پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی؛

درسنامه نظریه ولایت سیاسی فقیه

«نظریه ولایت فقیه»، در سیر تاریخی خود از عصر حضور تا کنون، از دو مؤلفه مهم «نص» و «زمان و مکان» تغذیه کرده و تجربه اندوخته است. بدین لحاظ این نظریه صرفاً «آرمانی» نیست؛ بلکه آرمانی است که در متن «واقعیت‌های تاریخی» صیقل داده شده است. در درون «نظریه ولایت مطلقه فقیه» مفاهیم کلیدی چون «اسلام»، «ولایت»، «مردم» و «نهاد دولت» نهفته است که در یک روابط منطقیِ نظام‌وار و سیستمی، نظریه سیاسی شیعه را در عصر غیبت به تصویر می‌کشند و در یک شبکه ارتباطی مشروعیتی و مشارکتی، نظام سیاسی پویایی را سامان می‌دهند که امروزه در قالب نظام سیاسی «جمهوری اسلامی» نمود یافته است.
  درسنامه نظریه ولایت سیاسی فقیه
نویسنده: 
غلامحسن مقیمی
ناشر: 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
تهیه کننده: 
پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی
زبان: 
فارسی

دررسنامه «نظریه ولایت سیاسی فقیه» اثر غلام حسن مقیمی در 353 صفحه در پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تهیه و به همت نشر این پژوهشگاه منتشر شد.
پژوهش در حوزه اندیشه سیاسی از منظر دینی در راستای شناخت مبانی، سرشت و ساختار آن در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی ضرورتی انکار ناپذیر یافته است.
«نظریه ولایت فقیه»، در سیر تاریخی خود از عصر حضور تا کنون، از دو مؤلفه مهم «نص» و «زمان و مکان» تغذیه کرده و تجربه اندوخته است. بدین لحاظ این نظریه صرفاً آرمانی نیست؛ بلکه آرمانی است که در متن واقعیت های تاریخی صیقل داده شده است. در درون نظریه ولایت مطلقه فقیه مفاهیم کلیدی چون اسلام، ولایت، مردم، نهاد دولت نهفته است که در یک روابط منطقی نظام وار و سیستمی، نظریه سیاسی شیعه را در عصر غیبت به تصویر می کشند و در یک شبکه ارتباطی مشروعیتی و مشارکتی، نظام سیاسی پویایی را سامان می دهند که امروز در قالب نظام سیاسی «جمهوری اسلامی» نمود یافته است.
هدف کتاب حاضر تدوین درسنامه جامع، روان و به روز در مورد «ولایت فقیه» است تا نیازهای آموزشی مراکز علمی و نسل جوان در خصوص مباحث ولایت سیاسی تأمین شود.
همچنین مطالعات تصوری و انتزاعی مباحث ولایت سیاسی فقیه موجب شد تا ظرفیت های تعاملی و شبکه ای مفاهیم کلیدی آن کمتر مورد تأمل مراکز پژوهشی قرار گیرد. بدون لحاظ هدف دیگر این نوشتار، مطالعه و تبیین مباحث ولایت فقیه با رویکرد نظام وار و سیستمی است تا افق های جدیدتری برای محققین گشوده شود.

ساختار اثر
این اثر در پنج فصل تألیف شده است که عناوین فصول آن عبارتند از: «مباحث مفهومی و نظری / ولایت مطلقه فقیه به مثابه نظام سیاسی/ ساختار، کارکرد و شبکه درونی آن»، «پیشینه و سیر تطور تاریخی نظریه ولایت فقیه»، «مبانی، منشأ و ادله مشروعیت ولایت سیاسی فقیه/ منبع تغدیه ولایت سیاسی»، «دامنه و حدود اختیارات ولایت سیاسی/ قرائت های مختلف از ولایت فقیه و پیامدهای آنها»، «نقش مردم در ساختار ولایت سیاسی/ جریان قدرت و ساختار نظام سیاسی ولایی».

برشی از اثر
* ارکان نظام سیاسی ولایی
امام خمینی(ره) هم در عرصه نظر و هم در مقام عمل، پایه و اساس نظام سیاسی خود را بر «اسلام، ولایت، دولت و مردم» استوار کرد و الگوی حکومتی «دین و ولی فقیه، بدون مردم» و نیز الگوی «دین و مردم، بدون ولی فقیه» را نفی و انکار کرد.
بنیادی ترین ارکان حکومت ولایی در تفسیر امام «اسلام»، «ولایت» و «مردم» هستند و از ترکیب منطقی آنها حکومت جمهوری اسلامی ایجاد می شود.
هر گونه تفکیک آنها موجب زوال حکومت اسلامی است. در واقع از منظر حضرت امام همانطور که «علت محدثه» جمهوری اسلامی سه رکن فوق بود، «علت مبقیه» آن نیز جز این سه نیست. ایشان ضمن نقد حکومت های متداول، حکومت «جمهوری اسلامی» را بهترین شکل و ساختار برای اجرای مقاصد و احکام اسلامی معرفی می کند: «حکومت اسلامی هیچ یک از انواع طرز حکومت های موجود نیست؛ مثلا استبدادی نیست. ما خواهان استقرار یک جمهوری اسلامی هستیم. آن دموکراسی که ما می خواهیم به وجود آوریم، در غرب وجود ندارد. دموکراسی اسلام، کامل تر از دموکراسی غرب است».
علاقه مندان برای خرید اینترنتی این کتاب می توانند به نشانی اینترنتی http://shop.isca.ac.ir/ مراجعه کنند.


چکیده درسنامه نظریه ولایت سیاسی  فقیه /  پژوهشگر: دکتر غلامحسن مقیمی
استقرار نظام جمهوری اسلامی بر پایه «نظریه ولایت مطلقه فقیه» توسط امام خمینی و درج آن در قانون اساسی نشان می‌دهد که باید «گفتمان ولایت فقیه» در محافل آموزشی مورد توجه جدی¬تری قرار گیرد؛ افزون بر اینکه موضوع ولایت فقیه که یکی از مهم ترین مباحث فقه سیاسی در میان فقهای شیعه محسوب می‌شود، امروز مرزهای جغرافیایی ایران را درنوردیده است و هم اکنون به عنوان یک نظریه بدیلِ حکومتی در محافل علمی مطرح است و پرسش‌‌های متعددی را برای نسل جوان ایجاد نموده که پاسخ آنها برای تقویتِ پایه¬های نظری نظام جمهوری اسلامی لازم بوده و از طلاب فرهیخته سطوح دوم و سوم حوزه های علمی مطالبه می شود.
بدین سان «ولایت سیاسی» موضوعی است که نمی‌توان آن‌ را در محافل پژوهشی و آموزشی نادیده گرفت. هدف از تدوین درسنامه ولایت  فقیه، آشنانمودن طلاب فرهیخته سطوح مقدماتی با نظریه‌ای است که به شکل ایدئولوژی متعالی در قبال دیگرایدئولوژی‌‌ها و نظریه‌‌های متعارف (لیبرلیسم، سوسیالیسم و ناسیونالیسم) ظهور یافت و چالش های جدی را در عرصه حکومت‌‌های عرفی به نمایش گذاشت. بدین لحاظ تبیین و تحلیلِ مبنایی، مفهومی، ساختاری و کارکرد ولایت فقیه به منظور تحکیم مبانی تئوریک نظام جمهوری اسلامی و نیز تربیت نیروی انسانی برای ایجاد جریان مصونیت بخش در قبال چالش‌‌های فکری و فرهنگی نظام ضرورتی عاجل می‌باشد.

‌از برجستگی این پژوهش ایجاد ارتباط منطقی میان چهار مفهوم کلیدی نظریه ولایت سیاسی (شریعت، ولایت، ملت و دولت) است. بیشتر پژوهشگران نظریه پرداز ولایت فقیه، میان نهاد دولت و نهاد ولایت تفکیک منطقی و كارآمد ایجاد نمی کنند. بدین لحاظ بین نظریه‌‌های دولت و نظریه‌‌های ولایت فقیه، خلط مبحث جدی وجود دارد. این در حالی که نهاد ولایت یک نهاد راهبری است که وظیفه هدایتِ راهبردی را بر عهده دارد نه اجرایی به معنایی که در قوه مجریه متداول است.
این نوشتار این نقیصه را ندارد. دومین برجستگی توجه به قرائت‌‌ها و تفاسیر متفاوت از نسبت دین و سیاست و نیز تنوع و تکثر نظریه‌‌ها در مورد حدود اختیارات ولی فقیه معطوف است که موجب شده است نظریه ولایت فقیه از حیث کارآمدی دو سر طیف حد اقلی و حداكثری پیدا كند. سوم اینکه در مورد درسنامه ولایت فقیه تا کنون به قدر کافی اندیشمندان صاحب‌نظر قلم‌فرسایی نکرده‌اند؛ لذا در این زمینه به فقر منابع دچار هستیم که این نوشتار می تواند این نقص را تا حدودی جبران نماید. چهارم اینکه اکثر آثار مربوط به ولایت فقیه تک‌نگارهایی هستند که بر روی حدود اختیارات، ادله و مفهوم آن متمرکز است. به تعبیر دیگر هنوز افق‌‌های جدید آن، خصوصاً در مورد نسبت مفاهیم مندرج در نظریه ولایت فقیه و چگونگی شبکه ارتباطی آنها در یک نگاه جامع‌نگرانه کمتر مورد توجه و تأمل قرار گرفته است که این تحقیق در صدد جبران آن می باشد.
پنجم اینکه با توجه به پیشینه مباحث و آثار مربوط به ولایت فقیه باید اذعان کرد که اگرچه تاکنون پژوهش‌‌های متعددی با رویکردهای «تحلیل مفهومی و فقهی»، «تاریخی»، «جامعه شناختی و علوم سیاسی» و «کلامی» در عرصه‌‌های مختلف نظری و عملی انجام گرفته است، ولی نگاه نظام وار معطوف به درسنامه ای نداشته اند. اما این نوشتار تلاش نموده است ضمن استفاده از مزایای متون و آثار فوق، مباحث ولایت فقیه را در قالب درسنامه¬ای روان و نیز به مثابه نظریه ای منسجم و  نظام وار نظریه پردازی و ارائه نماید.
بررسی فرضیه فوق مستلزم مطالعه و تبیین مباحث ولایت فقیه با رویکرد نظام وار و سیستمی است تا طلاب فرهیخته سطوح مقدماتی، مباحث ولایت سیاسی را در قالب ادبیات جدید نظام سیاسی و نیز کل نگرانه، مطالعه و با قشر جوان انقلابی ارتباط جدیدتر و کارآمدتری برقرار نماید. بر اساس مطالب فوق می توان گفت با توجه به مطالعات منظومه ای و سیستمی و با عنایت به نظام واربودن مباحث ولایت سیاسی، نظریه ولایت فقیه دارای مؤلفه ها و عناصرِ مفهومی، ارزشی، ساختاری و کارکردی نظام-وار است. عناصر و مؤلفه های فوق در یک شبکه ارتباطی منسجم و منطقی با هم و با زمان و مکان مرتبط و درنهایت یک نظام سیاسی پویا و کارآمد را سبب می¬شود.
عدم وجود درسنامه جامع، روان و به روز در مورد « ولایت فقیه» موجب شد نیاز آموزشی مراکز علمی و نسل جوان با مباحث ولایت سیاسی کمتر مورد توجه قرار گیرد؛ مضافاً اینکه مطالعات تصوری و انتزاعی مباحث ولایت سیاسی فقیه، سبب گردید ظرفیت های تعاملی و شبکه ای مفاهیم کلیدی آن، کمتر مورد تأمل مراکز پژهشی قرار گیرد. برای جبران این خلأ این پرسش مطرح می شود که چگونه می توان مباحث ولایت سیاسی را با قلمی روان، از حالت تصوری و جزیره ای خارج کرد و به آن انسجام منطقی تر و کارآمدتری برای نسل جوان حوزوی و  مراکز آموزشی داد؟

مدعا این است که  ولایت سیاسی فقیه مرکب از هفت مفهوم کلیدی «جاعل ولایت»، «ولی»، «مولی علیه»، «دامنه ولایت»، «مرز ولایت»، «جریان قدرت،» و «شبکه قدرت» بوده و با هم ارتباط نظام وار دارند که ارایه آن در قالب سیستمی می¬تواند گامی نو در ارایه منسجم، بروز و روان مباحث ولایت فقیه برای سطوح مقدماتی حوزوی باشد.


 
منبع:اداره نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
كلمات كليدي : معرفی آثار , آثار علمی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی , چکیده آثار

تاریخ خبر: 1401/3/16 دوشنبه
تعداد بازدید کل: 266 تعداد بازدید امروز: 7
 
امتیاز دهی
 
 

[Part_Lang]
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 267
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما