رییس همایش «نظریه علم اسلامی و کاربست آن در نظام آموزش و پرورش» تبیین کرد

تعداد مقالات رسیده به همایش «نظریه علم اسلامی و کاربست آن در نظام آموزش و پرورش»

 رییس همایش نظریه علم اسلامی و کاربست آن در نظام آموزش و پرورش از برگــزاری همایــش »نظریــه علــم اســامی و کاربســت آن در نظــام آمــوزش و پـرورش« در 29 فروردیـن مـاه 1398 خبـر داد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دفتــر تبلیغــات اسـلـامی، ابراهیــم علیپــور در دیــدار دســتاندرکاران همایــش «نظریــه علــم اســامی و کاربســت آن در نظــام آمــوزش و پــرورش» بــا مدیــر حــوزه هــای علمیــه کشــور، ضمــن ارائــه گزارشــی از رونــد ایــن همایـش اظهـار داشـت: بخشـی از همـت و تـوان اسـاتید را  بـرای تقریـر، تبییـن و حتـی نقـد نظریـه آیـت الله جـوادی آملـی قـرار دادیـم، بـه ایـن دلیـل کـه ایـن نظریـه در آمــوزش و پــرورش تــا حــدودی مبنــای کار قــرار گرفتــه اســت و همــت عــده ای از  محققـان بـر ایـن بـود کـه یـک سـری کار علمـی را در این زمینـه تولید کنند، همچنین یـک سـری کارهایـی بـود کـه اسـاتید در فرصـت هایـی انجـام داده بودنـد را دریافـت کردیـم تـا بتوانیـم همزمـان مجموعـه آثـاری را رونمایـی کنیـم.
وی گفـت: در روز همایـش از اثـری 12 جلـدی رونمایـی خواهـد شـد کـه حـدود 4 جلـد آن دربـاره نظریـه آیـت الله جـوادی آملـی، دو جلـد آن ترجمـه دیـدگاه هـای غربیهـا راجـع بـه علـم اسـلامی و همچنیـن مجموعـه ای کـه در گسـترده اسلـامی سـازی علوم کارشــده را شــامل مــی شــود و مجموعــه 12 جلــدی خواهــد بــود و همچنیــن آمــاده هسـتیم تـا آثـار حضرتعالـی در ایـن زمینـه کـه آمـاده باشـد را منتشـر کنیـم.
رییــس همایــش «نظریــه علــم اسلــامی و کاربســت آن در نظــام آمــوزش و پــرورش» تصریـح کـرد: عـاوه بـر ایـن آثاری کـه روز همایش رونمایـی می شـود، 40 عنوان مقاله هـم هسـتند کـه یـک سـوم آن بـا محوریـت نظریـه آیـت الله جـوادی آملـی بـوده و دو سـوم آن بـا محوریـت دیگـر دیـدگاه هـا مـی باشـد کـه همـه اسـاتید عضو شـورای علمی همایـش، صاحبـان اندیشـه و نظریـه در ایـن حرفـه بودنـد، بنابرایـن ایـن مجموعـه کارهـا در حـال آمـاده سـازی اسـت.
علیپـور بـا بیـان ایـن کـه همایـش مذکـور پنجشـنبه 29 فروردیـن مـاه 1398 برگـزار خواهــد شــد، گفــت: حجــت الاسلام والمســلمین مبینــی بــا تیــم صاحــب نظــری گفـت و گـو کردنـد کـه یـک جلـد کتـاب خواهـد شـد و مجموعـه مصاحبـه هایـی بـا اندیشـمندان راجـع بـه علـم اسـلامی اسـت کـه بـه زودی منتشـر خواهـد شـد.
وی بــا بیــان ایــن کــه همایــش مذکــور 29 فروردیــن مــاه برگــزار خواهــد شــد، خاطرنشـان کـرد: پـس از انتشـار فراخـوان ایـن همایـش، از 40 مقالـه رسـیده بـه ایـن همایـش، 25 مقالـه بـه اسـاتید سـفارش داده شـده بـود و 70 مقالـه نیـز بـه دبیرخانـه ایـن همایـش رسـیده اسـت.
منبع:اخبار روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی
عكس هاي مرتبط :
كلمات كليدي : همایش علم اسلامی , حجت الاسلام و المسلمین دکتر اعرافی , دکتر ابراهیم علیپور , اخبار پژوهشکده فلسفه و کلام

تاریخ خبر: 1397/12/23 پنجشنبه
تعداد بازدید کل: 65 تعداد بازدید امروز: 1
 
امتیاز دهی
 
 

[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 66
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما