پژوهشکده فقه و حقوق - مسائل فقهی و حقوقی گروه مسائل فقهی و حقوقی
این گروه عهده‏ دار بررسى موضوعات خاص فقهى و حقوقى است که در سطح کلان در جامعه و نظام اسلامى ایران مطرح و چالش برانگیز باشد.
قلمرو پژوهشى
الف) مسائل مطرح در تمامی حوزه‏ هاى حقوق اعم از حقوق عمومى، خصوصى، جزایی، داخلى و بین‏ الملل که در چارچوب اهداف پژوهشکده بوده و به مباحث خاص فقهى (در مقابل مباحث فلسفه فقهى) ارتباط داشته باشد، داخل در قلمرو این گروه است.
ب) بخشى از مباحث حقوق اساسى که مربوط به علوم سیاسى است و مستقیماً با استنباط احکام یا نظریه‏هاى فقهى ارتباط ندارد از قلمرو این گروه خارج است.
جنبه‏ هاى کلى و فلسفى مباحث حقوق بشر از قلمرو این گروه خارج است ولى مصادیق خاص مباحث حقوق بشرى، مانند احکام مرتد، جنبه‏ هاى فقهى مباحث آزادى، روابط مردم و حکومت و... در قلمرو گروه یاد شده قر
ار دارد
 
کلمات کليدي
اخبار پژوهشکده فقه و حقوق, گروه فلسفه فقه و حقوق اسلامی, گروه دانش های وابسته به فقه
 
امتیاز دهی
 
 

[Part_Lang]
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 6126
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما