هشتمین شماره دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی  Islamic Political Studies

هشتمین شماره دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی «مطالعات سیاسی اسلام»
به همت اداره نشریات منتشر شد؛ هشتمین شماره دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی «مطالعات سیاسی اسلام» به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  به همت پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی و اداره نشریات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هشتمین شماره دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی  Islamic Political Studies «مطالعات سیاسی اسلام» مربوط به تابستان و پاییز 2022م منتشر و مقالات این شماره بر روی سامانه این نشریه به آدرس http: jips.isca.ac.ir نمایه گردید. 


•Allameh Tabatabaʾi's Political Philosophy and Islamic Revolution
Ahmad Reza Yazdani Moqaddam
•Between Politics and Knowledge From Early Shiite Discourse in Medina to Today's Shi'ism
Abdolmajeed Moballeghi

•The Theory of Permissibility and Political Rights
Mahmud Shafiʿi

•Freedom in Naʾini’s Political Thought: A Contemplation on the Practical and Ideological Grounds  
Mahmud Fallah & Bahman Zareʿi

•Political Equality in Allameh Sayyid Mohammad Hossein Tabatabaʾi’s
Political Thought
Ali Maleki

•The Role of Formalism in Spread of Contemporary Religious Fanaticism
Mansour Mir-Ahmadi & Ali Akbar Valad-Beygi

•The Features of Qom Seminary's Confrontation with Political Affair  
Sayyid Mohsen Tabatabaʾi’s -far

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی Islamic Political Studies (مطالعات سیاسی اسلام) در بانک اطلاعات نشریات کشور (Magiran.com)؛ پایگاه مجلات تخصصی نور (Noormags.ir)؛ پایگاه استنادی سیولیکا (Civilica.com)، پرتال جامع علوم انسانی (ensani.ir)، مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID.ir)، کتابخوان همراه پژوهان (pajoohaan.ir)، پرتال نشریات دفتر تبلیغات اسلامی (http://journals.dte.ir) و سامانه نشریه (jips.isca.ac.ir) نمایه می‌شود.


 
منبع: اداره نشریات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
کلمات کليدي
اداره نشریات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی, هشتمین شماره دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی «مطالعات سیاسی اسلام»
 
امتیاز دهی
 
 

[Part_Lang]
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 822
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما