مدیر گروه مطالعات تطبیقی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی:

تا کنون بحث علم اسلامی به نتیجه علمی نرسیده است

مدیـر گـروه مطالعـات تطبیقـی پژوهشـگاه علـوم و فرهنـگ اسـلامی گفـت: بحـث علم اسلامی، بحث بسـیار مهمـی اسـت کـه چنـد دهـه می باشـد کـه بـه آن پرداختـه شـده امـا نتیجـه عملـی ایـن بحـث بـه جـای نرسـیده اسـت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دفتــر تبلیغــات اسلامی، حجـت الاسلام والمسـلمین محمدعلـی مبینـی «مدیـر گـروه مطالعـات تطبیقـی پژوهشـکده فرهنـگ و معـارف قرآن» پژوهشـگاه علوم و فرهنگ اسلامی در این دیدار، اظهـار داشـت: بحـث علـم اسلـامی، بحـث بسـیار مهمی اسـت کـه چنـد دهـه مـی باشـد کـه بـه آن پرداختـه شـده امـا نتیجـه عملـی ایـن بحـث بـه جـای نرسـیده اسـت.
وی گفــت: اولیــن شــرطی کــه مــا در ایــن همایــش داشتیم  این که صرفاعلــم اسلامی نباشــد ، و بحـث کاربسـت آن در آمـوزش و پـرورش هـم مطـر ح شــود؛ در جلســات هفتگــی کــه از آمــوزش و پــرورش تهــران هــم حضــور داشــتند، بــه کار گرفتــن بحــث نظریــه علــم اسلامی بحــث مــی شــد.
مدیــر گــروه مطالعــات تطبیقــی پژوهشــکده فرهنــگ و معارف قرآن پژوهشـگاه علوم و فرهنگ اسلامی تصریح کـرد: ایـن همایـش، همایـش بسـیار پربرکـت و پربـاری اسـت امـا از نظـر ایـن کـه بـه نتیجه عملـی برسـد، مراحل کنونـی بایـد گام اول محسـوب شـود و پیشـنهاد مـا ایـن اسـت کـه مراحـل بعـدی رهـا نشـود و بـرای آن اقدامـی صـورت گیـرد؛ بایسـتی طرحـی در ایـن خصـوص نوشـته شـود چـرا کـه نظریـه آیـت الله جـوادی آملـی ضمـن ایـن کــه محســنات خوبــی دارد و طرفــداران بســیار خوبــی از فضلـاء را داراسـت و همچنیـن مخالفـان بسـیار جـدی در میـان فضلـاء دارد؛ ایـن مسـأله بایـد بـه سـرانجام برسـد و رویکردهـای  مخالـف هـم جـدی اسـت.
وی افـزود: همایـش  اقتضائـات خـاص خـود را دارد کـه در ایـن راسـتا حرکت هایی از جمله برگزاری نشسـت و مصاحبـه صـورت گرفتـه و ا کنـون تقریر معیـاری آن در حـال نـگارش اسـت کـه خدمـت آیت الله جـوادی آملـی هـم برسـیم؛ در کاربسـت آن بـا آمـوزش و پـرورش هـم صحبـت هایـی صـورت گرفتـه و بر اسـاس اینهـا، نمونه درسـی تولیـد کـرده انـد.
حجـت الاسلام والمسـلمین مبینـی با اشـاره بـه پیگیری پــروژه مرجعیــت علمــی قــرآن در پژوهشــگاه علــوم و فرهنــگ اسلــامی خاطرنشــان کــرد: در پژوهشــکده فرهنــگ و معــارف قــرآن ایــن پژوهشــگاه، کمیتــه مرجعیت علمی قرآن را داریم که بسـیار فعال اسـت و آن کمیته وارد مسـأله شـده تا از متخصصان هر یک از علوم انسـانی دعـوت شـود و افـراد آشـنا بـه قـرآن و دیدگاههـای اسـلامی و مفسـران تدبیـر کننـد تـا نقـش قـرآن در حـوزه علــم بررســی شــود و چگونــه بــه ســمت قرآنــی ســازی و ًاسـلامی سـازی علـوم پیـش برویـم کـه ایـن مسـأله کامـلا در راســتای این همایــش اســت.
منبع:
عكس هاي مرتبط :
كلمات كليدي : محمد علی مبینی , همایش علم اسلامی , اخبار پژوهشکده فلسفه و کلام , حجت الاسلام و المسلمین دکتر اعرافی

تاریخ خبر: 1397/12/23 پنجشنبه
تعداد بازدید کل: 191 تعداد بازدید امروز: 1
 
امتیاز دهی
 
 

[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 192
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما