برنامه تلویزیونی قرار- -سیره سیاسی نبوی -دکتر نجف لک زایی


<img alt="" src="../Picture/ShowPicture.aspx?ID=79deb53e-ab84-4e9f-b4dd-dce65e736344" /><br />   <strong> <a href="http://www.aparat.com/v/IxdBQ">دریافت فایل ویدیویی </a>                  <a href="https://eitaa.com/isca_seda/220"> دریافت فایل صوتی</a></strong><br /> ⬅️🔰<br /> <img alt="" src="../Picture/ShowPicture.aspx?ID=178e66ff-3753-4488-a9ee-04e29945e066" /><br />   <strong><a href="http://www.aparat.com/v/IxdBQ">دریافت فایل ویدیویی </a>            <a href="http://💠https://eitaa.com/isca_seda/221">  دریافت فایل صوتی</a></strong><br /> 💠<img alt="" src="../Picture/ShowPicture.aspx?ID=7efb0f60-0888-4409-afd5-c8d17d9b8be7" /><br />   <strong> <a href="http://www.aparat.com/v/IxdBQ">دریافت فایل ویدیویی</a><a href="http://www.aparat.com/v/WmxIK"> </a>                <a href="http://💠https://eitaa.com/isca_seda/221">  دریافت فایل صوتی</a></strong><br /> <br /> <img alt="" src="../Picture/ShowPicture.aspx?ID=510b41c6-93df-4e74-8813-cba93422f184" /><br />   <strong><a href="http://www.aparat.com/v/IxdBQ">دریافت فایل ویدیویی </a>                <a href="https://eitaa.com/isca_seda/225">  دریافت فایل صوتی</a></strong><br /> <br /> <img alt="" src="../Picture/ShowPicture.aspx?ID=5572ea86-2a56-4bd4-a2be-884645a7559d" /><br />   <a href="https://www.aparat.com/v/HgJnK" style="font-weight: bold;">دریافت فایل ویدیویی </a><strong>             </strong><a href="https://eitaa.com/isca_seda/229" style="font-weight: bold;">  دریافت فایل صوتی</a><br /> <br /> <img alt="" src="../Picture/ShowPicture.aspx?ID=d9526d1f-fa7a-4ce4-9515-caea5fffad51" /><br /> <strong>  <a href="https://www.aparat.com/v/SD5yl">دریافت فایل ویدیویی </a>             <a href="https://eitaa.com/isca_seda/233">  دریافت فایل صوتی</a></strong><br /> <br /> <img alt="" src="../Picture/ShowPicture.aspx?ID=ed00235a-2d7e-4238-a175-f1ac00b6687d" /><br /> <strong><a href="https://www.aparat.com/v/DKPUg">دریافت فایل ویدیویی </a>             <a href="https://eitaa.com/isca_seda/236">   دریافت فایل صوتی</a></strong><br /> 💠<img alt="" src="../Picture/ShowPicture.aspx?ID=9e07da60-52f9-4e0f-9510-e669e7400a27" /><br /> <strong><a href="https://www.aparat.com/v/DKPUg">دریافت فایل ویدیویی </a>             <a href="https://eitaa.com/isca_seda/244">   دریافت فایل صوتی</a></strong><br /> <br /> <img alt="" src="../Picture/ShowPicture.aspx?ID=e1e576b0-e594-4fba-91c7-d581af5bf243" /><br /> <strong>      <a href="https://www.aparat.com/v/zgXRs">  دریافت فایل ویدیویی </a>                                   <a href="https://eitaa.com/isca_seda/255">   دریافت فایل صوتی<br /> <br /> <img alt="" src="../Picture/ShowPicture.aspx?ID=51a6daff-f781-4383-8f9b-c26c4dd6f545" /></a><br /> <strong><a href="https://www.aparat.com/v/Kjvd4"> دریافت فایل ویدیویی </a>                                   <a href="https://eitaa.com/isca_seda/259">   دریافت فایل صوتی</a></strong></strong><br /> <br /> <img alt="" src="../Picture/ShowPicture.aspx?ID=c2faacad-2021-4909-ac8f-41e2cf6e6dca" /><strong><strong><a href="https://www.aparat.com/v/Kjvd4">دریافت فایل ویدیویی </a><a href="https://www.aparat.com/v/nNHwA">    </a>                               <a href="https://eitaa.com/isca_seda/262">   دریافت فایل صوتی</a></strong></strong><br /> <br /> <img alt="" src="../Picture/ShowPicture.aspx?ID=1f6797bb-2e09-44a2-9165-6710d7cf0217" /><strong><strong><a href="https://www.aparat.com/v/Kjvd4">دریافت فایل ویدیویی </a><a href="https://www.aparat.com/v/hlAbE">  </a>                                 <a href="https://eitaa.com/isca_seda/267">   دریافت فایل صوتی<br /> <img alt="" src="../Picture/ShowPicture.aspx?ID=3dd4c168-3df9-4eb1-a374-ffa6587abda3" /></a><br /> <strong><strong><a href="https://www.aparat.com/v/Kjvd4">دریافت فایل ویدیویی </a><a href="https://www.aparat.com/v/lRpDq">  </a>                                 <a href="https://eitaa.com/isca_seda/269">   دریافت فایل صوتی<br /> <br /> <img alt="" src="../Picture/ShowPicture.aspx?ID=9b205eb1-5b6f-42a1-8122-309d7486c152" /></a><strong><strong><strong><strong><a href="https://www.aparat.com/v/Kjvd4">دریافت فایل ویدیویی </a><a href="https://www.aparat.com/v/53HiK">  </a>                                 <a href="https://eitaa.com/isca_seda/279">   دریافت فایل صوتی<br /> <br /> <img alt="" src="../Picture/ShowPicture.aspx?ID=36ba7a87-0aa3-448c-ab3d-0d354081f575" /></a><br /> <strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><a href="https://www.aparat.com/v/Kjvd4">دریافت فایل ویدیویی </a><a href="https://www.aparat.com/v/7Xzd5">    </a>                               <a href="https://eitaa.com/isca_seda/281">   دریافت فایل صوتی</a></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong><br /> <img alt="" src="../Picture/ShowPicture.aspx?ID=b869ef4c-09f7-4e1e-9c5d-af7dc197917d" /><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><a href="https://www.aparat.com/v/Kjvd4">دریافت فایل ویدیویی </a><a href="https://www.aparat.com/v/fnXFq">   </a>                                <a href="https://eitaa.com/isca_seda/295">   دریافت فایل صوتی</a></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong><br /> <img alt="" src="../Picture/ShowPicture.aspx?ID=b861f638-06f9-4956-80d5-a0284c7fe50c" /><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><a href="https://www.aparat.com/v/Kjvd4">دریافت فایل ویدیویی </a><a href="https://www.aparat.com/v/w8y7L">  </a>                                 <a href="https://eitaa.com/isca_seda/304">   دریافت فایل صوتی</a></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong><br /> <img alt="" src="../Picture/ShowPicture.aspx?ID=4f2784ef-85ba-4ee9-bff4-831ec51119df" /><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><a href="https://www.aparat.com/v/Kjvd4">دریافت فایل ویدیویی </a><a href="https://www.aparat.com/v/gb81Q">   </a>                                <a href="https://eitaa.com/isca_seda/310">   دریافت فایل صوتی</a></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong>
منبع:اختصاصی ایسکا

تاریخ خبر: 1398/8/23 پنجشنبه
تعداد بازدید کل: 463 تعداد بازدید امروز: 1
 
امتیاز دهی
 
 


مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب

مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 464
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما