيري / 516 / 26000
35 / ‌مفهوم شناسي حکمت متعاليه سياسي / عليرضا صدرا / اول / 1389 / رقعي / 336 / 5000
36 / روحانيت و انقلاب اسلامي؛ چکيده نشست‌ها و گفتگوها / پرويز کاظمي / اول / 1389 / رقعي / 344 / 4800
37 / روحانيت و انقلاب اسلامي؛ دفتر اول / جواد ميرخليلي / اول / 1389 / وزيري / 488 / 7300
38 / روحانيت و انقلاب اسلامي؛ جلد اول / عبدالوهاب فراتي / اول / 1389 / وزيري / 488 / 7500
39 / چکيده آثار منتشر شده پژوهشکده علوم و انديشه سياسي / رجبعلي اسفنديار / اول / 1389 / رقعي / 224 / 3500
40 / مباحث سياسي بحارالانوار؛ جلد اول / ابوالفضل سلطان محمدي / دوم / 1393 / وزيري / 628 / 32000
41 / مطالعات سياسي؛ دفتر اول / رجبعلي اسفنديار / اول / 1390 / رقعي / 416 / 5500
42 / تحولات سياسي ـ اجتماعي ايران معاصر / نجف لک‌زايي / دوم / 1391 / وزيري / 488 / 8700
43 / امام خميني (ره) براي نسل سوم / سيدعلي قادري / سوم / 1394 / وزيري / 432 / 22000
44 / پيامد سياست ها و برنامه هاي توسعه جمهوري اسلامي ايران / محمد تقي آل غفور / اول / 1391 / رقعي / 288 / 4500
45 / انسان شناسي و پيامدهاي آن / احمدرضا يزداني مقدم / اول / 1391 / رقعي / 208 / 3300
46 / بغي و تمرد در حکومت اسلامي / مهدي پورحسين / اول / 1391 / رقعي / 344 / 6600
47 / موانع و فرصت‌هاي همگرايي در جهان اسلام / محمد ستوده و جمعي از پژوهشگران / اول / 1392 / رقعي / 276 / 10000
48 / درآمدي بر اخلاق فلسفي در حکمت متعاليه / خليل‌الرحمان طوسي / اول / 1392 / رقعي / 192 / 9000
49 / چشم‌انداز دانش سياسي در ايران؛ جلد اول / رضا عيسي‌نيا / اول / 1392 / وزيري / 448 / 23000
50 / نقد نگرش‌هاي حداقلي در فقه سياسي / سيدسجاد ايزدهي / اول / 1392 / رقعي / 376 / 20000
51 / مباني معرفتي تفسير سياسي قرآن / ابوالحسن حسني و جمعي از پژوهشگران / اول / 1392 / رقعي / 228 /  12000
52/تفسیر سیاسی قرآن در ایران معاصر/یوسف خان محمدی/اول/1392/رقعی/496/ 15000
53 / عرصه عمومي وخصوصي در فقه شيعه / محمد پزشگي / دوم / 1394 / رقعي / 252 / 23000
54 / درآمدي بر فلسفه سياسي صدرالمتألهين / سيد خليل الرحمان طوسي / اول / 1393 / رقعي / 224 / 12000
55 / نقد و بررسي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران / محمد ستوده و جمعي از پژوهشگران / اول / 1393 / رقعي / 228 / 12500
56 / تمايزات فقه و فقه سياسي / علي اصغر نصرتي / دوم / 1396 / رقعي / 408 / 26000
57 / عقل و سياست در انديشة سياسي ايران معاصر / سيد محمدرضا شريعتمدار / اول / 1393 / رقعي / 356 / 19000
58 / نقد وارزيابي عرفي گرايي در جمهوري اسلامي ايران / محمدجواد نوروزي / اول / 1393 / رقعي / 476 / 24000
59 / انديشه سياسي امام خميني(ره) ونسل سوم انقلاب اسلامي / علي اکبري معلم / اول / 1393 / رقعي / 392 / 19000
60 / جمهوري اسلامي ايران و شهروندي / رضا عيسي‌نيا / اول / 1394 / رقعي / 412 / 250000
61 / العالميه الإسلاميه / عبدالکريم آل‌نجف / اول / 1394 / وزيري / 736 / 550000
62 / انتخابات از نگاه فقه / روح‌الله شريعتي / اول / 1394 / رقعي / 392 / 230000
63 / دانش سياسي در ايران / عبدالوهاب فراتي / اول / 1394 / وزيري / 372 / 220000
64 / مباني فلسفه سياسي مشاء / مرتضي يوسفي‌راد / اول / 1394 / رقعي / 376 / 220000
65 / هرمنوتيک و اجتهاد در فقه سياسي / سيدکاظم سيدباقري / اول / 1394 / رقعي / 216 / 130000
66 / مباحث سياسي بحارالانوار، جلد دوم / ابوالفضل سلطان محمدي / اول / 1394 / وزيري / 668 / 400000
67 / روحانيت و انقلاب اسلامي، جلد دوم / عبدالوهاب فراتي / اول / 1394 / وزيري / 316 / 200000
68 / درآمدی بر فلسفه سیاسی اسلامی / احمد واعظی / اول / 1395 / رقعی / 248 / 150000
69 / تحلیلی بر ابعاد سیاسی ـ حقوقی فاجعه منا / مختار شیخ حسینی؛ همت بدرآبادی / اول / 1395 / وزیری / 424 / 300000
70 / مقایسه کارکرد سیاسی روحانیت شیعه و روحانیت کاتولیک / رضا عیسی‌نیا / اول / 1395 / رقعی / 180 / 140000
71 / استقلال حوزه و دولت جمهوری اسلامی ایران / رضا عیسی‌نیا / اول / 1395 / رقعی / 272 / 200000
72 / دانش سیاسی عقلی در تمدن اسلامی / محمد پزشگی / اول / 1395 / رقعی / 212 / 140000
73 / فلسفه سیاسی صدرالمتألهین / شریف لک‌زایی / دوم / 1396 / رقعی / 412 / 270000
74 / جامعه‌شناسی خشونت در افغانستان / محمدعارف فصیحی دولتشاهی / اول / 1395 / رقعی / 300 / 210000
75 / جایگاه وحی در فلسفه سیاسی / احمدرضا یزدانی مقدم / اول / 1395 / رقعی / 440 / 300000
76 / روایات سیاسی ـ حکومتی غررالحکم / سیدسجاد ایزدهی / اول / 1396 / رقعی / 468 / 300000
77 / آرمان‌شهر مهدوی در اندیشه سیاسی اسلامی / محمد سلمان / اول / 1396 / رقعی / 208 / 130000
78 / خوانش سیاسی متون حکمت متعالیه / علیرضا صدرا / اول / 1396 / رقعی / 372 / 240000
79 / پرتوی از مدیریت امام خمینی(قده) / علی‌آقا پیروز / اول / 1396 / رقعی / 348 / 260000
80 / حوزه انقلابی؛ مسولیت‌های ملی و فراملی؛ جلد اول / محمود فلاح / اول / 1396 / رقعی / 388 / 290000
81 / حوزه انقلابی؛ مسولیت‌های ملی و فراملی؛ جلد دوم / محمود فلاح / اول / 1396 / رقعی / 400 / 300000
82 / حوزه انقلابی؛ مسؤولیت‌های ملی و فراملی؛ نشست‌ها / همت بدرآبادی / اول / 1396 / رقعی / 244 / 180000
83 / تأملات فلسفی سیاسی در ایران معاصر / مرتضی یوسفی‌راد / اول / 1396 / رقعی / 364 / 270000
84 / مناسبات اخلاق و سیاست در حکمت متعالیه / نجمه کیخا / اول / 1397 / رقعی / 304 / 240000
85 / درآمدی بر اندیشه سیاسی امام موسی صدر / شریف لک‌زایی / اول / 1397 / رقعی / 368 / 350000
86 / تطبیق قاعده نفی سبیل بر قوانین افغانستان و سند استراتژیک آمریکا / سیدامیرحسین حسینی ترکستانی / اول / 1397 / رقعی / 432 / 420000 
87/ مطالعات فقه سیاسی؛ مجموعه نشست‌ها و گفتگوها / محمود فلاح / اول / 1397 / رقعی / 328 / 350000
88 / مؤلفه‌ها و ارزش‌های اساسی انقلاب اسلامی ایران / رجبعلی اسفندیار / اول / 1397 / رقعی / 252 / 320000
89 / پرسش‌هایی در باب چیستی و عملکرد انقلاب اسلامی / مختار شیخ حسینی / اول / 1397 / رقعی / 220 / 280000
90 / انقلاب اسلامی و توسعه علوم انسانی و اسلامی / سیدجواد میرخلیلی / اول / 1397 / رقعی / 468 / 550000
91 / انقلاب اسلامی و انتخابات / محسن جبارنژاد / اول / 1397 / رقعی / 112 / 200000
92/ درآمدی بر مسئله کارآمدی در جمهوری اسلامی ایران / علیرضا زهیری / اول / 1397 / رقعی / 312 / 450000
93 / اندیشه سیاسی علامه محمدحسین حسینی طهرانی / محمدرضا ملایی / اول / 1397 / رقعی / 312 / 500000
94 / ظرفیت‌های اندیشه سیاسی اسلام در تولید سرمایه اجتماعی / راضیه زارعی / اول / 1397 / رقعی / 384 / 60000
95 / هویت ملی در اسناد فرادستی جمهوری اسلامی ایران / میثم بلباسی / اول / 1397 / رقعی / 504 / 800000
96 / فلسفه علم سیاست و حکمت متعالیه / محمد پزشگی / اول / بهار 1398 / رقعی / 344 / 550000
97 / سیاست هویت در جمهوری اسلامی ایران (1368ـ1392) / علیرضا زهیری / اول / تابستان 1398 / رقعی / 312 / 500000
98 / سیر تطور هویت‌یابی شیعیان تا پایان مکتب شیعی بغداد / عبدالمجید مبلغی / اول / تابستان 1398 / وزیری / 560 / 900000
99/ پیامد سیاست ها و برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران بر مشارکت سیاسی ، تحزب و ثبات سیاسی/محمد تقی آل غفور/اسفند 1390/رقعی/488/ 4500
100/ امامت و رهبری در نگاه عقل و دین/محمد حسین مختاری/اول/اسفند 1389/رقعی/392/ 500
101. صدور انقلاب اسلامی/غلامرضا عراقی/دوم/1399/رقعی/196ص.
102.تاثیر مناقشات کلام سیاسی بر رقابت های سیاسی جمهوری اسلامی ایران/علی آقا جانی/اول/1398/وزیری/588 ص.
103.نسبت مرجعیت دینی با نهاد ولایت فقیه/عبدالوهاب فراتی/اول/1398/رقعی/256 ص.
104. امنیت متعالیه/نجف لک زایی/اول/1398/رقعی/484ص.
105.چیستی فلسفه سیاسی مشاء/مرتضی یوسفی راد/اول/1399/340ص.
106.مرچع امنیت در فقه امامیه و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران/هادی حاج زاده/اول/1399/رقعی/608ص.
107.منتخب نصوص فقه السیاسیه الیعی/علی خالقی/اول/1399/وزیری/480ص.


ردیف / نام کتاب / نویسنده / چاپ / تاریخ / قطع / صفحه / قیمت
1 / جايگاه عقل در استنباط احکام / سعيد قماشي / دوم / 1386 / رقعي / 264 / 26000
2 / تعزيرات از ديدگاه فقه و حقوق جزا / قدرت‌الله انصاري / دوم / 1386 / وزيري / 640 / 50000
3 / بررسي فقهي ـ حقوقي پيوند اعضا / اسماعيل آقابابايي / دوم / 1386 / رقعي / 272 / 10000
4 / حقوق مالي زوجه / فرج‌الله هدايت‌نيا گنجي / اول / 1385 / رقعي / 264 / 10000
5 / شورا در فتوا / حميد شهرياري / دوم / 1386 / رقعي / 312 / 12000
6 / نظرية حق الطاعة / رضا اسلامي / دوم / 1386 / رقعي / 384 / 16000
7 / مباني سياست جنايي حکومت اسلامي / جلال الدين قياسي / دوم / 1386 / رقعي / 384 / 15000
8 / قانون‌گذاري در نظام جمهوري اسلامي / ابراهيم شفيعي سروستاني / اول / 1385 / وزيري / 552 / 22000
9 / مباني مسئوليت مدني قراردادي / سيدحسن وحدتي شبيري / دوم / 1395 / رقعي / 328 / 20000
10 / پژوهشي فقهي در خبر و خبرگزاري / جواد فخار طوسي / دوم / 1396 / رقعي / 352 / 33000
11 / حق حکم و تکليف / سيف‌الله صرامي / اول / 1385 / وزيري / 568 / 22000
12 / پيش‌درآمدي بر مکتب‌شناسي فقهي / سعيد ضيائي‌فر / اول / 1385 / وزيري / 416 / 16000
13 / مسئوليت مدني در فقه اماميه / محمود حکمت‌نيا / دوم / 1389 / رقعي / 384 / 15000
14 / ملاکات احکام و شيوه‌هاي استکشاف آن / سيدمحمدعلي ايازي / دوم / 1389 / وزيري / 616 / 6500
15 / معيار بازشناسي احکام ثابت و متغير در روايات؛ جلد اول / حسنعلي علي‌اکبريان / دوم / 1386 / رقعي / 264 / 2600
16 / معيار بازشناسي احکام ثابت و متغير در روايات؛ جلد دوم / حسنعلي علي‌اکبريان / دوم / 1386 / رقعي / 272 / 2700
17 / رابطه جرم و گناه /  سيدصادق سيدحسيني تاشي / دوم / 1389 / رقعي / 240 / 2600
18 / قاعده عدالت در فقه اماميه / حسنعلي علي‌اکبريان / دوم / 1396 / وزيري / 440 / 28000
19 / اصول فقه حکومتي / رضا اسلامي / سوم / 1396 / وزيري / 456 / 30000
20 / حجاب؛ مسئوليت‌ها و اختيارات دولت اسلامي؛ جلد اول / ابراهيم شفيعي سروستاني / اول / 1387 / وزيري / 696 / 7000
21 / حجاب؛ مسئوليت‌ها و اختيارات دولت اسلامي؛ جلد دوم / ابراهيم شفيعي سروستاني / اول / 1387 / وزيري / 752 / 7500
22 / حجاب ؛ مسئوليت‌ها و اختيارات دولت اسلامي؛ جلد سوم / ابراهيم شفيعي سروستاني / اول / 1387 / وزيري / 352 / 4000
23 / احکام المرتد في الشريعة الاسلاميه؛ المجلد الاول / حسين عليان اميني / اول / 1387 / وزيري / 576 / 7500
24 / احکام المرتد في الشريعة الاسلاميه؛ المجلد الثانی / حسين عليان اميني / اول / 1387 / وزيري / 616 / 8000
25 / فقه المسائل المستحدثة / علي عباس الموسوي / اول / 1388 / رقعي / 264 / 3200
26 / بررسي فقهي حقوقي جرايم رايانه‌اي / حسينعلي باي؛ بابک پورقهرماني / اول / 1388 / وزيري / 582 / 9000
27 / تأثير اخلاق در اجتهاد / سعيد ضيائي‌فر / اول / 1388 / وزيري / 512 / 6000
28 / اهداف دنيوي فقه / محمدعلي سلطاني / اول / 1388 / رقعي / 240 / 3000
29 / درآمدي بر تروريسم‌پژوهي / عبدالمجيد مبلغي / اول / 1389 / رقعي / 168 / 2500
30 / مسائل فقهي و حقوقي شرکت‌هاي هرمي / اسماعيل آقابابائي نبي / اول / 1389 / رقعي / 136 / 3600
31 / الکل و فرآورده‌هاي آن در فقه اسلامي / سيدحسن وحدتي شبيري / اول / 1389 / رقعي / 480 / 1800
32 / اهداف مجازات‌ها در جرايم جنسي / رحيم نوبهار / دوم / 1390 / وزيري / 408 / 7500
33 / پژوهشي فقهي – حقوقي در جرايم مطبوعاتي / عادل ساريخاني / اول / 1389 / وزيري / 488 / 8500
34 / موضوع‌شناسي در فقه / عليرضا فرحناک / اول / 1390 / وزيري / 422 / 4300
35 / بررسي فقهي حقوقي مسئوليت‌ مدني ناشي از تصميمات قضايي / محمد صالحي مازندراني / اول / 1391 / وزيري / 548 / 8700
36 / آشنايي با حقوق جزا و جرم شناسي / اسمعيل رحيمي‌نژاد / اول / 1391 / رقعي / 328 / 5000
37 / مقايسه منابع و روش‌هاي فقه و حقوق / سيف‌الله صرامي / اول / 1391 / وزيري / 540 / 9000
38 / درآمدي بر رويکرد حکومتي به فقه / سعيد ضيائي‌فر / اول / 1391 / رقعي / 240 / 3800
39 / حقوق متهمان (بررسي فقه حقوقي) / جواد فخار طوسي / اول / 1391 / وزيري / 512 / 8800
40 / تصرفات حقوقي منافي با حق متعهدله / اسماعيل نعمت‌اللهي / اول / 1391 / رقعي / 304 / 4800
41 / مسئوليت مدني ناشي از تخريب محيط زيست / عزيز الله فهيمي / دوم / 1396 / وزيري / 436 / 28000
42 / بررسي فقهي مديريت در روابط زن و شوهر / امير رحماني / دوم / 1396 / وزيري / 632 / 42000
43 / مسائل فقهي و حقوقي قتل از روي ترحم (اتانازي) / اسماعيل آقا بابايي نبي / اول / 1391 / رقعي / 256 / 6400
44 / پژوهشي فقهي در شناخت موضوع و بازنگري ادله سنن يائسگي / سيدضياء مرتضوي / اول / 1391 / وزيري / 512 / 15000
45 / مأخذ شناسي قواعد فقهي / جمعي از محققان و عليرضا فرحناک / اول / 1393 / وزيري / 728 / 40000
46 / منابع و ادله علم اصول فقه / سيف الله صرامي / اول / 1393 / رقعي / 276 / 14000
47 / ميراث فرهنگي / سيد محسن فتاحي / اول / 1393 / رقعي / 416 / 21000
48 / دانشنامه اصوليان شيعه؛ جلد اول / محمدرضا ضميري/ اول / 1393 / وزيري / 624 / 40000
49 / دانشنامه اصوليان شيعه؛ جلد دوم / محمدرضا ضميري / اول / 1393 / وزيري / 448 / 30000
50 / فلسفه حقوق اسلامي / محمدخالد مسعود / اول / 1394 / وزيري / 408 / 250000
51 / اصل حسن نيت در قراردادها / علي جعفري / اول / 1394 / رقعي / 364 / 220000
52 / اعاده حيثيت و جبران خسارت معنوي ناشي از دعاوي کيفري / جواد فخارطوسي / اول / 1394 / رقعي / 408 / 250000
53 / اندیشه کلامی عصمت / بهروز مینایی / اول / 1395 / رقعی / 560 / 350000
54 / درآمدی بر مسئله روابط زن و مرد در جامعه اسلامی / علیرضا فجری / دوم / 1396 / رقعی / 332 / 220000
55 / درآمدی بر فلسفه احکام؛ کارکردها و راه های شناخت / حسنعلی علی اکبریان / اول / 1395 / رقعی / 516 / 350000
56 / نظریه‌پردازی در فقه و اصول / علی شفیعی / اول / 1395 / وزیری / 488 / 350000
57 / فرهنگ موضوعات و چکیده آثار شهیدمطهری(ره) / محمدهادی یعقوب نژاد / اول / 1396 / رحلی / 1024 / 850000
58 / ماهیت فقهی دولت و ضمان اقدام‌های زیانبار آن / سیدضیاء مرتضوی / اول / 1396 / وزیری / 624 / 450000
59 / مأخذشناسی جامع فقه اسلامی ؛ جلد اول ( آ ـ الف) / محمد نوری / اول / 1396 / رحلی / 712 / 4000000(دوره)
60 / مأخذشناسی جامع فقه اسلامی ؛ جلد دوم (ب ـ ذ) / محمد نوری / اول / 1396 / رحلی / 920 / 4000000(دوره)
61 / مأخذشناسی جامع فقه اسلامی ؛ جلد سوم (ر ـ ظ) / محمد نوری / اول / 1396 / رحلی / 744 / 4000000(دوره)
62 / مأخذشناسی جامع فقه اسلامی ؛ جلد چهارم (ع ـ ل) / محمد نوری / اول / 1396 / رحلی / 802 / 4000000(دوره)
63 / مأخذشناسی جامع فقه اسلامی ؛ جلد پنجم (م ـ ی) / محمد نوری / اول / 1396 / رحلی / 806 / 4000000(دوره)
64 / مالکیت فضای مجاذی زمین و احکام بهره‌برداری از آن / محمدحسن نجفی‌راد / اول / 1397 / رقعی / 264 / 180000
65 / تأثیر دیدگاه‌های فقهی بر قوانین کیفری در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص / اسماعیل آقابابائی بنی / اول / 1397 / رقعی / 476 / 500000
66 / قراردادهای الکترونیکی از دیدگاه فقه و حقوق / رسول مظاهری؛ محمدعلی خادمی کوشا / اول / 1397 / وزیری / 560 / 900000
67.مکتب فقهی محقق اردبیلی/محمد علی سلطانی،علی حسینی/اول/1398/رقعی/392ص.
68.جایگاه قواعد استظهار در حل مسائل مستحدثه/رضا اسلامی/اول/1398/وزیری/608ص.


ردیف / نام کتاب / نویسنده / چاپ / تاریخ / قطع / صفحه / قیمت
1 / کتاب‌شناخت اخلاق اسلامي / جمعي از نويسندگان / چهارم / 1393 / وزيري / 472 / 23000
2.اخلاق اسلامی: مبانی و مفاهیم (کتاب درسی دانشگاهی سراسر کشور)؛ جمعی از نویسندگان؛ 1389. 
3.اخلاق کاربردی،‌ چالش‌ها و کاوش‌های نوین در اخلاق عملی؛ گروه مؤلفان؛ 1386.
4.منشور اخلاقی انتخابات (به سفارش وزارت کشور)؛ محمدتقی اسلامی؛ (انتشار محدود)؛ 1388. 
5.تأثیر ایمان بر اخلاق با تأکید بر اخلاق فضیلت؛ حجت‌‌الله آزاد؛ 1393. 
6.راهنمای رشد اخلاقی؛ ملانی کیلن و جودیث اسمتانا؛ ترجمه محمدرضا جهانگیرزاده، علیرضا شیخ‌شعاعی، سیدرحیم راستی‌تبار؛ 1389.
7.تربیت توحیدی؛ شهید حسین معن؛ ترجمه احمد ناظم، تحقیق: سیدعلیرضا مددی؛ 1387.
8.مجموعه چكیده مقالات همایش معنویت و علوم اسلامی، به کوشش سید‌شوذب‌علی نقوی؛ 1400.
9.جريان‌شناسي انتقادي عرفان‌هاي نوظهور / حميدرضا مظاهري سيف / پنجم / 1389 / رقعي / 400 / 16000
10. تربيت توحيدي / حسين معن / احمد ناظم / اول / 1387 / رقعي / 336 / 3000
11.درآمدي بر زي طلبگي / محمد عالم‌زاده نوري / هشتم / 1396 / رقعي / 192 / 11000
12. رشد اخلاقي؛ کتاب راهنما؛ جلد اول / گروه مترجمان / دوم / 1395 / وزيري / 542 / 38000
13. رشد اخلاقي ؛ کتاب راهنما؛ جلد دوم / گروه مترجمان / دوم / 1395 / وزيري / 530 / 37000
14.خوبي، الزام اخلاقي و امر الهي / محمود مرواريد و احمدرضا همتي / اول / 1389 / رقعي / 296 / 3800
15. اخلاق اسلامي و کاربست قاعده تسامح در ادله سنن / محمد تقي اسلامي / اول / 1390 / رقعي / 176 / 2600
16.تعارض اخلاقي و دانش اصول فقه / حسن بوسليکي / اول / 1391 / رقعي / 296 / 4600
17.اخلاق حرفه‌اي و وظايف صنفي روحانيت از نگاه امام خميني(ره) / حميد آقانوري / اول / 1391 / رقعي / 404 / 9500
18.استنباط حکم اخلاقي از «سيره و عمل معصوم»‌ / محمد عالم‌زاده نوري / دوم / 1392 / رقعي / 344 / 14000
19نقش مربي در تربيت اخلاقي – معنوي / محمد عالم‎‌زاده نوري؛ حسن بوسليکي وحسين مرادي / دوم / 1393 / رقعي / 324 / 10000
20.فقه و اخلاق اسلامي مقايسه‌اي علم‌شناختي / مهدي احمدپور / دوم / 1395 / رقعي / 13000
21. درآمدي بر سبک بندگي / کاظم دليري / دوم / 1393 / وزيري / 440 / 14000
22. المدارس الاخلاقيه في الفکرالاسلامي / مجموعه من المحققين / اول / 1389 / وزيري / 480 / 7500
23.مناسبات اخلاق و فقه / محمد هدايتي / اول / 1392 / رقعي / 348 / 18000
24. تأثير ايمان بر اخلاق فضيلت از ديدگاه اسلام / حجت الله آزاد / اول / 1393 / رقعي / 320 / 16000
25. عرفان و بايسته هاي عرفان پژوهي / محمدرضا فلاح شيرواني؛ کاظم دليري / اول / 1393 / وزيري / 416 / 22000
26. فرهنگ آثار عرفان اسلامی / سیدرضا باقریان موحد / اول / 1395 / رحلی / 592 / 450000
27.استنباط حکم اخلاقی از متون دینی و ادله لفظی؛ دفتر اول / محمد عالم زاده نوری / اول / 1396 / رقعی / 472 / 300000
28. استنباط حکم اخلاقی از متون دینی و ادله لفظی؛ دفتر دوم / محمد عالم‌زاده نوری / اول / 1397 / رقعی / 384 / 600000
29. معنویت‌گرایی جدید / احمد شاکرنژاد / اول / 1397 / رقعی / 392 / 500000
30. درآمدی بر مبانی و روش‌های روان‌شناختی ـ تربیتی عفاف و حجاب / محمدرضا سالاری‌فر و دیگران / اول / 1397 / وزیری / 532 / 650000
31.درآمدی بر سبک بخشندگی/ کاظم دلیری/اول/1398/رقعی/464ص.
32.نظریه‌های کلاسیک شناختی ـ تحولی در رشد اخلاقی/حسین دیبا، حسن بوسلیکی، حسین مرادی/اول/1398/رقعی/    488ص.
33.جرم ترک انفاق/اسماعیل آقابابایی نبی/اول/1398/رقعی/156ص.
34.درآمدی بر مطالعات معنویت؛ نشست‌ها و سخنرانی‌ها/حجت‌الله آزاد، احمد شاکرنژاد/دوم/1399/رقعی/276ص.ردیف / نام کتاب / نویسنده / چاپ / تاریخ / قطع / صفحه / قیمت
1 / فرهنگ‌نامه اصول فقه / جمعي از محققان / پنجم / 1397 / رحلي / 920 / 125000
2 / اصطلاح‌نامه اصلاح الگوي مصرف / جمعي از محققان / اول / 1389 / وزيري / 680 / 9500
3 / فرهنگ‌نامه علوم قرآني / جمعي از محققان / اول / 1394 / رحلي / 1028 / 800000
4 / فرهنگ موضوعات و چکیده آثار شهیدمطهری(ره) / محمدهادی یعقوب نژاد / اول / 1396 / رحلی / 1024 / 850000 
5 / اصطلاح‌نامه فقه؛ جلد اول / جمعی از محققان / اول / 1397 / رحلی / 700 / 12500000(دوره)
6 / اصطلاح‌نامه فقه؛ جلد دوم / جمعی از محققان / اول / 1397 / رحلی / 796 / 12500000(دوره)
7 / اصطلاح‌نامه فقه؛ جلد سوم / جمعی از محققان / اول / 1397 / رحلی / 792 / 12500000(دوره)
8 / اصطلاح‌نامه فقه؛ جلد چهارم / جمعی از محققان / اول / 1397 / رحلی / 792 / 12500000(دوره)
9 / اصطلاح‌نامه فقه؛ جلد پنجم / جمعی از محققان / اول / 1397 / رحلی / 760 / 12500000(دوره)
10 / اصطلاح‌نامه فقه؛ جلد ششم / جمعی از محققان / اول / 1397 / رحلی / 760 / 12500000(دوره)
11 / اصطلاح‌نامه فقه؛ جلد هفتم / جمعی از محققان / اول / 1397 / رحلی / 760 / 12500000(دوره)
12 / اصطلاح‌نامه فقه؛ جلد هشتم / جمعی از محققان / اول / 1397 / رحلی / 756 / 12500000(دوره)ردیف / نام کتاب / نویسنده / چاپ / تاریخ / قطع / صفحه / قیمت

1 / علم، عقل و دين / درک استينزبي؛ علي حقي / دوم / 1388 / وزيري / 352 / 4000
2 / زيبايي‌شناسي آيات قرآن / سيدحسين سيدي / اول / 1390 / وزيري / 480 / 7500
3 / راه‌هاي شرعي سپرده‌گذاري در بانک‌ها / محمدحسين احمدي؛ سيدمحمد حسيني / دوم / 1395 / رقعي / 336 / 22000
4 / سير تاريخي اعجاز قرآن / سيدحسين سيدي / اول / 1392 / رقعي / 264 / 14000
5 / تغيير مخاطب در قرآن / شهره شاهسوندي؛ اميد خانه‌زاد / اول / 1392 / رقعي / 384 / 18000
6 / هرمنوتيک و نوانديشي / جهانگير مسعودي / دوم / 1392 / وزيري / 408 / 12000
7 / درآمدي بر مفهوم تغييرات اجتماعي در قرآن / سيدعلي نقي ايازي؛ نيکو سادات هدايتي / دوم / 1395 / رقعي / 280 / 17000
8 / نظریه اعتبار قانونی در گذار از شخصیت‌گرایی / علی الهی خراسانی / اول / 1395 / رقعی / 336 / 160000
9 / معرفت‌شناسی تجربۀ دینی / کیث ای. یندل؛ علی حقی / اول / 1395 / وزیری / 504 / 350000
10 / مطالعه جامعه‌‌شناختی رابطه اسلام شیعی و مردم‌سالاری / محمدمسعود سعیدی / اول / 1395 / وزیری / 704 / 560000
11 / موانع تفکر در فرایند پیشرفت بر اساس آموزه‌های قرآنی / سیدعلی‌نقی ایازی / اول / 1395 / رقعی / 300 / 210000
12 / اصول و مبانی ادبیات اسلامی / سیدحسین سیدی / اول / 1395 / رقعی / 312 / 220000
13 / نقش علمای شیعه درگسترش تشیع در هند / راضیه نجاتی حسینی / اول / 1395 / وزیری / 580 / 400000
14 / میراث علمی امام حسن و امام حسین(ع) / محمد باغستانی موزه‌گر / اول / 1396 / رقعی / 380 / 260000
15 / اصول و قواعد کشف استدلالی غرض سوره‌های قرآن / محمد خامه‌گر / اول / 1396 / رقعی / 508 / 350000
16 / تبیین نظری سکولار شدن در جامعه ایران معاصر / محمدمسعود سعیدی / اول / 1396 / رقعی / 248 / 170000
17 / چیستی عمل صالح در قرآن کریم / سیدمصطفی احمدزاده / اول / 1396 / رقعی / 452 / 300000
18 / حقیقت حکم شرعی در اصول فقه / بلال شاکری / اول / 1396 / رقعی / 264 / 180000
19 / تفسیر اجتهادی سوره تحریم / محمد خامه‌گر / اول / 1396 / رقعی / 242 / 170000
20 / عرفان در گرو حلقه‌ها / محمدمسعود سعیدی / اول / 1396 / رقعی / 204 / 150000
21 / الزامات فراموش شده توسعه پایدار / سیدمحمد حسینی / اول / 1396 / رقعی / 284 / 220000
22 / آفرینش های هنری در نهچ البلاغه / سیدحسین سیدی / اول / 1397 / رقعی / 320 / 220000
23 / پژوهشی در عرفان حلقه و انرژی‌درمانی / محمدمسعود سعیدی / اول / 1397 / رقعی / 456 / 300000
24 / مکتب های عرفانی حوزه‌های علمی شیعه در ایران و عراق / غلامرضا جلالی / اول / 1397 / رقعی / 320 / 220000
25 / تاریخ روابط اسلام و مسیحیت / هیو گدارد / منصور معتمدی، زهرا مؤدب / اول / بهار 1398 / وزیری / 412 / 660000
26 / دین در دنیای مدرن؛ از کلیساهای جامع تا آیین‌های دینی / استیو بروس / فیاض قرائی / اول / تابستان 1398 / رقعی / 512 / 800000
27.مبانی تفسیر قرآن به قرآن/محمد بهرامی خوشکار/اول/1398    /رقعی/640ص.
28.بافتارهای خیزش علمی شیعه در سده‌های چهارم و پنجم هجری/محمد باغستانی کوزه‌گر/اول/1398/رقعی/300ص.
29.آموزه‌های اسلامی تولید و توزیع/سیدمحمد حسینی/اول/1398/رقعی/208ص.
30.فرهنگ چند معنایی/توماس باور/ غلامرضا خدیوی/اول/1398/وزیری/652ص.
31.زمانه، زندگی و کارنامه ملاحسین واعظ کاشفی    /مصطفی گوهری فخرآباد    /اول/1399/رقعی/472ص.
32.درآمدی بر هنجارسازی اجتماعی/    سیدمحسن میرسندسی/اول/1399/رقعی/220ص.
33.نظریه‌های زبان‌شناسی دانشمندان مسلمان در دروه شکوفایی تمدن اسلامی/سیدحسین سیدی/اول/1399/رقعی/476ص.
34.مکتب‌های عرفانی حوزه‌های علمی شیعه در هند و پاکستان/غلامرضا جلالی/اول/1399/رقعی/ص.382
35.نظریه معنویت در قران/محمدمسعود سعیدی/اول    1399/رقعی/336ص.
36.بررسی جامعه‌شناختی الگوی اسلامی پیشرفت/سیدعلی‌نقی ایازی/اول/1399/رقعی/452ص.ردیف / نام کتاب / نویسنده / چاپ / تاریخ / قطع / صفحه / قیمت

1 / سيف الامّه و برهان الملّة / ملا احمد بن محمد مهدي نراقي / اول / 1385 / وزيري / 464 / 18000
2 / تفسير سورة الفاتحه؛ المجلد الاول / جمعي از محققان / اول / 1385 / وزيري / 568 / 22000
3 / تفسير سورة الفاتحه؛ المجلد الثانی / جمعي از محققان / اول / 1385 / وزيري / 632 / 25000
4 ـ 12 / موسوعه العلامه البلاغی (9مجلد) / جمعي از محققان / دوم / 1389 / وزيري / 9مجلد / 400000
13 / رجال الاشعريين من المحدثين و اصحاب الائمه / الشيخ جعفر المهاجر / اول / 1386 / وزيري / 256 / 2600
14 / شناخت‌نامه بهايي (فارسي) / علي‌اکبر زماني‌نژاد / اول / 1387 / وزيري / 600 / 6500
15 / الشیخ بهاءالدین محمد العاملی / مجموعه من المحققین / اول / 1387 / وزيري / 528 / 6200
16 / شناخت‌نامه بهايي (انگليسي) / محمد کاظم رحمتي / اول / 1387 / وزيري / 520 / 6000
17 ـ 37 / موسوعه الشهید الاول (21مجلد) / شهيد اول / دوم / 1392 / وزيري / 21مجلد / 6000.000
38ـ67 / موسوعه الشهيد الثاني (30مجلد) / شهيد ثاني / اول / 1392 / وزيري / 30مجلد / 15000000
68 / الدر المنثور من المأثور و غير المأثور؛  الجزء الاول / شيخ علي العاملي / اول / 1390 / وزيري / 524 / 13000
69ـ70 / الدر المنثور من المأثور و غير المأثور؛ الجزء الثانی و الثالث / الشيخ علي العاملي / اول / 1390 / وزيري / 686 / 16000
71 / آيينه حقايق‌نما / مولا محمدبن‌شاه مرتضي کاشاني / اول / 1391 / رقعي / 284 / 4500
72 / اخلاق منصوري / غياث‌الدين منصور دشتکي / اول / 1391 / رقعي / 300 / 4600
73 / اساس‌الأحکام / احمدبن‌مهدي النراقي / اول / 1391 / وزيري / 560 / 9500
74ـ83 / أنوار الفقاهه (10مجلد) / حسن بن جعفرکاشف الغطاء / اول / 1393 / وزيري / 10مجلد / 450000
84 / منهج السالکين و وسيله نجاه الهالکين / آقاحسين محقق خوانساري / اول / 1394 / وزيري / 728 / 550000
85-87 / الصحابة الکرام (3مجلد) / محمدعلي الاحمديان النجف آبادي / اول / 1394 / وزيري / 3مجلد / 250000
88 / مناط الاحکام / مولي نظرعلي الطالقاني / اول / 1394 / وزيري / 888 / 650000
89 / تهذيب الاخلاق / احمدبن محمدبن مسکويه / اول / 1394 / وزيري / 312 / 300000 
90ـ103 / موسوعه الامام محمدالحسین آل‌کاشف الغطاء؛ الآثار الکلامیه (14مجلد) / آل‌کاشف الغطاء / اول / 1396 / وزیری / 14مجلد / 700000
104 / اسداء الرغاب فی مساله الحجاب / السید محمدباقر اللکهنوی الکشمیری / اول / 1396 / وزیری / 644 / 500000
105 / الهیات شوارق الالهام فی شرح تجرید الکلام / عبدالرزاق لاهیجی؛ تحقیق: اکبر اسد علی‌زاده / اول / 1397 / وزیری / 456 / 400000
106 / منتقد المنافع فی شرح مختصر النافع: الصلاه1؛ الجزء السابع / حبیب‌الله الشریف الکاشانی / اول / 1397 / وزیری / 596 / 3500000(دوره)
107 / منتقد المنافع فی شرح مختصر النافع: الصلاه2؛ الجزء الثامن / حبیب‌الله الشریف الکاشانی / اول / 1397 / وزیری / 696 / 3500000(دوره)
108 / منتقد المنافع فی شرح مختصر النافع: الصلاه3؛ الجزء التاسع / حبیب‌الله الشریف الکاشانی / اول / 1397 / وزیری / 680 / 3500000(دوره)
109 / منتقد المنافع فی شرح مختصر النافع: الصلاه4؛ الجزء العاشر / حبیب‌الله الشریف الکاشانی / اول / 1397 / وزیری / 732 / 3500000(دوره)
110.موسوعة الإمام محمّد الحسين آل كاشف الغطاء: الآثار الفقهيّة / الجزء الأوّل/محمدالحسین آل‌کاشف الغطاء/اول/1398/وزیری/.336ص.
111.موسوعة الإمام محمّد الحسين آل كاشف الغطاء: الآثار الفقهيّة / الجزء الثاني/محمدالحسین آل‌کاشف الغطاء/اول/1398/وزیری/444ص.
112.موسوعة الإمام محمّد الحسين آل كاشف الغطاء: الآثار الفقهيّة / الجزء الثالث/محمدالحسین آل‌کاشف الغطاء/اول/1398/وزیری/484ص.
113.موسوعة الإمام محمّد الحسين آل كاشف الغطاء: الآثار الفقهيّة / الجزء الرابع/محمدالحسین آل‌کاشف الغطاء/اول/1398/وزیری/424ص.
114.موسوعة الإمام محمّد الحسين آل كاشف الغطاء: الآثار الفقهيّة / الجزء الخامس/محمدالحسین آل‌کاشف الغطاء/اول//398/وزیری/492ص.
115.موسوعة الإمام محمّد الحسين آل كاشف الغطاء: الآثار الفقهيّة / الجزء السادس/محمدالحسین آل‌کاشف الغطاء/اول/1398/وزیری/512ص.
116.موسوعة الإمام محمّد الحسين آل كاشف الغطاء: الآثار الفقهيّة / الجزء السابع/محمدالحسین آل‌کاشف الغطاء/اول    1398/وزیری/492ص.
117.موسوعة الإمام محمّد الحسين آل كاشف الغطاء: الآثار الفقهيّة / الجزء الثامن/محمدالحسین آل‌کاشف الغطاء/اول/    1398/وزیری/440ص.
118.موسوعة الإمام محمّد الحسين آل كاشف الغطاء: الآثار الفقهيّة / الجزء التاسع/محمدالحسین آل‌کاشف الغطاء/اول/1398/وزیری/448ص.
119.موسوعة الإمام محمّد الحسين آل كاشف الغطاء: الآثار الفقهيّة / الجزء العاشر/محمدالحسین آل‌کاشف الغطاء/اول/1398/وزیری/428ص.

120.موسوعة الإمام محمّد الحسين آل كاشف الغطاء: الآثار الفقهيّة / الجزء الحادي عشر/محمدالحسین آل‌کاشف الغطاء/اول/1398    /وزیری/560ص.
121.موسوعة الإمام محمّد الحسين آل كاشف الغطاء: الآثار الفقهيّة / الجزء الثاني عشر/محمدالحسین آل‌کاشف الغطاء    /اول/1398/وزیری/508ص.
122.موسوعة الإمام محمّد الحسين آل كاشف الغطاء: الآثار الفقهيّة / الجزء الثالث عشر/محمدالحسین آل‌کاشف الغطاء    /اول/1398/وزیری/284ص.
123.موسوعة الإمام محمّد الحسين آل كاشف الغطاء: الآثار الفقهيّة / الجزء الرابع عشر/محمدالحسین آل‌کاشف الغطاء/اول/1398/وزیری/448ص.
124.موسوعة الإمام محمّد الحسين آل كاشف الغطاء: الآثار الفقهيّة / الجزء الخامس عشر/محمدالحسین آل‌کاشف الغطاء/اول/1398/وزیری/408ص.
125.موسوعة الإمام محمّد الحسين آل كاشف الغطاء: الآثار الفقهيّة / الجزء السادس عشر/محمدالحسین آل‌کاشف الغطاء/اول/1398/وزیری/444ص.
126.موسوعة الإمام محمّد الحسين آل كاشف الغطاء: الآثار الفقهيّة / الجزء السابع عشر/محمدالحسین آل‌کاشف الغطاء/اول/1398    وزیری/464ص.
127.موسوعة الإمام محمّد الحسين آل كاشف الغطاء: الآثار الفقهيّة / الجزء الثامن عشر/محمدالحسین آل‌کاشف الغطاء    اول/1398/وزیری/484ص.
128.موسوعة الإمام محمّد الحسين آل كاشف الغطاء: الآثار الفقهيّة / الجزء التاسع عشر/محمدالحسین آل‌کاشف الغطاء/اول/1398/وزیری/416ص.
129.موسوعة الإمام محمّد الحسين آل كاشف الغطاء: الآثار الفقهيّة / الجزء العشرون/محمدالحسین آل‌کاشف الغطاء/اول//1398/وزیری/376/ص.
130.موسوعة الإمام محمّد الحسين آل كاشف الغطاء: الآثار الفقهيّة / الجزء الحادي والعشرون/محمدالحسین آل‌کاشف الغطاء/اول/1398/وزیری/456ص.
131.موسوعة الإمام محمّد الحسين آل كاشف الغطاء: الآثار الفقهيّة / الجزء الثاني والعشرون/محمدالحسین آل‌کاشف الغطاء/اول/1398/وزیری/292ص.
132.موسوعة الإمام محمّد الحسين آل كاشف الغطاء: الآثار الفقهيّة / الجزء الثالث والعشرون/محمدالحسین آل‌کاشف الغطاء/اول/1398/وزیری/ص.356
133.موسوعة الإمام محمّد الحسين آل كاشف الغطاء: الآثار الفقهيّة / الجزء الرابع والعشرون/محمدالحسین آل‌کاشف الغطاء/اول/1398/وزیری/380ص.
134.موسوعة الإمام محمّد الحسين آل كاشف الغطاء: الآثار الفقهيّة / الجزء الخامس والعشرون/محمدالحسین آل‌کاشف الغطاء/اول/1398/وزیری/452ص.
135.موسوعة الإمام محمّد الحسين آل كاشف الغطاء: الآثار الفقهيّة / الجزء السادس والعشرون/محمدالحسین آل‌کاشف الغطاء/اول/1398/وزیری/700ص.
136.در مسیر احیای آثار حکیم ابونصر فارابی/اکبر اسد علیزاده    اول/1399/وزیری/240ص.پژوهشکده مطالعات تمدنی و اجتماعی
ردیف / نام کتاب / نویسنده / چاپ / تاریخ / قطع / صفحه / قیمت
1 / جستاري نظري در باب تمدّن / جمعي از نويسندگان / دوم / 1388 / رقعي / 136 / 1600
2/ دين ، رسانه، ارتباطات اجتماعي / حسن خيري / اول / 1389 / وزيري / 544 / 7500
3 / تمدن و تجدد در انديشه معاصر عرب / حبيب‌الله بابايي / اول / 1390 / رقعي / 328 / 5000
4 / آيين عرفي / جمعي از نويسندگان / اول / 1390 / رقعي / 512 / 7000
5 / غرب‌شناسي علماي شيعه در تجربه ايران معاصر / احمد رهدار / دوم / 1393 / وزيري / 1000 / 40000
6/ کاوش هاي نظري درالهيات وتمدن / حبيب الله بابايي / 1393 / رقعي / 604 / 30000
7 / سکولاريسم از ظهور تا سقوط / رحيم راستي تبار / اول / 1393 / رقعي / 436 / 22000
8 / روش شناسي مطالعات اسلامي در غرب / ياسرعسگري؛ رسول نوروزي فيروز / اول / 1393 / رقعي / 432 / 22000
9 / تفکر نظري در جامعه شناسي / ويليام اسکيدمور / دوم / 1392 / وزيري / 360 / 12000
10 / همايش ملي مناسبات روحانيت و نسل جوان؛ جلد اول/ محمدرضا ضميري؛ علي باقري‌فر / اول / 1388 / وزيري / 224 / 3500
11 / همايش ملي مناسبات روحانيت و نسل جوان؛ جلد دوم/ محمد رضا ضميري؛ علي باقري‌فر / اول / 1388 / وزيري / 312 / 4500
12 / همايش ملي مناسبات روحانيت و نسل جوان؛ جلد سوم / محمدرضا ضميري؛ علي باقري‌فر / اول / 1388 / وزيري / 440 / 4800
13 / همايش ملي مناسبات روحانيت و نسل جوان؛ جلد چهارم / محمدرضا ضميري؛ علي باقري‌فر / اول / 1388 / وزيري / 344 / 3700
14 / نقد تبيين کارکردي دين / امان الله فصيحي / اول / 1390 / رقعي / 248 / 3800
15 / مديريت کيفيت در سازمان‌هاي فرهنگي / سيد محمد حسين هاشميان / دوم / 1395 / رقعي / 236 / 15000
16 / روحانيت واقتضائات جامعه معاصر / محمدکاظم کريمي / دوم / 1396 / رقعي / 260 / 18000
17 / مباني نظام اجتماعي اسلام / حسن خيري / اول / 1393 / رقعي / 468 / 24000
18 / بررسي تحليلي نشر کتاب ديني در ايران / حسين گودرزي / اول / 1394 / رقعي / 184 / 110000
19 / بررسي تحليلي نشر مطبوعات ديني در ايران / حسين گودرزي / اول / 1394 / رقعي / 320 / 200000
20 / ارزش‌ها و هنجارهای مطلوب اجتماعی از منظر اسلام / نصرالله نظری / اول / 1395 / رقعی / 348 / 210000
21 / مطالعه تطبیقی سازمان روحانیت کاتولیک و تشیع / علی الشیخ / اول / 1395 / رقعی / 400 / 250000
22 / روش‌شناسی اندیشه اجتماعی مسلمین / میثم واثقی / اول / 1396 / رقعی / 452 / 30000
23 / پیش درآمدی بر سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی / منصوره اولیایی / اول / 1396 / رقعی / 344 / 240000
24 / غرب‌شناسی انتقادی مسلمین / ذبیح‌الله نعیمیان / اول / 1397 / وزیری / 856 / 1200000
25 / جستارهای اسلامی در عدالت اجتماعی / جمعی از محققان / اول / 1397 / وزیری / 1116 / 1700000
26 / دولت مدرن در روابط بین‌الملل / مجتبی عبدخدایی / اول / بهار 1398 / رقعی / 424 / 650000
27 / گفتمان‌های تمدن اسلامی در ترکیه معاصر / رسول نوروزی فیروز / اول / تابستان 1398 / رقعی / 300 / 450000
28.چیستی تمدن/جمعی از نویسندگان/سیدمحمدحسین صالحی/اول/1398/رقعی/604ص.
29.چکیده مقالات همایش گفتگوهای فرهنگی در چشم‌انداز تمدنی ایران و جهان عرب/گروه مطالعات تمدنی/اول/1398/رقعی/172ص.
30.عیار تمدنی جمهوری اسلامی ایران/محمدرضا بهمنی/اول/1398/وزیری/    760ص.
31.کارنامه تمدنی جمهوری اسلامی ایران/عباس حیدری‌پور/اول    1398/رقعی/264ص.
32.تنوع و تمدن در اندیشه اسلامی    حبیب‌اله بابائی/اول/1399/رقعی/628ص.
33.جستارهای نظری در اسلام تمدنی    حبیب‌اله بابائی/اول/1399/وزیری/776ص.
34.مسائل فرهنگی ـ اجتماعی کرونا و پیامدهای آن در عرصه حکمرانی/مهدی مولائی آرانی/دوم/1399/رقعی/392ص.
35.درآمدی بر نظام کنترال اجتماعی اسلام/شهید شاطری‌پور اصفهانی/اول/1399/رقعی/512ص.
36.ظرفیت‌های تمدنی علم کلام در گفتگو با محمدتقی سبحانی/عباس حیدری‌پور/اول/1399/وزیری/544ص.ردیف / نام کتاب / نویسنده / چاپ / تاریخ / قطع / صفحه / قیمت
1 / نهضت علمي و فرهنگي از نگاه امام خميني(ره) / جمعي از نويسندگان / سوم / 1389 / رقعي / 184 / 7000
2 / نهضت نرم افزار از نگاه مقام معظم رهبري / جمعي از نويسندگان / سوم / 1387 / رقعي / 208 / 8000
3 / جهت داري علوم از منظر معرفت شناختي / دفترجنبش نرم افزاري / سوم / 1389 / رقعي / 208 / 2500
4 / بررسي نسبت عقل و وحي از منظر فلسفه و مکتب تفکيک / هيئت نقد و نظريه‌پرداز / اول / 1388 / رقعي / 136 / 1900
5 / مديريت تحول در حوزه‌ هاي علميه / جمعي از اساتيد و فضلا / اول / 1389 / رقعي / 312 / 4300
6 / الگوي مصرف در چشم انداز مطالعات اسلامي / جمعي از اساتيد / اول / 1389 / رقعي / 176 / 2800
7 / چکيده مقالات همايش نوانديشي ديني / جمعي از نويسندگان / اول / 1389 / رقعي / 104 / 2000
8 / نوآوري و مطالعات ديني / عبدالمجيد مبلغي / اول / 1392 / رقعي / 424 / 20000
9 / نوانديشي ديني / عبدالمجيد مبلغي / اول / 1393 / رقعي / 527 / 26000
10 / رصد نوآوري در پژوهش هاي ديني / عبدالمجيد مبلغي / اول / 1394 / رقعي / 456 / 300000


ردیف / نام کتاب / نویسنده / چاپ / تاریخ / قطع / صفحه / قیمت

1 / نهضت عاشورا، جستارهاي کلامي، سياسي و فقهي / جمعي از محققان / اول / 1377 / وزيري / 648 / 7000
2 / سياست خارجي ايالات متحده آمريکا درخليج فارس / سيد محمد حسيني / اول / 1394 / وزيري / 528 / 350000
3 / مدل مدیریت جامع فرهنگ / علی ماهرالنقش / دوم / 1396 / وزیری / 816 / 650000
4 / راهبرد تربیت اخلاقی در قرآن کریم / محمد عالم‌زاده نوری / اول / 1396 / رقعی / 484 / 300000
5 / جامعه‌شناسی مداحی در ایران / بهرام بیات؛ حمید عباسی / اول / 1397 / رقعی / 480 / 450000
6 / اندیشه ائتلافی بر محور کتاب آسمانی / رضا واعظی / اول / 1397 / رقعی / 188 / 200000
7 / پدیده سِحر؛ چالش‌ها ـ راهکارها / محمدحسن یوسفی چناری / اول / 1397 / پالتویی / 196 / 170000
8 / ارث بی‌وارث / سیدابراهیم رئیسی / اول / 1397 / رقعی / 240 / 250000
9 / تعارض اصل و ظاهر در فقه و قانون / سیدابراهیم رئیسی / اول / 1397 / رقعی / 272 / 350000
10/ الهیات شوارق الالهام فی شرح تجرید الکلام/عبدالرزاق لاهیجی؛ تحقیق: اکبر اسد علی‌زاده/اول/1397/وزیری/456ص.
11.حجیت خبر واحد/محمدرضا رضوان‌طلب/اول/1399/رقعی/148ص.ردیف / نام کتاب / نویسنده / چاپ / تاریخ / قطع / صفحه / قیمت

1 / شناخت‌نامه شهيدين / جمعي از محققان / اول / 1388 / وزيري / 624 / 9900
2 / الشهيد الاول في مصادر العربيه / جمعي از محققان / اول / 1388 / وزيري / 500 / 8000
3 / الشهيد الثاني في مصادر العربيه / جمعي از محققان / اول / 1388 / وزيري / 540 / 8500
4 / شناخت‌نامه شهيدين (لاتين) / کاظم رحمتي / اول / 1388 / وزيري / 556 / 10000
5 / مجموعه مقالات شهيدين (قرآن، حديث، کتاب شناسي) / جمعي از نويسندگان / اول / 1388 / وزيري / 424 / 8000
6 / مجموعة مقالات المؤتمر العالمي للشهيدين / جمعي از نويسندگان / اول / 1388 / وزيري / 472 / 9000
7 / مجموعه مقالات شهيدين ( فقه و اصول ) / جمعي از نويسندگان / اول / 1388 / وزيري / 456 / 8000
8 / مجموعه مقالات شهيدين ( تاريخ ،‌کلام و اخلاق‌) / جمعي از نويسندگان / اول / 1388 / وزيري / 624 / 12000
9 / مجموعه مقالات شهيدين (طلاب و دانشجويان) / جمعي از نويسندگان/ اول / 1388 / وزيري / 208 / 3000
10 / شهيد اول، نخستين شهيد راه فقاهت / احمد ترابي / دوم / 1388 / وزيري / 264 / 3600
11 / ابهام‌زدايي از احکام غيبت / شهيد ثاني؛ سيد ابراهيم سيد علوي / اول / 1388 / رقعي / 168 / 6000
12 / اسرار و رموز قلبي نماز / شهيد ثاني؛ بختياري کوه سرخي / اول / 1388 / رقعي / 224 / 3000
13 / چکيده مقالات فارسي و عربي کنگره بين المللي شهيدين / جمعي از نويسندگان / اول / 1388 / رقعي / 134 / 2000
14 / المحقّق الحلّي / محمد مهدي الأصفي / اول / 1388 / رقعي / 184 / 2700


ردیف / نام کتاب / نویسنده / چاپ / تاریخ / قطع / صفحه / قیمت
1 / انديشه‌نامه بلاغي / سيدحسن اسلامي / اول / 1386 / وزيري / 272 / 4500
2 / شناخت‌نامه علامه  بلاغي / علي‌اکبر زماني‌نژاد / اول / 1386 / وزيري / 524 / 6200
3 / البلاغي مفسراً / علي رمضان الأوسي / اول / 1386 / وزيري / 376 / 5000
4 / مجموعه مقالات فارسي کنگره بين‌الملي بلاغي / دبيرخانه کنگره بلاغي / اول / 1386 / وزيري / 352 / 4100
5 / مجموعه مقالات فارسي ـ قرآني کنگره بين الملي بلاغي / دبيرخانه کنگره بلاغي / اول / 1386 / وزيري 432 / 4100
6 / مجموعه المقالات المؤتمر العالمي لتکريم العلامه البلاغي / دبيرخانه کنگره بلاغي / اول / 1386 / وزيري / 712 / 7100
7 / چکيده مقالات فارسي و عربي کنگره بين‌آلمللي علامه بلاغي / دبيرخانه کنگره بلاغي / اول / 1386 / وزيري / 172 / 15000


ردیف / نام کتاب / نویسنده / چاپ / تاریخ / قطع / صفحه / قیمت

1 / فقه فتوايي؛ جلد اول / آخوند خراساني / اول / 1390 / وزيري / 528 / 12000
2 / فقه فتوايي؛ جلد دوم / آخوند خراساني / اول / 1390 / وزيري / 466 / 11000
3 / فقه فتوايي؛ جلد سوم / آخوند خراساني / اول / 1390 / وزيري / 444 / 11000
4 / شناخت‌نامة آخوند خراساني؛ جلد اول‌ / مهدي مهريزي؛ هادي رباني / اول / 1390 / وزيري / 472 / 13000
5 / شناخت‌نامة آخوند خراساني؛ جلد دوم / مهدي مهريزي؛ هادي رباني / اول / 1390 / وزيري / 520 / 14000
6 / شناخت‌نامة آخوند خراساني؛ جلد سوم / مهدي مهريزي؛ هادي رباني / اول / 1390 / 296 / 8000
7 / سيري در سيره علمي و عملي آخوند خراساني / آيت‌الله ميرزا عبدالرضا کفايي / اول / 1390 / وزيري / 240 / 6500
8 / انديشه سياسي آخوند خراساني / منصور ميراحمدي / اول / 1390 / رقعي / 200 / 3200
9 / مجموعه مقالات آخوند (سيره علمي و عملي) / جمعي از پژوهشگران / اول / 1390 / وزيري / 360 / 5000
10 / مجموعه مقالات آخوند (سياسي و اجتماعي) / جمعي از پژوهشگران / اول / 1390 / وزيري / 448 / 6200
11 / مجموعه مقالات آخوند (فقهي، اصولي، قرآني و ...) / جمعي از پژوهشگران / اول / 1390 / وزيري / 424 / 6000
12 / آخوند خراساني به روايت اسناد / علي ططري؛ فاطمه ترک‌چي / اول / 1390 / وزيري / 468 / 6500
13 / چکيده مقالات کنگره بين‌المللي آخوند خراساني / سيد ابوالحسن توفيقيان / اول / 1390 / رقعي / 260 / 3500


ردیف / نام کتاب / نویسنده / چاپ / تاریخ / قطع / صفحه / قیمت

1 / تفسير سياسي قرآن در ايران معاصر / يوسف خان‌محمدي / دوم / 1393 / وزيري / 496 / 15000
2 / انديشه سياسي امام خميني(ره) / نجف لک‌زايي / سوم / 1397 / رقعي / 304 / 35000
3 / شکل‌گیری و تحول مراسم مذهبی در عهد صفویه / حسین ایزدی / اول / 1395 / رقعی / 300 / 18000
4 / شمارش و اندازه‌گیری در زبان عربی با تأکید بر قرآن و روایات / محمدعلی محسن‌زاده / اول / 1395 / وزیری / 404 / 25000
5 / کارآمدی روش اجتهادی امام خمینی(ره) در تولید اندیشه فقهی ـ سیاسی / غلامحسن مقیمی / اول / 1395 / رقعی / 372 / 26000


ردیف / نام کتاب / نویسنده / چاپ / تاریخ / قطع /صفحه / قیمت

1 / اسلام و حقوق بشر دوستانه / مجموعه مصاحبه‌ها / اول / 1386 / رقعي / 144 / 2000
2 / مجموعه مقالات ندوه الإسلام والقانون الدولي الإنساني / ترجمه رعد حجّاج / اول / 1388 / رقعي / 228 / 2800
3 / الجمعه شخصيه المجتمع الإسلام / العلامه حسن موسي الصفار / اول / 1388 / رقعي / 160 / 2400
4 / مديريت تحول در حوزه‌هاي علميه / جمعي از اساتيد و فضلاي حوزه علميه قم / اول / 1389 / رقعي / 312 / 4300
5 / نوسازي و تحول / جمعي از نويسندگان مجله حوزه / اول / 1389 / رقعي / 608 / 6700
6 / روشنفکري حوزوي / گروه مطالعات راهبردی / دوم / 1390 / رقعي / 136 / 2000
7 / اصول فقه يا مباني حقوق اسلامي / محمّدحسين مختاري / اول / 1390 / رقعي / 272 / 3700
8 / امامت و رهبري / محمّدحسين مختاري / اول / 1390 / رقعي / 392 / 5500
9 / طراحي مفهومي نظام بودجه ريزي عملياتي / حسين پرکان؛ علي اسکندري / اول / 1394 / رقعي / 300 / 18000

کلمات کليدي
آثار پژوهشی, اخبار سایت پژوهشگاه
 
امتیاز دهی
 
 

[Part_Lang]
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 18541
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما