در جلسه شورای میز نظام سیاسی جمهوری اسلامی تصویب شد:

لزوم ترویج کارآمدی، گفتمان سازی و تمدن سازی در اجرای گام دوم انقلاب اسلامی

رئیــس میــز نظــام سیاســی جهمــوری اسلامی قطبهــای فکــری و فرهنگــی  گفـت: تأ کیـد مقـام معظـم رهبـری در گام دوم انقـلاب بـر روی کارآمـدی، الگـوی اسـلامی ایرانـی پیشـرفت و تمـدن سـازی اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی دفتـر تبلیغـات اسلـامی، شـیخ حسـینی  دبیـر میـز نظـام سیاسـی جمهـوری اسـلامی قطـب هـای فکـری و فرهنگـی در جلسـه شـورای ایـن میـز بـا موضـوع بررسـی طـر ح هـای پیشـنهادی صفـوف برگـزار شـد، گفـت: دسـتور اول جلسـه، بررسـی طـر ح پیشـنهادی برگـزاری مجموعـه نشسـتهایی در راسـتای گام دوم انقلـاب اسـامی اسـت کـه توسـط مقـام معظـم رهبـری ابلـاغ شـد.
وی دسـتور دوم جلسـه را بررسـی طـر ح پیشـنهادی نـرم افـزار «ولایت فقیـه» خوانـد و افـزود: نسـخه اولیـه گـردآوری مباحثـی کـه در طـر ح «ولایت فقیـه »بـرای مبلغـان برگـزار شـد، تهیـه شـده اسـت و جهـت تکمیـل بسـته نـرم افـزاری جامـع کـه شـامل کلیـپ هـا و پادکسـت هـا مـی باشـد، نیـاز بـه تصویـب میـز دارد.
در ادامـه، حجـت الاسلام والمسـلمین نجـف لـک زایـی رئیـس میـز نظـام سیاسـی جهمـوری اسلـامی قطبهـای فکـری و فرهنگـی بـا اشـاره  به دغدغـه مقـام معظـم رهبـری در گام دوم انقـلاب، اظهـار داشـت:
تأ کیـد رهبـر معظـم انقـاب در گام دوم انقـلاب بـر روی کارآمـدی، الگـوی اسـلامی - ایرانـی پیشـرفت و تمـدن سـازی اسـت و لـذا تشـریح، ترویـج گفتمـان سـازی و نحـوه تحقـق و اجـرا کـردن گام دوم انقـاب بسـیار مهـم و ضـروری اسـت.
وی افـزود: الگـوی اسلـامی - ایرانـی پیشـرفت مـی خواهـد کارآمـدی نظـام را ارتقـاء دهـد، لـذا اولویـت اول ایـن طـر ح پیشـنهادی بایـد حـول محـور الگـوی اسـلامی - ایرانـی پیشـرفت شـکل بگیـرد و نیـاز اصلـی میـز در سـال 98 در ایـن اولویـت و کار بـر روی آن دیـده مـی شـود.
رئیـس میـز نظـام سیاسـی جهمـوری اسلـامی قطب هـای فکـری و فرهنگی با اشـاره بـه اینکـه مـی تـوان ایـن طـر ح را در دو فـاز طـی کـرد، افـزود: در فـاز اول، برگـزاری نشسـت هـا را اجـرا خواهیـم کـرد و بعـد از بازخوردگیـری، در مـورد نحـوه کار در فـاز دوم تصمیـم گیـری انجـام خواهـد شـد.
وی خاطرنشـان کـرد: کلیـت طـر ح نـرم افـزار ولایت فقیه مـورد تأییـد اسـت امـا چـون ایـن میـز اجـرا کننـده نیسـت، مقـرر شـد ایـن طـر ح بـه طـور جامـع از طریـق اداره تبلیـغ نویـن بررسـی و بـه میـز ارسـال شود.
منبع:

تاریخ خبر: 1397/12/23 پنجشنبه
تعداد بازدید کل: 13 تعداد بازدید امروز: 1
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 14
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما