بررسی نقش جنبش های اسلامی در مواجهه با طرح معامله قرن در دفتر تبلیغات اسلامی

ابوشریف: طرح معامله قرن با اتحاد کشورهای اسلامی منجربه شکست می‌شود

نشست نقش جنبش های اسلامی در مواجهه با طرح آمریکایی – صهیونیستی معامله قرن در مورد مسئله فلسطین به همت معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد.
بـه همـت معاونـت پژوهشـی دفتـر تبلیغـات اسلامی حـوزه علمیـه قـم بــا حضــور نماینــده جنبــش جهــاد اسلامی فلســطین در ایــران برگــزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی دفتـر تبلیغات اسلامی، ناصـر ابو شریف «نماینده جنبـش جهـاد اسلامی فلسـطین در ایـران» در نشسـت «نقـش جنبش‌های اسلامی در مواجهـه بـا معاملـه قـرن» کـه بـه همـت معاونـت پژوهشـی دفتـر تبلیغـات اسلامی حـوزه علمیـه قـم در سـالن خواجه‌نصیرالدین طوسـی پژوهشــگاه علــوم و فرهنــگ اسلامی برگــزار شــد، اظهــار داشــت: مسئله فلسـطین، مسئله اسلام و بخشـی از قـرآن هست؛ آیـات زیـادی دربـاره ایـن مـکان بیان‌شده کـه نشان‌دهنده جایـگاه ایـن مـکان مقـدس اسـت.
وی بابیان این‌که بیت‌المقدس قبلــه اول مســلمانان بــوده و نشان‌دهنده جایــگاه بســیار عظیــم و بــزرگ ایــن مــکان اســت، گفــت: وقتــی مسـلمانان اولیـن قـدم خـود را به‌طرف سـرزمین شـام و قـدس برداشـتند، حتـی سـرزمین قـدس به‌صورت مسالمت‌آمیز فتـح شـد، بااینکه تمـام ارتش‌های اسلامی اطـراف قـدس را محاصـره کـرده بودنـد امـا بـر اسـاس انــدرز حضــرت علــی(ع) ایــن شــهر به‌صورت مسالمت‌آمیز فتــح شــد و خلیفــه مســلمین کلیــد آن را دریافــت کردنــد و این‌ها نشــان از ارزش والای ایــن مــکان مقــدس اســت.
نماینــده جنبــش جهــاد اسلامی فلســطین در ایــران تصریــح کــرد: از زمــان فتـح اسلامی و تحویـل کلیـد قـدس بـه مسـلمانان، هیـچ یهـودی در شـهر قـدس زندگـی نمی‌کرد و ایـن واقعیـت تاریخـی اسـت و کسـانی کـه در ایـن شــهر زندگــی می‌کردند، نصــاری و مســیحی بودنــد و حضــرت مســیح (ع) از بنی‌اسرائیل بودنــد و بــه ایــن دیــن مبعــوث شــدند تــا دیــن پیامبــر قبلــی را تکمیــل کردنــد و بخشــی از مــردم ایمــان آوردنــد و ایــن مسئله تــا دوره امپراتـوری روم ادامـه پیـدا کـرد و دیـن مسـیحیت را به‌عنوان دیـن امپراتــوری خــود برگزیــد.
وی بـا اشـاره بـه خـروج یهودیـان از فلسـطین در سـال 132 میـلادی افـزود: در سـال 132 میـلادی حضـور یهودیـان در فلسـطین به‌صورت کامـل تمـام شـد و یهودیـان توسـط رومیـان اخـراج شـدند و بـه خار ج از فلسـطین ازجمله جزیـره العـرب، خیبـر، مدینـه منـوره، اطـراف جزیـره العـرب و شـام رفتنـد و ایـن رومی‌ها بودنـد کـه یهودی‌ها را از ایـن سـرزمین راندنـد و ایـن مسئله ادامـه پیـدا کـرد و به‌رغم ایـن مسـائلی کـه اتفـاق افتـاد و حتـی پـس از فتـح اسلامی، هیــچ تغییــر جمعیتــی و دموکراســی در بافــت جمعیتــی ســرزمین قـدس و بیت‌المقدس حاصـل نشـد.

* مسلمانان هیچ تغییری در بافت جمعیتی قدس ایجاد نکردند
ابو شریف بابیان این‌که مســلمانان هیــچ تغییــری در بافــت جمعیتــی قـدس ایجـاد نکردنـد، اظهـار داشـت: کسـانی کـه بـه دیـن اسلام پیوسـتند، بـه خواسـت خودشـان بـوده و اجبـاری بـرای آن‌ها نبـوده اسـت. وی گفــت: آزادی عبــادت، عقیــده و اندیشــه از ابتــدا در ایــن شــهر رعایــت شــد و احتــرام بــه ادیــان و مقدســات دیگــران، یکــی از مســائلی اســت کــه در دیــن مبیــن اسلام بــر آن تأکید و تضمین‌شده اســت و حتــی دفــاع از مقدسـات دیگـران، یکـی دیگـر از وظایـف مسـلمانان بـوده کـه در قـرآن کریم هـم بـر اسـاس آیـات مبارکـه قـرآن بـر آن تأکید شـده اسـت.
نماینــده جنبــش جهــاد اسلامی فلســطین در ایــران تصریــح کــرد: یکــی از انگیزه‌های مهـم دفاعـی در اسلام، حمایت از مقدسـات اسـت کـه می‌تواند شـامل مقدسـات دیگـر ادیـان هـم باشـد؛ پـس از فتـح شـهر قـدس ماهیـت دینـی ایـن شـهر تغییـر نکـرد و در سـال سـوم میـلادی کـه کلیسـای قیامـت سـاخته شـد، حتـی یکـی سـنگ از ایـن کلیسـا تغییـر نکـرد و وقتی‌که خلیفـه دوم ایـن شـهر را فتـح کـرد، در کلیسـا نمـاز نخوانـد، از تـرس این‌که مبـادا بعدهـا ایـن مـکان را بـه مسـجد تبدیـل کننـد و بـه همیـن دلیـل و بـه خاطـر حفــظ مقدســات دیگــران حاضــر نشــد حتــی در کلیســا نمــاز بخوانــد؛ ایــن ماهیـت دیـن اسلام اسـت کـه از مقدسـات دیگـران محافظـت می‌کند.
وی افــزود: هیــچ مقدســات یهــودی در ایــن ســرزمین وجــود نداشــته، چــرا کـه هیـچ یهـودی در آنجـا زندگـی نمی‌کرده کـه بخواهـد اماکن مقدسه‌ای داشـته باشـد.
ابو شریف بابیان این‌که مسـلمانان هیچ‌یک از اماکن مقـدس را به‌زور نگرفتنـد و بـه خـود ضمیمـه نکردنـد، اظهـار داشـت: در آن زمـان کـه مسـجدالاقصی فتـح شـد، یـک مـکان متروکه‌ای بـود کـه مسـلمانان آن را تمیـز ومرتـب کردنـد و در آن نمـاز خواندنـد.
وی بــا اشــاره بــه این‌که قداســت نــزد دیگــران هیــچ حقــی را تملــک نمی‌دهد، گفـت: کعبـه مـکان مقدسـی بـرای تمـام مسـلمانان اسـت، امـا بـه ایـن معنـا نیسـت کـه در آنجـا یـک مکانـی را بخواهیـم در تملـک خـود دربیاوریــم؛ قداســت و تملــک دو مسئله متفــاوت اســت.

* حفظ شهر قدس وظیفه همه مسلمانان است
نماینــده جنبــش جهــاد اسلامی فلســطین در ایــران تصریــح کــرد: بــرای همــه مســلمانان حفــظ شــهر قــدس یــک وظیفــه اســت؛ دو روز قبــل یکــی از کشیش‌های شــهر قــدس نامه‌ای را خطــاب بــه مســلمانان و درواقع بــه عربسـتان سـعودی ارائـه داد و فرسـتاد و از آن‌ها خواسـت کـه بـه سـند عمـری وفـادار باشـند و بـه آن عمـل کننـد چراکه در سـند عمری حمایت از شـهر قدس در برابـر مهاجمیـن تضمیـن و بـر آن تأکید شـده اسـت و ایـن کشـیش نوشـت کـه شـما بـه ایـن سـند خیانـت می‌کنید و بایـد از شـهر قـدس حمایـت کنیـد.
وی افــزود: در حــال حاضــر ایــن ســند در کلیســای قیامــت نگهــداری می‌شود. ببینــد کــه وضــع بــه کجــا رســیده کــه یــک کشــیش مســیحی از مسـلمانان خواسـته کـه بـه عهـد خـود وفـادار باشـند و ایـن مسئله، یکـی از مسـائل ناگواری اسـت کـه ا کنـون شـاهد آن هسـتیم؛ البتـه رئیس کلیسـای روم ارتدکــس چنــد بــار از مســلمانان خواســت کــه از شــهر قــدس در برابــر مهاجمیــن به‌خصوص در برابــر یهودیــان به‌خصوص بــر اســاس ســند عمـری، حمایـت کننـد؛ یکـی از مفـاد ایـن سـند آن اسـت کـه یهودیـان در شـهر قـدس به‌هیچ‌عنوان سـا کن نشـوند و خلیفـه دوم در آن زمـان بـا ایـن مسئله موافقــت کــرد و قــرار شــد کــه هیــچ یهــودی در شــهر قــدس زندگــی
نکنـد.
ابو شریف اظهـار داشـت: یهودیـان در ایـن مـدت خـار ج از فلسـطین زندگـی کردنـد و ایـن مسئله تـا اواخـر قـرن 19 میـلادی و دوره امپراتـوری عثمانـی ادامــه پیــدا کــرد کــه آرام‌آرام یهودیــان بــه شــهر قــدس آمدنــد کــه بیشــتر بـرای حـج و زیـارت بـود و بـه خاطـر سـند عمـری اجازه‌ای بـرای سـکونت در ایـن شـهر نداشـتند و فلسـطین سال‌ها تحـت حکومـت اسلامی باقـی مانـد.
امـا پس‌ازآن، صدسال توسـط فرنگی‌ها اشـغال شـد، حتـی ایـن اشـغال را به‌عنوان اشـغال مسـیحی یـا صلیبـی نـام ننهادنـد، بلکـه آن را اشـغال فرهنگی‌ها نام‌گذاری کردنــد و ســرزمین شــام، فلســطین و قــدس را بــه مـدت صدسال اشـغال کردنـد.

* حضور مسلمانان در شهر قدس ماهیت جمعیتی آن را تغییر نداد
وی بــا اشــاره بــه حضــور مســلمانان در شــهر قــدس و ثبــات ماهیــت ایــن شـهر در آن دوران، گفـت: سـپس مسـلمانان آمدنـد و ایـن سـرزمین را پـس گرفتنـد، امـا در تمـام مراحلـی کـه مسـلمانان بـر شـهر قـدس سـیطره داشـتند، به‌هیچ‌عنوان ماهیــت جمعیتــی ایــن شــهر را تغییــر ندادنــد و ا گــر کســی وارد و خـار ج شـد، بـه اختیـار خـودش بـود و حکومـت اسلامی هیـچ فشـار و اجبـاری را بـر آن‌ها وارد نکـرد.
نماینــده جنبــش جهــاد اسلامی فلســطین در ایــران تصریــح کــرد: حتــی یهودیــان خودشــان معتقدنــد کــه تشــکیل دولــت یهــودی در فلســطین، یکـی از محرمـات اسـت و خاخام‌های یهـود بـر اسـاس فتواهایشـان حـرام دانسـتند کـه دولـت یهـودی در فلسـطین تشـکیل شـود و بـه همیـن دلیـل، تمـام خاخام‌های یهـود در ابتـدا بـا جنبـش صهیونیسـت مخالـف بودنـد و معتقد بودنـد کـه ا گـر دولـت یهـودی قبـل از ظهـور حضـرت مسـیح (ع) در فلسطین تشـکیل شـود، سـبب خشـم خداونـد خواهـد شـد، بـه همیـن دلیـل اکثـر احبـار و متدینیـن یهـودی بـا جنبـش صهیونیسـت به‌خصوص در این زمینـه مخالـف بودنـد.
وی افــزود: ســران صهیونیســت هیچ‌کدام متدیــن نبودنــد و تمــام آن‌ها ملحــد و کافــر بودنــد، حتــی بنیان‌گذار جنبــش صهیونیســت یــک ملحــد و کافـر بسـیار بزرگـی بـود و فقـط از دیـن یهـود به‌عنوان ابـزاری بـرای تحقـق منویـات خـود سوءاستفاده کـرد؛ صهیونیسـت یـک طرح اسـتعماری بـود کــه اولیــن بــار ناپلئــون بناپــارت در فرانســه آن را در ســال 1799 میــلادی مطرح کــرد و هدفــش ایــن بــود کــه یــک جســم ناهمگــون و عجیــب را در منطقـه و امـت اسلامی ایجـاد کنـد و بـا ایـن جسـم ناهمگـون، امـت اسلامی را از هـم بپاشـاند و مانـع وحـدت امـت اسلامی شـود و سـومین هدفـش آن بـود کـه از شـر حضـور یهودیـان در اروپـا راحـت شـوند.
ابو شریف اظهــار داشــت: پیش‌قراولان جنبــش صهیونیســت مذهبــی نبودنـد و پـس از شکسـت طرح ناپلئـون بناپـارت، انگلیـس ایـن طرح را بـر عهـده گرفـت و از اواسـط قـرن 19 اقـدام بـه آوردن یهودیـان بـه فلسـطین کـرد و یکـی از پولـداران یهـود کـه خانواده‌اش هنـوز پولـدار اسـت و می‌توان گفـت کـه نصـف امـوال بشـری را در اختیاردارند، در اواسـط قـرن 19 میلادی 14 میلیـون لیـره طـلا را خـر ج کـرد تـا یهودیـان را بـه فلسـطین بیـاورد و بـرای تحقـق ایـن هـدف، هشـدارهایی را به‌صورت سـاختگی علیـه یهودیـان در روسـیه بـه راه انداخـت و در سـال 1860 میـلادی 10 هـزار یهـودی را از روسـیه بـه فلسـطین آورد، البتـه ایـن یهودیـان در مناطـق شـهری سکنی نگزیدنـد.  َو بــه منطقه‌ای شــبه صحرایــی رفتنــد و بیشــتر بدویان در آنجــا زندگــی  می‌کردند و از مناطـق شهرنشـین دور بودنـد.
وی گفــت: حتــی بیشــتر ایــن 10 هــزار نفــر پــس از مدتــی بــه اروپــا و آمریــکا رفتنـد امـا ایـن مسئله تـا جنـگ جهانـی اول ادامـه پیـدا کـرد کـه باکمال تأسـف از جنـگ جهانـی اول و فروپاشـی امپراتـوری عثمانـی سوءاستفاده شــد؛ در همــان زمــان، با لفور وزیــر خارجــه ســابق انگلســتان بــا موافقــت نخست‌وزیر وقــت انگلســتان بــه نفــع یهودیــان اعلامیه بالفــور را منتشــر کــرد و ایــن نخست‌وزیر یــک مســیحی انجیلی (افــرادی کــه ا کنــون بــر آمریـکا حاکم هسـتند) بـود کـه ایـن مسـیحیان عقیده‌ای دارنـد کـه وقتـی مسـیح (ع) ظهـور خواهـد کـرد کـه یهودیـان یـک دولتـی در فلسـطین داشـته باشـند و مسجدالاقصی ویران‌شده باشـد و به‌جای آن هیـکل سـلیمان یـا همـان معبـد سـلیمان را بسـازند.
نماینـده جنبـش جهـاد اسلامی فلسـطین در ایـران تصریح کرد: اعتقـادات و اندیشه‌های مسـیحیان صهیونیسـت بـود کـه محـرک اصلـی و بزرگ‌ترین محـرک طرح صهیونیسـت به شـمار می‌رود.
وی افـزود: در سـال 1919 میـلادی شـاهد پیمـان سـایکس ـ پیکـو بودیـم کـه ایـن پیمـان، همـان پیمـان تجزیـه امـت اسلامی بـود کـه به‌این‌ترتیب منطقــه و امــت اسلامی میــان فرانســه، انگلســتان و روســیه تــزاری در آن زمـان تقسـیم شـد و در ایـن میـان، فلسـطین به‌عنوان سـهم بـه انگلسـتان اعطـا شـد.
ابو شریف اظهــار داشــت: در آن زمــان، وقتی‌که انگلســتان می‌خواست شــهر قــدس را اشــغال کنــد، 25 هــزار نفــر از محافظیــن شــهر قــدس اعــم از ترک‌ها و فلسطینی‌ها بـه دسـت انگلیسی‌ها بـه شـهادت رسـیدند.
وی گفـت: تعـداد یهودیـان در آن زمـان تنهـا 14 هـزار نفـر در تمـام فلسـطین بـود و در سـال 1922 میـلادی انگلسـتان قیمومیتش را بـه فلسـطین اعلام کـرد؛ قیمومیـت بـه ایـن معنـا اسـت کـه بـر یـک کشـوری حاکم شـوند و آن کشـور را آمـاده کننـد تـا زمـام امـورش را خـود آن کشـور بـه دسـت بگیـرد امـا بـر اسـاس آن ضرب‌المثل، انـگار گوشـت را بـه گربـه دادنـد، یعنـی انگلسـتان پـس از مدتـی کـه قیمومیتش را بـر فلسـطین اعلام کـرد، به‌جای اینکـه آن را بـرای تعییـن سرنوشـت آمـاده کنـد، شـروع بـه اشـغال آن و آوردن یهودیان بـه سـرزمین فلسـطین کـرد و ایـن مسئله ادامـه پیـدا کـرد تـا این‌که در سـال 1922 میــلادی جمعیــت یهودیــان در فلســطین بــه 50 هــزار نفــر افزایــش یافــت و در ســال 1948 میــلادی بــه 650 هــزار صهیونیســت در فلســطین اشـغالی افزایـش یافـت.
نماینــده جنبــش جهــاد اسلامی فلســطین در ایــران تصریــح کــرد: یکــی از مسـائلی کـه در ایـن خصـوص، زمینه‌ساز شـد و زمینـه را نسـبت بـه حضـور یهودیــان و صهیونیست‌ها در فلســطین تســهیل کــرد، سوءاستفاده از جنـگ جهانـی دوم و توطئه‌ای کـه جنبـش صهیونیسـت انجـام داد، بـود کـه بـا ایجـاد کشـتار و درگیـری بـرای اخـراج یهودیـان از کشـورهای عربـی و دیگــر کشــورها و آوردن آن‌ها بــه فلســطین بــود و ایــن کار را ادامــه دادنــد تـا این‌که در سـال 1948 میـلادی تعـداد یهودیـان در سـرزمین فلسـطین اشـغالی بـه 650 هـزار نفـر افزایـش یافـت.
وی افــزود: پــس از مدتــی، ارتــش انگلســتان نســبت بــه آماده‌سازی یهودیـان اقـدام کـرد و یهودیانـی کـه در ارتـش انگلسـتان خدمـت می‌کردند، ً افســران ارتــش انگلســتان و دیگــر ارتش‌های اروپایــی بودنــد کــه عمدتاً بعدهـا باندهـای صهیونیسـتی را تشـکیل دادنـد و انگلسـتان که بر فلسـطین حاکم بــود، آن‌ها را بــا بهتریــن تســلیحات آن زمــان مســلح کــرد و در ســال 1948 میــلادی وقتی‌که انگلســتان از ســرزمین فلســطین خــار ج شــد، 65 هـزار نفـر یهـودی به‌صورت رسـمی و ارتـش نظامـی آماده‌شده بودنـد و 65 هـزار نفـر دیگـر به‌صورت شبه‌نظامی کـه قـادر بـه حمـل سـلاح بودنـد و آموزش‌های نظامــی را دیــده بودنــد، آمــاده بودنــد.
ابو شریف اظهــار داشــت: امــا مــردم فلســطین به‌شدت توســط ارتــش انگلسـتان سرکوب‌شده بودنـد و ا گـر از یـک فلسـطینی یـک گلولـه یـا سـلاح
پیدا می‌کردند فــرد فوراً اعــدام می‌شد و بســیاری از فلســطینیانی کــه اعـدام شـدند، بـه ایـن خاطـر بـود کـه در خانه‌شان یـک گلولـه یـا اسـلحه پیــدا می‌کردند، بسـیار سـاده کشـف کردنـد امـا باندهـای صهیونیسـتی بـه انـواع سلاح‌های پیشــرفته آن زمــان مجهــز بودنــد؛ بــا تمــام ایــن احــوال، مــردم فلســطین سـا کت ننشسـتند و شـروع بـه تظاهـرات و انقـلاب کردنـد و در سـال 1936 میـلادی طولانی‌ترین اعتصـاب در طـول تاریـخ بشـری در فلسـطین توسـط مــردم فلســطین بــه وقــوع پیوســت و در ســال 1936 تــا 1939 میلادی بــه مــدت ســه ســال بزرگ‌ترین انقلاب مــردم فلســطین را شــاهد بودیــم کــه درواقع انگلســتان را بــا چالش‌های زیــادی مواجــه کــرد، بالاخره مــردم فلســطین به‌رغم همــه رشادت‌ها نتوانســتند در برابــر ایــن امپراتــوری عظیــم دوام بیاورنــد.
وی بــا اشــاره بــه توطئه‌ها و قراردادهــا علیــه فلســطین بــرای حاکمیت و حضــور یهــود در فلســطین، گفــت: درزمانی کــه انگلســتان قیمومیــت سـرزمین فلسـطین را بـر عهـده داشـت، میلیون‌ها دونـم یـا جریـب از اراضـی فلسـطین را به یهودیان اعطا کرد و در آن زمان، سـاموئل نماینده و حاکم تام‌الاختیار انگلسـتان در فلسـطین کـه یهـودی بـود، سـه میلیـون دونـم یا جریـب یـا سـه هـزار کیلومترمربع از اراضـی فلسـطین را بـر اسـاس مالکیتـی کـه داشـت، بـه یهودیـان اعطـا کـرد و املاکی کـه داده شـد، مالکیـت دولتـی و در اختیـار ایشـان بـود و تعـدادی از زمین‌هایی کـه در اختیـار یهودیان قرار گرفـت، از طریـق فـروش ایـن زمین‌های خانواده‌های مسـیحی بـود کـه در خـار ج از فلسـطین زندگـی می‌کردند کـه زمین‌های خـود را بـه شرکت‌های خارجـی فروختنـد و آن‌ها ایـن زمین‌ها را به یهودیـان اعطـا کردنـد.
نماینــده جنبــش جهــاد اسلامی فلســطین در ایــران تصریــح کــرد: بــا تمــام کارهــا و سندسازی‌هایی کــه انجــام شــد، در ســال 1948 میـلـادی 7/5 درصــد ســرزمین فلســطین در اختیــار یهودیــان بــود؛ ایــن مسئله تــا ســال 1948 ادامـه پیـدا کـرد و در ایـن سـال جنـگ باندهـای صهیونیسـتی علیـه مــردم فلســطین آغــاز شــد، البتــه در آن زمــان هنــوز قیمومیــت انگلســتان وجـود داشـت امـا پـس از مدتـی قیمومیـت انگلسـتان از سـرزمین فلسـطین خـار ج شـد و جنـگ باندهـای صهیونیسـتی به‌صورت هـای مختلـف علیـه مـردم فلسـطین آغـاز شـد.
وی افـزود: ایـن باندهـا 128 کشـتار را علیـه مـردم فلسـطین انجـام دادنـد و دوسوم مـردم فلسـطین از ایـن سـرزمین اخـراج شـدند و 78 درصـد ایـن سـرزمین بـه اشـغال  صهیونیست‌ها درآمد، ایـن در حالـی بـود کـه تعـداد نیروهـای باندهـای صهیونیسـتی 130 هـزار نفـر مسـلح بـود امـا انواع سلاح‌ها را در اختیـار داشـتند و مـردم فلسـطین به‌رغم تمـام مقاومتشـان تعدادشـان بســیار انــدک بــود و حتــی ا گــر تعــداد رزمنده‌هایشان بــا تعــداد نیروهــای با تعداد نیروهای ارتش‌های عربی را جمع بزنیم، مجموعه هفت هزار نفر بودند، آن‌هم سلاح‌هایی کـه در اختیـار داشـتند، سلاح‌های تاریخ‌مصرف گذشـته بود که ایـن سلاح‌های فاسـد بـر اسـاس قـراردادی بـود کـه در یوگسلاوی در آن زمـان بسته‌شده بـود کـه ایـن سلاح‌ها را بـه فلسـطینیان و اعـراب داده بودنـد.
ابو شریف اظهـار داشـت: کشـورهای بزرگ (فرانسـه، انگلیـس) پس‌ازاین دوران حمایـت از رژیـم صهیونیسـتی را بـر عهـده گرفتنـد و پس‌ازآن شـاهد گســترش رابطــه رژیــم صهیونیســتی بــا آمریــکا بودیــم و در جنــگ 1967 میـلادی کـه جنـگ اعـراب و اسـرائیل بـود، سلاح‌هایی کـه مصـر را هـدف  قراردادند، تماماً آمریکایـی بـود و به‌این‌ترتیب، آمریکا عهده‌دار حمایت گسـترده از رژیـم صهیونیسـتی شـد.
وی گفـت: در سـال 1967 میـلادی فلسـطین به‌طور کامـل و کرانه باختری و نـوار غـزه و بخشـی از صحـرای سـینای مصـر و بخشـی از جـولان سـوریه بـه اشـغال صهیونیست‌ها درآمد و بعدازآن شـاهد گسـترش هـر چـه بیشـتر رابطـه رژیـم صهیونیسـتی بـا آمریـکا بودیـم.
نماینـده جنبـش جهـاد اسلامی فلسـطین در ایـران تصریـح کـرد: درواقع، شــاهد جنگ‌های دیگــری هــم بودیــم امــا پس‌ازاین جنگ‌ها، رژیــم صهیونیســتی دیگــر نتوانســت پیــروزی را بــه دســت بیــاورد و نمونــه آن، جنـگ 1982 اسـرائیل علیـه لبنـان بـود کـه درنهایت، رژیـم صهیونیسـتی پیــروز نشــد و بــا خفــت و خــواری در ســال 2000 میــلادی از جنــوب لبنــان خـار ج شـد و ایـن بـه خاطـر مقاومـت مـردم لبنـان بـود.
وی افـزود: در سـال 1987 میـلادی مـردم فلسـطین انتفاضـه بسـیار عظیمی را آغـاز کردنـد کـه انتفاضـه اول مـردم فلسـطین بـود کـه هفـت سـال بـه طول انجامیـد و رژیـم صهیونیسـتی تمـام ارتـش خـود را بـه کار گرفـت و 127 هـزار نفــر از ســربازان خــود را وارد کرانــه باختــری کــرد و نبــرد بســیار بزرگــی بــود، امـا پایـان ایـن انتفاضـه عظیـم ختـم بـه اسـلو شـد کـه نه‌تنها دسـتاوردی را بــرای مــردم فلســطین نداشــت، بلکــه می‌توان گفــت کــه بزرگ‌ترین توطئه‌ای بـود کـه علیـه مـردم فلسـطین انجـام شـد.
ابو شریف اظهـار داشـت: در دهـه هفتـاد قـرن بیسـتم میـلادی، وزیـر خارجـه وقــت آمریــکا کــه یــک صهیونیســت بــود، دولــت آمریــکا را بــا معاهــدات و پیمان‌های بسـیار قـوی بـه اسـرائیل مرتبـط کـرد کـه بسـیار مسـتحکم بود و حفـظ امنیـت اسـرائیل را بـه آمریـکا مرتبـط کـرد و ایـن مسئله ادامـه پیـدا کـرد و از سـال 1972 میـلادی آمریـکا مرتبـط بـه پیمان‌هایی بـرای حفـظ امنیـت رژیـم صهیونیسـتی شـد.
وی گفــت: در ســال 1980 میــلادی ریــگان «رئیس‌جمهور وقــت آمریــکا» معتقـد بـود کـه جنـگ هرمـژدن اتفـاق می‌افتد کـه در ایـن جنـگ مؤمنیـن بـر کفـار پیـروز می‌شوند و عقیـده ریـگان ایـن بـود کـه بسـیار افتخـار می‌کنم کـه ا گـر کلیـد بمـب اتمـی را در ایـن هرمـژدن فشـار دهـد.
نماینـده جنبـش جهـاد اسلامی فلسـطین در ایـران تصریـح کـرد: در سـال 2003 میـلادی جـر ج بـوش جنـگ را بـه منطقـه، به‌خصوص بـه عـراق و افغانسـتان تحمیـل کـرد و بـر اسـاس مکالماتـی کـه جـر ج بـوش بـا رئیس‌جمهور فرانسـه داشـت و صحبت‌هایی کـه ضبط‌شده، معتقـد بـه یـک نبــرد دینــی وایمانی بــود کــه بــرای مقابلــه بــا بقایــای یأجــوج و مأجوج در عـراق بایـد وارد ایـن نبـرد شـوند و معتقـد بـود کـه بایـد ایـن کار را انجـام دهـد تـا زمینـه ظهـور حضـرت مسـیح(ع) را فراهـم کنـد.
وی افـزود: جنگ‌هایی کـه رؤسـای جمهـور آمریـکا در آن وارد شـدند، تنهـا بـه خاطـر مسـائل سیاسـی و اسـتراتژی بـوده، بلکـه خیلـی از آن‌ها بـه خاطـر مسـائل دینـی بـوده اسـت.
ابو شریف اظهـار داشـت: دولـت کنونـی آمریـکا همیـن طـرز تفکـرات، بلکـه بدتـر را دارد، و کسـانی کـه در دولـت آمریـکا هسـتند، ماننـد معـاون رئیس‌جمهور، یهودیــان صهیونیســت هســتند و افــرادی دیگــری مثــل جــان بولتــون و پمپئــو و... مســیحی صهیونیســت هســتند و همــان معتقــدات دینـی انجیلـی و صهیونیسـتی رادارند و دنبـال می‌کنند و معتقـد هسـتند کـه جنـگ نهایـی کـه اتفـاق خواهـد افتـاد، باعـث ظهـور حضـرت مسـیح(ع) ً خواهـد شـد و حتـی کسـانی کـه بـه ترامـپ رأی دادنـد کـه تقریباً 60 میلیون نفر هستند جــزء مســیحیان انجیلــی صهیونیســت می‌باشند کــه تماماً همیــن اعتقــادات رادارند.
وی گفــت: ده‌ها ســخنرانی از ایــن مســیحیان انجیلــی وجــود دارد کــه در رسانه‌های گروهــی گفتــه نشــده اســت و به‌صورت غیرطبیعی از مسـلمانان متنفـر هسـتند و معتقدنـد کـه یـک میلیـارد مسـلمان بایـد ریشه‌کن و نابـود شـوند چراکه بـر اسـاس عقیده‌ای کـه دارنـد، معتقـد هسـتند کــه مســلمانان شــر هســتند؛ این‌ها، غیــر از وســایلی اســت کــه علیــه مــا اســتفاده می‌کنند و بــه شیوه‌های دیگــر مــا را توصیــف می‌کنند.
نماینـده جنبـش جهـاد اسلامی فلسـطین در ایـران تصریـح کـرد: شـر از نظر افـرادی مثـل آن‌ها معانـی و درجه‌بندی‌های مختلفـی دارد، مثلاً  از نظربولتـون و پمپئـو، ایـران شـر مطلـق اسـت کـه بایـد بـا آن مبـارزه شـود و بایـد گفــت کــه شــاید خیلــی از انگیزه‌های آن‌ها سیاســی نباشــد و بیشــتر دینــی باشـد، مثـل نفرتـی کـه از مسـلمانان و طرح‌های اسلامی دارنـد و مخالـف هرگونه خیزش‌های اسلامی هسـتند.
وی افــزود: انســان بایــد آگاهی کامــل و واضحــی را در ایــن زمینــه داشــته باشـد؛ مـا بـا 6 میلیـون یهـودی در اسـرائیل مواجـه نیسـتیم، و ا گـر تنهـا ایـن تعـداد بودنـد، مطمئـن باشـید کـه غـزه خیلـی وقـت پیـش کار آن‌ها را تمـام کـرده بـود یـا حزب‌الله لبنـان به‌تنهایی می‌توانست فلسـطین را آزاد کنـد، امــا مسئله ایــن اســت کــه مــا بــا فرانســه، انگلســتان، آمریــکا و کشــورهای اروپایــی و مســیحیان انجیلــی مواجــه هســتیم و بــا افــرادی مواجهیــم کــه فریـب ایـن طرح‌های غربـی را خورده‌اند؛ در امـت اسلامی بـا دشـمنانی ازجمله عربسـتان سـعودی و امـارات متحـده عربـی مواجهیـم کـه چهره‌های ً مشخص‌شده اســت و تمــام این‌ها تحــت ســیطره صهیونیست‌ها هسـتند و همه‌جا ازجمله لیبـی، الجزایـر، سـوریه، عـراق و دیگـر کشـورها را بـه ویرانـی می‌کشانند وداعش، از تولیـدات آن‌ها بـرای تخریـب دولـت اسلامی بـود.
ابو شریف اظهــار داشــت: بــا توطئــه بزرگــی مواجــه هســتیم کــه هــدف آن، نابودســازی امــت اسلامی و جنبش‌های اسلامی اســت و تنهــا هــدف جنبش‌های اسلامی، احیـای امـت اسلامی و خیـزش و پیشـرفت دوبـاره امــت اسلامی اســت.
. وی گفــت: یکــی از مهم‌ترین دســتاوردهای اسلامی در عصــر جدیــد، پیــروزی انقـلـاب اسلامی ایــران در ســال 1979 میــلادی یــا همــان 1357 هجـری شمسـی بـود؛ یکـی از مهم‌ترین ویژگی‌های انقـلاب اسلامی ایران، ً این‌که مـردی ماننـد امـام خمینـی(ره) کـه دشمن‌شناسی بـود؛ خصوصاً این‌که مردی مانند امام خمینی(ره) که انقــلاب را بنــا نهادنــد و مــرد عارفــی کــه صــادق بــود و در مســیرش هرگــز منحـرف نشـد و حرف‌های خـود را به‌صورت قاطعانـه می‌زد و هیچ‌گاه در لفافـه صحبـت نمی‌کرد و تعبیراتـش را صریـح می‌گفت.

* چهـار میلیـارد نفـر از مـردم کـره زمیـن آمریـکا را بزرگ‌ترین خطـر بـرای امنیـت جهانـی می‌دانند
نماینـده جنبـش جهـاد اسلامی فلسـطین در ایـران بـا اشـاره بـه بیاناتـی از امــام راحــل مبنــی بــر این‌که آمریــکا شــیطان بــزرگ اســت، تصریــح کــرد: آمریـکا شـیطان بـزرگ و شـر مطلـق اسـت و تمـام رفتارهـای آمریـکا شـر اسـت؛ بـا نظرسـنجی کـه صـورت گرفـت، مشـخص شـد کـه چهـار میلیـارد نفـر از مـردم کـره زمیـن آمریـکا را بزرگ‌ترین خطـر بـرای امنیـت جهانـی می‌دانند. وی بابیان این‌که در منطقـه شـاهد شـر دیگری بـه نام رژیم صهیونیسـتی هسـتیم، افـزود: دشمن‌شناسی و شـناخت دشـمن در مسـیر بسـیار کمـک می‌کند کـه راه درسـت را ادامـه دهیـم.

* دشمن‌شناسی، رمـز تشـخیص مسـیر درسـت جمهـوری اسلامی ایـران
 ابو شریف بابیان این‌که در برابـر اسـرائیل و غـرب بـه همیـن راه انقـلاب اسلامی ایـران متکـی هسـتیم، اظهـار داشـت: جمهـوری اسلامی ایـران بـه دلیـل همیـن دشمن‌شناسی بـود کـه هرگـز از مسـیر صحیـح خـود منحـرف نشـد و در مسـیر خیـزش اسلامی خـود حرکـت کـرد و مـا نیـز در مسـیر اسلامی خــود در برابــر اســرائیل و غــرب بــه همیــن راه جمهــوری اسلامی ایــران و انقلـاب اسلامی ایـران متکـی هسـتیم. وی بـا تأکید بـر لـزوم وحـدت امـت اسلامی در راسـتای پیـروزی بـر دشـمنان اسلام گفــت: امکانــات زیــادی داریــم و می‌توانیم بــا اســرائیل و غــرب مقابلـه کنیـم، امـا بایـد تمـام ایـن امکانـات را بسـیج کنیـم؛ همان‌طور کـه آن‌ها علیه مـا بسـیج شـدند، مـا هـم به‌عنوان امـت اسلامی بایـد باهم در برابـر تمـام ایـن اشـرار متحـد شـویم.
 *عـدم دشمن‌شناسی، مشـکل جنبش‌های اسلامی است/دشـمنی ایـران بـا آمریـکا اوج راه صحیـح جمهـوری اسلامی ایـران بـود.
 نماینـده جنبـش جهـاد اسلامی فلسـطین در ایـران ضمـن تحسـین دشـمنی ایـران بـا آمریـکا تصریـح کـرد: بزرگ‌ترین مشـکلی کـه جنبش‌های اسلامی بــا آن مواجــه هســتند، عــدم دشمن‌شناسی اســت؛ یعنــی آن‌ها دشــمنان خـود را نشـناخته و از جمهـوری اسلامی ایـران و انقـلاب اسلامی ایـران هـم مسئله دشمن‌شناسی را فرانگرفته‌اند و برخـی از آن‌ها هـم حتـی برعکـس یـاد گرفته‌اند، به‌عنوان‌مثال، بعضـی از گروه‌های اسلام‌گرا گفته‌اند کـه مقابلـه ایـران بـا آمریـکا از ابتـدا اشـتباه بـوده، درصورتی‌که ایـن حـرف برعکـس اسـت و راه ایـران درسـت بـوده و این‌که ایـران بـا آمریـکا درگیـر شـد، اوج راه صحیحـی بـود کـه جمهـوری اسلامی ایـران و انقـلاب اسلامی ایـران در پیـش گرفـت و تاکنون هـم بـه آن ادامـه می‌دهد. وی دشمن‌شناسی و بســیج قــدرت را دو شــرط پیــروزی بــر دشــمن دانسـت و افـزود: می‌توانیم بـر دشـمن پیـروز شـویم امـا این‌که بایـد ابتـدا دشمن‌شناسی‌مان قـوی باشـد و دیگـری این‌که بایـد قدرتمـان را باهم بســیج و متحــد کنیــم.
 
جنبش‌های اسلامی افراط‌گرا ایران را دشمن خود می‌دانند.
 ابو شریف اظهــار داشــت: بســیاری از جنبش‌های اسلامی افراط‌گرا هسـتند کـه متأسـفانه راه را به‌اشتباه رفته‌اند و به‌جای این‌که اسـرائیل را دشــمن بداننــد، ایــران را دشــمن می‌دانند.

* برخـی از جنبش‌های اسلامی در تشـخیص دشـمن دچـار انحـراف شده‌اند
 وی گفـت: بایـد صهیونیسـت را دشـمن خـود بدانیـم و ایـن مسئله واضحـی اســت و دشــمن واقعــی مــا، صهیونیســت هست امــا متأســفانه برخــی از جنبش‌های اسلامی دچـار نوعـی توهـم و انحـراف شده‌اند و مسـیر را به‌اشتباه رفته‌اند
. نماینـده جنبـش جهـاد اسلامی فلسـطین در ایـران تصریـح کـرد: حرکت‌ها، گروه‌ها، علمــای، شخصیت‌ها و کســانی کــه در ایــن زمینــه حرکــت می‌کنند، بایـد بداننـد کـه دشـمنمان کیسـت و نبایـد از مسـیر منحرف شـوند و بـه دنبـال دشمن‌های خیالـی و سـاختگی بگردنـد. وی افـزود: ایـران، حزب‌الله و جنبش‌های مقاومت درزمینهٔ دشمن‌شناسی موفــق بوده‌اند و تمــام علمــا، گروه‌ها و تجمعــات بایــد بــه خــط ایــران، حزب‌الله و گروه‌های مقاومـت بپیوندنـد و بداننـد کـه درنهایت می‌توانیم پیـروز شـویم.

* نقش علما در پیروزی جنبش‌های اسلامي
 ابو شریف اظهــار داشــت: نقــش جنبش‌های اسلامی به‌خصوص علمــا و فتاوایـی کـه در ایـن زمینـه می‌توانند بدهنـد، بسـیار مهـم اسـت و بایـد مـردم را در ایـن راسـتا، نسـبت بـه ایـن فتـاوا یـادآوری کنیـم و متذکـر شـویم و موضـع خـود نسـبت بـه رژیـم صهیونیسـتی مشـخص کنیـم. وی خاطرنشــان کــرد: در دنیــا جنبش‌های اسلامی زیــادی هســتند کــه می‌توانند باهم متحــد شــوند و مــا امکانــات زیــادی بــرای پیــروزی بــر دشمن‌داریم.

 
منبع:روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی
عكس هاي مرتبط :
كلمات كليدي : دکتر ابوشریف , اخبار روابط عمومی

تاریخ خبر: 1398/3/9 پنجشنبه
تعداد بازدید کل: 522 تعداد بازدید امروز: 2
 
امتیاز دهی
 
 

[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 523
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما